4 - Norges geologiske undersøkelse

Comments

Transcription

4 - Norges geologiske undersøkelse
uk,
Bergvesenet
Rapportarkivet
Postboks 3021, 7002 Trondheim
Bergvesenet rapport nr
Internt arkiv nr
Intern Journal nr
Rapport lokaliseringGradering
Trondheim
BV 589
Kommer fra ..arkiv
Ekstern rapport nrOversendt
fra
Fortrolig pgaFortrolig
Åpen
fra dato:
Tittel
Rapport over molybdenglansforekomster
fylke samt herredene Lund og Sokndal.
i Vestlandske
Forfatter
i området Vest-Agder
DatoBedrift
mars1961Vestlandske
T W Holmsen
Kommune
Fylke
Lund Sokndal
Kvinesdal Sirdal
Flekkefjord
Lyngdal
Hægebostad
Vest-Agder
Rogaland
Fagområde
distrikt
Bergdistrikt1:
50 000 kartblad
Bergmesterembede
1: 250 000 kartblad
Vestlandske
Dokument typeForekornster
Geologi
Råstofflype
Emneord
Malm/metall
Mo Cu
Sammendrag
Svært omfattende liste over Mo-forekomster. Listen viser til sogn og gamle Herreder:
Grindheim=Audnedal,
Kvås=Lyngdal,
Eiken=Hægebostad,
Bakke=Flekkefjord,hTonstad=Sirdal,
Nes=Mandal?, Austad=Flekkefjord,
Sør-Audneda1=Audnedal,
Valle=Lindesnes,
Fjotland =Kvinesdal.
RAPPORT
i Vestlandskedietrikt
Over nolybdenglaneforekmaster
marådetVest Agder fylke saat herredeneLund og Sokndal
Rogalandtyike.
side
Innhold
2
Innledning.
oversikt.
1.Geografiak
3
2.Driftaberetningør.
107
3.Utdragav rapporter
136
te
VeetlandakeBergaesterenbilOelo
nars 1961
Utarbeidetav T.W.Holasen(assiatentings
INATE ING
i Vestlandske
Eapportener en aversiktover molybdenglansforekomster
distrikt.
OmrSdettatt ned 1 oversiktener Vest Agder fylke samt herredene
Lund og Sokndali Rogalandfylke.
Områdethar eu naturligbegrensningmot øst nord og gyd.
først i Landv1kherred 1 Aust Agder
r
finnes
?Yolybdenglanniorekomste
fylke mot fiatoe ved Langevann1 Bykle herred 1 Telemarkfylke
mot nord.Motayd er amrådetbegrensetav sjøen.
irøredelen
Mot vest finnes det derlmotmolybdenglansforekoaste
for Tonstad
veet
e
ndfylk
og 1 Bjordal1 Bjerkreimherred i Rogala
herred i Vest Agder.
nes,
Men da nisse forekometerdeseutenfører Wolframer de av en annen
av
er
de
og
kten
oversi
tur enn de forekomitersom er tatt med 1
den grunn ikke tatt med.
Papportener ordnet i 3 deler.
Del 1 gir en overeiktover de mutede akjmrp 1 området.
er
mrpene er ordnet geografiski felter i oversikten,og de gsdato
en:
mutnin
dtil
henhol
erdnet ! kronolociskrekkefølgei
vidre
innen hvert felt.
De førnte 18 aider angir ngvn på felteneor;på de enkelteskjmrp
tanenhvert felt, ealktberredet(sognet)feltetligger i og på
hvilketkartbladfeltetkan finhes,
Deseutenor Foellesreferansefor feltet angitt eamt siden 1
første gange motnIngkan finnes.
n
mututagepretekellehvor
Evert felt og skjærp 1 feltet er vtstyrtmed et bilagsnumner.
Ut fra dette bllagsnummerkan en så i de resterendeslder av kapite
ev akjerpetmed atadsvitner
1 finne en detaljertatedabeakrIvelsa
elik det er anfort i mutningeprotokolien.
i feltet ør beholdtgjennom
Bilagsnummeretfor feltet og skjimrpete
hele rapporten.
Mutninger1 Knaben—Kvinaområdeter ikke tatt med i rePporten
dådette omrideter tiletrekkellgdekket av A/S Knaben Grubørskart
no. 05021 i målestokken1:10000.
for
hentet fra Worges Bergverkedrift
Del 2 gir driftsberetninger
rdrift
regulm
eller
der
7Tr7rjzmp der det har vmrt nndersekelsesarbe1
som finnes for feltet
Del3 sir en referanseover de rea)porter
n et kort utdreg av disse.
cat
e -agt repnortener karter i målestokk1:50000AMS. serles1(711
(49X.
samt et enkeltkartbladover Sirdaleni måleetokk4:100000
AMS. serieeY616.
er dekket es A/S FnabensGrabernkart no. 05021.
a
Knaben,-Kvinfeltet
Det her Ikke vart mulie å ang1 feltetsbeliggenhetneyektigut
geogratiskeopplysninger.
fre kartetsoz mutninesbrevets
Feltet ør derfor aagitteed en red ring i nmrhetenav gårdanavnet
n som kan finnes igjenpå
som er nevnt i nutnIneeprotokolleog
kartet.
Anglveleenpå kertet dekker derfor i.de flerte tilfelleikke feltet,
på feltet.
å tiltrekkeoppmerksomheten
og har bare d•n hensfirt
ut lfra
eepå
forete
forer
derfor
kan
stedsangivelse
En imermere
etedsvitne
fra
nt
sant
glr
et
4e geoerafiekeanglveleermutn1ngsbrev
opplysningar.
"
•
Feltet er desautenpåført bil enammera
GEOGRAYIEZ OVUSIKT.
•
og ‘;ruber
:.aolybdenskjærp
distrikt.
over
'..:;versikt
Vestlandske
1
nevn og
_rivisnincens
art.
-
_
1-
flottorpfeitet-aar
tet
i
30.-rn
-olibde
:est
_Icttor;feltt:
L.j
o1yLdent.:H.1-,
lottorp
.1obtozv ›,1en
Liheien
, o Lybdenb
olybdenel:jær?
crv,be.
“aser.
Gulds:ledL.ert
,Trdbe.
-7,rrec
'2
Erube.
Guldsmedbergets
,rube
Juldsmeduer6ets
2.
7rube
:Jalvbergets
1-38.
flottorp
no.39.
Liottorp
6rube.
,yeaksbraatet
Erube.
tian
1-7.
:yvaruberne
Anuts srube
1-18.
GrinduE
E.sruben.
1-4
i:,ergaasen
1-3.
larborg
1-5.
hnoll
fluder
lieddehei
8-11.
,jrube
Cfuldnedberset.
1,o1ybdenskj:rp
-
:_olybdenskjterp.
1-10.
/solybdenskjmrp
-olyodenskjærp
Liolybdenskjærp
kolybdenskjærp
Aråkedalen.
idolybdanskjterp
Jrunebekken
1-2.
zreilihei.
aolybdenskjærl:-:leivevegen.
i.olybdenskjærp-iiattefursts.
kolybdenskjærp-Langemyr.
1:.olybdenakjterp-tigerbo1ig.
1-2
Lolybdenskjri:
lrommedalen.
'
-
6
.srt
7.•1.
!nrerkninger
refe=se
»r:Jtalien
_.;c21.1ard
1.4
:•11-1
;
.
"4
.
1
,
rj,1^3
'11
'1;
t1
. 12,‘
1/41,-theitkes.
Lrwredulea,2.1eiv6:nd,
-
z. 71
:1/12-1L
- 14,1
- 15
- 16
-
-
_?A
7
17
19
-amme _rube
stedsurciv-dse.
- L0
1.51==.-1.:
3.-24
-
1)12-1.
19".2-1b
1)12-IL
1)12-1.:
i;121t3.
E.E.,;
1)12-16
1
1?12-16
1&IE-16
1912-1
191d-44
1)16-44
1918-44
1)15-44
1916-44
1,)16-44
}1918-44
54
- 55,1-7
s.45
s.;55
n33
seit-00
s.400
s.441
-41
-42
L
6.4;1
s.?66
s.-517
s.319
2.550
5.387
•1-.J1L-446.43b
1911-44
33
-
s.446
s.444.1
s.448
;440,1-3
-
,45
'46
- 47,1-10
'2
49
; --51
55
c56
; 1,57
c,p
t
-
I Ar"
2zrst ntst
seuere
Usdaleu.
6
-
Lart
Jotturpreltet:
98
,g7ehm2tcn,
ucitebekl".
:6.ttefursta
olybdenr31-Jrp
.;us:-;t12is.
ri z;
cleve:coens
.:.aikjan_knurer:
_kjennerc.asc.r.
1f.jenneraaseL
ved devenoe.n::
I'levegluene
kje:rner,?aren
vaarda±
i.ubben:!rube.
...vebureet.
..Erenutea.
ileiveutenen.
1111
.7121)e.
c;oLn
Ast
.2.dueitetsen.
:.olybdensrp.
-olybdenskj=2.
o1yb4enskjrp.1-!;.
,:rindhcin
100
Kart
referan88
3.je11and k.K.
1411-1
;.:titningsprotokollen
1918-44
1918-44
1913-44
1913-44
1918-44
1918-44
1948-44
1918.44
8.450
s.450
s.451
8.457
8.465
8.464
A4466
8.466
bjsilandM.K.
1411-1
•
1912-18s. 21
1912-18
75
1912-18s.166
1912-186.224
1912-188.224
1912-18s.224
1912-180.224
1912-188.224
1912-18im.225
1912-185.257
1918.44i. 93
1918.448.450
1918-4411.450
1918,-44
41.450
Bragsbostad
L.X. 1912-18A 166
- '285
1411-4
Bjelland
1411-1
1918-44s.425
1918-446.426
1918~448.446
Bilag
Aumarkninger
j'62
454
A 65
,
A66-A67
A68-A71
A 72
"t73
slo
slo
titi4
-Z4
25
A26
t27
2111
A 51
sE
£74
34
BI
B;
Hatteturste
og 4krenut.
Rautaknodd Brunebekken
Breilihei3tsknutas
cåamms-anvisaing.
2
1
invisningens navn og område
_iken feltete
k. en 1-14
';.ika1-14
.olybdenskjærp-EvAle
.olybdenskjærp1-3
2 Fjønnedelen
:,olybdenskjr,.1-ip
3
' ,Jogn(derred) foslieS
i,art
:Ylks
sogn
Vest ,sder
-
41
blybdenskj:sip-flonanVemmestad.
vàs sogn
Vest -gder
awstad fe tet:
25
hbly denskjærp 1-6 :h
Itolybdenskjærp1-3 ynk 1-2
119
vinesdal
;tadeslåtten
soxn
(iiknes)
Vest :agder
2otland fe tet:
iiotand gruber 1-10
gruber 1-4
fl
,
;Lolytdenskj&rp-,inland.
.o1-buensk
-olyo:!enskjærp -;.
-Lolybdenskjberp.
:
111
bcensk wr rj ret ernet:
1-.01ybdens1.42rp
:olybdenskjærp.
olybdenskjJey 1-2.
.,olybdensLjærp-;:rwlandshei.
. -Rato a o co barm.
ens- wrp
'4Dlybtenskjærp.
;,blybdenskjærp1-2.
orybdenskj4xp-3o1berm.
:flo1ybdenskjærp-Tngdelsheie.
Lolybdenakjærp 1-3.
rolybdenskjærp.
bdensk
-0 and.
bdens
i.blybdens ewp -2.
p
..brybdenakjeer1-9.
Molybdenskjirp.
L.olybdonskjærp1-2.
ber 'annet.
b enak æ
Moly ensk terp-o ergom.
1 4.
r.iolybdanskjzerp
-
II
fl
121
4
Kart referanse.
::Jmgebostad LL.
1411-4
Lyrardal LK.
1411-5
3:mgebostad LK.
1411-4
Lyn6da1 LK..
1411-3
:±2gebostad LK.
1411-4
Èlekketjérd
1311-1
dr.-,gebostad
1411-4
tz
/intningsBilag.
protokollen.
,
1912-18 8.344
1912-18 9.363
1918-44 s.350
1918-44 8.381
1918-44 s.449
g1'1-14
2
03 1-14
c;
1916-44
e. 65
D-1
1912-13
1913-44
s.381
s.466
1912-18
5.244
4918-44
91i-44
s. 56
s. 82
1912-18
5.403
1918-44
1918-44
s.354
s.371
1916-44
1918-44
1916-44
1918-44
,
8.356
s.370
s.456
D-7
D-7 1
1918-44
s.379
2-8
D-2
1918-44 e.353
1918-44 s.353
1918-44 8.356
1918-44 s.374
1918-44 5.396
1918.44 s.396
D-3
D-5
D-6
D-6
1
2
2-9
-2- 91
B-9
D-9 4
D-95
1918-44 93,404
1918.44
1918-44
1918-44
1918-44
s.417
8.418
6.447
9.462
1918-44
e.404
II
J-10
D_ 101
J100
D-104-
Anmerkninger.
1
4,nv1sn1ngens
.k.onsta
navn
og our:ide
i-:.jandsmark
feltet:
denckjærp
oncctenskjæri':
1-3.
;Aordre .Langemyr.
i,olybdenskjærp
1-2.
akooi
1-2.
Langemyr 1-4.
,ira
ruber
1-2.
.,andegruben
1-4.
Cira gruber
1-4.
,.on(Jerred;
fylkeEart
Jakke
Vest i4gder
!oelies
163
162
jube irube.
Aulybaenskjrp
1-2.
.-.73s
1-6.
,olybdenskj:”rp
1-6 Inurser.
Jutetjerndelen.
-olybdenckjecrp-ianvehyr.
Yolybdenskjærp
1-4.
:.olybdenskjærp-tan?.-emyr.
;.blybdenekjflp-Langemyr.
!,olybdenskjærp-Langemyr.
,olybdenskjærp--,juhtjern.
liolybdenskjærp
,-Lchnestad
feltet:
-olybdene'T
mrp 1-15
Lposeen 1-4.
feltet:
Liri.eto
1/4zrube4
r„olybdenakj=p
1-2
iau
hom feltet:
Lolybdenskjærp
ilau6hom Grube
Litla Heio.
fl
:::!otmyr
siaughom.
1-4.
2-4.
161
1-4.
160
aref;ruben-fleilsmark.
feltet:
Jodeatml
jrube
atolen
1-2.
:Ovedal
feltet:
uvet Isrube.
Ovedal Crube
J:al 1-2.
II
1-29
invisning
1-2 mrk.
og
Lolybdenekjærp-Hommefjellet.
'..olybdenskjærp
1-3.
kiolteberget
Gården
Virag.
fl
159
6
4
Kart refsranss
PlekkefjordLK.
1311-1
kutningsprotokollen
Bilag
1-1
1906-09s.287
1912-18s.132
1912-188.137
1912-18s.309
1912-18s.407
1912-189.408
1912.189.419
1912.488.4292•17
11-1
1912-18• .435
1912m18ø.448
2.110
1912-18ø.4561-1
1916-44s. 2
E-111
1918-44ø. 21
Lel12
8-1
1918 44 s. 25
2.1
1918.44S.
1918-44s.
1918.44s.
1918.44t.
1918-44mi.435
1918.44ø.458
1918~44s.465
at
Plakstjørd
1311-1
Tonstøtt
LK.
1312e2
1918-44I. 36
191644~131
1912-18s..243
19124-18
1.379
fl
1912-189.360
1912-18ø.379
1918.441.296
te
1918-44s.109
es
1918.44s. 30
1918-44I. 52
fl
1912-18111.562
1912-18s.362
1918-44s. 26
1914-44s. *3
1 18-44 s. 41
1 8.44 ø.433
8.44 s.45#
8 44 1.458
Anaerkninger
aavaog område
Amviomiagono
i
• 11•1 •
ø
Soga (Torrod)Tosliso
Lari
Imatsogpa
Rogoland
Aadrootbs st 1.4..
1.2
Molybd
krp.
Molyblensm
Molytmloask Matoss. godal.
LillaOrta
Molybe
1.2.
Molflomok
molybdomok Utidosomo.
-:2sto2.ss,1-3.
T12.U1
241z:tea
Liadoloat.
Molybdanakjarp
trforborgiellt.
Lum&Orobs 1.3.
etorstoem.
le2.
Mo
toro Ottsa.
meS
lum
riff
1
T.•
bo
Osu
wla
lanatko
eg,
lool
Omlasa
Komeema.
Tioomm-Otøtea..Tostro
Itiateffassism».
MolyWaskjeorple7.
XarlJewas Ormko1e3.
Plammeo14.
AnsoOrobøao.l.
AnsoGrwhi 1-2.
og 3.
Amsoisaboao.4
yo.31Is.32110.35.
illasmmOrmbs.
ye.34Mo.15.
ii.34lo.3/.
embe.
lioadkisivma
kmatem.
todloks
l OulliGrabo.
1.4
goss ømmbil
1-4 ulailma1-2.
tntbs
Gjettialebo1
-9,
GurollGru
OurollOssbeaø.36.
1.5.
logiohommoa
StomlakImina.
t .
ara_
T
al oomm.
T
. 8O5. 82.6
80.1
goLIi._
so.a85.3
7930.00.
1[0.45 110.46 1ø.
1.10.
Loatt roga
Rogaload
165
s.335
13
4
Isnmerkninrer
Kart referaL:g32ilag
;,rotokollen
21ekkerord X.
1311-1
l318-44a. 67
1918-44a.131
1918-44s.316
1918-44a.322
1918-44s.326
1918-448.368
1918-44e.424
1918-44s.436
1944-58s. 33
SokndalL::.
1511-4
“
1912-18s.410
1912-18s.389
1912-188.397
1918-44s. 71
LK.
1511-4
1903-06s. 61
1906-098.155
1912-18s.135
1912-18s.143
1912-18s.164
1912-18s.278
1912-18s.285
1912-18s.298
1912-18s.299
1912-18s.308
1912-188.310
1912-18a.310
1912-1Cs.311
1912-186.324
1912-185.339
1912-18s.350
1912-188.350
1912-189.351
1912.189.354
1912-186.354
1912-189.355
1912-185.396
1912-18e.358
1912-189.358
1912-185.362
1912-18a.362
1912-185.363
1912-18a.366
1912-18ø.389
1912-18a.389
1912-18s.406
104D-114
ge-41X
F-1
F-14
F-11
F-12
-, 3
rel4
115
6
F:17
F 1
F-18
F-19
10
F-2
F-3
F-31
F-4
F-4
F-4
FF
a-43
F 4
F_4
-45
6
F-47
}.
48
1.,.49
10
F-411
F-412
F-413
P-414
F-415
F-416
F-417
F-418
1v-419
1-420
1-4
F-421
1-422
7-423
1-424
7-425
F_426
7-427
28
Yalin
7-4"
31
1
.JavieninGenna
s vn os ourkdo
Gurnli (Lii.and\feltet:(forts
.)
.JursLicu e 1-9.
Grube 1-4.
fersberset1-7.
Sorm (21erred:
)?onli
Iund scg:
and
170
171
Molybdenskj:nr1p 6.
.'.olybdenskdz
1er
3.
p
:orket i.
7..:erke
1.t
Bakkesruben.
Grube no.85 os 89.
:lermans
Grube.
Gursli Grube no.92
Molybdenskjedr1p 8.
NO.15 Yo.16.
Gurzli Grube 1-3.
:olybclennkjEe1rp6.
LG4 LG5 LG6.
r sse Gud and feltet:
Gui ers el et-4:oly
Tønnee "yesee Grube. tdengrube.
BarstadGrube.
GudlandsGrube.
Lare Grube-PederzGrube.
GuldbekkenGrube•
A-Gruben.
Tufteerruben.
Ladesruben.
Molybdenekjmn
?talandeGrube.
Gursli Grube no.57.
Saut04nerne.
IlANo.1 ZM No.2.
T-Gruben.
GjesninseGrube 1-3.
Al-Gruben.
Lars Grube
T-Gruben.
Enersruben.
Al-Gruben.
Eominega
Grube.
Perzberset1-8.
Besli Grube.
Jesninsshullet.
Gureal Grube 1-3.
Gurell Grube no.90 06191.
Gurzli GrUbe 1-4.
Anv.X Anv.A.
kolitdenakjarp
1.3
Sokadalsoan
Rogalend
172
154
Kart referanse
SokndalL1"
1311-4
Lutningsprotokollen
;4.nmerkninger
F 433
-
1918-44s. 6
1918-44 s. 7
F-433
F-4
F-434
1918-44s. 16
F-435
1918-44s. 1G
F-436
1918-44s. 18
F-437
1918-44s. 2538 7-47n
1918-44s. 33
7-4;l7
1918-44s. 65
7-44°
1918-44s. 77
7-441
42
1918-44s. 75
F-443
1918.448. 79
7-4
1918-443. 87
F-444
1918.448. 90
F-4
45
F_446
1918-44s. 92
1918-44s,112
P-447
48
1918-448.148
7_449
F-5
1909-12s.104
F-51
1912-18s.136
F-52
1912-189.155
7 52
1912-188.160
7-5,:
1912-188.24;
F-5;
1912-18s.245
F-5
1912-188.261
7-5..,
1912-189.272
F-5!
1912.18s.290
74;
1912-18s.300
F-510
1912-18a.301
F,4
1111
1912-18s.317
--'
-5
,1213
1912-188.346
J'
1912-18s.347
F-5
p..t,14
1912-18s.347
r..15
1912-186.35C
F-2
167
1912-18s.363
7 5,1
1912 18 8.433
;116.
1912-188.435
--'19
1912-188.439
:4...5ct.
1912-188.445
1912-188,46221
F-5
1918-44e. 14
F-522
27
1918-44e. 15
1918-44s. 67
,1918-44s. 70
1918-44a. 92
1918-448.14;
F-528
1918-44s.
F1918-44s,
7
1918 44 s. 13
-
SokadalLX
1311-4
-
-
1
imvisningeosnavn og omr:He
bsørnstadfeltet:
o y ens jærp-Helleren.
Helleren-Foreklampen.
Gjtegne
Grube.
TromhomGrube.
Helleren1-3.
:Jogn(ierred) Foslie
rylke
aart
Tonstadsogn
Vest Agder
Samlaghomfjellet
Grube-Osen.
Tonstadfeltet:
serp 1.7
Anvisningmerket OI.
r.
Josd feltett
enskjærp1-2.
Guddal teltet:
kloyb anskjærp-Rumakjodaredet.
Molybdenskjmrp1-3.
ilolybdenskjnrp
1-14.
Runna Grube.
Sylvberget1-2.
Molybdenskjæro-Lindeland,
Søilandfeltet:
ta svann LindalskollenGjuskarnuten.
Vardefjellkolybdenskjemp.
Molybdenskjærp-Austad.
LaugårdalsGruben.
Hareheien1-2 Evenstad.
:es ttogn
Vest Agder
II
Au£:tudtiogn
Vest Agder
Valle sogn
Sør Audnedal
Herred.
Vest Agder
156
17
£4.
Kart re!e-ransa
15
W.lezrITerknin27ar
.xotokollen
LK-T,L
31-3,1o1,1vatn
1892-23s.170
12-3
1912-18s.330
1912-126.382
1912-18s,404
1912-18s.471
Tonstad"LU-LL
1312-2
1912-13s.12.
G-2
s, 58
1918-1,4
1916-44s.435
G-3
0-31
Gs2
G-4
1906-0980259
G-41
TI
LE-LL
Tonstsci
1312-2
eller
SirdalenLL
c 37/38
Ams.series M616
G-1
G-1
G-11
G-12
G-13
4
G-15
G-5
1906-09s. 68
'1
G-5,
"7.
1906-09 s.245
1906-09 s.252
G-5';
1912-16s. 7SG-54
1912-18s.386
II
FlekkefjordLE
1311-1
Ti
LyngdalL11
1411-3
5
1906-09s.259
G-6
1912-18s.408
11-11
1912-18s.476
H-2
1903-06s. 69
LyngdalIJK
1912-18 11.397
J-1
1411-3
Mandal MK
1411-2
1918-44 a. 73
J-2
g
1
Anvianingenanavn og onråde
11 No
V
•• e
1
*
-rP - •
t
2
Hogn (Hørrød) Posliea
Yylke
Kart
Pjotlandsoga
VilatAgdør
aav
Grubit.
Hana MjaavatnaGrUbø.
StentjørnGrubø.
Store 8teranGrUbø 1-3.
AaatoonGrubø.
t
•
-f
ø *
2.T L
MolyEbnakjer; 1-8.
SAS
anp.
Molybdenak
1-2.
Molybdenak
.
Mol»denakjimrp.
Molybdonskjerp.
Oirkelaagan1-3.
Trøttengrilben.
Mol7bdenakjærp1-5.
Litle Grubø no.3 no.8 no.23 1-3.
Knudaegruben.
Råkons Grabø 1-9.
BlugbonnenMakelonan HalddalønGrUbør.
1037/1916.
Langabølenno.1
Kalvidaløn1-4.
Bjørgehom1-3.
Rud11 1-2.
Berntagruben1-5.
Kalvodalønno.4.
Bjørn no. 1-3.
Skjerp 1-7.
Høvs Grubø 1-4.
JappeloGrUbø.
JappoluftGrubø.
Gallberget1-3.
Eln Grubøn.
LitlaardalønGrubø.
MoLybdenakjorp1-3.
Molibdinakjørrp
1-4.
MoLybdenglannstunn
1-4.
Molybdenakjøsrp
1-6.
128
fl
129
fl
130
017 enakjamp.
VordalaGrubø.
Jonas A.Rinlas-Hana-MargitGrub
s ør 1-3.
Mo3ybdenakjarp1-2.
I/
3
/9
4
Kart referanse
PlekkefjordLK
1311-1
PjotlandLL Lk
1412-3
5
llutningeprotokolløn.
1912-18e.403
1906-096.102
1912-18e.121
1912-18s.268
1918-449.2?2
n
1912-189.129
1912-189.254
1912-18s.271
1918-44e. 20
1918-44s. 21
It
1918-44s.109
1918-448.447
ST
190609 a. 88
1906-09e.100
1906-09•.101
1906-099.101
1906-0913.227
1912-18..153
1912-188.239
1912-189.239
1912-18a.259
1912-188.274
1912-1815.276
1912-18s.324
1912-18e.383
1912-1811.395
1912-184.419
1912-188.423
1912-18s.423
1912-18s.425
1912-188.425
1912-189.429
1918-44s. 22
1918-44,11.
29
1918-44s. 29
1918-44i. 29
1918-44
30
1918-449.109
1918-449.293
1918-44•.330
1918-449.297
1918-44s.344
1918-44s.430
6
Bilag
1.1
K-11
1-2
K-21
K-2
K-22
K-243
K-3
1-31
1-32
1-32
K-34
1-35
1-4
K-4 1
31
-42
1-5
1-3 1
K'52
K-5
3
1-5
K-5;
1-56
K-57
L.58
!'215
n''16
K..541111
I
n23
--'24
Anserkninger
20
1
Anvisningensnavn og oaråde
Efte tøl- 1
oy
k
i
:(forts.)
jerp 1-5.
2
Sogn (Rerred) Foelies
Pylke
Kart
Fjotlandsogn
Veet Agder
-følt :
17 •nskjerp1-10.
1
133
It
132
- elt
v øn Grubø.
Lindef ø 14 1 ti
n • •
rubø.
OspehomnenGrubø.
LangdalGrubø.
AlvheimGrubø.
ValfjeldGrube 1-2.
AunosheiGrubø.
Volfjeld 1-2.
SolbergGrubø 1-2.
LR.
Lane4a1Grubø 1-2.
Mol
fl
-N 1
felt tr
or olos ru • 1-2.
NotløndonesGrubø.
Molønd Grubø.
BjornøøGrube.
GunstensliGrubø 1-2.
Moland Grubø 1-2 NotlandeneeGrubø 1-2.
Kvidinglin
Grubø.
14o.2Kvildenyr.
Beta 1-4.
Molybdonskjerp1-4.
Moland Grebe 4.
Molybdensk
1-2.
Molybdenøk
Netløndønøø.
-Ri
fl
II
13 1
4
Kart roferam
lrjotland LL LK
1412-3
Witningeprotokollea
1918.441.453
1918.44s.290
TosatatLL LI
1312-2
1912-1811.229
fl
1912.188.139
1912.188.139
1912.18le
1912.1801.lfg
1912-1811.409
1912-48ii.410
1912-18•.418
1912.18•.471
1918.44so 26
1918-4411152
.
fl
fl
1912.18ø.288
1912.18mi.288
1912-18..296
1912-181.307
1912-18al.437
1912.181.438
1918-44ø. 19
1918-44I. 39
1918.44g. 44
1918-44ø. 39
1918-44•.152
1918.44a.406
1918.44s.443
1892.038. 22
Mai
laserkainger
210.
Molybanakjaryi KaaboaKviaamarådst
soga
Kartert
YjotlaadLL LICKaabea
GrUbarekart
1412-305021
Yjotlaad
•
•
Yosliea
Kart
311ag
Romen drubo
134
1,-1
8ragold Grober
135
L-2
Rlaaa8rabilir
136
L-3
Kaabea 2
137
1-4
Boakabelaa draber
138
L-5
loagrubaa
139
L-6
Ridaboaasa
140
L-7
Orusboaaaa Grabar
141
1-8
LilleIlaaboa
142
L-9
RoaaGruber
143
1-10
Spillsbrokskjarplbas
144
L-11
Kaabaa 1
145
14-12
toblaa
446
1-13
Baalvadst
147
1-14
Ruaabodakjerpos.
148
1-15
8aadtjøra
149
L-16
Kvias Graber
150
L-17
8aaasgraboa
151
L-18
Grabea
drubs
Amlaks 8kjerp
1.19
laakas og JakobaGrubs
1.20
Imgtetjøllgraboa
141
22
3.L.Åi
aaaalåt dea 12/1-1905.
ioa 1/3-1905
ead
Muesttil øvrea0.2aaltes
gårdeanotterpsut
eteakea
i Oleterjosmaa
leliggestlo
T. satterpog Nerulf
StalavitalirsOl
Alt
11.18.
05.
ot dea 23/3-19
Asa 14/7-1906 titligere leut
Matetav A.Tkorsoa
rotatag
vestlig
mtaasksa.1ka.iand
gårdeaTiotterps
Tel
.
torp
nut
OfsAtiprolt
I.aat
iameark.StedavttaertT
tor
armilet dea 30/7-1905.
terstip.
v
tea 30/7.1905.
eisivaabogge
toveaveotrX
ea
aor
av loa
I
atastea.
r drikutts
0.1ereme og ligtraTre
dea 21/10-1903.
,autalit
klekvaai rotat Tilittorp
ea tra Sekklavieat
sea
vik s sientea.
liaToklepå .AaaesausOkheepEarvorresi
på 0.
ammtla dea avioalgøy.
tilInateattet Zarskjønat
Imetekaatav åseaorlever
liatempsutmark.
i Tottr•
a attma
jossaa4wgTalveresaolu
teaselåt ea 5/2.4906.
p gamis
pl
aellea0.ftr4esmealtjar
aaa
atude
ea ag gaagvats på vestre Ltsina på sas
Ybre Itioatan.
eistela
ma
saa teeepkeede i rataieg tra ligrekaalm
ev lavåeea.
s ark leti aptkeatea
OleTorjoalmalam
traaeråvo
ea
o iniap på
aem tøregkentaav
asimeeisallee
.Y1
0.T
uot
i aositgistalog
tma av Tegieritaia
taaaark.
wasigos.
toaav lavtaeafigYlardalse.
sett
arreapå aaemostrakatag
or
1 eg 2 TestVeleaog Pod
itotavitaertror
nelitowp.
sea
aft
alh
og aså TarjeOissaog
lor 3 111,1
Oaamellit itea
.44
Nalmt;av 019 terjama flstwn
JsStggsMe assla Iaalma vså
ålea 21/14•190.
tia 1416,1906 seitt
nast 4a; tea geals
på rekvisentens
Evarnhusplads
sogn.
Ltedsvitner
kol
egen
bden k e
I Grindheim
9.3
H. Haaland.
og døres
T. Aagedal
er Thorjus
Flottorp
eiendom
A5
B.L.
den 7/9-1911.
Plesener
Mutet av Nicolay
sogn
I ;rindheim
av gården Ytre Plottorp
på sydsiden
Beliggende
fra
kommer
bekken,som
av
ved siden
å ligge
oppgies
Funnpunktet
myren.
nærmest
skjæring
utsprengt
den etore myr og i en liten
og adjunkt
K.Aostøl
av d,hrr.Børre
kan påvlses
Anvieningen
A.Tornean.
og S.b.2aaland
i Grindheim so
d'hrr Thorjue Th.Aagedal
kutet til
anvi nr
-1 11 fede
den 1
b molybden anmeldt den 4/7-1906
ut m
1Brend
og
utmark på Søren Tobiassens
ottorps
vre
Be ggende
ten
Brendeknu
av
ved søndre side
felleseiendom
Knut Anutsens
av Torje Olsen og John Olsen Plottorp.
påvises
Stedet
4/
rube molybden mrk.B aameldt den 1/5 1907
2.Flu elbrotheie
utmark i John Gisens
Ytre Flottorps
ugel rotheien
be iggende
eiendom.
os Halvor Aanensens
av Torje Olsen og John Olsen.
Stedet.påvises
Helvber
et
B.L.
1-2.molybden
A
tidligere)
den 5/3 1912(anmeldt
Mutet av iffirte K.Kostøl
utmark Grindheim sogn.
3vre Flottorps
Beliggende
av ca. 200m.
er det en avstand
kellom de to anvisninger
og z>eren Telletsen
Tønnesen
junkt
Aagedal,ad
T.
Abraham
er
Funnvitner
Dønnested.
b.L.
den 15/8-1912.
Bjørneboe
Ingvald
pcutet til
2lottor)4
›
Ytre(nedre
eiedommen
på
anvisninger
følgende
av den bekk,som kommer
på østsiden
Pundene er beliggende
ca. 150m.
og ligger
Flottorp
Ytre
og
Vaardal
fra myra mellom
skjerpepunkt,
det
rundt
like
og
husene
tll
ned
syd for bakkehellet
av
ituumtet
ifjor
os
jernbolt
rødmalt
en
ned
som er betegnet
Plessner.
hrr.Nicolay
r;
mute
smhrve
e
bde
J t e
.Flo
sa. 1
.sy
s Grube no.
et av Plessner
or
o
2.Flot
kia.1m.vest
Grube n .2
ottorps
or
.F otto
a. m.sy
Anvisningene
Sk mri
s Grube no.1
et av rlessner
or
påvises
grube
av Børre
en mol bd nak e
mutede
mutede
funnpunkt
funnpunkt
no.3
K.Lostøl
• B.L.
og Niclay
ilessner
Å9
den 14/10-1912
Mutet av Leren B.Haaland
som kommer fra den store myr
på siden av'bekken
ligger
Anvianingan
av
akjmring nærmest myren på sydsiden
utsprengt
og I et liten
I Grindheim sogn.
Ytre Flottorp
og Torje G.
H.Flottorp
er John 0. Flottorp,Johannes
Stedsvitner
jvre Flottorp.
ane .L.-)randstalog
l Aanen 0.Vxrdal
Klevexaaeu -rubemolybden
B.L. A10
11utetav k.h.Vaardalden 27/12-191
2(tidligere
anmeldt)
celiggendei clevemaasenpå Vaardalse
gen
ein
dom
Vaardali
(1-1ndheisog
m n.
Kalk ønknuten.-rubemolybden
B.c. Å11
kutet av børre K.L4)støl
den 4/1-1913,anmeldt
den 6/7-1912.
Leliggendei Kalkjønknute
ni 0vre Flottorpsutmark &ri
ndheimsogn
..,tedsvitne
joh
r n cotnan oa aanen Flottorp.
411
.Lutettil :dørenb.daalandostthorju
sTh.flazddal
den 9/7-1913anmeldt~exx den 13/111911,
-å den si tnevntesanvisni
L 12
olybden
beliggende1 sydsidenav klo
ttorpdaleni John Glsens og Halvor
Aanensenseiendom.
2.Aiheien rube molybden.
e iggende L heien ved nordkantenav
Vergedaleni Anne 2obiassens
eiendom ,;vreFlottorp.
11
.4.utetil
t Thore t.hagedalden 10/12-1913
B.L. Al3
anmeldtden 2415-1912,følgende
tre anvisnlngerpå
.:vreFlottorpe,og som forutenav
de på anmeldeleenoppførte
funnvitnero-så kan åv ses
John G. Fl to .
1.Jrunmsbekkenrube molybden
be lggende1 en fjellknauspå
nordsidenav brumsbekken.
2.brunmsblakkenrube molybden
be 1.gen e i.en f ellops.på
eørs1denav brendeknuten.
.Lisvarten rube molybd
be iggen e p t heien. en.
Alle de tre anvisninseroppgieså lig
ge på Aanen Tobiassens
og Enut i-nutsensfelleseiendo
m.
ivaitetil
t 2hore 2.Aagedalden
12-1913
B.L. A14
anmeldtr:a11912 på anvisning10/
er
1
Ytr
e
flo
tto
rp
1 Grindheimsogn,ogsom forutenav de
på anmeldelsenoppførte
funnvitnerkan påvisesav
John 0.Flottorp,ThorkilB.
d ilottorp
or johannes
otto
1.kleivand rube molybden,anmeldt
den 9/5-1912
ggende
e upsen østenforden gamle
stue(?)påvestre
Kleivan1 Halvor "Fredriksens
bo og Halvar Aanensens
felleseiendom
2.Kleivandst *
b molybden,anm
t
den 9/5-1912
Esen e
sydes g retningfra steeld
mme
npå vestre Kleivand
1 Halvor Aanensensog boet etter Hel
vor Fredrikeensfelleseiendom.
15
åeliggendevestenforstemmenpå Vestre Llelvand1 boet etter
HalvorFredrikeenog ele Torjesenfelles eiendom,
4 T
1 molybdenaameldtden9/5-1912
beliggendei sydvestkantenav Trommedaleni John Olsens os boet
etterEalvor Fredrikeensfelleseiendom.
Trommedale rube no.2 mol bden anmeldtden 9/5-1912.
ggen e i sy est anten av Trommedaleni Johan Olsens og boet
etter Ealvor Fredrlksenstelleselendom.
öe
6.Flotto dalen rube molybden,anmeldt
den 24/5-1912
iggen e i nor mst anten av Plottorpdaleni John Olsens og best
lialvor
Aanensenseiendom.
.P1 e ruben mol bden anmeldtden 24/5-1912
ggen e
sy ves anten av Flugelbraadheien
iJohn Olsens og
Halvor AanensensFlottorpseiendom.
Aasen ruben mol bden
13.L.15
Liutettil d'hrr..;imren
B.Haalandos ThorjusTh.Lagedals
arvinserden 10/12-1913,anmeldt
den 4/5-1912.
Beliggende1 Aasen i Ytre FlottorpGrindumsogn på Cle Torjesens
os boet etter Balvor Fredriksenseiendom,hvorfunnpunktetpåvises
av John 0.Flbttrp,Thorild
H.Flottorpog JohannesH.Flottorp
forudenav de på anmeldelsenoppførtevitner.
4 1evemoens
be molybden
h."."A 10
kutet av K.A.Vaardalden 12/1-1914.Dener tidlisere
mutet Len 27/12-1912under navn av klevemaasengrube og som er
beliggendei egen eiendomVaardali Grindumsogn hvor den påvlses
av Lars Vaslandog Seren LareenVaardal.
Guldemedberet rube no.1 molybden.
B.L. A16
Mutet av Berre 2.kostelden
den 6/7-1914,anmeldt
den 5/9-1913.
Beliggendei den vestligstetil dato oppskjmrpedeskjæring
i Guldsmedberget
nmrmestklovetnen1 øvre Flottorpsutaark.
Berre
b no.1 mol bden.
B.L. A17
kutet av Berre R.Kostelden 9/12-1915,anmeldt
den 9/6-1915.
Beliggendenmrsesti nordestligretningfra det av ham mutede
pumkt i SelvbergetSelvberget1 i gårdenøvre P1ottorpsutmark.
g3tedsvitner
Torjs Aanen og 0.Flottorp.
K1evehelen rube mol bden.
B.L. Al8
Mutet av Seren B.Bealandden 16/12-1915,anmeldt
den 5/9-1906.
heliggendei sydandenav Kleveheieni ålarenLarsen Vaardaleetendom.
Stedivitner:Ole
Torjesen,OleHalvoreenPlottorpog Johan 0.Flottorp
Utet til dir.:udolfErum den 7/9-1916følgendeanvisngeri.
rindheiz
so i ården Fl ttor-sutmark.
1.børres rube 1 bden
B.L. A19
si igere mutet den 12-1915.
Aeliggendei fjellskrezingen
mot Flottorpsbekken
på bekkenssydside
2.0vre Flotto s rube mo den
B.L. A
3e1 ggen e p
20
e
ate je sydvestfor
Børresgrube ca.52m.nordostfor et gammeltskjarpved auldamed
berget.T1d1igere
mutet den 9/8-1916under navn av børresgrube no.3.
Guld medber ets rube ol bden.
B.L.
beliggendei et gammelts ar2 på nordsiden 21
av den gamle kirkeveitil Asseral.
Tidligeremutet den 6/7-1914under navn Sølvbergetno.1.
4.Guldsmedberets ,rube1.molbden
3.L. 22
be ggende i en s or sk ar ng ved oten
av bølvbergetogså kalt Klovstenberget.tidligere
mutet 6/7-1914
under navn av Guldsmedberget
no.1og den 9/8-1916under navn av
Ltarres
grube no.1.:bn
3 er innlagtiffjelletse 0.1. A16
lvbe ets rub 2.mol b e
c.L. A
-23
• ggen e
en n re siceerng ca.45m.
fra Selvbergetno.1(Guldsmedbergets
grube)
og høiere opp i .411vberget.Tidliger
mute
e t 9/8-1916under navn av
Børresgrube no.2.erket med en G ånnhugge
tpå vestsidenav skjæring
en.
6
'
ten rube mol bden
B.L.
om er en e ste og s ørs e .alkjønknutens A24
tordostreside.T1dligere
mutet av den 6/7-1914.
11.
.Sk enn rå e
b mo bde n .
B.L. A25
e ggen e
r amsa
asuark
ca.72m.1narmestnordøstligretning fra $ørreKostøls tidliger
e
mutningeri Skjenneråsenos på samme strøk som
det eldre funn.
8.Sk
er s n rube mo bde no '
b.L. Å26
Be iggen •
e ohannean akkensVaardals
utmark og i 180m.nærmestnordestligretningfra Likjenneråse
n
grUbe 2 ved bkjenneråemyren.Tidliger
anme
e ldtav ,,nneAanensen
den 8/9-1915med stedsvitner.
,S e v h eiv
n
be m
en B.L. A27
be gge e
.4. a
s utmar .
Tidligereanmeldtden 27/12 med stedsviner01e JohannesenVaar
dal
og T.K.Plaadt.
10 K
bd
B.L. Å28
e gg e vestre
av eveglueslåtten1 K.A.Vaardalsog Søren larsensrel1esutmark.
Tidligereanmeldtdeh 7/12-1916,medstedsvit
nerL.A.Vaslandog
og T.K.Plaadt.
Samtlige10 anviamingerpåviseaamvAanen Tobiassen,Tarje
Olsen
Flottorp,Toblas
K.YlaadtVaardalog BørreK.KostølAristiansaad.8.
19
Zk nn ris
be m Xbd
S.L. A29
Lutet til dir.itudolkr
f um den 7/9-1916.
2idligereanraeldt
av 4JarsVaeland .
:3eliggendi.
e Skjenn åsen1 ÅbrahamVaa
rd sutmark :trindhelm
aogn,Ogtidligeremuer
tet av Berre k.Rostølal
under navn av
:.4enneråsen
gruber.
:41tettil Berre K.Kostelde
B.L. Arn
anvisninger.nottorpno.1-3n 10/10-1916på følgendeZ5lybdenfellesutmarkGrindbeimsog 8i.gårdene ne Flottorps
n.
8amtligeanvieningerer merk
i rad maling på berget ved et med tilevarenderomerskesiffer
de respektivefunnpunkterog
beliggenheter angitt i forh
deree
fjelletomkring100m.sydfo oldtil en varde som er oppeattpå
nord får Guldamedberget. r Flottorpsbekken
og omkring200m.
1.Plottor n .1
Jeliggendeca.
nordveetligretningfra vard
mot flottorpbekkem.
enti skråningen
2.Plot o fl
.1e1iggee
n m.nord for varden,isk
råningenned mot bekken
3
.ilo to no.
ggen * m. nordvestlig
reting fra varden
4.? to
4
re iggen
a. i nordligretnlngfra va
rden.
.F
ggen ø
z. ppdestligretningfra
Flottorpno.3
6.F t
n 6
be gge * a.
sydestligretningfra Plot
torpno.4
.F tt
ggende ca.3 m.i sydlig retnin
gfra Plottorpno.5
8 2 o to
ggen e ca. a.* sydlig re
tningfra Flottorpno.6
.F o o
ggen ca. .1 sYdvestlig
retningfra ilottorpno.7
F
el ggen •
1 eydlig retningfra Flotto
rpno.8
.11
eydvestligretningfra Flot
torpno.9
eydvestligretningfra Flot
torpno.10
sydlig retningfra Plottorp
no.11
14
gd
ggen •
aydligtatniagtra Plottorp
no.12
sYdveatligretningfra nott
o
no.1
•
•
16
Flottorpno.15
m. sydvestligretningfra
1 .F o t
ggen e
u
.F t
rpno.15
sydlig retningfra ilotto
useu e
18.? tto no.18 dvestligretningfra Plottorpno.16
sy
815 •
rpno.17
sydlig retningfra Plotto
1 P
gge •
F
ggen ø
rpno.18
sydlig retningfra Plotto
m.
1.?t o no. 1
ingfra Flottorpno.19
tn
re
g
li
st
ve
yd
ds
sy
m.
• ggø •
o
2
• gge •
p no.20
sydlig retningfra nottor
a
Yt
i
e
Eg
4Fotr
gge ø
ggen e
26.7 t
oe gge
Egi
2
ottorpno.21
sydsydøstligretningtra li
•
.24
rpno.22
sydlig r•tningfra flotto
.2
rpno.23
sydlig retningfra Flotto
a.
n .
rpno.24
sydlig retningfra Flotto
rpno25
sydlig retningfra Plotto
m.
28. Flott
ggs •
rpno.26
. sylig retningfra Plotto
n .
F t
tningfra nottorp no.27
re
ig
dl
sy
•
el €8e
gge
Ilottorpno.28
. sydsydøstligretningtra
.29
1,F tt r no. 1
tligretningfra Flottorpno
øs
yd
ds
sy
bel ssen
2
2 Fl tto n
ggen ø
bil
el ge •
m.
t
ggit •
•
.1
ottorpno.30
sydsydestligretningfra Fl
rpno.31
sydlig retningfra Flotto
ottorpno.32
sydsydastligretningfra Fl
ottorpno.33
sydsydøstligretningtra Fl
1 gge
ra Flottorpmo.34
a. aydsydøetligretningf
2.
•
g
• Sydaydastligretning fra Ylottorpno.35
ø
ratningtra ilottorpno.36
ei ggen e i sy
og
dtedsvitnerfor saatlig.anvieninger:U.Duner
B.L. A31
l 16/10-1916.
den
katet til BerrsJ,..kosta
girdans
øri
nanvis~
tølgende15 nolybde
Vaardalsfelles utaark i Grindhelasoga og soa saatligeør aerket
med et 1.alaindeligsifferpå fjelleti rød farve tilsvarende
numaer.
1
en fjellskramingi den sydvestrekant av Baandskaarheien
810 ø
ba.250 est for Tobias Vaardalsgård.
•
e ggen i
gg
125x.inordøstligretningfra no.1
Cht.
.fra no.2 på norøstreeide av eanam fjellflate
oss.
.4
i Ne.fra no.3
ggen ø ca. .fra no.3 etter strekretningen
4
6
•
gger me m. se
av Klevegluen.
earom
t o
.-8
• se
gger me
av Llevegluen.
8
earOM i og ved en påbegyntatollpå vestre side
Så
bel gg
• ca.
1
gger
lå
no
1 J/
ggør oa
ør den bratte fjeliveggpå østre side
.lengersned i dalen fra tunnpunktensno.7 og 8
• ant av lille Alevehelflaten.
1
• sydligretningtra Alevegluen.
Ligger i dan stors synk i Kløvemoen.
1 Y
gger oa.
met estligretningfra Alevemoønsgrube
1
14
øn på Skjønneråsensvestre side ca.15x.
n
ggør
fra det på saamm sted tidligørsantate punkt.
1
.0.fratunnpunktno.4,oa.70m.piskråningen
ør ea.
nodenforisens bsidopunkt.
påvisøs av Lars Vasland,TobiasYlaath,
og tokatkerKristiansøn.
astligeanvisatager
iagaiør Bjelle
30
kimtettil Berre K.Kostel den 16/10-1916 følgende molybden
Rftvisni vi
ården Dvr 2 t
ø ut
k G
dh
E.L. A32
1.F otto
no.
beliggen e p søndre side av
Knollen på nordsiden av Lillestemmen,et stykke under toppen.
ILerket39 i rød maling.
B.B. A33
2.Jtat braatet.
eliggen ø
e på nordsiden av
den gamle grubevei,hvor der er skjmrpet i en fjellknaus som
stikker opp i myren.
'aerketved en bolt i en berghelle på sydsiden av veien.
3.Jtian
Beliggende ca.100m.sydsydost
for Staksbraatet.
B.L. A
34
kutet til Jøren b.Uaaland den 9/3-1917,følgende7 molybden
anvisni r i Grin
im so .
2.
-ruberne no.1 enmeldt d n 8 -1 14
iggen o i sjrdsien av ilottorpdalea ca.20m.fra eu uader 7/7-1913
mutet anvisning i John Olsens og Torkild fl.Flottorpsfelles eiendom
i Ytre ?lottorps utmark.
v-ruberne no.2 anmeldt en 6 11-1 14
zel ggen e
fje
aus ca.sy ra negero den 1 Ole Torjesens og
Thorkild H.Plottorps felleseiendom.
.S wrruber e no.2 anmeld den 6 11-1 14.
Jel gge e p øst-si en av eo e ø en
ohn Olsen og Thorkild
H.flottorps felleseiendom.
4.j -ruberne no.4 umeldt den
1 -1 14.
Jel Egen e
age vesten or nusmyr
Thorkild Halvorsen
og Landel Halvorsn Ytre Flottorps utmark.
.J-v ruberne ao. ammeldt den
nel ggen e
8 or:arshe
00
Itre flottorps utmark.
"
12-1 14.
sens og i.anielHalvorsen
- ruberne no.6 aameldt den
12-1 14.
zel ggen e alen p ves s en av e en som renner ned fra
Vestre Kleivamd i Cld Torjesen og Daniel lialvorsenYtre flottorps
utmark.
.j
ruberne no. anmekdt den ' 12-1 14
se ggen e
en myr p ves -anten av o emyråsen i Torkild
Halvorsen og Daniel Halvorsen Itre Flottorps utmark.
B.L. A36
kutet til inut L.Flottorp den 18/6-1917
anmeldt den 29/8-19151f0lgendeanvisninger molybden
k ldt be 11.knuts rube no.1
re. ggen e p
ø ehei i Aanen Flottorps eiendom i i'vrtFlottorps
utmark,
2.Anut
be no
eliggen ø
a aland i Aanen Tobiassen og T.G.Flottorps
felleseiendom i øvre Flottorps utmark.
'31
gge i 320 • g retningfra Bergsvaaen1 B.lietterstels
og Lanen T.Plottorpseiendom1 Øvre Flottorpsutmark.
4.knu w be
4
øl gge •
ay en øn av Bergevaaeni retningmot bekken eom går
nedovermot ftundset.
Kn
g
•
ergsvaaeni B.Bettørstelsog flanenFlottorps
ielleseiendom/ øvre Plottorpsutmark.
£utet til Chrietianiakinekompantden 23/10-1917
fe ndindum
so
B.L.
A37
1.G ndum
d
26 8-1 16.
ggen ø ay ves or ote ø en
Halvoreenog
Johan C.Flottorpsfellesutmark 1 Ytre Plottorp.
d d
82.Grindumn
el ggen e
et 1 te upse rag sy for Hagevoldeni Johan 0.Flottorp
og DanielHalvorsensfelleseiandomi Ytre Flottorpsutmark.
drindumn . anm d d
8- 16.
Be ggen ø
en e s r
ng es .zantenav Haavåseni Janlel
'lialvoreen
os ele Torjesensfelleseiendom.
4 Gr
n 4 anm ldt den -6 8- -16
el ggen e
el
us p nor s den av Jotebekkeni Torkel
Halvorsenog Johan 0.Flottorpsutmark 1 Ytre Flottorp.
.y_
d
^6
-1' 6.
beliggendep østkantenog 1 ne re ende av Flottorpdaleni
TorkelHalvorsenog Johan 0.Plottorpefellesutmark pk Ytre Flottory
6.Grindumno.6 anm 1d den 0 - 1 .
beligsene
en fjel ups p nordsidenav -,:oklem»råsen
i lorkel
Halvoraenog Daniel Halvorsensfelleseiendomi Yttre Flottorps
utmark.
drindumno.
d den 0 8-1 16.
be gge e
en ø ups p
en av Flugelbraadheien
i
2orkelhalvorsenog Johan 0.Flottorpsfelleautmark
på Ytre Flottorp.
8.Gridumno C anme dt den 26 8-1 1 .
Be gg ø
je r nnen syd or eleste1 TorkelHalvoreen
og John 0. Flottorpsfellesutaark på Ytre Flottorp.
Grindum o
anme dt d
26 8-1 16.
bø ggende et te als g p syd siden av Lineieni do.
no.10
dt den 26 8-1 6.
1
ellggenø
en e upe sa an en av Flottorpdalen1 do.
d
n 6 8-1 16
11,Gr
1
en
ot orp alan i TorkelHalvorsen
gg ø te v
og John 0.1flottorps
felleseiendom1.Ytre Flottorpsutmark.
Grl
u
10-1 16.
gge 8 nor an an av re
i
JJaniel
Halvorsensog
John Olsen Itre Flottorpsutmark.
17.Grindum no.1 anmeldt den 2
ggen e
bto nu en
an ø
Ytre.Flottorps telles utmark.
fl
1 -1 16.
vorsen og John Olsen
14.Grindum no.14 anmeldt den 2 10-1 16
.
gg
e no
e ingen 1 re 1 e
anie
l Halvorsen og
John Olsen Ytre Flottorps felles utmark.
1 Gri dum n .1 aameldt den 22 10-1 16
el ggen ø
nor anten av 're
e
baniel Halvorsen og
John Olsena,Ytre Flottorp fellea utmark.
no.16 anm dt den 2 10. 1 .
beliggen e
no
e
811av r
e 1 Daniel aalvorsen
og John Olsena,Ytre Flottorps tellea utaa
rk.
1 •Grindum no.1 anmeldt den 2 10-1 16.
ggen ø
nor 8,8en
red
e
aniel Halvorsen og John Olsen
Ytre Flottorps felles utmark.
1 Grindum no 18 anme dt den 0 8-1 16
be ggen e i en f e knaus p vesta en av bekk
fra FeenklapI Ola Torjeaen o/ Daniel Halvoraensen som reaner ned
tellea utmark,
Ytre Flottorp.
H Gruben mol bden.
b.L 138
kutet til Christian1a Unekompanl den 21/11-19
Beliggende 1 en bergknaus I dtordalen ca.300a.17
retnIng fra den under 9/3-1917 mutede molybden i sydvestlig
på gårdsn ItedreFlottorps grund Grindheim sogn anvisning no.10
.
Funnpunktet er merket med an liggende H innhugd
hvorhos der er innslått en jernbolt 1 fast fjel 1 fjellet,
l ca.2m.fra
funnpunktet.
dtedavitner er disponent H.Duner og John Olsen
Flottorp.
butet til berre K.boatol den 21/11-1917,
aameldt den 12/5-1916 følgende 4 molybden
anvian1 -rk
tber
aen
ruber 1-4.
B.L. Å 39
.Ber a en rub no.1
ggende ca.c m.1no lig retning tra Orenneetegge
n.
2.3 r aa en rube no.2
bel ggen e ca.
m.i nordlig retning fra Bergassen grube no.1.
•4er aaaen rube no
be .ggen e ca.12,m.i nordlig retning fra Dergaase
n grube no.2
4
r aa
ru e no.4
Egen e ca. m. nordliE retning fra Bergaasen grub
e no.3
kutet til Seren b.liaalandden 1/3-1918.
anaeldt den 10/8-1916,folgendetre molybden
r.
B.L. 440
1.Terbor 1.
ggen e
sydveatkanten av Terborgslåtten i Enut K.Ylotto
rps
og muligens flereafellaselendos1 øvre
Flottorps utmark.
2
.
33
2.Tørbor 2
ôel ggende et upeedrag sydves
og Nile jettestølsfelleseiendomtfra Langemyri ianen T. Flootorp
i :Arre:flottorps
utmark.
2arbor .
e cgen e
en fjellknausi Langemyri Ranen
T.Flottorpog
Nils Rettestølsfellene
tendom.
/41tettil Knut K.21ottorpden 1/
anmeldtden 30/8-1916følgende 3-11>j1
n41
anvisni er kalt Ruder Knall 1-5 moybden
i Grindheimso^ .
1,RuderRnoll 1.
Beliggedep vestsidenav Ruder
oll i Nils Rettestølsos
Lsjien
Toblassensmed fleresfellKn
eseiendom.
Knoll 2.
Lelissede Svattafjell-låtteni
}.t.21ottorpseiendom.
x.RuderKaoll .
ggen e :e dersheii Aanen 2obi
assensog Lnut R.Flottorps
felleseiendom.
4.RuderKnoll 4.
el ggen e nordkantenav
Aanen ..i!obiass
Flottorpefelleselendom.
oe
enRnut K.
...Ruder
Rnoll
Bel ggende p
øiden av
der linolli anen Tobi sen,Knut
og muligensfleresfelleRu
K.Flottorr
seiendomi .1treF1ottorpas
sutmark.
I,
Heddehel rube mol bden.
13.t. 21.
42
Eutet til Søren B.Eaaland18/6-1
918,
anmeldtden 16/8-1916.
Beliggendei østhellingenpå Hedd
eheii ården ‘vre 2lottorps
utmark tilhørendeAanen
og
Rn
ut
K.
Flottorpog muligensfleres
felleseiendom.
:itedsvitner:Fnu
K.tPlottorp,TorNild
11.21ottoros
p flutR.21ottorp
den yngre.
kutet til Christianiaidnekompan
åden 13/7-1918,
følgendemolybdenanvisninger
sa
mt
endel tidlicere
mutete sk.
6.0rubeno.8
-e igge e p vesteidenav Btøk
nuteni John Cleen oc .;;;anie
felleseiendomi Ytre Flottornsut
Eal
lvorser
mark.
.Gruben .
Be ggen e
et fjell-la
tt ved en dalsenkningi vestkant
av Bredliheii John Clsengte
os
Daniel dalvorsensfelles utmark en
Ytre Plottorp.
8.Grubeno.10
'e ggen e
et fjelldra
st for Stigningeni John Olsen og
Daniel Halvorsensfelles.gve
utmarkYtre Flottorp.
.G
be
11
-* ggen e
et upeedragi øvre ende av Skrasl
i John Oleen og
daleni Bred nei
Daniel Halvorsenfelles utmark er
Ytre Plobtorpli
.
t3 4
kubben rube mo bden
B.L A44
kutet til Lars Vaalandden 20/10-1919.
anmeldt2414-1918.
beliggendei utnarkentilhørendeAnna Byremoog Ole T.Vaardal,
Kubben 500m.oppfra k.A.Vaardalskvernhusog 175s.sydfra
Gvernbekkenirk 1.
B.L. A45
i G damedber-et.
kol bdensk
14;
Mutet til 2øren 2.Haaland21/12-1934
anmeldtanmeldtden 22/6-1933.
på nordsidenav en loddsynki
Beliggendei Guldsmedberget
Ovre Flottorpsutmark i Grindheimeogn.
T.Flottorpog Torje T.Haaland.
O.Flottorp,Aanen
Ctedsvitner:Torje
•
kol bdenGkeeT
B.L A46
Mutet til T.C.Flottorpden 18/8-1936,
anmeldtden 18/2-1955.
er
beliggendepå kvitbureeti Ytre Flottorpsutmark.Funnpunktet
merket med en T.
2.L. A47
kutet til krling2aalanddeu 4/9-1936,
anme-dtden 4-1" 6 føl-endeanvisn er mol bden.
1,AnvinninRi sydvestligretningfra Langemyri Torje T.Haaland
og Aanen T.rlottorpsfelleseiendomi Øvre Flottorpeutmark.
i knut K.Flottorpsog muligensfleres
i Pør:Jergslåtten
2.Javisninr,
felleseiendomi vre flottorpsutmark.
C.Flottorp.
2tedsvitnerknut G.Flottorp,Torje
uydsidenav 2rendeknuteni Aanen Tobiaseensog
Knut Anutoens.vre Flottorpsutnark .
X.ilottorpog Torje C.Flottorp.
Stedevitner:knut
Anmeldt:7/3-1935.
4.Anvisningi østkantenav deddeheiog sor for Tørbergslåtten
i -nut K.Plottorpsog muligensfleres felleseiendomi øvre nottorps
utmark:
tedsvitnerer knut K.Flottorpog YristienK.Flottorp.
4nmeldt:7/5-1935.
i Grikkeni nordligretningfra aleivestemmeni
sn
Aanen s. o torps og muligensfleresfelleseiendomi evre
Flottorpsutmark.
2tedsvitnerer ,unen P.Jlottorpog Knut K.Flottorp.
anmeldt:7/3-1955.
6.anvisni i en fjellskråningi Flottorpdaleneg i vestkanten
av .luge r theien i TorkelH.Flottorpog Johan H.Flottorps
eiendomYtre Flottorpsutmark.
K.Flottorpog Torje C.øvrit
2tedsvitnerer TorjeC.Flottorp,Knut
1.1ottorp.
snmeldt:9/4-1935.
i en fjellhøidei vestligretningfra aleivestemsen
.Anvl
aanen T.Ylottorpsmed muligensfleres
ottorpsog
.
ut
i
felleselendomi 'fvrelottorpsutaark.
35
Anvisninai sydendenav Flugelbråtheien
i Torkel H.Flottorp
og John .FlottorpseiendomYtre Flottorpsutmark.
.:tedsvitner
er Torje C.YtreFlottorp,XnutK.21ottorp,ogTorje 0.
Jvre Flottorp.
anmeldt:9/4-1935.
•Anvisni 1 en dalsenkningi Taralstadelåtten,
Aanen -o iassensilottorpsog muligensfleres felleseiendom
i ‹JvreFlottorpsutmark.
dbedsvitnerer Knut K.?lottorp,Torje
0.21ottorpos Torje C.Ytre
Flottorp.
Knmeldt19/4-1935.
r,1 en fjellskjeering
på sydvertsiden av toppen
pa luse r theien i Torkel
os ohan u.:lottorpseiendom
Ytre Flottorp.
Stedsvitnerer Torje C.Ytre FlottorplIk.nut
.Flottorpog Lorje 0.
dvre flottorp.
4.tme1dt:9g4-1935,
ol bdenskæ
-Breillhei.
b.d. A43
1.4-tet
til Knut K.Flottorplen 3/11-1936,
anmeldtden 27/4-1935.
_eliggendepå sairsiden
av breiliheii Ytre :lottorpsfellesutmark
i Grindheimsogn.
dtedsvitnersTorje
O.Flottorpmgme Jevrin
og ..G.T1edmand
aol odensk
-Vestre
eivan.
449
.utet til T.C.Flottorptytre
d€1114/1936,
anmeldtden 27/5-1935.
jeliggende1 en fjellupsei Vestretleivani Ytre Flottorps
fellesutmark.domgrunneiereer oppg1ttTorkelK.ilottorp
og Torje O.Flottorpog som stedsvitnerer eppgitt3øren h.Haaland,
Krling haalandog ingeniør,.G.11edemand.
:;Autet
til Garl Halvorsenden 30/10-19371anseldt
den 22/51 6.
1
bden anvis
de gge ø me om
fellesutmark.
-hr 1 hei.
øn4nutenog drellihei,merket
B.L. Ao
lottorps
2.hi1 bden anvianl -Bre111hei.
be ggen ø
re ne mer et
Flottorpsfelles utmark.
dom stedsvitnerer 1 anmeldelsenoppgitt(Jle:ilortease
og
n bereingenl.
ør ,'‘.G.T1edemand.
Lol bden-
k ked en.
h.L.51
2utet til T.O.Flottorpden 13/3-1939,
anmeldtden 14/9-1937.
Beliggendepå toppenav et upsedragi nordendenav Eråkedalen1
Ytre Flottorpsutmark.
Sem grunaeierear i araeldelsenoppgitt:fialvor
i.Flottorpog
T.O.Plottorpog atometedavitnerer oppgitt:Torkild
li.Ylottorp
og
Ola flotto .
:futettil T.O.Flottorpdem 17/11-1940,
anmeldtden 16/6-1939fa13endemolybdenanvieningeri går,en
"ftre‘lottcr-sutmark Grindheimso n.
b.L. A52
1.L01 odenskwr -Lvebureet.
eet.
oe1iggendeca.10 m.astl g retningfra Kvebur
CJ:lottorpog T.O.Flottorp
Grunneiere:Halvor
b...
-bkrenuten.
bdensk
5-3
ten.
hkrenu
for
sydøst
bekken
av
en
østel
p
ende
beligg
og T.G.Flottorp.
il.F1ottorp
GrunneiereiTorkel
-Kleivestemmen.
bdensk
'.:/ol
upsedragøst for Kleivestemmen.
et
bel ggen e p
H.Flottorpog T.O.Plottorp.
orkel
GrunneierelT
7
B,L, A54
um stedsvinerfor samtligeanmeldelser r oppgittTorkelH.Flottorp
og Ealvor 0.Flottorp.
B.L.
i Flottorpfeltet.
,utet til rettighetshavere
A55
942,
28/4-1
et
AA,den
gjennom..affinerinweverk
fel ende anvieni er i rindheimso-rn.
anmeldtden 4 10 1
1.bol bdenskwr -brunebekken.
ca.15 m.i nor østl g retningfra Brunebekken.
.bel_ggende
-brunebekken.
2.. 1 bdensk
g retning ra brunebekken.
sz;d1
beliggende
[om grunneiereer for begge anvisningeropp3itt
flanen1.flottorpog Torje H.Haaland.
•
b... A56
bdensk'wr-breilihei.
hei.
breili
tanav
bellsgendep sydkan
oragrunneiereer opp3ittHalvor L.Flottorpog John 0.flottorp.
bom stedsvitnerer 1anmeldeleenangitt evrin og KristianL. P1otto
t den 25/10-1941på vegne 21ckx
A/ö
t itaffineringsverke
2:.utetil
molybdenanv.
25/4-1940,følgende
den
nmeldt
av T.C.Plottorpytre,a
n.
i Flotto fe et Grindheimso
, s57
b.b
en.
1.kol bdensk r -K e veve
beliggeno p østsi en av eivevegenca.80m.1nordlis retning
fra Kleivestemmen.
h.L. A
58
2.Mo bdenak æ -Hattefurstø.
bel ggen e p toppen av o en ca.1b0m.1østl1gretningfra Hattefurstø.
Som grunneiereer i anmeldelsenoppgittfor anvisning1:
Torkel H.Flottorpog Halvor D.Flottorpog for anvisning2:
Torkel E.Slottorpog T.O.Plottorp.
bom etedsvitnerer i anmeldeleenoppgittbgren 13.Haalandog
Lrling S.Haaland.
haffineringeJÅutettil børen B.Haalandden 5/11-1941,gjennom
nonvioningor
olybdo
m
o
verket 4/81anmeldtden 3/5 1940,folgond
.
feltet Grindheims
i 7 ot
-
ko bde
b.L. A59
• liangomyr.
ns
• ø
e
Som grunrsieroor oppgittTorjo Talaalandog
Håkon Easland.
LL, agn
beliggende i et fjellag nord for stigerboligen.
Bom grunneiere er oppgitt Torje T.Haaland og muligens flere
fellese1e.
om stedsvitner for de overnevnte anvieningwr er oppgitt
og Erling
Lnut K.Flottorp,Bristen
B.L. Å61
mutet til Seren B.Haaland den 3/11-1941,
gjennom haffineringsverket4/8,anmeldt den
f lrende anvisn1 er.
feltet Grindheim so
Flotto
1 40
Tro
1.kol bdensk
ø
en
Be ggen e
bde
Bel ggande
1,
dalen.
e 1 e nord for Trommedalen.
mm
-F.Cr
et upsedrag tett ved bekkefar i Trommedalen.
Som grunneiere er oppgitt John 0.Flottorp og muligens flere i
K.flottorp
felleseie og som stedavitner 0aniel H.21ottorp,1(nut
og Brling Bi.Haaland.
)373Glexikv
lutet til T.O.Flottorp den 17/11-19411
gjennom KaffineringsverketA./.,anmeldtden 17/5-1940.
utmarken å Ytre F otto
er
v s
følflendemol Oden
B.L. £62
d ileknuten.
bdensk
g re niug fra -tedfileknuten
Be ggen e ca. m. ves
Ytre nottorps utmark.
.L. £63
-Bkr knuten.
2.Mol bdensk
Be gge e p sørs en av reknuten ca.75m.vest for Rleivemyr.
grunneiere er i anmeldelsen oppgitt T.G.Flottorp ytre,
og eom stedavitner 0ren B.Haaland og Erling S.Saaland.
•
Jot b kk
Mol bdenak
B.L. A64
-utet til Torkel H.Flottorp den 17/11-19411
gjønnom RaffineringaverketA/S,anmeldt den 17/5-1940.
Beliggende på en liten fjellhelde ca.25m.syd for Jotebekk,
bdenak
'4,o1
-
R bbetraa.
B.L. A-
b5
Lutet til Ola J.Flottorp den 8/2-1942,
gjennom RaffineringsverketA/S,anmeldt den 9/8-1940.
aliggende 1 et upsedrag i nordkanten av åsen ca.100m.
syd for Ribbetraa i John 0.Flottorps og Ola J.Flottorps
felleseiendom i Ytre Plottorp.
LtedavitnersT.H.Flottorpog T.O.Flottorp.
Lutet til Torje 0.Flottorp den 11/5-1942,
gjennom Raffineringaverketa/Blanmeldt den 11/11
ark.
1 40 tel ende tre anvisni er -å Flottou
furstø.
isvHatt
1.mo ban
ste.
or t e
'e ggen ø ves
H.Flottorpog T.O.Flottorp.
GrunneleresTorkel
B.L.66
2.J3l bden cnvisni. -Hattefurstø.
e lrygg i nordlig retning fra
beliggende p toppen av en
Jisttefuntø.
B.L.
•;,o1bden anvisni -'.:krenuten.
e et stykke oppe i heia i sydøstlig retning
b.og i.hling,.Zaaland
fra t,krenuten..-tedsvitner:_øren
6
2,utettil :.nutK.flottorp.den 14/5-1942,
4,/jlanmeldtden 14/11-1940
gjennom :‘affinerinxsverket
utmark.
fl t r
T rden
d anvisui er
bdensk æ -Rautaknodd.
Ueliggende p Rautaknodd p brekken mot
kalottorp
grunneiere er oppgitt -2:nut
.lautamyr.dom
i,anenlobiassen nottorp og Torjer T.Haaland.
•
B.L. A68
-1:xunebekken.
2.:to bden sk
ie ggen e 110m.syd for rune ekken.
om grunneiere er oppgitt Torje Tønnesen Haaland
2obiaseen .dottorp.
og J..anen
B. 4_
bdeask wr -brelihei.
be iggen e p sy 8 den av breilihei ca.400m.
nord for Gydalen.
E..L•470
-c;tøknuen.
bdensk
Lei ggen e i no_ øst ig re ning for ,Støknuten
ca.700m.syd for stigerboligen.
b.L.
.1•6,
orngrunneiere for anvisning 3og 4 er oppgitt Halvor D.Flottorp
op;John Calottorp og muligens flere i felles utmark.
dom stedsvitner er i anmeldelsen oppgitt Torje 0.flottorp ytre
og
bOl
bdensk' r -Slauter r.
L.L. A72
:utet til Ola J.Flottorp den 22/9-1942,
gjennom Raffineringsverketx/Stanmeldt den 22/3-1941.
Leliggende ca.50m.øst for ilautemyr på gården flottorp
Grindheim sogn.
jtedsvitner:T.h.flottorpog J.O.Flottorp og som grunneisre er
oppgitt Johan C.flottorp og Ola J.Flottorp.
olvbdens
-s>usebttløa.
B.L.
Å73
Lutet til T.h.fl.ottorpden 22/9-1942,
A/G,anmeldt den 22/3-1941
gjennom :Raffineringsverket
busewtløa.
for
nord
beliggende ca.150m
Scm stedsviner er i anmeldelsen oppgitt 0.J.Flottorp og J.6.FlottorT
og som grunneiere T.if.Flottorp.
rube
,»Ydaleknuten
mol bden.
den 18/12-1915,
:;oren .6.:Jaaland
den 5/j-1906.
(=eidt
eiendom i dyda1sknuten
i Yeder Nerstels
-e1iggende
i biken sogn -rli;ebostaa.
utet
til
ligger
_nm:Gruben
idne
oe
vest
Vaarda1feltet.
for
Rebaeen
Varperee
ved
molvbdenfelt.
bdensk
:ol
den 1/9-1940,
j.Haaland
irlinz
til
futet
den 18/3-1939.
aumeldt
fra eården
vest
i en fjellops
Seliggende
Rebsås
i Tobias
innmarken
eg ca.100m.fra
sogn.
irindheim
0PPgitt
er i aneleldelsen
_on stedsvitner
og
Verdal
Ingvald
.utet
til
anreldt
hebas
Rebås
sin utmark
Tobias
40
,1.en 23/9-1,)
:.Haaland
rling
anvisninger
den 23/3-1939f lzende
i .7,rindheim
utnark
Ckåt o Vaardalg
nolrbden.
1.4nvishin
i nord
Likelandsflaten
nedenfor
:,eliggende
og
i.Vârdsl
•.2sren
meIlon
flere
og nuligens
H.Vårdal
irunneiere:ren
mol bden.
2._nvisninrr
p aor spissen
:e1iggende
Verdal
jrunneieresIngvald
mol bden.
sy 1 g retning
i fjellet.
litt
•e samme som for
a.navieni
.,e1i4gende
er oopskutt
Grunnelere
Leliggen
Grunneiere
e
Ånvisni
‘selggen
ø
anmeldt
til
fra
no.2
mo bden.
ellet
Z ore
so.
for
byttelihjen
i felleseie.
på eiendommen
:7)kfkt.
Iirefje11,der
hvor
på
det
no.2.
mol bden.
sy enden av 2vrefjell,der
som for no.2 og 3.
stedsvitner
Verdal
Ingvald
Lutet
av vrefjell
og Lars ikee.
T.Sebks,
hvor
G.S.idnes
er i anme1delsen
og S.B.Haaland.
den
.liaa1and
Erling
følgendø
den 16/3-1940
det
er
skutt
i fjellet.
eiendom.
oppgitt
15/9-1941,
anvisninger.
Tobias
T.Rebås,
B.L.
3
40
molvbdea.
Se1i,jgendei en fjellh3ide i syd
vestlig retning fra .jtorefjell
2.-nvisnindeligGeade i et fjellras mellom mrr
e og nedre flaten,
i :'vreiidnes utriark.
fl.
neliggende i en fje1lryge;ved kre
berxan,
i jvre .4idnesutakirk.
4.Å.nvianin movbden.
lieliggendei syd for Foselva,grunnei
er
i.Lars aas
fle.res e11eae!cncuf i utmarken.
41,
•
:,eliggende1 LkAtelien nord for ”vr
efjell.
_om stedsviner for
aravinnincerof i cn
J:obies
oL Junvnld Ytwdal.
1c1en
olpgitt
41
bdenké,.i
Liken so-n.
Futet til GnristiLnia Linekompani den 23/13-1917
anmeldt den 30/8-1916 følcende molybdenonvtaninger
2.altEiken no.1-14 i Siken sogn Sagebostad.
1.-iken no.1
et dalsenk nordvest for Eaanskohei i jarldi1.Nerstøle
Leliggen e
utmark.
no.2
Lel ggende i et fjellag i øvre ende av :lundedaleni Tobias k.ikvaeles
o Rendi i.erstøls ut,ertc.
/13,^
Eeliggende
en ups vest for Tjuidestzl i do.
no.4
dali3i
111e
i et øle
i sndi I.Nerst
à vestsiden ev j;aanr:1-ohicy
c.LAken no
selicende i nordkr.ntenov ,4d3len
rredrik.T. idnes felles utmerk.
:.:;erstylo
no 6
i vc,ntfor siacverstj.
Eøligge e i en fjellknaus i astendea PV en r..yr
ern i Landi I.Nerstøle utmark.
.flken n .
cv Gydalen i
beliggende i et fjellag på eydsic'.en
og Fredrik T.Q;ydnesfellesutnrk.
andt
S.Liken no.'
Leliggende i nordvestkonten av Klevealen 1.
utmark.
t:ndiT.T.erstzle
.Liken no.°
bel ggende ntkanten av Lleveneien
1:"erstø1s
no.10
10...J.ken
en dulnenaning pe istsiden ev en nyr e- i OstskråninGen
e
Ggen
Lei
av Kleveneien i do.
11.Liken no.11
3e1 Ggende i Haellidskaret i do.
1„Eiken no.12
bg
•3e1ggende nedre ende av Hundedalen i Tobias :4:.Lveales
utmark.
felles
øle
I.Nerst
Lendi
1 .Ei eu no.1
1.jerstøls
et upsedrag på nordsiden av Gydalen i
Bel ggende
re
besidde
Evaalee
av
flere
s
muligen
og
og Tobias
felleeeie.
14 Liken no.14
et upeedrag i Skrasledalen i Bredli i Torkel T.1,.vaales
eI ggen e
og Randi I.Neretøle fellee utmark i Evaales eiendom.
kutet til
15/5-1917
1.4ka
'fl
Knut Sveindal den 1/11-1917,anmeldt
den
følgende
anvisninger
kalt Eika 1-14
B.L.
C2
1
Beliggendø
på østsiden
av gangveien
Flottorp
øvre i Cia Hansens Verdals
mellom Verdal vesbre og
utmark i Verdal vestre
2.E4ka 2
1411ggende på et haidedrag på vestre
Verdals utmark i Verdal vestrø.
WirSiMe
Vardais
1 st opsedrag på vestre
utmark i Vertal vestre.
side
side
av Btemtjørn
av Btemtjørn
i Ole Hansen
/ 01.
Hansan
4.E4ka 4
Beliggendø
1 nordøstre
utmark i Verdul vestrs,
endø av :.temtjørn
1 010 Hansen Verdala
,.E4Ica 5
Hollggende oa.500m.i
nordøstlig
retning
Johnsønn utmark i Telehaug.
•
§..E4.ka 6
Buliggende oa.150m.fra
Eika
Telehauga utaark i Telehaug.
5i
nordsatlig
fra Stemtjern
retning
i Andreas
i Andraas Johnsøn
7.E4ka
Beliggench
i et myraig 1 noraaatlig
retnIng tra Eika
1 Stanar
Olsan Verdal østre og John Telshaogs utmark 1 Verdal Iøstre.
8.ELka 5
Iteligganda
i øn tjelirIgg
oa.150m.tra
Eika 7 i nordestlig
utmatk i Verdal østre tilhørenda
Stanar Olsøn Verdal,
John Telehaug og muligens flere 1 telløsele.
•
retning
l
tfehld1.en
utmark i Verda
og mullgens
dalsønkaing
på vestadden av øt lite
tjørn i
l østrt tilhøranda
Stentr Olsen Verdal
flere av opps1dderne 1 Verdal østre i tellesøie.
19.E1ka 10
Bullggende på nordøst
i Peder Olsøn Kvaaløs
siden av velen
utmark.
tra Kvaale
til
Verdal
11.E/ka 11
Uliggende
på vestaiden
Olsøn Kvaales utmark.
1
E
1
1 gge ø på Braateheien
132Etka
av vøien
tra Kvaala til
1 Pødør Olsan Kvaaløs
Verdal
i Pødør
utmark.
13
huliggende
/ et opsedrag
Kvaales utmark.
1LU
ULS.
Hairggliade vied
i vestendon
av Braatithe1
en bekk i Børain T Ivaales
utmark.
1 Pedør Olsea
4.1
M
B.L. C3
de
Mtet til Carl Halvorsenden 30/10-1937,anmeldt
den 22/5-1936.
Beliggandei på gårdenKvåles •iendomi GydalenEikenherrad,
mrk. x
soa stedavitnerer i anmeldelsenoppgittOle Mortensenog
B.L. 04
den
Mutet til Søren B.Haalandden 16/12-1938,anaeldt
s
J.Iferstel
Randi
i
nger
denanvisni
lgentenolyb
17/6.1937fø
ø
•
E
k
1 eg • Jydaisknutenpå sydsidenav Jydaleni Randi I.Nerstels
utaark og auligenstlere i telloseie.
ø et opeedragnord tor Jydaleni Randl I.Norstels
utaark og auligensflere i fellesels.
BB * På Kievehilani østligrening tra øn stor varde i
Randi Ialerstøisog auligensKnut Nerstglsutmark.
Soa grunneiereer i anaeldelseneoppgittRandi I.Nerstelog muligens
Knut Nerstelsaat andra i felleseieogsoa stedsvitner
Ola J.Flottorpog Erling S.Haaland.
Mutet til Søren B.Realandden 14/11-1941,
A/S,anaeldtden 14/5-1940
gjønneaRattineringsvarket
E
r
B.L. C5
1 Anv
et upsedragi syd for Kjønnadalanog i aydlig
1 gigen•
retningav an stor ayr.
2
el gge ø
en myr på nordeldenav Kjønnødalen.
Soa grunneier,ør i anaeldelsenoppgittRandi J.Nerstølog
H.Flottorpog
soa stedevitnerOla J.Flottorp,Torkjel
frlingS.Haaland.
ol
bdensk m
i hvaas ,L
del
o
Kvineedal.
Lol bdensk
Ialtettil -.Vegge dan 10/4-1919,tidligeremutet den
16/5-1917.
L,eliggendei .,everineGabrielsens utmark under gården
Vemmestad i;vaassoga Lyngdcl.
Amstad wruber mol bden.
,,utettil C..,.egfører C.hr.erg den 3/2-1918
sameldt den 3/6-1916 f,lgende molybdenanvisninger
i Fvaas so-n L ncrdal å lobias T.E.mstadsutmark.
på odden mellom Krogevand og Klotjern ca.10(,n.
.177.17,Snde
16.
fra synk no. 2,mrk.1,-.
beliggende på samme odde ca.30m.fre Ylotjern,mrk.L 19.
3. 20.
Leliggende på sarme odde ca.70m.fra oddens spise nellom Ttrogevand
og Klotjern,mrk.h.20.
42M.21.
Leliggende ved en torvei på ictsiden av .5temmevandca.1.)00m.fra
ft-stadgård,mrk.:,21.
M 22
Leliggende på samme vei e nordsiden av ,temmevand
gård,mrk h 22.
fra 21.estad
Lefiggende ved en torvei på sydsiden av S-temmevandca.62,3m.fra
rstad gård,mrk.k 23.
.,tedevitnerfcr samt1ige anvisniager:Jormand_,1fred1....oøreneen
og Pane G.Hmstad.
27/11-1942 falgende
tildea
L'iutet
molybden envieninger igården rmstade utmark
L n dal herred.
b.L. D-22
1.,:ynk1 merketmed x i rødt.
.2.,ynk2 merket med xx i rødt.
.3.ynk 3 merket med xxx i rødt.
Raad
lå te
no 1
D-3%
bd n
o
aitettil A.Vegge den 27/10-1916.
i iristian Oleene utnark
Beliggende i Radeølåtten
••••
1111
B.n•
.111
MotlandGru r mo bden.
B.L. D-4
Mutet tit G.Baratadog Sinius Egslandden 24/5-1919
B.L. D-41
anmeldtden 18/9-1917følgendi1
e0 av sietnevnte
anmeldteanvisningerkalt Motland1-10 og eom samt11841
er merket Å 14 KristianOleen og AndreasTorjusenMotlands
utaark i Tvierheen L
ø
o Kv eedal.
1.M tland
Motland
be no 1
be n
M tl
tanmeldtden 21/9-1917.
4.Mot
kot and
•
6 Motl d
.11tl
b•
8.kotl
.kot1
10.bio1
b
10
Mutet til J.W.Heibergden 6/8-1919anzeldtden
B.L' D-42
12/5-1919følgande4 molybdenanvieninger
loder Samueleenog TonneeTønneeensfelles utmarkunder
ården Mot andLeonKvi
esdal.
1.No 1 mrk..
2.No.2
k x14.
.No. mrk. x1
4 No.4 mrk. x1
StedevitnersOle
0.Slimestadog Åkrahamh.Layeland.
Mo b
k.
S
Mutet til Martin Skadeboimdan 16/5-1918anme
den 7/9-1916følgendøaolybdenskjampi gårdenldt
Sinlandeutmark tøtt ved tkiftetmed Helle Liknes sogn
Kv
d .
1.H.2
beliggendeca.15m.eydfor sendrenpe 1 8teknuten.
2.11.11
taIiggendeca.100s.vestenfor
Steknutenog aa.15a.e
litt eetligfor øn ator skiftesteni Skiftetmellomyd
8inlandog Helle.
B.L. D-5
46
k 1 bdensk
-G
B.L. D-6
n Jerd •
Mutet til Elias E.Haareden 6/11-1937anmeldt
den 5/3-1935følgendemolybdenanvieninger1 gården
Jerdtmarderr•
B,L, D-61
.2
1 An isn
el gee • as av skjmwpi Sjoneskaret.
2
øl gg
ø no øst av skjunpi Sjoneskaret.
snio
ø gge •
4
nord av skjerpi Sjonetkaret.
n .
ø no vest for skjmwpi Sjoneskaret.
4 Anv
g
.6
gge e ves av skjearp1 Sjoneskaret.
Som grunueierer i anmeldelsenoppgittAsmundJerdalog som
stedsvitnerJakob S Ramre og Lars FersønHamre
Il
B•L• D-62
•
Mutet til EliasL.Ramreden 1/5-1938anmeldtden
2/11-1936.
Beliggendei nordvestrehjørne av Oemund Jerdalseiendoms
utmark under gårdenJerdal i Kvinesdalherred.
L.Ramreog AndreasS.Hamre.
StedsvitneriLaurits
Jerdal.
GrunnelersOsmund
bdens-Jer
B.L. D-7
e et.
B.L. D-71
Muterttil Elias L.Hamreden 16/12-1937
anmeldtden 20/6-1936følgendemolybdenanvieninger
t Kv ø d
ide a Jerrn
r
v
1- Anvr.
el gge •rmlands
An
1 gge e
utmark.
Svinlandsutmark.
4
ggen
4111
s
Jerdalsutmark.
og Jerdal.
på gårdeneTrmland,8vindal
GrunneleresOppsitterne
og LauritsL.Hamre.
StedevitnertJ.Hisnes,L1knes
B.L. D-72
bd
Mutet til Elias L Hamre den 27/4-1
anme d
•
Beliggend,i den sydllgeende av Jøretjern1 Jerdalsutaark
Kvinesdalherrød.
og J.Rlenee.
s
StedevitnertLaurltRtare
på gårdeneJerdal.
GrunnelerelOppsitterne
Mutet til Bliaa L.Raareden 21/1-1942anmeldt
1
den 22/7-1940t lgende aolybdenarrvisainger
Kvin d
1
el gg
Li9
BeL. D-73
ø oa.150a.i nordligretningfra Jertjernet.
el BIS ø ca. 200a.1 nordligretningfra foregående.
eog I.Rianes.
s
Stedivitner:LauritL.Haar
Grunneler:Traland.
•
B.L. D-8
b
Mutet til Karl N.Ratoasden 25/11-1958anneldt
den 26/5-19371 Kvineadalherred.
utmark 1 den sydllgedel av
Do116Bende1 frealandshel
hrosøknuten.
dshelog Nils Abrahansen.
t
StedsvitneriSlgvarTralan
Tnalandahelaenke Petrine.
Grunneieralartin
o S b
Mutet til Ole JaeobuenRatoesden 15/12-1957
anaeldtden 22/5-1956følgendeanvisnlnger
B.L. D-9
B.L. D-91
1
el 68
Jens Stegeleoen
på gården Rafose utaark.Grunneler
An
1 66
Elias Solbara
på gården Solbarasutaark.Grunneler
Amv
BIP,
Bane Rafoøø.
på gården Ratoan utaark.Grunneior
ssog IngvaldO.Ratoøø.
n
O.Rato
Stedavitner:Jergia
11
B.L. D-92
Mutet til Jørgen O.Ratossden 15/11-1957anaeldt
den 14/5-1956i Kvinesdalherred.
Bellggendepå gårdea Ratoas øiendoa.
O.Ratossog IngvaldO.Ratosa.
StedevitnertAlbørt
anaeldt
Mutet til Olat N.Rafe•øden 25/11-.1957
r
aninge
enanfl
aeljbd
ende
1937
tel
den 29/5-
B.L. D-9
Li8
1M
øi ggan e • ka te år 1.gårdenRatoesutaark.
GrunneiersAndreas
JacobeenZgeland,Rafoss.
d
e estegani gården Ratossutaark.
el Sken •
Grunneier:CleJacobeenRafoss.
b en
-S b
B.L. D-94
Mutet til Jørgen O.Rafossden 2/7-1958
anaeldtden 22/5-1936.1ligende
envianingpå Blias Solbaras
eiendoasutaark i Xvineadalherred.
Beliggendei sydvelitliretni
g
ngfra Ole J.Rafoes.
-T da
1111
B.L. D-95
Mutet til Jørgen O.Rafosaden 1/5-1939anaeldtden
2/11-1937følgendeanvianingi Kvinesdalherred.
Beliggendepå Tagedalaheieni gården Ratosautaark.
StedavitnersAlbert
O.Ratossog IngvaldO.Rafoss.
Grunneiertliams
Raloss.
Mutet til Ole J.Rafosaden 1/5-1939anmeldtden
2/11-1937følgendeaolybdenanvianinger
nd
h rr
B.L.D-96
1
el gge •
gårdenRatoesutaark.
Grunneier:JensStegemoen.
2 v
e gge ø girden Solbaraeutaark.
Grunnøier:Elias
Solbara.
ni .
I gs •
gårdenRafoaa utaark.
GrunneiersHans
Ratoss.
StedsvitnersJørgen
O.Ratossog /ngvaldO.Rafoes.
B.L. D-97
Mutet til JørgenO.Ratossden 22/12 -1939
anaeldtden 2/1-1937.Kvinesdal
herred.
Beliggendei sydveatligretningtra Ole J.Ratoes
anaeldelseav 22/5-1936.
StedsvitneriAlbert
O.Ratossog Ole J.Rafoss.
Grunneler:Ellaa
Solbara.
bd ns
-0
d.
nmeldt
kutet til Gustav Omland dan 10/4-1940a
inger
isn
anv
dan
lyb
den 11/10-1938følgendemo
k.
mar
sut
and
på Omlandsheienpå gården Oml
h r
av n
B.L. D-10
B.L. D-101
i.
1 v
el gge e vestligstpå Maurebakken.
Anvisn
e nord for OmlandsKvernebekk.
8 1 B8
Egebrokog Ola G.Omiand
StedsvitnersO.Rienes,Jørgen
nmeldt
Mutet til Gustav Omiand den 12/4-1940a
else
env
1igh
av FerdinandP.Egebergved person den Omlend
s
and
går
følgendemolybdenanvisningeri
mark Kvin d h
B,L, D-102
1,Anvisni .A
en spretningved enden av røsk.
el gge ø
2
1
vis
øst for A og nord for myr.
sy
ø
gge
C1.
,Amvis
synkmax oa.120m.østfra A.
1 Ege • v
El
4 vi
anmeldelse
5m.i nordligretningfra en eldre'
ca.
*
ggen
.
amd
Om}
for
øst
en
(11/4-1936)i en dalsenkningpå hei
vi
gg
e nord for varde ved myr.
G1
6
røak nord for myr.
el gge o v
111
Anvi
en bratt bakke.
1 gge ø
114
An
1 gge * sø enformyr mmr Hl.
Anv
el gg
ø nordvestfor bekk mellom bekk og kjørevei,
Egebrokkog E.Iiil.
Stedsvitner:Jørgen
kol bd
k
941gjannom
Mutet til Gustav Omland den 16/9-1
n 16/3-1940
tde
eld
anm
ap
lak
gse
A/S det Moreke Ber
K nes
an Omlandsntmark øst for den forrige
g
Sg •
malmsoneøst av Omland,
B.L. D-10,
50
Mutet tilTrustavOmaand den 25/4-1942gjennom
k/S Det Norske Bergselskapanmeldtden 25/10-1940
følgendeanvianingeri Omelandatunneløn
mellom
Om andSandvann
Kvine dal h rred
B.L. D-104
1 Anvi
.
gge e ved pealno.7859i stollenanordrevegg.
2,Anvisni
Zel ggendeved paa no.78591 stollensasndrevegg.
StedevitnertAvdelingeingenlør
Engen og oppsynamannNesheim.
Mol bdenskæ
M
b n k
-S ber v
et.
-So be
E.L. D-11
B,L, D-111
blutettil Gustav Onland den 13/12-1939anmeldt
den 13/6-1938følgende3 anviaingørKvineedalherrød.
Leliggende1 Solbergomutmark nordenforSolbergvatnet.
Stedavitner:Jargen
Bkebrokog Adolf Veraland.
:frunneier:Solbergom.
Mutet til SigurdEikhomden 18/5-1941anaeldt
den 18/11-1939følgende4 anvisninger1 Kvinesdal
herred,
B.L. D-112
1 v
zel gge e
Stembergfjellet
ayd for bøkken øaa renner til
Zolbergvatnet.
GrunnelørtMagnus
Breimoen,
•
2.Anv snl
el ggen ø Litlamyranord for dø to bergholaenø1 Solbergvatnet
og syd for torvloapå Kind.
Grunneier.dyvert
Elkhom.
.Anv ani
ea gge ø Buktenrindennord for Båtatsaog vest for de to
bergholmene1 Solbergvatnet.
Grunneier:Syvert
Eikhoa.
4. vis
1 ggen e
Størendenveat for øya Staa 1 Solbørsvatnet.
GrunnelørsOlaBoagård.
StedavitnertSyvert
Elkhom og SteinarEikhom.
•
51
Mo bden k
i
ke so •
fe tet.
Konstali-Sandsmark
til skibsrederBernherdHansen og Tarald Swhle
i#:utet
av sletnevnteanmeldtefølgende3 anvisningeri
0
Lakke soden2-1
B.L. B
B.L. Lei
B.L. E-11
Heetåsen-Sands k
eat sen I Sandsmarkgård,anmeldt30/8-1907.
J.Dabl og JohannesJahl Bøvre.
Etedevitner:Lare
el ggen e i
i.
2.Lan ø -Ko
ggen ø no re ende av Langemyrhonstallgård,anmeldtden 4/10
s h1 og JohannesHammandsdal.
1907,Stedevitner:LarJ.Da
be
i Hes å en-Kon
.Lan
iård,
Leliggene i søndre øn e av angemyri Heståsen,Konstalg
den 4/10-1907.
atuaéldt
foregående.
:›tedevitner:som
B.L.
bden
moly
tre
de
lgen
5,fø
-191
28/6
nden
1,utettil BernhardHanse
anvienier i bakke eo n.
1.HestAsen.
bellggendei.gården Sandemarkeutmark,anmeldtden 16/1-1915.
Smhle og Lars J.Dah1.
.stedsvitner:Tarald
2 Nordre
en Konstallsutmark,vednordre ende av Langemyr.
Lel ggen e g
den 16/1-1915.
Behle og Lars J.Dahllanmeldt
StedsvitnertTarald
.SøndreLan e r.
g r øn Konsralisutmark,anmeldtdon 16/1-1915.
Lel ggen e
Smhle og Lars J.Dahl.
Stedsvitner:Tarald
Nordre L
bde rube.
eMo
B.L. B-.13
den
Mutet til BernhardHansen den 9/8-1915,anmeldt
9/2-1914.
Beliggendeved nordre ende av Langemyrog ør mørketted
ekud i gårdenKonstalisutmark.
dmhle og Lars J.Dahl.
tedevitner:TaralS
til Aksel S.Sandemarkden 7/5-1917følgende
litutet
molybdenanvisninger.
A.anmeldtden 6/11-1916på gårdenYtre Sandamark.
B.L. E-14
elleren.
•
ggen ved mrringhelleren.
1.4 mrri
K mr
2.
el gge e ca.
med tkud.
—
ler n
er merket
.ey for Kjerrlughellerentog
-
.Stork ei vr.
el ggen e ca.,0-1002i.bydfor :torkleivmyr.
51
4.Stork eivdelen
el ggen e p øs siden av Storkleivmyrealetedeter merket
med skud,
.Nordre Storklei
iggen ø
e e
på nordre side av Storkleivmyr.
B.anmeldt den 5/12-1916 på Ytre ,undemarks utmark.
6.Søndre Stor ei
r.
eliggen e ca. m.sy for 1;torkleivmyr,stedet
er merket med skud
0.aumeldt den 5/12-1916 på eården Lonetalis utmark.
.8 ørkesto.
el gge e
Bjørkeste.
11,
Lutet til J.Jekobsen den 19/3 1918 anmeldt den 27/9
1916 følgende 2 molybdenanvianingeri gården
Konst i utmark.
-
B.L. E 15
-
1,J obibe
1.
el gEe e ve stengjerdet på vestsiden av Langemyr rett
opp fra Bernhard Hansens grubedrift,mrk T.
2.Jakobibe
2.
eliggen e ca. m.i veetlig retning fra mrk.TImerket JX.
Mutet til J.Jakobsen og J.Johnsen den 19/3-1918
anmeldt den 8/9-1916 følgende molybden anvieninger
kalt L
e r 1-4 1 .ården Konstalis utmark.
•
B.L. L-16
1,L1.
el ggen e ca.200m.i motsatt retning fra Bernhard Hansens
grubeprøvedrift.
2.L
ø r
l sten e
.
lovlig avstand fra Langemyr 1.
,L
e r
1 ggen e
.
lovlig avstand fra Langemyr 2.
4 L
e
gge
r 4.
e ca.100m.fra Langemyr 1 i nordvestlig retning.
Mutet til A/$ Sira gruber den 9/4-1918 aameldt 8/11-1916 B.L. E-1
7
tølgende molyhdenanvisniger i gården Konstalis utmark
kalt Sira rub no 1 o 2.
1 Sir
be no.1
ggen e
• or en av kaptein H.Menshaus før anmeldte anvisning
ved Langemyr.
2 Sira
bø no.2
eligge e
• or en av kaptein H.kanabaus før anaeldte anviening
ved Langemyr.
5t1
Mutet til B.A.Sandamark den 15/5-1918 falgende 4
molybden anvisninger kalt Candagruben 1-4
-ården Ytre Zandamark utmark.
B.L. E-18
A.screldt den 4/12-1917.
1.Sands ruben 1.
el gge eu
etjerndalen.
2.Cand ruben 2.
el ggen e
øs re kant av Sigmondsheien.
.Sandswruben
el ggen e ca. Om.sydvest fra Sirkeate.
5,anmeldt den 24/12-1917.
4.Cande rUben 4.
el ggen e
nordestre kant av Seytlemyr.
£amtlige anviakinger er merket B.K0
tutet til A/C Cira gruber den 31/5-1918 følgende
anvien er.
B.L. E-19
1.Cira rube .
Beliggen e
g rden kunsterlids utmark i 1,1,.t..retning
av skjeetrpet
ved Langemyr,anmeldtden 4/12-1916.
2 Sir
rub 4
'eliggene
g rden Utjors utmark under Sandemark neerFlorstykket,
anmeldt den 12/12-1916.
Begge anvisninger påvises av Sigbjern A og Aksel Sandamark.
.ira rube
e gge e
g rden øvre Sandamarks utmark på øvre side av
bekken neerairdalevannet,anmeldtden 8/1-1917.
StedavitnertTorkelBjuneesog Olaf Clafaan.
4.Sira rube 6
Bel ggen a
g rden Kunsterlide utmark mellom Langamyr og Utjors
kalvehageganmeldtden 24/2-1917.
StedsvitnertAadneog Aksel Cnedal.
Jube Grube.
B.L. E-110
Mutet til B.A.6andsmark den 12/7-1918 anmeldt
den 7/1-1918.
Beliggende i gyd for Jubetjerndalen i gården Ytre Candamarks
utmark,mrk.B.M.
kutet til Ole Lareen den 16/7-1918 anmeldt 5/3-1917
B.L. E-111
følgende 2 molybden anvisainger i gården Ytre Sandsmarks
utmark.
149.1
Beliggende på sendre side etvgangstien som ferer fra
ArinfraAml
441
gZonAn~....le
2.No.2
Weirggendeca.100m.frano.1 nordligfra greneenmed Bringedal.
Stedsvitner:Gustav
Liland.
kutet til B.,Sandsmark den 30/10-1918
•lgende6 molybdenanvieningerkaldt Bas no.1-6
ri.ården
Ytre sandsmarvsutmark
sti
B.L, E-112
1.bas no.1
beliggendei Ejæringhelleren.
2.bas no.2
beliggendei Sigmandsheienca.40m.sydfra no.1,
3.Bas no.3
Beliggendei Sigmandsheienca.syd for no.2.
4.Bas no.4
Beliggendei øetre kant av Sigmandsheienca.40m.oppfra Sigmandsdal.
5.bas not5
Belicgendepå søndrekant av Storkleivmyr.
Stedsvitner:harl
og Theodor3andsmark.
B.L. E-115
kutet til Em.B.Sandsmark
den 20/11-1918
aumeldtden 22~~
1/6-1918følgende7 molgbden
anvisnincerpå :.,andsmark
indre sameiesutmark under
-årdenSandsmarkindre Bakke so .
A.I ^:auråsen
lan s s ndre eide ave
id en.
1,1+,mrk.med1+.
2,Tr+Imrk.med11.+.
3,7R+,mrk.med9197.
4X11,mrk.med 9999.+
5,11111,mrk.med
11111+.Frano.1 løpendei noreligretning
larE73-7auråsen
m;a-3171trentlig
avstandav 50m.mellomhvert no.
B.I Ka åsen.
6.ialås+1,mrkmed +1.
7.Kalås+99.,mrk.med
+991løpendei nordligretningfra no.6
kalås +1 med omtrentlIZavetandav 100m.mellombegge punkter.
No 2 B E
B.L. E-114
kutet til B,A.Sandemarkden 21/12-1918anmeldtden 24/6
1918.
Beliggendei Jubetjerndalenca.75m.vestfra det øverste
skjmrphvor der oc er merket B.E.i gårdenYtre Sandemarks
utmark.
ko bklensk
ær -L
e
.
SS
B.L, E-115
kutet til H.Manshausden 13/3-1934anmeldtden
16/3-1933.
Beliggendeved Langemyri gårdenKonstalisutmark.
Otedsvitner:Axe1
Sandsmarkog 0.4.01afsen.
kutet til T.Lysvoldden 28/7-1935følgendemolybden
anvieni r.
B.L. Es.116
1,Ostrest 1 mrk
anmeidtden 13/2-1934,
el ggen ø
g
en -onstalisutmark.
111
2.3k æri
ve tre toll mrk 111- anmeldtden 13/2-1934
el ggen e g r en onst a u ark.
Som grunnelereoppgivegårdenKonstaliaoppsittereog aom
stedsvitneroppgiesSigbjarnG.Sandsmarkog A.Brathammer
.Anvieni mrk.1 anmeldtden 28/3-1934.
gge e
et aåkalteLikeli i kauråsen.
4.Anvisningark,A anmeldtden 28/3-1934.
e gg
åsen i kauråsen.
Grunneiereseppeitterne
på øvre Sandsmark.
Stedsvitner:Sigbjørn
G.Sandemarkog 4ksel Sandsmark.
kol bdens-L
e
•
E..117
kutet til H.Lianshaue
den 31/8-1935.
Beliggendei gården Konstalisutmarkved Langemyr.
tedavitnertIngeniøEgge
r
og Bjørn 2,gge.
Lo bdensk-L
e
B.L. E-118
kutet til Arne Manshausden 21/8-1940anmeldtden
21/2-1939.
Leliggendei gården Konstalisutmarknordvestav Langemyr
.;:tedevitnersEystBerg
ein og AntonioValente.
GrunneieresOppaittere
på gårdenKonstali.
ko bde i
-L
B.L. E-119
kutet til A/S Det Noleke Bergselekapden 11/2-1941
anmeldtden 11/8-1939.
Beliggendei gården Konstalisutmark på S.O.sidenav Langemyr
Stedevitner:AntoniValent
o
eog Alfinn Mansnaue.
GrunneieretEiere
av gårdeneKonstali.
ko bdenekD
u t ern.
Lutet til Arne Mansheasden 10/2-1942anmeldtden
10/8-1940.
Beliggendeved Djuptjerni gårdanKonstaliautmark.
StedevitnersAntoniValeat
o
e og Alfinn Uanshaus.
B.L. E-120
56
:Lutettil A/0 Det Norske Bergselskapden 21/5-1942
anmeldtden 21/11-1940.
B.L. E•121
1.Anvini merket M.
'elggen e ve en sk ærin i sydvestligretningfra Djuptjern.
2.Anvisni merketM.
sy 1 g retningfra foregående.
'eliggene
•mer et V.
7 .:Javisn1.
oppoverfor
Bel gge * . . ra Langamyr og ca.60m.nordvest
tidligereskjærpav H.Manshaus.
Grunneiere:For1 og 2 eiere av gårdeneSandsmarkellerKonstali
Manshausog Aksel Sandsmark.
Stedsvitner:Alfinn
Mo bdens-Rannestad.
rutet til Knut Liland den 15/1-1919felgende
molybdenunvisnInger,1gårdenRaumstadsutmark.
B.L. E-2
B.L. E-21
den 7/8-1917.
den 11/8-1917.B,anmeldt
is22:1
Belitiende
i bakken like ved et gammeltKvernhusfallzesten
st
fra no 012 mrk 013.
på heiden,ca.100m.sydlig
WI2s1
en ufsekant ca.25m.frano. 010 mrk 015.
3.No.5 •
i eydøetligretningfra no. 03 ca.130m.mrk.05.
7)eliggende
4±5.2)S_
ca. 150m.syd2stligfra no. 05 i en rinde,mrk06.
Dijiigjenxie
5.No.8
Beliggendeca.60m.frano.7 mrk.08.
6.No.9
Seliggendece.100mfra no.8 mrk. 09.
2.N0.11
Beliggendeoa.130m.frano.10 mrk. 011.
P.No.12
Beliggendeca.80m.frano.11 mrk. 012.
2.No.13
Beliggendesom no.1 i en ufsekantpå sydestsidenav
Einervannetmrk 01.
10,No.15
fra no. 01 mrk.03.
Beliggenh som no.3 ca.70m.sydøstlig
Grunneleremrk01-09 Ole T.T.Raumstadmrk 010-012Aslak A.Raumstad
for mrk.-013-015.
som også er oppgittsom grunneter
St)
B.L. 5-22
20
enBringedalden 18/19-19
Mutet til AndreasRolfeøl
t
ld
ka
ninser
920f gendeanvisdh
anmeldtden 20/1-1
på Aslak og Andreas
eien
ta
es
nn
Ra
ni
se
os
Er
i
-4
1
o,
Krossenn
d tilh ande utmark.
L.Eann
1.Erossenno.1
el ggen e som K.4.
2.K o s n noe
el gge e som .5.
.Kroese o
he ggan e som A6
er i.Krosdalen.
Samtligetre anvianingerligg
4.Kroe en no.4
tom V7.
iskerigen,anmelds
el ggen e
•
iio bd nek
-Skibe Id.
B.L. Yr5
B.L. 5-31
BirketoGrube.
n 27/10-1916anmeldtden 11/5
Uutet til Halvor M.Josdalde
1916.
Skibelidsutmark.
Beliggendei Birketoi gården
seadal den 22/12-1917ninger
kutet til Ole EliasenU
gendemolybdenanvis
anmeldtden 26/6-1916føl
ården Skibe id.
å tatrende
41
B.L. E-32
.
IFtxru
Jodedalenog Flotmyr,mrk.N.
oa
me
e
e
sg
el
.ga h m Grube 1. kant av Lillaheienmrk.HI.
s
e ggen e sø
om-fe et
alden 30/11-1917
Mutet til Ole Eliassenøkeeønd.
v
føl ende ol bd n
B.L. E-4
B.L. E-41
0m.
llesatmarki Lillehelenea.50
fe
ms
ho
ug
Ha
en
rd
gå
dei
en
gg
Beli
svåningshus.
frs JohanaesEvertsøn
1916.
Anvisningenanmeldesden 6/6-
1.No.1
Haughomsfellesutmark.
en
rd
gå
i
en
el
eh
ll
Li
på
Wriate jmni 1916,
Anmeldti
2.111111
esutmark.
eheienpå gården Haughomsfell
tiggeut.på Lill
inmeldti jUni 1916.
5-$
4.So.2
Berlainde på toppen av Storedalen ved Jodene eller
Jodedalen i gården Bkibelide fellesutmark.
J4.nmeldt
I juni 1916 under merket +.
Lutet til Cle Eliasen Øksendal den 22/11-1917
anmeldt den 26/6-1916 følgende molybden anvisninger
å utmark til rende o sitterne å år en Ha
om.
-
B.L. E-42
.hau om Grube 2.
ggen e
Lillaheien ca 150m.nordover H.G.1.og 400m.nordover
iotmyr mrk.E fl (se Skibelld B.L.
4.Ea
om Grube .
Unigge
e
no re kant av Lillaheien ca.400m.nordoverE.G.2 mrk H.
.Ha
om Grube 4.
ggen e
nor e kant av Lillaheien I et bekkesig ca.120m.
nordover,N.G.9ITT
mrk.H 199.
Litla Heio-Mo bdensk
B.L. E-43
Mutet til Gustav 0.Haughom den 26/8-1935 anmeldt den
10/2-1934.
Beliggende i gården Haughome utmark,stedet er benevnt Litla-Eeio
:unnpunktene er merket 1 og 2.
;itedevitner:Ieder
S.;isendalog Ole Eltasen Oftedal.
)aregruben.
E.L. E-5
Mutet til Isak T.Netland den 10/1-1920 anmeldt den
30/7-1918.
Beliggende ca.100m.syd for Marevannets Jetende I Stelemark
tilhørende eskar og Peder Z.ftendal.
Jødeet 1-feltet.
B.L. E-6
Mutet til Torkild Salvesen Jødestml den 27/11-1918
følgende molybdenanvieningerkaldt Judes,ø1 1-4
I ård
J de te ø utmark
1.Jød at 1 Grube No 12.Jed
B.L. E-61
tøl Grub No
.Jøde øl Grub No.
Samtlige tre anmeldt den 26/6-1917 som reepektive merket
4,9 og 10 og som beliggende på Siets Bergan ca.300m.sydvest
for Torkild A.Jødestøle hus under gården Jødestel.
4•Jødestel Grube N .4
ggen e un er g
en Jedestel anmeldt den 14/8-1917
som merket 16.
9
W.utettil TorkelSalvesenJødestølden 25/2-191st1
f 1 ende mol bden anvisni er i tolen ved Jøde
B.L. 5-62
1.StolenN .1
en malmgang 18m.frainntaket.
bel ggen •
2.stolenNo.2
en malmgang 50m.frainntaket.
el ggen ø
Cv dal-feltt
B.L. E-71
Juvet Grub •
11
13,L.2-7
den 13/6-1917.
Mutet til I.A.Netlanddon 1/12-1917anmeldtal
for Oved 1.gården
Beliggendei Juvet ca.500m.nordøet
Ovedalsutmark.
s edal,JonasOvedal og Salve A.Ovedal.
T.Ov
Z-itedsvitnerlAndrea
B.L. E-7211._2
til A/S Ovedalagruber den 27/12-1918
::Jutet
.
kaldt Ovedal Grube 1.mol bden k
1
fQ.Jende
den 23/6-1917av I.A.Netlandsom liggendepå
A,-ulmeldt
Asgerd Netlandsgrunn merketmed et kryss.
1 Oved Gru e 1.
sydget
auneliheienca.$00m.xmitfra Raune1itjern.mot
el ggen e p
2.0vedalGrube 2.
el ggen e p sauneliheienca.200m.vestfor Raunelitjern.
.0ved Grube .
for Raunelitjern.
auneliheienca.100m.sydvest
eliggendep
411
4 OvedalGrube 4.
0m.vestfor Raunelitjern.
n
el ggen e p L,auneliheieca.8
.0ve al Grube
for Raunelitjern.
unelihoienca.30m.nordvest
eliggene p
ebakke
Blanmeldt25/6-1917av P.A.LareenJødestølsom liggendepå Stor
på AndersT.Ovedalsgrunn.
6.0vedalGrube 6.
m.vest for Ovedal mrk.A1
el ggen ø ca.
.0vedalGrub .
.nordfor OvedalGrube 6 mrk.A2
el ggen e ea.
8 OvedalGrub 8.
.nordfor OvedalGrube 7 mrk.A3
el gge e ca.
d
el ggen e ca.
0.
.nordøstfor Ovedal Grube 6 merket med et kryss.
b 10
10 Ov
etasd et kryea
el 880 e ea. asst for Ovedel Grube 7 aerk
26/8-1917av E.A.LarsenJødestølsom liggendei
-tc;rebaldte
pån A.72.Yrieda1s
ramt merketmed et kryes.
C
11.UvedalGrube 11.
BeliGgendeca.
m.vest for Ovedal samt ca.150m.vestfor Ovedal
Grube 8.
12.0vedalGrube 12.
'eliggene ca.
m.vest for Ovedal samt ca.100m.nordvest
for
evedal Grube 8.
1-.0vedalGrube 1 .
elizende ca.
n.vest for Ovedal samt ca 150m.vestfor evedal
Grube 7.
14.Oveda Grube 14.
eliggendeca. 0 .vestfor Ovedal samt ca.100m.vestfor Oved
al
Grube 6.
1 .0vedalGrube 1
elig.Len
e ca.
m.for Ovedal samt ca.50m.ostfor evedalGrube 7.
J),anmeldt
28/6-1917av .E.A.i4areen
Jzdestolsxmsom ligeendepå
Otorebakken.Lnvisningene
liggervest for Ovedal på AndersT.Ovedals
grunn og oiJpgies
LivE2remerket med H T 21 og T2.
16.0vedalGrube 16.
5eliggene ca.
.vest for evedal mrk.medH.
111
1 .0vedalGrube 1 .
Beliegene oa. m.nordvestfor Ovedal Grube 6 mrk.medT.
16.0vedalGrube 18.
beliggene ca. .sydveetfor evedal Grube 6 mrk.med21.
1(-.0vedal
Grube 1 .
elAggene ca. m.nordvestfor Ovedal Grube 7 mrk med 22.
L,enraeldt
den 28/6-1917av 2.a.LarsenJedestølsom liggendepå
asgerdNetlaudsgrunn
20 Oveda Grube 2 .
eliggene i
• afedalenca.1000m.vestfor Ovedal,mrk.med
H.
21.0vedalGrube 21.
e_ Geen e p søn re side av Olafsdalenca.50m.sydfor Ovedal
Grube 20,mrkmed H1.
22.0vedalGrube 2.
beligeene ca. m.syd for Ovedal Grube 21 mrk med E2.
F,anmeldtden 28/6-1917av 2.A.LarsenJødestelsom liggende
på
AsgerdNetlandsgrunn
2 .0vedalGrube 2
el ggen ø p
aune lheien ca.150m.nordest
for Lille .:Mwttedal
mrk med kryss.
24.0vedalGrube 24.
al ggeu e p Rauneilheienca.125nordvestytters
tepyst på
Homm
efjelletmrk med kryss i en liten furu.
61
2 .Cvedal Grube 2 .
_JtlicLenceti auneliheien ca.;:Cem.s:;d7st
for 'iaunelitjern.
mrr Led L.
..r,e1dt
30/6-1917 av flnders2.uvedel som liggende på Storebakken
på “.2.Cvedals arunn.
2C.:.veda Grube 26,
el c-5-;en
e ca 800m.vest for Ovedal samt ca.100m.nordastfor varden
:-.:torebakken
mrk med k1•
2r.:ved Grube 2 .
ke,_sGen e ca. ..m.vestfor Ovedal samt ca.200m.iateme
for varde),på jtorebakken mrk med L2.
nord
2LUveda Grube 28.
tcl cr.,ende
ce. CSTvest for Cvedel L.amtca.150m•nordvestfor varden.
pt :.torebakkent2irk
mbd N.
41p
2‹).CvedalGrube 2'.
igende ca d:1/4;
.vest for Lvedal samt cb )Cm.ve3t 1/4for
varden
1GsretakkenttrkizedNi•
L.utettilJodestøl
den 25/1-1919 anmeldt
j€A 21/.,-1917folgende anvisniner kaldtnol
os 2
h:".rden
Cveds s utmark
B.L.
3
1.ai no.1
pi sond:reGide av ,t.Clafsdalen ca.1300n-.vestfor
01.
Lykai =k
2._al no.2
G:ftvestfor 01 :rk 0
GrunneierL,sgerd t.etland.
krk
111
E-74
Lutet til alve Cved£1 den 25/1-1;1 snweldt en.
24/7-1c;19.
bei.iwende på søndre side av .S.Clafsdalen ea 1800m,vest for
Ovedal på.,.c6erd Z.etlandtilhørende utmark under Ear4en
Cvedal,;:rkM.
Anvisnin
1-2 mrk
o
A2.
E-75
rutet til 1e n.!:etlandden 24/1-1941 anmeldt jen
21-17-1939.
damnelidheien sør for :.it.Glafsdalen.
Oruuneierdsvert
Cvedal.
-tedsvitner:P.)..Larsen
Jødests1og leder Harbak.
u.olrbdensk
-2ommof el e .
O.L. H-76
til Ole A.kælla.ndden 21/1- 1942 aumeldt
den 26/8-1939.
.;eliggende
i vestre kant av Hommefjelleti EårdenOvedals
utmarklmrk.X.
Stedsvitner$P.A.Larsen
og Peder Harbak Jedestøl.
Orunneier:Csmund
elle; Jonas Ovedal.
TY1
.adnelidtjern
eh 1
tv
synker,syav,:s
1:Lel
2.nnvisning.
hannelidheien i s:;dKantenav sjærliaen
1.eliende
1ast fjell.
O
vest ft:rhannelictjern hrk
•
like (JvenfLir
i sydhanten av den store sk4jt-ris43.
- eligt:eade
s
l.
fjel
i
ic fast
sigorta på Otorebakk L-Lra
Grunneiere:I?oraavisninks1 oa 2 -vert Cvedal.
r.Larsen Jedestol.
og
.Jtedsvitner:I.a.Netland
ao teoer et.
1920 aume,dt den
utet til nrne L.Lilaad fien2')/42/11-1918.
g.
j=431i6endei Kjerringholt&sen uAder Bården Vira
•
vsd
J.i. E-8
ol bdenskce i Lund o
Eokndalao n.
nri edal-feltet
F-1
Lutet til J.Jakobsenden 22/4-1919følgeale2
anvianingeri nringedalsutmarkLund sogn kaldt
Jelen no.1-2.
B.L. F-11
1.Je en no.1
1;e1ggenue sandenforJelen ved -_-lareknuten
mrk.J anmeldt:7,en
24/10
1917.
2.Je en no.2
neliggene p nordeidenav Jelen på østsidenav Brint.-Jedalsvannet
nnmeldtden 26/10-1917.
zAedsvitner:G.Rasmussen,Johannes
Tronvigog Lars Larsen.
L.utettil Andreasi.Brimgedalden 19/7-1920anmeldt
B.L. F-12
den 20/1-1920følgendeunvisningeri BernhardsLrinc:edals utiark Lund sogn kaldt Andreasbergetno.1-4.
1.-ndreasberet no.1
Beliggene i iareknutenmrk 2.
2.2.ndreasber
et no.2
Eeliggende Lro a en mrk A.
.Andreasbe-etn
Beliggene
uglexyrmrk.3.
4._ndreasberet no 4
del ggen e
e e ved Bringedalannyren
mrk
Lutet til BernhardBringeedalden 27/4-1936
B.L. F-13
aameldtden 27/10-1934følgendeanvisningeri Bernhard
Bringedalsutmark under eården Bringedali Lund herred.
1.Anvi
-el ggen e ved Hammerstenmrk X.
2.Anvisni .
e ggen.eved Rigle mrk
io bdensk
•
B.L. F-14
Mntet til Halanshauden 26/9-1936anmeldtden
1/2-1935.Lundherred.
neliggendei gården Bringedalsutmark i sydøstlieretning
fra gårdenunder fjellet.
tedevitnersIngeniøEgge
r
og Bernhardnringedal.
Mo bdenakmr U efoes
B.L. F-15
69
den 4/4-1955 nd herred
mellom
veri sr.iftet
jtet
til
.Valente
den 3/10-1936
anmeldt
_u15_:-.sende ved Llefoss
i hrinizedals
utnk
.2=v*s
dennes
elendon
og j..rycve
5-.
invisaingen
er merket
..,tedsvitner:Lernhard
hringedel
og :,rthur
.3rinredal
Lo
h.L.
:-16
B.L.
F-1 7
.ruttyt til
,.Valente
den 3/12-103C
Lund harred
i:cligyende
ved Lille
hrin:edel
i Frinc:edels
utmerk.
,uivisningen
er merket
ned
or Jernbard
Brincedal.
Lt!=esvitner:4'trthur
Liårinzedal
Lutet
til
:..Valente
l'alsende
anvisninser
Lund herred.
den 2/4-1j3
anneldt
den ±)/10-1936
r.t-nark
i Lcirden isrinRedelz:
.
4111.4.tIlvisni
:jeligt;enee
ved
Jelo
rerket
2, 42:visninz.
jseliggende
ved k,rosdalen
merket
:_unneier:Jernhard
iirinsedal
ALY.X.
rthu," i;r 4n-edal.
c.1
-rbdensi: .`cerr-U efossen.
Jutet
4/;-1
til
..ntehnin
•- • Le
Valente
den
1;/9-1;=0
9Z9.
Åtnvisningmerket
:eligEende
ved
...tedsvitner:Arthur
J..utet til
ffl
ende
anviani
Ulefossen
.
Aedsvitner:Alfinn
iv. i.V.av
Sydlig
retnins
Manshaus
çutet til
Fangel
f.31-ende
mol bdenanvisninr-er
1.1?uc.
lmvr
sieligwen
mxk 2X
e ve
tcuglemyr
2.ia.eknuten
mrk
1:e ggen e vea Areknuten
7 .blefoss
Be ggen
B.L.
LJet Jorske
!ersselLr.
er i J..und herred.
,:erket
2.itnvisnin
i Brinzeals
:nnind
mrk XXX.
e ve
efoss
ILinertuan
fra
ved
yi,:re2tinen.
iiringednlavennet
og Lntonio
o-pr,i rjellet.
Valente.
B.L. F-11
den V5-1951
i Lund herred.
2irinsedals
F-19
utmark.
mrk X Brinsedls
utmark.
mrk XXX Lrina.edals
utmark.
Lo bdensk
Lindeland,
lutet til Tollak r.Josdalden 19/3-1918anmeldt
molybdenskjærpi Lund sogn
den 11/3-1918,følgende
1 Lindelandrrube 1.
n vestre side av hovedveien
el ggen e i L nde andsbergan .Liredalepå
på utmark tihørendegården Lindelandsoppsittere.
2.Lindeand -rube2
n vestre side av
esandsbergan:3iredalepå
el ggen e
hovedveienpå utmark tilhørendegårdenLindelandsoppsittere,
•
Lkåland-feltet.
-ven iuxzii den 28/1-1918anmeldtden 14/8
iLutettil L
1916 følgende molybdenskjærppå utmarkunder Ytre
32::and Lund so. .
B.L, F-3
B.L. F-31
4.:Å1 v99..
for JG V,ca.3m.fragjerdetmellom
ca.100m.nordest
1:eliggende
s
utmarker.
Gurslisog ::,kåland
UfgrberRet.
B.L. d-32
Lutet til 0.j.Lkålaudden 25/2-1919anmeldtden 12/8
d
1:)1E.Lunsogn.
tilhørendeG.J.Skåland
i utmarkunder sården
13eliggende
t.o ens G.Skålandi Ufarberget
en
samt Jena 5..:iteffiismund
Lund sogn.
•
Lutet til Lund LolybdenGo.b/S den 19/5-1919
følgendemolybdenzkjærpi und sogn kaldt Lund grube
utmgrk.
No,1-3 i gården c:kålends
L.L. F-33
1.LundGrube No.1
for
Le sgendep østre side av Nesdalenca.400m.nordøet
den 7/11-1917.
LaadeknutenLirk.H.P.anneldt
2 Lund Grube No.2
u ar ergheienca.100m.sydøstfor en under 7/11-1917
bellEce e
k.J.8,
visningmr
anmeldtan
.Lund Grube No.
el ggen e ca. m.nordestfor gjerdetmellom Skålgndog Gureli
på Ufarberghelenmrk.L.G•
7
11-4
11.L. 1-4 1
111~11 Ot1 0.3arlead
1,114.
ster 12/5-1W5
amoolå•
isa25/12
Soliggoado
t Storsis i ånrellos
utsatkliao1
ooga.
Stodavtlawsliebitiol
Illortss2•11ant
a
og Oirtotioatamtatag
b•
aw Megagal.
2•110*
ttlGustavDesotat
dos25/9•1507
3.1..
7-4
gårdosOtsslles
wtmart.
411
Lagovaaaakot
i gårdosIllandaotmask.
loodaTtOmeraLowo
Johanassoa
og JesoLaresaimrs11.
M•se**11 Tionam11. • ima17/7~11$1,
tølgesdo
tana
I
i IlLjogatogoltsta,aslåt
da
1-43
17/7-1915,ark
2.11.
Jogolagabetosgamoldt
åsa25/7-1914
.
2.L.1-44
2611~0_14.
nimarkustabburs11
kmdlsogalalosato Lawseg isso 0~11.
ifotavitairiLaso
og Seaoeuroli.
misst
2..2~4
11
11.L.
2-45•
les15/12-1 folgoall
solpbtoa
s
skjesp
1ost gårdesLtlasto
vtaark.
ozghassi gåstsaLtlaata
otaark.
IlliointtursPalksalest
og Sigbj•ia
111•40 411 Tosams tallp000
toa15/2-1917
ammattdoa
17
1t1$ folgoadis aellbloasswtestapå
gor
Gjogatagslisisa
1 fammea.
i nåditg rotatag tra lea 1/7-1914
3.I.1-4s
ammoldit
fosekosst
o
sottolasia tortligregatag
fra ta
tadmr 23/7-191*
anmeldteforekomsti Store Stølen.
)
li
,
No
gge •
ordre Rommen Gursliesutmark oa.100m.fraGullvatn
nsathetea
nv Sogndalsskiftet.
Samtligeanvieningerer merket ++.
Kri
ff r
G b .
B.L. F-47
Mutet til GuraliMolybdenCo.4/8den 10/11.-1917
anmeldt
den 28/8-1915,avTorkelNetland.
Beliggendei Wordre Hommen i gårdenGurslisutmark.Lundsogn,
like ved nordvestrekant av Gullvann.
GrunneierelOppsittere
på gårdenGureli.
Mutet til GursliMtlybdenCo.4/8den 16/4-1917
f 1 d mol b
i
er i und s
.
B.L. F-48
1.Stpll 1.
Beliggendei bunnen av stollensom ør drevet ca.2m.overGuldvandets
nivå ca.100m.0stenfor
den nordvestrevik av Guldvandet.
Funnpunktetligger ca.45m.framundlooh.
Stedsvttner:Stiger
Myhra og mekanikerPettersenFlekkefjord.
2.Ve
Stoll.
ggen e
en kort stoll ca.20m.vestenfor
forannevntestoll 1
og oa.2m.overGuidvandetsnivå.
Stedsvitner:Stiger
Bernt Myhra og mekanikørPettersenFlekkefjord.
Etterf•lgendeanvisningeranmeldes5/11-1915.
3:22.41
Beliggendti Gurslihommenlike ved vannet ca.200m.sydfor G5 i
gangensstrøk mrk G4.
GrunnelerelJens
og Lars Guroli.
Itaa
Biriigendei gangentstrsk cia.200m.nord
for G5 i hommen nestenpå
htiden av knuten.
GrunneieresPeder,Omund
og KristianGursli.mrkG9.
5.G6
Beliggendei Gurslihommenrett ned for 2 låver like ved
landningsplassen.
GrunneieresOmund
og Peder Gursli.mskG6.
§siji
Beliggende1 nordtstreandø av Guldvandeti døt store wvaberg
som går like i vannet oa.8m.oppi semme.
GrunneieresPeder
Oaund og KristianGursli.mrkG8.
igh22
ggende i Fugledalshimkens
østre skriningpå brinkenav Guldvannet
mrk.G10
GrunneleresPeder,Omund
og KristienGursli.
1,utettil Gurali MolybdenCo.A/Sden
16/4-1917
anmeldtden 3/8-1915av Karl Jensen tel
gende
molybdenanvisnIngekal
r dt Karl Jensen gruber 1-3
Lund somA.
B.L. F-49
1.Karl Jensen Grube no.1
ggen e
ay / g re nIng fra den under 20/11-191
4
anmeldtemolybdenforekomsI
t
går
den
Ttr
e
Skå
lan
deu
tma
rk
rk + om no.1 om,bellggendeI JegnIngsh
eien.
.X.arJ-en
senGrube 40.2
el ggen ø
sy g r•tnng fra no.1 mndepunkt
et gammelt
molybdenskjaarp
hvordwit
det er foretattendelmitil
neringearbeider.
.KarlJe ø Grube no.
el ggen e sy s re n
fra slatnevntepunkt 280 meter.
Mutet til Tønnes E.Myese den 30/4-1917
2/11-1915følgendeanvisnIngeri gårdenanmeldtden
Gurslis
utm k Lund
B.L.P-4
10
1. aanon 2.
iggwn e I aydvestrekanten av Plaane
nark TMO
.7 aanen
el ggande østre kant av Plaanenmrk
TM.
Aura Grube no.1
B.L, F-411
Mutet til G.Barstaddan 15/5-1917anm
eldtden
17/3-1916.
Beliggendepå Guldberghelenpå gården
GurslisutmarkLund sogn
ce.350m.sydost
for Blyantknutengrube og gående i nor
til samme.
dllgretning
GrunneieregJøns
og Lara Ours11.
Mutet tll lensmannRermann Pedersend
en 15/5-1917
anmeldtden 15/5-1916følgendeanvlani
B.L. F-412
ngerI gården
Gur 1 u mar kund o
1 Aur Grub no.2
ggen e oa.
meter søndenforBlyantknutengrube mrk
XGB.
2 A
Grub o
el gge • oa. m.vestenforAura Grube
no.2 mrk XGB.
GrunnelereiJene
og Lare Gureli.
kutet til Karl Jensen den 15/5-1917ahm
1916 følgendeenvisningerpå gården Lil eldtden 8/5B.L. P-413
andafelles
utmark und so .
1.Aur GrUbe no 4
el gen e
øs re side av Q.Barstadsakjmrpved Lan
gevandmrk K.J.
A a rub
gge • øs
or Aura Gruben
skjmrpved Langevandmrk M.J. o.4 på østre side av G.Barstads
Mutet tilGursli Molybden Co.A/S den 27/7-1917
anmeldt den 21/1-1916 følgende molybdenanvisninger
i ården Gurslis utaark Lund so
B.L.
F-414
1.No.31
beliggende i Gurslihommen rundt omlag 20m.vect frt Lare Gurelie
hellade tett ved Guldvandet.
Funnpunktet er merket B1.Grunneier:LareGursli.
2.No.32
Beliggende i Gursiihommen ca.125m.nord og litt øst fra smien
Gurslihommen.
Funnpunktet er mrrket ntGrunneier:12eder Cursli.
el gende i Jegningsheien på søndre side av Jezningsknuten.
Anmeldt den 29/1-1916.
421van
Grube.
B.L. F-415
Mutet til Gursli kolybden Co.A/S den 22/9-1917
anmeldt den 17/3-1916.
Beliggende i Kleivan på gården Gurslis utmark Lund sogn
på grund tilhørende Kristian roder og Ommund Gursli.
rerket med et skudd i fjellet.
Mutet til Gursli kolybdeh Co.4/E den 30/10-1917
anmeldt den 6/4-1916 følgende anvisninger kaldt
no.34 og 35 i.Nordre Llommen
gården Gurslisutmerk
Lund Sogn.
B.L. F-416
1.No.34
beliggende i fjellet på vestre eide av Bjørnetoen og går i
notdlig retning.
•
2212212_
Beffigende i fjellet ca.50 meter øst fra kjørnetoen og går
nordlig retning.
Begge anvianingene er merket J.G.
kutet til Gursli kolybden Co.A/S den 50/10-1917
anmeldt den 22/4-1916folgendemolybdenanvisninger
kald n • 6 oi
ården Gurslis utmark Lund ao .
2.L. F-417
1.No.38,
Beliggende i Nordre Hommen i Bjørneto mrk JG.
2.No.37
beliggende i Ytre Kleivan på toppen av den østre skråning mrk JG.
ivan Grub •
B.L. F-418
Mutet til Ole Gudland den 1/11-1917 anmeldt den 29/4
1916.
Beliggende oa.100m.eet for Sandkleivaa i Bernt Lilands utmark
Lund sogn.Stedet er merket X.
Blyanten.
Mutet til Karl.Jensønden 21/111917anmeldtden
8/5.1916.
Beliggendeca.100m ør vestenfo
rBlya
Lars og Jene Gursliet
sutmarkLund sogn.ntknutenmrk.KJ 1
B.L. F-419
Badl homs n.
23.L.7-420
Mutet til G.Barstadden 21/11-19
17anmeldtden 9/5
1916.
Beliggende søndre side av Gull
vanneti Badlehommenpå gården
Gurslisutmark.Lundsogn.
Mutet til Lars ;14yrete
den 6/11-1917anmeldtden
17/4-1916falgendemolyblde
nskjmwp1 gården Ourelis
rk Lund
111,.Homm
ggen G
eommeenn
1
B.L. P-421
mrk M6.
.R
n Grub no.2
1 gge e
ommen mrk.M7.
H
n Grub
el gg e
ammen mrk 118.
4 Homme
u e
.4
1 ggen e
onmenmrk 1(9.
Grunneler:LarsJ.Gurs11.
•
1 GrUbe
el ggen e
ulll mrk 1110på Omund,Pederog Kr
istianGurelle grunn
Stedevitner:Arne
og Tobias Solli samt Peder Mydlan
d.
Mutet til Lars Myrstell
den 11-1917anmeldtden
8 4-1 16 føl ende mol bden6/vi
B.L. P-422
eni er Lund so .
På Omund Peder og Kr1stianGursl
is grunn.
1,G ø
rube 4
gge ø
.nordeetfra Idlle Jegninesknut
en,mrk
M Mi
e
rube
ggen e
.ast for ertele1eV flT rett opp
av hommen,mrkM
Tfi.
ø
s b 6
el ggen e ca. m.eydøetfor stor
e Jegningsknuten,mrk
X I.
4 G
e
ggen e ca.
meter est fra Jegningsknuten,m
rk
X l'T.
.G
n s rube 8
ggen • oa.
meter sydest fra Jegningsknuten
,mrk
XV.
6.G ø i
rub
gge e ca.
meter vest for ertsleieX 4;#221 wE
•Kleivn Grub 1
ggen e p
e en nord av nor4 av Ytre Kielven30 meter tet av
tjernetpå Ytre Kleiven,mrk
8,K eiven Grub
Beligge ø
me er fra tjernetpå Ytre Kleiven,mrkX.
Anvisnångerpå Jene og Lars Gursilsgrunn
.Gullber Grube 1.
Beliggene p he en av Gullbergheienca.15 meter syd for rideveien
mrk L.
10.G be Gru 2
el gge e p
ergheienca.10metør syd for r1deveienog ca.
200 meter vest for ertsleietLtiarkP.
StedsvitnersPeder
Mydlandog Olat Ausdal.
fl
Mutet til GursliMolybdenCo.A/Sden 30/11-1917
Lund sogn,følgende9 anvioningeri gården
Gurs is utaarkLund so .
B.L. P-423
Anvisningeranmeldtden 15/5-1916av RudolfKrum.
1.Gursi Grube no.
el gge • oe.
meter øst for landingsplassen
ved GursliGruber
og ca.10-15meter opp fra vannete
Gur
G b n
8
el ggen 8 ca.møter
Og på semme strøk.
i nordligretningfra GursliGrubø no.27
Anvisningeranmeidtden 8/5-1916av Karl Jensen.
•
.Gurs1 Grub no.
gg e•
van ca.100meter sydvestfor det av Karl Jensen
under 17/3-1916anmeldteakjeurp
mrk KJ.
4 GureliGrube no.
88* *
1*
mrk KJ,
ahelenca.400møter fra GuraliGrube no.38
Gurs11 Grube no 40
øl gge •
ore tøen ca.100meter nordvestfra Gurel1Grube
no.39 mrk KJ.
Anvisningeranmeldtden 17/5-1916.
.Gurs i G be no.42
egynnerca. me liri syd av tåernetpå Ytre Kleivenog går
i nordligretningmrk SG.
8.GureliGrube no 4
gynnerp
e
tten rett opp av vestre ønde av Bjørnetéen
og går 1 nordligretning.
.G s 1 Grub
44
gge ø
smer ergetmrk 80,
Gurs i Grube noL2.§
B.L. P-424
Mutet til GureliMolybdenCo.A/S den 30/11-1917
anmeldtden 25/5-1916ved GabrielGudland.
Beliggendei sydligretningav Store Jegningsknuten
ved det
mellometetjern mrk 0,Lund sogn.
Mutet ti/ TenneeT.74ydland
den 1/12-1917følgende
5 aavieningerkalt Badlehommen1-5 i eård
en
G rk
Lun
B.I. F-425
Anmeldtden 20/5-1916som beliggendei Badlehommen.
1 BnlrI
e'ank
Tn'T
4 Badl ho4Birrrr,
Anmeldtdeu 17/6-1916som liggendeca.50meter oventord
en
gamle rideveipå Gullbergheieni eydøstligretning av Badl
ehom
men.
•
Sta Sk eiven.
B.L. F-426
Mutet til Johan L.Gursliden 1/12-1917anmeldtden
25/5-1916.
Beliggendepå østsidenav Gullvanneti Stalskleivenoven
for
Badlehommeni gården Gurslisutmaxk Lund
sogn mrk JG.
T-Gruben.
B.L. P-427
Mutet til S.SalvesenMydlandden 1/12-1917anmeldtden
25/5-1916.
Beliggendei Gullbergheienca.100meter nedenforrideveie
n
og ca.10meter syd for bekken Gurwlisutmark Lund sogn.mrk
T.
T
TT F
aanen.
B.L P-428
Mutet til Tønnes 11,Mysee
den 3/12-1917anmeldtden
23/5-1916.
Beliggendei Plaaneni gårdenGurslisutmark Lund sogn mrk
T
Mutet til Svem Gurali dan 28/1-1918anmeldt
den 14 8-1 16 Føl ende envi
er Lund o
På utmatk tiherendeSven,Pederog Ommund Gursli.
itast
Beliggende
B.L. Y-4
29
på Ufarbergheieni nordre
oa.80 meter østenforet lite tjern. eade av Store Støen
Befitgendeca.50 meter nerdenforforannevntetjern.
3.
Mutet til Torjør Handelandden 28/1-1918
f 1 ende vi ni r Iund
B.L. F-4tn
Anvieningeranmeldtden 11/8-1916på utmark under gårdeneGurøli
og Skåland.
1.SG.1
i~ende
ca.100meter nordenfortjernetpå Ytre Kleivan.
2.S0.2
teliggendeca.50 meter østenforSG 1.
3,SG.3
Beliggendepå Utarbergheienca.100meter nordenforSG
Anvisninganmeldtden 4/9-1916.
rn
BG Mr.
ririliendepå Brinkenpå vestre side av Ufarbergdalenpå utaark
under gårdenGursli tilhørendeSven Peder og OmmundGursli
Lund sogn,
Mutet til GursliMolybdenCo.A/S.den18/3-1918
anmeldtden 7/9-1916no.45 og 46 og den 4/9-1916
no
80 Lun ø
B.L. F-431
2Not45
beliggendepå Store Støen oa.15meter øetenforden av Karl Jensen
under 8/5-1916anmeldteanvisning.
2.No.46
Beliggendeoa.10meter matenforno.45.
3.No.79
Beliggendeca 80 meter i vest for mnxnx for søndreende av tåernet
på YjrreKleivan.
411
4.No.80
Beliggendeca 80 meter ± vest for no.79.
Mutet til firmaetTbs.S.Falokden 8/4-1918
1 endi
er Lund s
.
B.L. F-432
På gårdenLilandeutmark.
2212§_anmeldtden 18/5-1917
Wilfggendei Bernt LilandsutmarkveetenforLangevannsskjærpno.2
bk XP8.
2.xF1 aumeldt
dan 18/5-1917.
Beliggendeca.500meter gyd av Blyantsknutenmrk xF1.
.x151 4 x1,2anmeldtden 24/10-1917.
el gg ø ca.100meter gyd og ca.130meter i sydvestfra
utmålamerkeved Aura 5 mrk x161og xL2.
.+
+1.4 L anmeldtden 1/11-1917.
e ggen ø oa.
meter gyd for utmålsmerkeved Aura 5 og har
srøk retningi nord og eydligretning.
Punnpunkteneer merke +L3 +14 og +L5,
rå gården 3urslisutmark.
snmeldtden 26/5-1917.
10.rr=
8 mrIT
øst og 100 meter nord av
meter
ggen e ca. og
Blyantknuten.
Cangeneoppgieså røre molybdenglanssamt å ha strekretning
i nobd og sydligretning .
Punnpunkteneer mrrket xrfl x7n.3 og
"Lutettil Gursli notbt:enCo.A/G(len2/11-1918
følgendeanvisningerpå gården Gurslisutmark
Lund sogn.
B.L. Y-4
-
33
A.Anmeldtden 8/5-1917 uom liggendei Jens og Ommund Gural1s
utmark.
81,
1 Gur 11 G be no.64
Deliggendeytterstpå skrentenav fjellplatået1 vest ncrdvestlig
retningav vaskeriet1 HommenlarkXX.
2.GursliGrube nc.6
eliggende1 tt i sydvertfor det under den 11/5-1917sameldte
funn ovenforvelen mellom stigerboligenog vaskerieti Hommen
i OmmundGurslisutmarkmrk GM.xxx anmeldtden 20/5-1917.
B.Anmeldtden 20/5-1917.
.GursliGrube no.66
e ammen under skrentenrett i vest for Hommen
el ggen e
sydøstfor Tenne Mysses skjærpved so6nedelet
i
meter
og ca.50
NN.
tmarkmtk
i Jens Gurslisu
4.GurslisGrub no.68
opp ra den almInneligeoppgangfra Hommen
9 1 gg* * re
til platåeti vest for samme i Jens Gurslisutmark.mrkPP.
.Gurs11Grub o. 1
me er rett 1 vest for Sven Gurslisanmeldelse
ggen e
i Bjøraetoen1 Gurslisfellesutmarkmrk SS.
6 Gurs is Grube no. 4
ggen e c me er rett i øst for Karl Jensensaameldelee
av 8/5-1916på platåetoppe ved Mysseskifteti Gurslisfellesutmark
mrk VV.
.GurslisGrube no.
meter _or GursllsGrube no.p 1 Jens Gurslisutmark
el gge e
mrk WW.
C.Anneldtden 15/5-1917.
8.GurslisGrube no. 6
gge e no østlig retningfra vaskerieti Hommen ca.100meter
fra den nye vei til grubenmrk 8.113TT.
D.Anmeldtden3/5-1917 som liggendei Lars Gurslisutmark
og mrket
.411r8
ruce no. 3
2eliggende5 a 6 neter vestenfordet under 21/4 ermeldtefann
ved veien mellom deu Jye stigerboligog vaskeribygningen
i Kommen.
'utet til Sven Gureli den 2/11-1918folgende
mo bdenanvin
er i ården Grrelisutmark Lund sorn.
B.L. 1e434
den 10/5-1917.
1.Gurs i Grube n .
ggen ø p
e .,_anten
aver nordøstreeude av
Kleivanmrk sa.
den 21/5-1917,
2.Gure i Grube no. 8
sje gsen e ca.
meter uord for no.1 på anmeldelsen(Gursli
Grube
no.82) i avend,rederog Ommund Gurslisutmarkmrk S.G.
.Gurs1 Grube • 1
Je ggen e .11 e s)tøenca.30meter for en stor sten 2r‘fjellsiden
i Sven,Bederog Omund Gurslisutmarkmrk SG.
4.GursliGrube no.282
Beligeenle-flter øst for det uuder 10/5-1917anmeidtefunn i ytre
Kleivangående i nordligretningpå Sven Beder og Ommund Gurelie
grunn mrk OG.
Mutet til Peder Mydlandden 14/11-1918pnmeldt
den 26/5-1917,folgende
any'..sninger
på Omund,Peder
o KristianGurslis
B.L. P-435
1.Persbe e no.1
Jei ggen e ca.i meter nordsstfor tjernetpå Ytre Kleivan
2.Ber ber t n 2
'el ggen e
0 meter sydsstfor Store Jegningsknuten15 m.
set for et lite tjern.
.Persber-etno.
Beligge e
never øst for 9:r"oe ea.450meter fra ;:toreJegninge
knuten og til sst for samme.
4.Pereberet no.4
ggen e
aanen 600 meter sycløst
fra fra Store Joguingsknuten
Perebe et no
gge e
me er set fra Lille Jegningøknuten.
B.På Jens og Lars Gursliegrunn.
6.Per ber t no.6
.ceiggen e ca. meter eyd fra rideveienpå Gullbergheien.
Persbe et no.
ggen e p uullbergheienca.50meter nord fra rideveien.
74,
B.L.
Wi-Grubsn.
til
kutet
•.Jekobsen
den
meter
)6
enmeldtdeM
20/11-1918
23/5-1917.
e.15
fl flaanen
eliggende
Gurslieutmark Lund segn.
P-4_
fra
med gården f4ase
skiftet
F-437
B.J.,
20/11-118
n
de
/S
.A
Co
en
bd
ly
Ko
nd
Lu
2Jetettil
geir Gurslieutmark Lund
fflgendemolybdenenvientn
aogn.
lli mrk PSx.
admeldtden 5/6-19d17.
for Staalskleiveni Gu
50 meter nor
-eliggende
ce.
/6-1917.
fra
2.h?. anmeldtden 12
av Sauteknutenca.70meter
g
in
tn
re
g
li
st
ve
rd
no
e
i
13e1iggend
den Eamle ridevei.rrk 3.
917.
fra
aumeldtien 12/6-..1tn
ca.70 meter
Sautsknuten
v
ga
in
re
g
li
st
ve
rd
no
e
i
kieliggend
den e.amie
ridevei.mrk
HH.
/6-1917.
k .
4.TI. aumeldtden 25si
ienpå Gullbergheien.mrTI
ve
de
ri
av
de
re
nd
sø
på
ninZ:ende
/6-1917.
gheien
A. aumeldtaen 25
enformerket TI på •iullber
st
ve
g
ga
in
tn
re
e
mm
sa
e
i
nd
J;eligie
IngerJens og Lars Gursli
en
vi
en
5
ge
lt
mt
d
sn
Ve
e:
er
Cirunnel
7.
åPeCer,
anmeldtden 31/5-191my
n på Ufarbergheienp.
re
i
t
2d
tr
le
el
fj
,engcende i
k.
Omuud ng Sven Gurslisutmer
ldtden
enden 25/11-1918anme
Mutet til J.Jakobsmo
envisni er i Lund so n.
26 --1 19 føl-ende l bden
B.L. F-438
rk
1.11,
å *allbergl:einn.mP.
np
ie
st
ng
ga
av
en
id
ts
•s
e
3eligT,endpå
k .
2.41.
llbergheien.nr41
Gu
å
np
ie
st
ng
ga
av
en
td
rs
e
no
Ee;nd
7-.4;77,--1)
3.4
etopp av Badlinghommen
v Gulivann
iggende1.østlig retninga
k
mr4.
fl Gullbergheien.
ognJ.Hugland.
StedavitneriV;.Peterse
4.11.F
:AerketZ.
—439
den
den 23/12-1918anmeldt
utet til-L.LareenØverland
en
.
23/6-1917Lund sogn
d rideveienpå Gulberghei
ve
.1
no
rp
jæ
sk
or
tf
es
dv
Beliggendeey
Gurslisutmarkmrk Ø.
77
:erket i
3.L. -440
:tet til J.Jekobsenden 28/12-1918anmeldtden 28/5
1917.
eliccendepå GuIlbergneieni gårdenGarslis'utnerk:und sogn nrk 1.
2ildnd ug Lors Oveiand.
.tedsvitner:Gustav
Lakketruben.
F-441
....I.
d 10/4-e919aameldtden 2:)/10-1917
til G.:Garstaden
'Lurtet
Bejiggendei en bakke i nordestligretning ev Langevandet
Bernt Lilandeutmdrkund SUgis.
og Lers Liland.
iel
Istedsvitner:Gu'erE.Gudiand
ntet til GurellkolyUden 0o.e/G den 9/5-"')1)
1/11-1eln.Lendsocen.
aumeldt den
111
E.:J.
F-442
1.GursliGrube no.8
:eneen
utnark LO meter vestligror 1:22:1
e i eurs.Lis
under 8/5-1916anmeldteeunn og 50 weter nedenforskiftetmed Mrese
er merketmed et kryse hugget i fje1let.
vest for Hommen.Punnpunktet
og ?ven
Grunne5er:2eder,2eund
2..eursi Grube no.84
meter i sydllg retning
ei ggen e i 4Jern-Lilandsutuark 0u.15C)
og nordvestlig
fra Baretadsutmålte skjærpved Diblewyrbekkene
retningi en avstandav ea.75-100meter fra Bernt Lilands
økjærpmrkL anmeittden 22/8-1917.
Grube.
IXernans
Mutet til Lund kolybdenCo.e/G dan 4/6-1919aumeldtden
6/7-1918.
Beligcendeca.50 meter nord fer crindeni seuehauenpå utmark
oc
under gårdenGtrsli ± Lund sogn ti1herendePeren,l.eder
Gurslimrk EG.
•Ommund
Gursli eticererthurGroustad
handeland,Jens
Stedsvitner:Torje
Pedersen.
lomhoffog 1eustannF.ermann
t
keJntorisA,jert
Gursli Crube no. 2
B.1" F-444
Mutet til Gursli2olybdenCo.A/8 den 11/7-1919.
ford2inceetoll på 340 neters
eliggendei dan V.IT.V.gående
gårdenGurslisutmark.
mundlochI
I.M.V.for
er
nivået ca.140met
Luud sogn.
Iunneunktetpåvisesav direktørhjalmar2ram med stedsvItner
driftsbestyrerI.Erichsenog stiger
deu 12/9-1919
til LLoiGrube Go.21/5
-eAltet
vieninger5.nund
elgendeen
anmeldtden 5/6-1919f
F-445
sogn.
1.No.1 2 No.18 .11o.1
am ge tre mer e me o•t i fjelletder er påhuggetsamme
nummermen fjr merket Ltog IZTT innhuggeti fjellet.
pflars Gurelisutmark under gården
Samtligeanvisningereirjger
BlyantsknutenGrubesutm6lepunkt
for
vest
er
Gursli es.146met
sydover.
aog
rekkefølgenordenifr
78
4.No.20 L.No.21 6.flo.22 .No.2 8,No.24
.amt ge merke ned bolt i f3elletder er påhuggetsammenummer
mea før merketLW-blirITT
Simmusgeti fjellet.
Gnmtligennvisningerri";-gepå
r Bernt Lilands utmarkunder gården
Lilmnd og alle-irekkef,Igesendenlorde overnevntenkci.arp
samt
vestenforituraog GullbergaeienGrbber.
kutet til Moi Grube Go.,VASden 1/10-1919admeldt
B.L. F-446
den 5/8-1916følgendeanvisningerpå Bernt Lilandsutmark
under Arden Li and Lund 30 n.
1 No.15
kerket med bolt i fjelletcg med +SI innhuggeti fjellet.
2.No.16
kerket med bolt i og med +E2 eller 413TT. innhuggeti fjellet.
Anvisningenejigger ca.600metersøndenforGullbergheienGrube.
kutet til Gursli kolybdenGo.4/S den 20/10-1919
folgendeanvisningeri gårdenGurslisutmark
L.L. F-447
1.GursliGrube no.56
MTEFFLae La. meter syd for et gammelt tråsjerdeog ca.15
meter inn på skrenteni vest for Guralis enlegni Hommen.
Stedet er merket med et kryss i fjelletca.10 meter østenfor
funnpunktet.
2.Curs1 Grubeno.6
bel ggen e ca. meter eydvestligfor Gurslino.66 ug werket
red et .:rysei.fjelletca.1C meter østenforfunnpunktet.
;.GLrei Grube no.88
ggen e ca. meter sydvestligfor Gurali Grube no.68 mrk PP
anmeIdtden 20/5-1917og ca.10 mter inn på skrentenmerket
med et kryss 1 fjellet ea.5 meter xxmk nordvestfor funnpunktet.
Alle tre anvisningerpåvises av Jens Brichsenog Johan Lik,
rutet til Lund MolybdenCo.A/S den 22/1-1920
følgendeanvisningerpå gårdenGurellsutmark
Lund sogn.
F-448
1.PSxmrk PSx.
beliggene ca.50meter nord for Stålskleiven.
H mrk H
sggen e nordvestligretningftbrSaugtonutenQg ca.20neter
fra den gamle rldevei.
.114mrk 114.
bel ggenue nordvestligretning av Saugtonutenog ca.70 meter fra d
gamle rideve1,
4.TI mrk TI.
ggen e på szndreside av rideveienpå Gullbergheien.
7
?
.14 mrk 14.
samme retninsog vestenicrmerket TI på Gullbergheien
wen e
grunneicreved samtligeanvicninger
rarkJG.
C.J
midt i myren på Ufarbergheienpå
rdeliggende
Jens og Lars Gursli
ven eder og Omunds
Gvrslieutmark.
ved samtligeanvisningerwr lensmannnermannsadersen
-:tedsvitner
Sven Gursli.
og a
off,F.Skaaland,Jen
d,A.Blomh
A.Gromsta
Co./C den 7/1-1921
rutet til Lund ILcurtden
visningermerket
ølgendean
2/7-1919f
en
d
ammelt.t
sown.
Lund
tmark
is
Gurs
den
LG4-LG6år
L.L. F-449
1.1,G4
•
i Ufarbregheienca.35 meter i nordveetligIetning
)",eliggende
JG på grunn tilhørendeSven og Csmund
fre nkjiarp
ea.150meter i estligretningfra Faicks brakke i
StSlekleivenpå grunn t'lhørendeJens og Lnre Gursli.
,..21,G6
47
ca.140 eter i.ncrdøstligretningfrr Biyantenpå fjellet
BeTT-S-gende
av Gullvannetpå grunn tilhørcndeJene og Lars Gursii.
rct :.ydeiden
sse Gud and-fe tet.
•
Gu dbe f'elletMo bdererrub
•
B.L. F-5
B.L. F-51
Mutet til Cle L.Lilandden 18/9-1911anmeldtden
2/4-1910.
I gårdenGndlnnds
Beliggendei det stkaidteGuldbergfjellet
utmark Sogndalcosn.
Stedsvitnernnes L.Mysseog Sigbj3rnLiland.
T nnes Ltsees Grub •
B.L. F-52
Mutet til Tønnesmysse den 17/7-1915anmeldtden
28/7-1914.
Beliggendei østre kant av egen utmark 2vre Vysse nPr skiftet
med Lund Swndal soan.
1.-5
aerk.
l?
ie
nini
ExI
eei SeWskern
tl=a22tistgdhtla
BaratadGrube.
Gudland Gru e.
B.L.
B.L. F-54
den 9/6
rutet til GustavLiland den 27/11-1915:;.nmeldt
1915 Sogndalsogn.
GudlandsutmarkpA Ole Gudlands
Beliggendei Guldbergfjellet
8c
Isitettil :ane P.Ausdal den 27/10-1916
sont.
er :I.Eorrsdal
e
fralciendenvisai
L.L.
1.Lars Grube.
4_
Jegnings:Tnuten
syd fr:or
-;:eter
collom L;,J0-43U
helinde
utm-,rk.
JegL:L.rsh?ieni flunee1.. y.;;Jes
Funnpunktet er merket Yr12.nmel4tden 17/6-1915.
2.Pecers
bel-ggende
i
=nes
Lysses
utmark henimot IcNn ictor
23-e_for
JL.gnIussknuten.
Stedet er merket 24
Guldbm±kenGrube.
Mutet til G.Bersted den 2L/1C-1916 an=oldt den 4/5-1915
av
Beliggende ca.50 seter std for Guldbehken i n\rhTten
Guldbernelen i Gudlands utmark 3ogndal sogn.
A-Grt.lben.
B.L. 5-57
den V1-1917 8nme1dt don 23/3-1915
LL1
Beliggende i Jegningshullbakkenei egen eiendom Sogndal Eggn
merket
Tufte-ruben.
Mutet til Agdne tusdal (ien53/1-1917
i Gjegningshullet ved en ledetult og ca.30 meter fra
Be1i2:7:ende
Fders cijbei.Tgnnes :ysses utmerk Sogndal sogn.
der nngies
En sterøs ligger "5-4neter fre den ufschant
funnpunkt cg hvor tidligere en lade eller et hus er oppfziettkx
å ba.,t(ett.
StedsvItner:ClafLusdal ag Lars 71yrstøl.
Laderruben.
B.L. F-59
Mutet til Peder 0.?Lyd1andden 23/3-1917 a=eldt den 23/10-115
Beliggende ca.100 meter nordvest for T.H.L:yssestorviade
i dennes utmerk So?ndml sogn.
Anvisningen er merket I.
Mutbt til Gur:ili clybden Co.4/3 den 1V4-1917
folgende mnlybdenenvisningeri.
Uhlareit
Sogndal sogn.
--2
10
1.01esGrube.
telisgefde-r-en dagzkj=ing ca.55 meter nordenfor funflnktet
utmerk.
for jacobs Grube i Tønnes 'Llysses
Stet4svitnerbriel Gudland og Peder nydlond.
anmeldt den 23/10-1915.
Beliggende i nordvest for Hestheidalen i Tønnes Mysses utmvrk mrk JI.
3.J2 rumeldt den 23/10-1915.
i Tonnes Mysses utmark nrk J2.
Beliggende ost for Jo.gningshullet
den 23/10-1915.
4.J3 qrjj
J3.
2i2rk
:sningshullet
=Iggunde uurdvest forrx Ja
annelnt denle/3-1916.=rk
te fra er4;siet merket
ut
i T.:J.yrlices
j.:tedet er merket J4.
C.Cr:3Emeldt den 3/7-1916.gningshulletnrk J5.
riTtggende nordvest for Je
anmeldt den 5/7-1916. ket J4 zerket J6.
siefggende ncrdi.eet.former
16.
8.3 anmeldt den 3/7-19
lle Jegningskuuten 1 Tnnee
Li
av
g
in
tn
re
g
li
rd
no
i
e
nd
.Seligge
r.ysses utmark merket Z.
915.
sknuten
9.LJ ejie.edtden 3/11-1
rk ph ;,eneneienred Jerrj_ng
ma
ut
gs
tn
1n
L5
en
rd
g4
i
de
Leliggen
stad.
Crtnncier:Hclver r...;.arre
1915.
'O neter
10.G2 artaeldtden 11/11eienn w.r1
ee
ss
My
og
d
an
dl
Gu
r
de
un
de
Beliggen
CI i C-terrrellet.
fer
Crvnueier:Ole S.GUdland.
itre kant
anme1dt den 11/11-1915.see eienCon
ry
og
d
an
dl
Gu
r
de
un
Borgende
av tsen på Guldnesi.mt.
Gruaucier:janes Hyrre.
F-5 11
E.
M d ands Grube.
15
-1917 anmeldt den 23/10-19
/4
16
n
de
d
an
dl
Vy
0.
r
de
Pe
de
I:utettil
r Tønnes icyshestorvla
ca.1C0 neter 1 nordvest fo
L..ejiggende
.:tedet er 1:erketMI.
i dennes utmark Sogndal sogn
Uurs i urube
•
L.L.--512
91
31/5-1917 anmeldt den 25/9-1
n
de
/S
.A
Co
mn
bd
ly
Mo
li
rs
Mutet til Gu
gndal sflun
ørende Tv,nnesNysse :o
/11-1916
J'eligende i utmark tilh
23
meter fra den iner
i vestlig retning ca.55
hullet.
Gdbriels Grube J4 i Jegnings
taite
B.L. F-513
915.
/10-1917 anmeldt den 10/4l-1
gn.
su
Mutet til J.Jakobsen denrn24
da
gn
So
i Gudlande utmerk
Beliggende ved Sautødne aned og Ole Sud.land.
StedsvitnersGustavS.Lil
n 26/10-1917
Lutet til Tønnon IIJIyasedeende 2anvisninger
ng
anmoldt den 27/4-1916 fr
utmark So ndal so .
en
e
cå
e
2
.1
()
kaldt aM :.,;
2.L. F-514
no.1
t skiftet ned Gurnli i Lund
nm
t
le
el
fj
av
nt
ka
e
dr
ne
1
Saliggende
Gullvannet.nrk
ant ,e11 cu.100 meter fra
2.LL
n:).2
wre
morket
a.nt av s.amme fjell
ved
skiftetmed Gursii
B.L. 1-515
Lntct til Tenne:3
2.-yeee den 26/19-1917anm
eldt<1..e
?7/
nedieende i nordligretnimgf
n 4-1916
re merket i II:sgningshui
lbnk
kene
egen utmark i t-Sogndal
sogn.
flatettil Lars Ayret:lden 29/141919
cnneldtden 19/4-116 f^il.y.en
anv
de
isninger
yå '.LsnueE,
e:yssoutn
s ark :_.(:::nd
sen
:J.
. 1
1.:,ec
r,:
Gru
s be 1.
•••
. ing
t
religgen,e ca.,,,y0eter
syd fra Jegnirgtnuten merket
B.
..:::.
2 Ujeg.--iilgsrub2.
e
rtenlie
ee.10.0
:,-ster
;st fra Lille Jemnir•gul:n
ni a Grube
keliggene rrj OW ,J0-300uster syd
ute
n;:
n r,‘et,
”.
fre Lille Jrtningsknuten.
EtedavitnersArne
og KristianSolli samt Peder Mydlan
d.
A1-Grabff.
kutet til ;:.2alvesen
b
den 1/1
917.
Deligende ved den rrdligeen2-1
ds av Gullvandetmerket Al
i Ole Cudlandsutmark 3oendalso
en.
.r-517
Lars Grube 11».
B.L. P-518
kitet til aadne Ausdal den 18/5-1
Beliggendeca.10 meter øst fra Lar918anmeldtden 25/11-1916.
e Orube i rønnes ..;ysse
tilhørendeutaark Sc.gndal
sogn,nrk0 211.
T-Graben.
E.L. P-519
Mutet til Gustav Liland den 31/
5-1918anmeldtden 28/11-1916.
B21.1.ndt v2d fct221av fjellettc
&øetsidenav Jegnings1L.Illet
i T.E.ysses utmark Soendalsogn mrk
T.
Eaergrubon.
B.L. F-520
Mutet til anton T.Ckaraasden 6/6-19
beliggendeA Ole Gudlandsutmarkp 16anmeldtden 27/11-191,.
heien llom den eldre rideveiog å vestre side av GuldbergGuldbekkeni aordostligretning
fra G.farstadaenvisning.ftedet
er merket med +.
Al-iruben.
L.L8 P-521
Mutet til Zeder 0.1ydlendden 11/7-1
Beliggendeoatrentmidt mellom evr 918anmeldtden 25/4-1916.
e Guldvannetog Tønnes :,yssee
torvladei Tennee Myeses utzark Sog
ndelsogn.
Stedsvitner:J.Jakobeen,Anto
Ege
n og Lare 8knlevold.
83
B.L. F-522
Eomine a Grube.
Yntet til J.Jakobsen den 10/6-1915 enmeldt den 6/21917.
GtAlnnds :Jt=k
v gebek;-anI gren
ie,issende ved :ronn
E.L. F-523
Futet til Peder Mydlend den 14/11-1918 r:nrceidt
den 26/5-1917 f1sende envisninger kaldt Persberget
del no
i Tennes W ssee ctnerk
• no8-1
I.Persber et no.8
e isgen e ce.1:0 meter i nordvestlig retning fru ucrdvestre ende av
Gulivannet meket N.
et no Bnl Ggen e ca. 0 neter nord fra bekken
JegningsLulletmerket 0.
7 .Persber et rc.10
fre Lille Jegringsinuten erket It
jel ggen e ce.,0 meter ;-Jst
4,Persber et no.I1
.6el_sgene ca.4, meter fra Jegningeknut stollen i nordystlig retning
merket L.
SPersberget no.12
religgende cu.60 meter fra Jegr~knut
retning merket 0.
6.Pereberet no 1
e ggen e ca.meter
X..
stollen i nordastlig
ost fre smien i.Jrdn3knuttL11aIr%merket
.Persbe et no.14
elissende ca. . meter ont fra smien
Jegnngsknnthulen merket
S.Persber et no.15
ca.100 !aeternordvest fre Gulivennets vestre ende merket
"nei.i6gende
2.,
c
Besii-Grube.
g-'24
til B.S.Liland immeldt den 19/5-1917 nutet den 19/11-1918.
ittn.trk
i nondre fjellrarti Je>gningshullet:37sse
Belig:.reade
Sogndal sogn.
F-525
9.^7..
Jernin shullet.
gutet til J,Jakobsen den 22/4-1919 anmeldt den 20/10 1917
utmerk Sogndal s5gn zierketY.
Beliggende i T.21..1:.yeses
ng cl.gbjornLiland.
'.-tedsvitner:Gustav
-
3.L. F-526
til Gursli 1,o1reen 0o.2./Sden 9/5-4 919
,jiutet
nnmeldt den 24/11-1918 folgende molybdenanvisninger
12.4»nes L eses utnark tet gorn41 somi.
1.Gursli Grube no.86
-eliggen e ca. nejer ayd tor gyssenkiftet (et treecj..de
og ca.15 neter inn fra skrenten i.vest for Gurslia anlegg i Hommen.
Stedet er merket med et kryss i fjellot c•.5 meter nord tor
funnpunktet på den andre side av gjerdet.
8 £11
2.GursliGrube no.8
Bel ggen e ca. me er sydvestligfor GursliGrube no.86 og
merket med et kryøø i fjelletca.10meter østenforfunnpunktet.
.Gursi Grube no.88
ggen e ca. me er sydvestligfor GuraliGrube no.SK 68
mrk PP anmeldtden 20/5-1917.
Funnpunktetligger ca.10meter inn på skrentenog er merketmed et
kryse innhuggeti fjelletca,5 meter nordveshfor punktet.
Mutet til GuralikolybdenCo.A/Sden 20/10-1919
følgende2 anvianingeri Tønnes Mysses utmark
So dal so n.
E-527
1.Gursi Grube no. 0
el gge e
eg ngshulletsbakkeskråning10-15 meter opp fra
dalbunnenrett nedfor anvianingJ2 (GursliGrube no.48) merket 90.
anmeldtden 5/5-1919.
111
2.GursliGrube n
1
ggen e ca. me er syd for Tafts Grube (GursliGrube no.60)
Jegningshullet
merket 91,anmeldtden 25/6-1919.
kutet til GursliMolybden0o.4/Sden 11/12-1920
anmeldtden 26/6-1920følgendemolybdenanvisninger
So dal so
B.L. F-528
1 Gurs i Grubeno.
gge e
øa re kant av den storemyr i Jegningshulletca.100
meter i notdøstligretningfor no.91 og ca.30 meter opp fra
myrkantenmerket 93 i sort maling.
•
2.GursliGrube no.
en norøstrekant av den storemyr i Jegningshullet
ISS e
og ca.15meter opp fra mytkantensamt ca.60meter i nordvest
for no.93 merket 94 i sort maling.
G
li Grube no.
ggen e
en nordre ende av den storemyr i Jegningshullet
ca.10meter opp fra myren på den i myren utstikkendespisse
pynt merket 95 i sort malimg.
4,G s i Grube no. 6
ggen e
sy øs re ende av det lille tjern i nordøetfor Lille
Jegningsknutenca.10 meter fra tjernethvor bekken rennerut.
Funnpunktetsom er merket 96 i sort maling oppgieså ligge ca.
2 meter innenforSogndalasognegrense.
kutet til A.Brathammerden 12/9-1936anmeldtden
B.L. F-529
31/5-1935følgendeanvisningeri Sogndalherred.
Anvianingeneligger i gårdenMysses utmark i det tidligere
kaldte Lund Molybdenfeltervest for Gurali Gruber.
1.Anvis
merketX.
ggen e ove or s oll no.3 mot nord.MerketX er innhuggeti fjell.
2.Anvisni merket A.
gge e
s o no.1.MerketA er innhuggeti fjell.
Grunneiere:Oppsittere
på_gården_Mysse.
B.L. F-530
¥utet til A.Brathaaaerog T.Lysvoldden 2/10-1939
fzlgendeanvisningeri Gjegningeheien
anaeldtdan 23/9-1938
herr .
se utmatk so
ården
1.Anvianl aerket
gge • ovo or overstestoll i det såkalteLunfeltet.
Merket er innhuggeti fjell.
a rke
2.Anvi
meter i nordligretningfor no.1.
ggen e ca.
Merket er innhuggeti fjell.
m r et R.
me er nordligfor no.2.Merketer innhuggeti fjell.
* ca.
Surdal og Arne Johan Surdal.
StedavitnersKarel
Anvi
gg
•
Mol bdensk
i onstad so n
B.L. G-1
B ørn tad-feltet
Lo
bdensk
B.L. G
B.L. G-11
wEeller
Mutet til H.Manshavaden 14/6-1902 anaeldtden 31/10-1901.
Beliggendepå et sted kaldt Helleremi gården Bjernstads
utmark.
Bunes og Raamus Bjørnstad.
StedevitnersTorkel
Mutet til kapteinH.Manshaus den 31/8-1917
anmeldtden 5/8-1916følgendeanvianingerpå gården
rnstad fe leautnarkUredalen.
B.L. G-12
1.Re1leren.
Beliggendeved Helleren.
2,Foren
B.L. G-13
ø Grube.
Mutet til Torjer Hendelandden 5/1-1918anaeldtden 9/8-1916.
på vestre kant av Bjørnstadvannet
Beliggendeoppe på Gåtegne
på Bj2rnstadheieni Eiredalen.
Hommenknuten
Store
på sørsidenav
B.L. G-14
Tro om Grube
Mutet til Th.Bjunesden 16/3-1918anmeldtden 15/3-1917.
Beliggendei TromhompitTønnes Tollefsensutmark under gården
BjørnstadSiredalen.
1,11
kutet til H.Manshaueden 12/9-1918følgende
kaldt Hellerenno.1-3 i gården
molybdenamvisninger
rn tada a ie utmark Si edal.
BOL. G-15
1.Hellren No.1 anmeldtden 26/8-1917,
ggen e ne enfor Helleremi gydvestligretningmidt i bakken.
2 H 11 ren No.2 anmeldtden 26/8-1917.
ggen e 1 e ned fra Hellerennedenforveien.
Hell r n No, anmeldtden 23/10-1917.
ggen e ves for HellerenGrube.
Saml
mfeltG
u
atk.
B.L. G-2
Mutet til Isach A.Lilandden 5/11-1915anmeldtden 11/7-1914.
i gårdenOsøns utmark
Beliggendei Samlaghomijellet
Siredalen.
A.Osen.
Grunneier:Omund
87Tonstad-fltet.
B,L, G-3
SkJærsX
B.L. G-31
Mutet til T.Aase den 24/3-1919anmeldtden 7/7-1917.
Beliggende1 •stre Tonatadsbumark Siredalen.
Anvisningenopgieså være merket X 9IT.
Anvi n1
merk t
I.
B.L, G-32
Mutet til 01e A,Netiandden 25/2-1944anmeldtden 25/8 1939.
Beliggendeinordligretningfra Opsteknutenved St.Olavsdalen.
Grunneiere:Sven
P.Tonstadmed flere.
Stedsvitner:P.A.Larsen
og Peder HarbakkJødestol.
-
Josd -f te •
B.L. G-4
Molybdonskjærp-Josdal.
B.L. G-41
Mutet til De2 Norske molybdangrubeCo.den 10/10-1908
anteldtden 13/4-1908følgende2 molybdenskjærpi Josdele
Ko
ien To tad so .
1M
nsk
2 M. bd
no 1
k
no
StedsvitnerlKarl
K.Josdalog GabrielG.Josdal.
G da
Mo bdenakæ
fl
-
fel
B.L. G-5
t
-R ak dar det.
E.L.-0-51
Mutet til Sven G.Tonstadden 3/11-1906anmeldtden 9/6
1906.
Beliggende1 gården Guddalsutmark.
StedsvitnersGabriel
GunleifsenJosdal og EIiaa G.Josdal.
Mutet til 8øt norake molybdengrubeCo,den 7/8-1908
1 nde ol
Ard n Gudda utaark.
1.Mo b4e
el lige •
2.11 bd k
e gge e ve
Mo bden
1 gge ø v
faret anmeldtden 12/2-1908.
•fonnekaretanmeldtden 12/2 1908.
-
jarn anmeldtden 12/2-1908.
StedsvitnersCabrial
G.Josdalog Elias G.Josdal.
B.L. G-52
•
88
10/10-1908 B,L. G-53
Mutet til Det Sorske molybdengrubeCo.den
i
molybdenanvisninger
anmeldtden 13/4-1908,folgende
Gudda sheien å ården Gudda s runn.
1.Anvisnin
av Dibbian.
eligende nzerhetan
2 Anvisnifr.
el ggen e xist for Runakjøden.
.Anvianin
Bel ggen ø mernetenav Sn0fonnskaret.
4.Anvis
iggen •
for Runakjøden.
nordiøst
An isni .
el ggen e nord for Runakjøden.
6.Anvisning.
Seligzendei nord for Diblan.
.
.Anvis
sl ggen s nordvestfor Diblan.
8.Anvisninfr0
Meliggendeved Hoffknuten.
Anvisni
ggen e syd for Diblan.
10.Anvini
ggen e vest for Diblan.
11.An i ni
el ggen e
401
sydvestfor Diblan.
12.Anvisnin
1 ggen e ved Snøfonnknuten.
1 Anvidain .
ggen • ved Snøfonnknuten.
14 Anvisni .
ggen ø nord for Runakjødredet.
GunleifsenTonstadog Elias GunleifsenJosdal.
StedsvitneriSven
Runna Grube
B.L. G-54
-1914anaeldtden 16/5-1915.
Mutet til GabrielG.Ljosdalden 16/2
i Guddalsutaark.
Beliggendei Runnakjødnredet
l.
Stedetpåvises av GunleifG.Ljoedalog Elias G.Ljosda
B.L. G-55
Mutet til Aadne Ausdal den 14/1-1918 ngerkaldt
anmeldtden 17/7-1916følgendeanvisni
Guddaleheionpå utaark tilhørende
Sylvberget og
o P Ter Cauddal 8 redalen.
Be
sci
2.S vber et
el ggen e ca.3JO24etervest om Sylvberget i-,-entrende av Bibbern
kol bdenck
-Linde and.
B.L. G-6
kutet til Det NorskemolybdengrubeCo. den 10/10-1908
enmeldtden 13/4-1908.
Beliggendenordøstfor Bergebakkenoventorveien på Ytre Lindelands
berg i gårdenLindelandsutmark i øetre Siredalen.
StedsvitneraKarl
K.Josdal og GabrielG.Josdal.
Mol bdensk
Nes o Austad so n.
B.L. H
Søiland-fetet
B.L. I
B.L. H-1
Mutet til J.T.Lohneden 19/3-1918anmeldtden
12/9-1916følgendeanvisningeri gården Søilands
utmark Nes so Flekkeford.
B.L. H-11
1.St 1 vand s•
ggen e ve pramstøenved søndrebredd av Gtølsvannved enden
av en liten myrsenkningkerket ved utfort arbeide.
2.Lindaskollenek æ.
ggen e i je e vest for hytten i Stølevannet.Merket
ved skudd.
G usk nuten.sk
.
gge e
us arnutensyd for Stølsvann.
Stedsvitner:A.N11sen,Normana
Lahne,TorkelTonstadog FetterThorsen.
Vardef ell Mo bdensk
iland Vardef ell.
B.L.
H-2
Mutet til Johan T.Lohneden 11/6-1912anmeldtden 24/13-1)17.
Beliggendeved SøilandsVe.rdefjell
pJ,nordre side ev Stflsvann
1 gården Søilandssammeisutmark.
MoJ bdensk
-Austad.
B.L.
I
Mutet til Knut Liestelden 20/10-1905følgendekobber
og molybdenskjærpi Austad sogn.
1.Et mol bden o kobb r
anmeldtden 26/5-1905.
gg •
e ra
erg vestenforOse mellom Fjoddervelen
og Fosaabekkeni gården Oses utmark.
be
2.Et mol bden o kobb
deb
0
anme d den
/5-19 5
ko bd
ak
B.L. K
.
Fotlandso
B.L. K-1
Helle honanshoienfalte .
L.L. K 11
Mutet til Tennes H.heileden 16/3-1918Rnmeldtden
30/8 1916 følgemdeanvisningeri gårdenLelles utmark.
-
-
1.T1
Miggende
ca.100meter nord
i fjelletpå vectsidencv en slåtteusyr
Helle.
for Slaagedalsladatil C,A.Lindtfjell
2.InT
reirrigendeca. 200 meter nord for .1'1.
3.T7TT
Beliggendepå aetre kant av Nonansheienrett vest for Seljehommen.
Helle.
på rt.rden
GrunneieresOppsittere
B.L.K-2
Voraals-feltet.
S.L. K-21
Mol bdenskte .
anmeldtden 24/10 1906.
den 1.)/4-1907
Mutet til dans
i.gården Vordals
Stemtjern
av
Beliggende i fjellet på vestre side
utnark.
-
Stedavitner:Lars
Dg iars T.Vordal.
B.L. K-22
V rdala Grube.
Mutet til Lars T.Vordal den 6/3-1915 anmeldt den 9/1 1915.
Beliggende på vestre side av Vordals Stemtjern 1 Vordals utmark
på grunn tilhorende Tobias og hjarue T.Eiteetøl.
StedsvitnersLarsN.VordaltHans P.Fiesland og Tobias Torgrimsen Vorda:
-
B.L. K 23
dcn
Mutet til Lars T.wordal den 20/1 1917 fulffieidt
13/7 1916 følgende anvisninger på .vestfA.den
av Vordals
St t ern 'rden verdalsutmark.
-
-
-
1.Jonas LictonHie m
'e iggeadeca.3
Grube.
mc er nord for den unler CE-1915
zutete
Vordals Grube.
2.Laner,
.13ggen e antageligvis 100 av 200 meter i tordvest for den under 6/
1915 mutete Vordals Grube.
Mar.it Grube.
e gben e an agelieTvisi syd cs.20 meter for den under 6/3.1915
mutetet Vordals Grube.
Grunneiere:TobiasT og Ljarne T.Eftestol.
91
anmeldt
den 27/7:-1935
tutet til ArthurM.I:ethiesen
den 16/9 19351følgendeanvisningeri Vordalsutmark
Li 1 adalon.
B.L. K-24
1.Anvisnl.ng
j,rubes
vaJeriet vad Irardals
Lelissendeca.50 mieterAulud
stoll og ca.5 meter fra samme.
2.AnvisninR
opplyseså ha
0meter nord for nu.1.Anvisniagen
e
Beliggencrca.25
ant mutet før under navn av Jonas iattonIielmsGrubø,
eftestelVordalen.
Grunneier:BjarnE
ru annSpillebrokkog Bjarne EftestelVordalen.
lensm
.Ct;edavitner:T
M &vann-feltet.
L/aavandGrubo.
B.L. 1-3
B.L. L-31
-1914.
kutet til M.S.Molandden 5/6-1915 anmeldtden 11/12
ads jern
stemt
.,;,jaava.
Beliggendeca.70 meter i aydnstfor &;L.rden
nansen kjaavandsutnnrk.
nv de på anmeldelsenpåførtevitner
Funnpunktetpåvises folonten
også av Lare 7.ordal eg Bjarne 4fteat‘J1.
2aAs
aavatnsGrube.
B.L. K-32
2jaavatnden 24/11-1916,-knneldt
Uutet til 2ans i-edersen
den 29/5-1915.
Beliggendepå gårdenkjaavatnsutmark ca.300meter syd for Miaavatne
stemtjern.
Stemt rn Grub •
B.L. K-33
dt
7
anme1
utet til Hans PedørsenMjaavatnden 27/1-1.-,1
den 27/7-1915.
kce.25 seter sydastfor
le
Beliggendepå flrdent4jaavatiusw.r
kjeavatnstemtjern.
n Mjaavntn.
r
Hanse
G:,annefer:Pede
aameldtden
Mutet til JørgenAasmoendeu 23/12-C18iager
gården
nvidn
a
nde
.31be
1917f
11/6 14/6 og 25/6k'a vands utmar .
B.L. K-34
1.tore Stian Grube 1,
øs anten av Store Gtean.
sgen e
e2.
n
at..paGt.ub
2.Stvore
e ggen e soa no. ca.100neter nord for den samtidigeanmeldte
envisnin no.1.
1s2tore Steen Grube .
ggen e som no. ca.100meter aord for den saatidigeanneldteanv
U-(5'
ianingno.1 på ijellrinnensheiestedel.
Bielm.
GrunnøiersIngenier
9z
;kaemoen
Grube.
B.L. Y-55
dautettil AndreeeAesemoenden ;20/11-1918
anmeldtden 28/6.1917.
3eliggendeca.500meter nord for Store Stea
n på ingenlørHielms
tilherendeutmarkunder gårdenMjåvann.
glotiend-feltet.
Mutet til Tor e F ot
E.L. K.4
I3.L.K.41
d den 10 1-1 20 anme dt den 70 6.1918,
1.2 V.
27e1Ti.iende
ca.250neter myd for sontidlgani_teldTV
te TInt
2.T Z.
MTigende ca.250neter nord for L-,Tilandsfosuen
begge på nuterene
egen eiendom.
Zutet til Ivc.rnisnes den 13/9-1941anneldtden
13/3-1940.
B.n. K.42
1-8.Anvisniner.
neliggene me om tfjåvann
og Bjønnvanni 7ijotlande
og Efteetøle
utmark.
GtedevitnerLY.liBarr
as e oitGuttornLftestøl.
GrunneieretOppsitterpå
e r.krden
Eftestøl.
ate t 1-feltet.
tso bdenskæ
•
B.L. K-5
O.L, K-51
- 12.tet
til Johtn L.2nEeda1den 24/3-1907Lnmeldtton 25/9-1905.
Lell.ggende
i i4itlaardaleca.1
n 00meter i eydcistlig
retn1ngfra
Grautevanneti.gdrden .I:ftestøls
utmark.
6tedavitner:Ole
Laraen Beddelandocr016 Larsan
,tutet
til T.A.nudsen den 18/4-1907mmeldt den
K-52
10-1-0 føl ende anvieningeri gården £ftest.leutmaB.L.
rk.
Belig.tendeJ-,itlaardala
på
n sendrekeat av bergnausen som ligger
s3ndenforcirkelsagen.
et,ggende
Litlaardalenveet for ytre Skarefjell.
Ltedsvitner:;--aut
og T.A.knudren.
mol bdenskær
B.L. K.53
Intet til J..0-tokkelan4
den 16/4-1907anmeldt
26/10-1905.
Beliggendei Litlaardalannord for sagen i gårdden
en
Efte
støleutmark.
StedevitaertA.3.Solberg
or4Ole L.Haddeland.
93
B.L. K-54
Mo bd n
ldtden 26/10-1905.
Mutet t11 T.A.Knudsenden 18/4-1907anme
Eftestøisutmark.
Beliggendei Litlaardalen1 gåtden
nd T.A.Knudsen.
Stedsvitner:J.S.Stokkelaog
Mol bd
k
•
B.L. K-55
den 6/7-1908.
t T.A.Knudeenden 8/1-1909anmeldt
f.'utetil
Bjørnehoz1 nærhetenav
Beliggendeea.1000meter nord fra haiden på
.
grensenmellom Eftestølog Knaben
ygland.
T.M
t
Knu
og
dal
8.Go
StedsvitnersOle
støl.
fte
B.E
og
tøl
tes
r.Ei
Grunneier:GunnaP
B.L. K-56
n 4/11-1915anzeldt
Mutelttil T.A.KnudsenRyglandde
nn
gru
på
l
Latlaarda
den 14/4-1915følgendeanvisningetr1re
si
o
1
øn Eft
nde
h
1,Cirkee øn no.1
1 nordretningfra cirkeleagen1 Litlaardal.
øs
ggen s
2.Cirkel on no.2
gfra cirkelmageni Litlaardalomtrentpå
Sgen * 08 1 g retninena
v Litlaardal.
haiden av heien på østsid
en no.
,C rk 1
g retnIngfra cirkelsageni Lilaardal.
8f5 *
eldt
Mutet til Hans P.Eleslandden 24/10-1916anz
bd
•z
n 10 1 1 f
B.L. K-57
lenmerket kryss 13.
ggø ø ea. meter vest for huset 1. Litlaarda
nftestølsoppsittere
GrunneiertGårdeE
m estølog SeverinSpillmbrokk.
StedsvitneraGuttorEft
1916aneeldtden B.L, 11-58
MUtet til GuttormEftestølden 24/10estelsutaark
27/3-1916falgendeanvizninger1 gården Eft
å 1
1ng fra sandre ende av tjerd
gg • ea.150meter i aydastligretn
et på haiden av Bjørnedalenmerket kryds 10.
1.
2.Ktyds9.
ende av Bjørnehommennesten på hs
.eliggendti en bergrindø1 nordre
ea.10 møtør vest for bekken,sozrinderned
iden
Bjørnhommenmerket kryds 9.
•
3,Krjdn,
bekkan 1 søndre ende
Itieligg• ea.80 møtør 1 sydlig retningfra
av Bjørnehommenmerket kryds 6.
4
14.
kryds 14.
gge • ea.50 meter øst for Grodevannetmerket
2j57411 19. .600zeter vest for foten av øvre Skarkefjelletmerket
teliggAnendeca
91
,
Mutet til Hans P.Eiøslandden 15/12-1916anneldt
den 10/6-1915følgandeanvisningeri Litlaardalen
k
rden tuta
1L
G
gg • ca.
B.L. K-59
3
meter nord for oirkeleagan.
rub no
an ergrindeoa.100aeter nord for den under 7 anmeldte
gg *
anvisnint.
gg
G b
an ratt fjellufsoa.200meter nord for Yiskelonten.
•
B.L. 1-510
b n.
Mutet til T.A.KaudsønMyglandden 8/2-1917anmeldtden
14/8-1915.
Baliggendei Litlaardaloa.160meter syd for humet i Litlaardal
på grunn tilhørøndegården Kftestelsoppsitter*.
Mutet til Båkon Hilsen den 15/2-1917folgende
anvianingørkaldt Håkons Grlibeno.1-9 gkrden
B.L.
1-511
A.Anmeldtden 20/11-1916av Thor X.Etalandpå gruna tilhareade
Kftestelsoppsittera.
ru ø n 1
an nord for Litlaardalpå nordre eide av an tverr••
p
dal oa.20 metør vest for an tidligøreanaeldtanvianing.
B.Anmeldtden 25/10-1916av Thor X.Hallandpå grunn i Benkehøien
tiihørend*Gunvor Guttormog Tobias T.Eftestøl.
1
.2
G b
setør i nordestligretningfra et tjøra 1.nordre
ø oa.
endø på Litlaardalen.
C.Anmeldtden 5/11-1916av ThorK.Haalandpå gruna i Benkahaien
tilhøreadeGunvor Outtormog Tobias T.Eftestøl.
G
Eåk
meter i nordligretningfra en av anmelderen
gg • oa.
tidligereanmeldteanvianingmerket no.2 som ligger i en dal i nordl
retningfra et tjara i nordre eade på Litlaardalan.
4
gg
no.2
• oa.
4
metør syd for den ovenfornevate anvisaingmarket
D.Anaeldtden 25/10-1916av Thor K.Haalandpå grunn i Benk•helen
tilhørøndeGunvor Guttornog Tobias T.Ettestøl.
gg
dalan.
ru n
meter i øst for et tjern i nordre ende på Litlaare oa.
K.Anmeldtden 5/11-1916av Thor K.Haalandpå grunn i Benkeheian
tilhørendeGunvor Guttormog Tobias T.Kftestøl.
qni
6
o Gru
o 6
gg • øø or et tjørn 1 nordre
ende av Litlaardalen ca.200me
nord for en tverrdal.
t
gge • ca.
metør nord tor Rikons Grubø no.6
.
Riko Gru
1 ge ø oa
metør i vest for lakons Grubø no
.6.
G b
o
ggs • ca. meter i vest for Rå
kons Grubieno.7.
StedsvitnertIvar
Risnes dy. kaa påvise samtl1gee
kjmrp.
Eåkons Grub* no.1-6 og
no.8 kan påvilies
av driftsbuityrar
og vaskeriformann
Tbeting
LorsntsønPjotland.
Mutet til G.Eftest•1dan 27/7-1
22/1-1917telgendeanvisningøri917anmeldtden
Litlaardaleni gårdan
1 f
1
2 21
B.L. X-512
G b .
gge ø oa.
mater 1 nordastligretningfra my
ren 1 Berghommen.
a ••
•rer nde ca.150 meter øst for P1
akelonenssøndre os.
R d
G u
gen • ca. matør i østlig retnin
gfra tjernet1 sendre endø av
Kald alen.
No.57/191$5.
B.L.X 513
Mutet til Pede K.Healanddon 7/
Baliggend*1 gården Eftestølsut 1-1918anmeldtden 5/7-1916.
for et lite tjørn på grunn tilb mark ca.50meter eydøst
ørandeTobiasGuttorm og Gunvor
Eftestøl.Merkei øn varde.
-
eh
1
B.L. K-514
•
Mutet til Bj.Eftestald•
m
/2-1918enmeldtden 18/7-1916.
Beliggendepå Langehelanc25
a.
i gården Eftestmlautmark. 200metør nord for Leldesfossen
Mutet tll G.Eftest4
n 9/4-1918 anmeldtden 28/9-191
følgendesolybdelaskde
jarp
kaldt Kalvedaten1-3 og no.5 på6 B.L. X-515
Ef t s s
rs t
d utmark under
en Ef øat 1
1 Xa
1
8
ggen e ca.
møtør i østlig retningfra bunnen
av Eslvedalen.
* ca.
gg
4 X •
RW
• oa.
•
metør syd tor no.l.
møtør gyd tor no 2.
96
Mutet til T.A.Enudeenden 22/4-1918anmeldtden
28/10-1916følgendemolybdenakjunpkaldt Bjørnehom1-3
årde Et t 1
B.L. K-516
1 B rn a
.1
gg ø •s or dalen på haden av Bjørnehom.
csano.
*1 88 • ca.
på Bjørnehom.
B rn
gg ø ca0
meter i nord for det av ham autede akjeump
no.1
meter øst for Bjørnehomno.2.
Mutet til t.A.Knudsenden 22/4-1918anmeldtden
28/10-1916følgendemolybdenskjærpkaldt R411 1-2
ården Eft stsaa
les u aark.
B.L. K-517
1 Ru
1
el ggil • oa.100meter i aydestfor det tidligeremutede akjeerp
no.3 i sydøstfor cirkelsagen.
11
no.2
ø ca.40mater i gydøetfor Rud11 no.1.
88
Mutet til G.Kftestølden 24/4-1918anmeldtden
B.L. K-518
14/11 9/12 9/12 30/5 og 30/5-1916følgendeanvisninger
k dt Bøb.1ien
Ett a 1 u
1 B
t
n 1
el gge ø oa.
moter i nordvestligretningfra no.1 1 øn bersknaus
på nordsidenav tjernet1 Ka1dalen.
a
•
88
gen.
•
b n
laardalmnoa.300meter 1 eydligretningfra cirkelsa-
•
• cel. meter i sydligretningfra no.2.
4.Be t
n
gg ø Ca.
4
meter nord for tåernet1 Bjørnedalen.
,B rn
be no
88* i oa. sitter1 •stlig retningfra tjerasti Bjørnedalen.
K
ved
o4
B.L. K-519
Mutet til G.Eftestølden 24/4-1918anaeldtden 29/10-1916.
Beliggende1 Kaalvedalen1 Eftestelsutmark i nordmstligretning
tra heiden av Knuden ned i heien til Kaldalentra n0.2.
MUtet tll Knut Wyglandden 8/5-1918anaeldtden 28/10-1916B.L. R-520
følgendemolybdenskjørpkaldt Bjern n0.1-3 på gården
at
•
u
k.
1 B
1
oa.150meter 1 nord tor en under 3/9-1915anmeldt
anvilutinno.1
g
på heida aV B
9
,B ørn o.2
gg • ca.100meter i nord for
slate anmeldelse.
no
gg • ca.200 meter 1 ayd tor de
t under 3/9 1915 anmeldteak
på.2 på beiden av Bjørnabom.
j
-
Mutet til AndreaeNoraas den 21
/12-19188m1ga e
molybdenskjmr:påEtte
stelsameiesutmark undend
r
øn Eftl
B.L. 110•52
A.Anmeadtden 24/6-1917.
1.Sk,2
ø ca.50metør est av ao.1
2.8k m
n
gg ø ca.40 meter nordvestav
akjmxp no.1
gge ø ca.150 meter 1 aydlig re
tningav skjmwpno.2
4 Sk
no.6
igg ø ca.80meter sydost av no
.2
B.Anmeldtdan 22/7-1917.
o 14
ø ca.100meter est av Bakon N1le
ensGrubø ao,1
1
ggen ø ca.100 møter 1 ardlig re
tningav akjorpno.14
16
e ea.100 neter 1 sydligretnin
gav ekjarpno,15
gg
6
Matet til SeverinSpillebrokkde
anmeldtden 11/6-1917tølgande n 27/12-1918
B.L. X-522
anvianingerkaldt
S s GrUb.1-4Et
at 1 uk
1 S
G be n
gge • ca.
meter sydiat for bakkeetupetpå
hisidenav Bjørnedal
2 Seva a
no 2
gge • ca.
meter i østlig retningfra samm
ebakkestup.
v Gru
gg • ea. meter nordømmt
fra mo.2
48
Gb
.4
e ca
meter i •stlig retningfra no.3
G b
B.L. 1-525
Mhtet til G.fitestølden 27/12.
Beliggendeca.100aøter * nordli1918anmeldtden 11/7-1917.
gretning tra tra Bjørnedalea
GrUbe 1 Benkehøien.
.
G
134" K-524
1917.
Mutet til G.Eftestelden 27/12-1918anmeldtden 11/7hølden
etpå
Beliggendeca.200meter i sydligretningfra tjern
av Ejørnedaleni gårdenEftestølsutmark.
Ja
Mutet til Ole AarsassenGaldal dea 27/12-1918
følgendefor lensmannzaanzeldteanvianingerkalåt
t 1
G b1-Ef
B.L, K-525
1
r t
gge • ca. 0 zeter fra et punkt på halden i nordøstligretning
fra huset i Litlaardal.
1G
b
ggen ø ca.
meter nord for Gallbergetno.1
G lb
ggen ø ca.
meter nord for Gallbergetno.2
o 4
moser nord for Gallbergetno.3
• ca,
Baddeland
Samtlige4 anvisningerpåvisesav AnreasXygland,Oun1e1f
og Ole Vileggeland.
4 G
gg
be • no.
zeter nord tor Litlaardalsvannet.
• oa.
•
M.Aasen,OleVatlandog Hans Valdru.
Stedevitner101e
B.L. x-526
gocrubm.
mutet til Jakob Eieslandden 10/1-1920anzeldtden 30/6
1918.
Anmeldtsom no.5 og beliggendeca.200meter syd for saatidig
anmeldteno.4 på gården Eftestøleameiesutmatk.
a-
nIn
B.L. 115C
•
Mutet til A.Haddelandden 29/7-1935anmeldt(autet)den
26/8-1933.
Beliggendei gården Eftestølsutmark,
B.L. K-528
Mutet til Anders J.Knabenden 4/11-1936anzeldtden tele
Eftee
1
en
22/5-1935følgendøanvisaingør1 Litlaardal
utSt,
1
•
sa
ø
•
ø gge
1
ø ca.metør
1 østligretningtra et vann.
nordestligretningfra anviningno,1
ca.metør
1 •stlig retningfre et vana.
.
drunneieretnotlandMollbdenAktiøselskap
m
mutet til direktjrSverreBlekumden 27/8.1933
f 1 onde nnvleni er.
uton forutåendeldelee
belL111
£-529
1.Awr4(ni
ggen • ca.700metør 1 eydaydveatligretningfra sagbrukst
Litleaadalenog er merketK.G. 61.
.
2.Anvis
gge ø oa.600meter i cyd sydvestligretninzfra K.G. 61
og er merketK.G. 62.
l.Anvsn'
gge ø ca.600meter i sydsydvestligretningfra K.G. 62
og er merket K.G. 63.
4.Anvi
ggen e oa.180meter 1 sydsydøetligretningfra t.3. 63 og sr
marketK.G. 64.
111
•
MolybdenCo. og oppsitterepå Eftestøl.
GrurneieretFjotland
Frevig og JohannesRianee.
StedsvitnerlJullue
uten
aniellelse f2-dgende4 nolybdenilaunsfunb
i Lurknehommen.
t 9F
1.Mol bde adnsfunn
oe ggen e p ves b den av 1:urknehommenog ca.170 meter i nord-nordøetlig retning fre st av johannes Rianes i 1936 anmeldte skjamp no.1
Funnpunktet er merket no.22
2 X
bd
efunn
ggen e ca,
me er i nordlig retningfor no.22 og er merketno.
23.
M
de
no ves lig retnongfra foregåendeog ea.15 meter fra en
ggen e
varde son står på toppen av Knuten.Funnpunktet
er merket no.24
4.Mo bden:
ggen e ca. > me er i nordlig retning fra no.24.
Grunneiere:Oppsittere
på gården Eftestøl.
StedsvitnersJuliusTrévik og Isak T.Netland.
Mutet til J.Rienesden 30/11-1940anmeldtden
31/5- 1939 følgendeanvisaingsr1 gården Eftestels
B.L. K- 531
utaark.
er 1-
An
gge
e
ra
sebakkeni Litlådaleni gydligretningtil Leidegfo-
ssøn.
er 4ggen • ra eidesfosseni sydligretningtil Gunnerstjernpå
østsidenav elven.
Anv
LitedsvitnertGuttorm
Lftestelog TorleifEftestel.
Mutet til I.Risnesden 26/12-1941anmeldtden
B.L. 1- 532
26/6-1941følgendemolybdenskjarpi gården Eftestøls
utmark.,
1.Anv
i. gg
ø
2.Anv
gge e
norendenav indre Bjørnevann
aøndre ende av mmxtxm indre Bjørnevann
ggen • Ca.250meter syd for no.2.
4.An n1 .
1 Sgen * ca.250møtør syd for no.3.
.Anv s
SS
* Ca.230meter syd for no.4.
thrfflgrp
på følgendestederi Efteatøleutaark ør ikke tatt med da
disse områderer dekket av A/S Knaben Molybdiengrubers
kart 05021.
1.VedLitlaardalgvannet.2.På
Benkeheien.3.5jerlevann.
4.Grodevannet.
Akroken-f
B.L. K-6
et.
Mutet til direktørSverreBiskum den 15/7-1955uten
forutgåendeanneldeleefølgendeanvieningeri
al .
L t a
B.L. K-61
v
1 8g e ca060meter 1 eydveetlisretningfra hytten 1 Akroken
og er merketKG.41.
1
v
88
KG.42.
2
41,
oa.150meter 1 nordlisretnIngfra sammehytte og er merkel
e ggen ø ca.200meter i øst sydøetligretningfra no.2 meket KG.45.
4 Anvl
r. vi
1.88
6
• oa.400meter 1 nordligretningfra no.3 og er merket KG.44.
møter 1 nordligretningfra no.4 og er merket KG.45
• ea.8108
wj
1 gg e ca.175metør 1 nordveetligretningfra no.2 på en fjellryg
og er merket KG046.
ø ca.75 meter i nordligretnlngfra no.6 os ør merketKG.47.
LAttåi rar.
1 gg
• oa.150meter 1 nordligretningfra no.7 og er merketKG.48
•
gg
KG.49.
* ea.150meter 1 nordeetligretning
no.8 eg ør merket
1
• ea.600meter 1 nord11gretningfra no.9 på toppen av et
881121
djuv og ør market
MolybdenCo, og oppsitterepå Efteetel.
Grunneiøresrjotlaad
Trøvik og JohanneeRianee.
etedevitner:Julius
S
viken G be.
B.L. 8-71
Mutet til Bernt Limdelandden 7/10-1916anmeidtden 30/4-1915.
Beliggende1 Sandvikenea.200meter i nord får Lindelandsbro.
B.L. X-8
Lindef ld Gru e.
B.L. X-81
Mutet tll Alv 8.Lindefjeldog Olav A.Liadeatjeldea
d 24/8-1915
anneldtden 24/4-1915.
Bellggendei Outhonnen oa.20neter i øst for det store grustag
utnark under gården LindefjeldtilharendeUllrikeLindefjeld
og Guttern0.Lindefjeldsant Anders 0.Lindeijeld.
B.L. 14.82
Mutet til Oakar Johansenden 24/8-1915anaeldtd•n 19/4-1915.
Bellggendei Ospehonnenlidt østenfordet atore grustak1.utnark
under gården Lindefjeldtilhørendefru UltikkeLindefjeld.
B.L. X-83
Mutet til 01e 3.Lindefjeldden 2/11-1916annoldtden 13/5-1916.
Beliggendei Langedalønea.5 neter nordvestfor havedvelen
øn Lindefjeldsutnark.
runneieresJakob
A.Lindefjeld,outtor0.Lind
n
efjeldog Anders 0.Lindefjeld.
Al
Grub •
B.L. 1-84
Intet til Jullus Trøvig den 27/1-1917anseldtden 24/7-1915.
Beliggendøi Ospehonneni UllrikeLindefjeldsutnerk under gården
IdAdefjeldea.30 seter syd tor lille Beateenog ea.40meter eveafor
hovedveinn.
kUtet til Jehan Lindefjeldden 19/5-1918anneldtden 11/9 mad, 1e85
1916 følgendeenvisningeri gården Lindef •lda utmatk
h
e Jak A
G
V
gge e
1
unos elen under gården Lindefjeld.
ggen e som no.
B.L. X-86
kutet til Tobias Liniefjeldden 19/5-1918anseldtden 11/9-1916.
Beliggende1.den indre ende av Aunoeheienpå utaatk uader gården
LindefjeldtllharendeJakob,Guttorn0. og Andørs 0.Lindetjeld.
kutet til Johan Lindefjeldden 9/4-1918anneldt
den 2/10-1916 følgendeanvisaingerpå gården Lindefjelds B.L. 1-87
utaark.
1 o111.4.
€r*
og er des lengst i syd liggendeav de trip
anne åte anvisw4
Ivgerpå grean tilhørealeJakob Å.og auttornog
Andere OlsennerLindeijeld.
10
v
8
s
.&iiii.
•p
og ør den leaget3.nord liggendear de
anme te anvlaningepå
tre
r grunnantageligtilherøndø
Ole S.Gunateas1
Matettil Andere0.L1ndefeld da 12
/9-1918anmeldt
1 1 teløåL
fit
øu
B.L. 8-88
1.801bG1
• - aange en på gården Undefjeldsu
tmark.
2 Solbe Grnb
1 68 oen
på gårdenLindefjelda
utwark.
Grunnelere:Jekob
A.Gattorm0.og AndereLindefjeld.
41,
LILL
M.L.8.89
kutettll 83gbjørnRell•dea 23/121918
anmeldtden 2/6-1917.
Beliggende
på gårdenLindefjelds
u
te
ar
kpå
Rlnnaaea.20etber sydl
retningfra byttetmed gårdenGunsten
eli.mrLE
k.
Mutettil 31 artLindetjeld en 25/2
-1919anaeld
1
1
tden
B.L.
10
G b 1
angdalenLindefjeldut
e mark.
sgø •
g8
•
øn Lindefjeldut
a mark.
GrunntierelJakA.
obLindefjeld
eg Guttoreøg AndereOlssennee.
Btedevitnallly
8.Lindefjelog
d MikalForfang.
B.L.8-111
Metettil 8.8.Me1ead
den 18/3.1917anmeldtdes
9/9.1915felgeade2 an
wisainge1
r Molandesameles
uS
8.L.x-91
serist
ør Bjertesssa
og ea.10eeterfra elves
Kviaai sydestlis
retning.
er nødentorBjorfoseea
og ca.45metør1
øyde lig retategfre el
vestrina.
Stedevitaeriltie
Monlandog EllenDerthea8vonedatter,
TennLi
og Weed Mølemi.
eeadafjel
G
kutet
til
e
M.S.Mola
nd den 12/5- 17
annoldt den 12/9-1915.
Beliggende
I den gamisbygde19
ve
d
ma
ll
onMolandog Netlandsnes
eg oa.200metør1 nordost
fo
r
tj
ør
na
tpå Molantshøien
Iveraonffetlantanut
1 Torsten
esmark.
StedavitneriWi
lh
el
La
m
ro
enSkikkelamt,Kvinesdsa
Lindeland,Ello
almtJin
Mo
n land,T9InnLI
eendefjeld
og SvenMolandna. Moland
M-93
Mutett11 M.S.Moland
d
en
2/4-1917analdt den 2/4Meliggendø
på Molandehelen
17.
på den gamlebygdevelme19
og Neeleadaaeo
ll
omMoland
s
g
ea
.4
0aeter 1nnentor byttetme
sameiesutaark,
d aimme1 Moland
StedsvItnenVillum
reenSkikkela
TønnesUndetje14oLa
anlant,AnnM
aolandLindel
g øvendMo1and. nd,EllMo
ic
—94
mutet til 11.3.Mmian
Ci
d en26/4-1
917anmeldtden 4/11-1916.
Mellggendø
1.44Sjorneai aydøstli
g
ret ngog oa.35metertr
ølvenEviaa1 gS deMo
a
n landasemeiewutni
merk.
StildevItneriStr
Ko
vela
n ndallmaMolandVill
unSkikkeland,Tønne
Unadef
Mutettil M.S. land
dea 7/6-1918anmeldtden
7/12-1916folgMo
endeanvisninge
MeL.L.95
ka
r ldtGunstenslla
Grube1-2 1 Ole 8.Lindot
jelIds
utnarkundergårdon
ten
tg
4,
• ea.
257/1
411
tr n
ves
tra elvenXvinanedenfo
øg ca.100materfara Li
r Molaadssess
sundet.
.
t
259/1
I
ea. a er os
a no.1 anfertpå anmeldel
259/16,
sødo
s kunent
Mutettil StgbjernM.Mola
ndden 7/6-1918anmeldtdan
1
1
4
B.L.1-94
A.rt rolandsameiesutma
rk.
ne on Ekarmyren
og tveltamy
r.
over indreKvidingenoa40
B.På ToretøaIvarsanIstl
neter
sytast
før 44Inns.
andanen
stmark.
2
g i oa.
mi
nortssttor no.1på anmeld
258116og ca.70metører
elaodo
s kunentet
fra elvea.
4
ea.
tra ams gaalebygåttelaell
fetlandeaeoag ca.100 me
oaMelandeg
ter tre Neseejeratt.
X
G
.
B.L.M-97
Mutett1I M.S.Moland
den 3/12.1918
anmeldtden 10/6.191
Beliggende
1 gårdenMolandsaezølesutzarkea.200metør 7.
sydvestfor Trengølett
(byttetzell
og ea.200metertra elvenXVina. omMolandos Retlandanes)
StedsvItners8ven
Melandog TorjeRieeen.
N
I
d
B.L.X98
Mutettil 8.Molamiden 15/1.1919amzeldtden 22/7.1917.
Beltamegae
oa.400metermordtor gårdenMolandsinnmarkog
oa.100meterfra Xvildlenyr
1 sanmeretning1 gårdenMolands
eame1**utmark.
Mntettil
Anton Runebaødtdez 17/2.1919
anneldtden
B.L.1-99
el
4
e. d
-d Gunste I.
gp.1
Bapte mo.2
3.24tkno.3
4,Beta no.4
1x 8.1 1
1.30e
8amtligebellgg•nde
1 øyallg retningtra Stemtjernet
1 utmarkunder
gårdenGunstømmii
tilkørezie
0.8.L1ndsfjeld.
Mmtettll SalveSol11den 26/3-1919eunoldtden
P.L. X-910
25/6 os 17/11.1917
feltende3 anaisniatet
på utaatk
Ne an
1C
gg * ea.
meter1 syd for 2 på sammedokumentgjorteanoldels
2sUaL
Bitlinisde
ea.50zetør1 nord for Litisidalebekken
mrk med vardz.
•
4411
2.4oa.1
9 30meter1 vestligretzlng
4711:101 mrk.1berget8.1.
fra viden 1 indr,kazt
4
Mnt•ttil M.8.Meland
dez 29/3-1920anneldtden 30/3
361""11
1920.
Bøl2senieea.4Czeter nordllgretzIngfra SkIlImgaplar
sengårdea
Mol samedøøutzerk.
Mutet til
1
—1
Zullms Trøvi
den 20/1.1940anzeldtden
8.1 1-912
1
1g
ø ved 8terklapå venteideaav Xvinaelv tettved eivekamt
en
en Gunatenalla
utmark.
på Biornem på estøtten av elvenKvIna1 gårdenMeland
s
utmark.
Pnamwitzersjekeb
etaalemme Lindeland og Bermt Staalesen
Unieland.
Io
3.14X-913
Ståtaidis
Mutettil JuliueTreividen
g 11/9-1941
anaeldtden
11/3-1940.
Zeliggend•
ea.400asteri ardligrwtaingtra gårdenWetlandanes.
StedevitnerlIsak
Iversenog ThorstsinIvergen.
Grunneiers/eak
Ivereen.
eN
•
anvi
3,L.Relg
muttst
til ToblesNilsenRisseden 6/2-1895anneldtden 20/8-1899.
Beliggande
i Ainardalsbotnen
i gårdenBlemosntnark.
Se A/8 XnebenMoladcmgrubern
kart05021.
Dottekart dekkerogig sk4mrpundergåreenNaland 4,6
samtden merdligip
del wr Eftestale
utnark,ogdiseeonråderwer
derforikketattmed fortligneiewa.
•
1o7
f or
111
•
og Gruber
:iiolybdenskjmrp
distrikt.
Vestlendske
rlottor -Vaardal feltet Grindheim so n.
B.1„ A
av den alminnelige type,
1aardal c.)ptrer IKvarte[:anz
tvor r‘ovstykketmolybdenalans opptrer i ikke ubetydelis
mengde.
Ylottorn er-forekomsteneav en fah1båndaktig nattr,
molybdenr:Zansikke kan leveres som salgbart produkt
'crroFTF;-:
uten ved hjelo av meknnisk anrikninr.
ble net på Vaards1 utbrutt ,,3 hvorav ble utskoidet 55ekg,
av 15_
jlottor-,ble det utbrutt 95m hvorav ble utskeidet 295kz.
.147re
av 15L -o470ks.molybdenLlensav 75,s.o.s
bie det
iatto
.å crn
11
1916.
ble det i .vrc :lottor-)tatt ut 53m- :,emutOrakte ende1 vasker:ods
belybdzn ebs.
ved
iJ2ntestil o,..prednIng
hvorav 712.-tonn
vaskeri i 11ei:kefjord.
ved :lottorp c:rubefelt le et fra ut:2A1enenr.19-20-25-16-35oz
ut 556,2 tonn
3€ som samtlige er nutet dea 1..)/10-1,.;161tatt
malmaoldig ber.
foretatt c.).:Jfarincsbroeider.
-jaardal6rubefe1t ble deL:
'‘'ed
og
1-.aa1and
flottoros ,srundpå bavisainr tilli-4rende
:::ården
v,ttrutt7,44tonn skeidet maln
.jyremohar (ihristiamit.
av 9 '°-;2xamt samt C,,J5Gtonnvasxet talm bv 75,
feltet 1.1917-18 ou;19,
var fortnatt
..;et
hvorpå driften blz innetilt i 1920.(se produksjons statistikk)
Cnaalens i.o1bde
ble fra 1T1L drevet av
senknin6enav eA Lentral1,;1E::(fuewlit
flottorp 21 ble
ralmfcrekorsten 11.6gendeca.13m.vest for strosse
sjakt på
var nådd ned til lbm.
1 os 2,som ved rets utiy.ing
Ytre Flottor, ble det i 191E drevet oppfaringsarbeider.
pa utaåi LI var i 1919 4321.dyp.
:ioveds,jakten
Undalens verk stenzte i 1920,konkursbo i 1922.
dtet
,orinser ble foretatt på 21ottor feltet i 1942 av 1,affinerinsverket
,L,Aesultatet .narsannnyn1i:vis ik,e vært tilfredsti e. e,
dn alt arbeide i feltet ble innstilt.
L-eferer:
berzverkedrift
!:+orGes
11
11
11
11
fl
1 11-15
11
1912 side 24
1915 "54
1916 "42
1917 " 47
1918 " 44
1919 " 38
o9
B•L•
A
,••• ••
Kart ref.fte.
".lottorp ,:rubefelt -/ Undalen :.olybdenE:ruher
98
Jrindheim sogn.
1
:.rimrknint:er
I -rtfen-r_rutt
,almtred.ULLaÅbold
sorda
:o.an.ous.:
-11
1;.15
1)1C
I,
os 5
_ra
vre nottorp.71..t11 oppr.
::nv.rilhørende '
Lkeide
nt(13nd:tedflere
or,21
,rift
.
!:11
-21.
c..)
i
•
(1432)
fl
f/
1)17
11700
1J18
215,7
fl
nZ
-t
0,1€
1t,477
)1
C,13
145.38
_ot.
71,j»
utcål to.;0 oL:21.
48328
.;rubefelt
olybdew,ruber
,art fef.toe.
Ijrindhelz
;
•
fl-
115
1916
191V
.2ot
17
Di,pn:ringsarbider
ul.L
,:;
:Ji4j.br
-.:.ii,.;43kin.
t
It
_ebtz.n tip1 ienfpit ,:riadheinao7n.
B..‘._
forekomatene oppi.-,ied
:iha en samlet ienda av 2-3iur,.
f.;revu.skejodi;.4..3
rJ.,ily:)denclans
i inntil valn,ttstore
.
.:.r...t.1
.-:.Idtturp2.flearlom
ble det fra en .1d4.,,atrQase
utbrutt 35211,rivoriv
:da ut.1:.:!i-:et
ltonu vaake;;0J6Lv
:,eferer:bries -..er;.:verkadrift
•
•
131E-Mtx a, 44
•
LolvbJenbk ,
Fvcias-vnt-rdF,1
or Kvinesdal.
h
_ stL:c.rker.
D-2
_clybdenglans:ried
yttrotitanit or.;
jelvesvie noe
evovelLis opptrer ber
en flerhet av kvartsrfle iLen,
felats»att fattii&einnbyrdes saralielle :e‘e:rnatit
rane:er
t
i ..;rauitt.
ukn.--Lrvaresens
re,.tighetkan variere mellom 20 ot;LCcn.
ren il,olybdania.ns
i inutil Syrttikkstere esker,
com delvis kan vinnes vea 11ndsking.
jan:enes strak er overveiende -H.t11
de cpptrei over en
,Areknina'av Ca.iKn.i ret,lingen-Jst i 7L,stla.ene
feltets
i retUln.b.en
norl til
ikkc er fasusi.ått.
ule i
L.,::Aynt2 ::talicrl;n:1 januer til L4 ifebruar
- :17 med 15 renn cor,til=men
.1s±do
daj;sv=.
ble det •revet
Jrt -1c:8m-)
Lro»,ser
70
ilrnen
var u41mRods or son i
:r:
11i.)
utiaLloforretnin:i
j(c-sv
-ctad interessent3.4dp
vtd overr.trM
thldoit 17 rekt&riTol,re
dt
;r3ver v4...ste
holde
‘r:t1.vcrende
c,
.:y3e 273 dagv.
.otiand tuber.
L.L. U-4
av
icntilrt-natil
1:oni-;t:,,tertes
7:1.1E€,n
.:.enfter
vacj,.ernal
iis
hvic
r.. ianhold v r
ikke ble bastent.
Lln
fr.'n
12/lfl/^1-1318
fcrann
u,-)2y3es
;".:r
;.a•zien
Yen vin!lervE:(:
for3vri6
i
CJ etex oE av uijeat gehalt.
11-15
l511 c. •6
-
34
—12
s.
.
45
42
iakke Eo [n.
B.L. E-1
:enb'call,andsmarkfeltet.
4,
ble i 1915 foretatt undersøkelser på feltet med 11 mann
tiden mellom den 21/10-30/10-115.in 12m.lang stoll ole drevet i st
tppgies å ligge
_irekomstene som l±ger 21cm.fra-;irdalevanneo
nglane i
molybde
av
;rsnitt og å føre vaskemelr.
ndeefonig opptreden.
228 je,ssverkpå 170m3 dagetrosser.
a:rver.dt
jt ble
jruber ble dannet i 1917 ILedformål drift av
og Lonstali gruber.
..;,ndsmark
-audsmork:rube,hvor driften ble oilptattden 6/1-1918,
t Irevet 2 stoller for å undersøke den i dagen blottede
ble
malmssne,en de uegge etoller bare gjennomskar ganger av
liteu mektighet,innstiltesarbeidet.
'eubetydelig strossedrift ble også utfort på gangene i dagen,
resultat at driften ved denne grube b3,ehelt
cen PLedså
stoll og brutt 159m'
innstilt..)etble drevet 40m.4,2spende
fra drift av stoller og 520r. fre strosser.
;kvgruben ble det utfordret til dagen
475 tonn malmholdig berg
1222 " unyttig
1697 tonn
Tils.
berg av
Ved oppsedning ble det behandlet 475 tonn illalmholdig
MoS2.
'4,
som ba 685kg.konsentrat av 62
0,15
Jira jt'ubergikk konkurs i august 1919.
II
•
Yorwebiau :olybdenum Gompany ,td.(Normoco)Sirnea per ilekkefjord
hadde igang en prøvedrift ved Sira gruber (Sandamark og Konetell)
fra februar til juni 1935.Det ble herunder flottertendelgodo.
Arbeider antallet utgjorde 12-16 mann og 8 mann i vaskeriet
samt 2 funksjonærer.
ble utbrutt 750m3 berg og utfordret lalt 1530 tonn.
.i ble arbeidet innetilat
aroc»Jksjonenutejorde 2123kg.:14o3fljuni
ou året etter var det irsn drift.
Y-1917 ble det fra Eonstali gruber ved A/8 ;51;aGruber
235md
etbrutt ved drift av stoller og orter
15"
fra oppsynk
8
fra stroaser
2ils.
1)18 fjernet det overliggende jordiag over et område
Lst ble
av 4330m .Ved åreys utgang hadde man ca.14tonn Mo52 oppfart
"i)rein sight"
16m3
_ra drift av stoller ble det utbrutt
18"
fra onpsynk
8 8"
fra sbrosser
Tils.
ble drevet 4m.lep.stoll og 7m.opps
iet
itv3.rubenutfordres til dagen
1150 tonn maimholdigbers
Tils.
" unyttig
2100 tonn
Ved oppredning bli det behandlet 596 tonn malmholdig berg
av 0,22 , koC2
og der ble utvynnet 1350 kg.konsentrat av 68 % Mo32.
1911-15
Norgee Bergverkedrift
Referer.
1915 g. 34
1917s. 49
1918g. 46
1935•. 25
B.L.E-4
Det ble i tiden tra 9/11-1918 og til årste utgang foretatt
i de ved Olo EllasenRaukhoaundør22/11-1917
undersokelser
grunn.
autetoHoughosgrube1-4 på gårdene.Senghone og Skibelids
dagsynksunketettergangen1
Forutenavresking degenble en 511.4ip
gjengsenåte.
på den for distriktet
soa forernolpbdenglaas
kainenble ikkeakei4otellerbehandletvideremen oppgies
å holdeankring0,5 % Mo8,
akjønnamessig
120 degsverk.
Beleggetand*ogtil 4 nana sOn tilsanneft.batte
1918s. 48
NorgesSergverksdritt
Istimus
soptolbortil novenber1917trevet
Det ble i al000daso
i 204euts1nelybdenglansferekonet,~~ t
provedritt
ettett
avrøskingi 4agenan 15n.lengstellble drevell
ha&åø:112
entrogtil 2-4 nannesomtilaannes
skradiele88411
del bli fewitakør.prmarstag olo fortsatti 1918,bvernader
1 dagoassatdrevetoa lem.lorgotå•
ondolsprongalagsr
Ititszsa&
brgoorksåritt
Wairgos
Na ils 8-?
tra å toptembortil S åtgamber
OvotalGrOtow4/8 horlds
på gåråm Ovistal
1917Ariftlgaagpå aelybeaterekemster
tålnaelea.9$0
nansamå
7-4
ot
tookjortåg
blo
itst
hyorostorog
degaverk.
ea.
ag
rw gangsable det intdagskjonriIttbratt
Norugeaavrøskingøa
180a7berg.
ee til vel 1 nete*med partierinneneanae
0angensniklighet
eannikkeer blittkoistantørt,ave
hvislongdott
Ms82.
%
1
il
gehalteppt
es
Grubenevar å 1918 240 iv åretsdager.
Drtble i 1918utbruiti
Drittav steller
av graker
av streasari dagea
Tilo.
sv grtbea
dot ottirtrottil Logoa.
borg
WO toasaolaholitig
t
201A
•
usettie hart
v 2et LIa1mholdi;eberg ble 50,5 tonn av 0,65
oppredet
LArs Grubers vaskeri ce cer ble utvunnet 336kg.ker.sentrat
ved
av 70
1 191 var "isubeni drift i 144 av årets dager med 1stiger
bg 6 voksne menn.
Let ble i 1919 utbrutt.
jrift av 2toller
25112 m?
62,8 lep m.
av synker og oppsyn. 0 083
2 "
Tils.
m.
øp m.
-v gruben ble det utfordret 98,8 toun berg hvorav intet ble
behandlet ved Skeiding.
I Jtbrebakkennordre felt ble inndrevet 3toll no.2(nordre)
54 lap.meter,nvorunderinwen malm ble påtruffet.
40 meter inne i Jtollno.2 ole det drevet et tverrslag mot
nord
41
6 løp
m.
44 meter inne i toll no. 2 ble gjennomalått med 13,82 løp m.
stigort til en fra dagen tidligere påsatt synk,hvorunderman
overskar tre malmganger,hvorav iseerde to var meget rikholdige.
I kaune iheia e ndre felt ble denåsatt stollask mot loyd
med 2,8 løp m. nn r t,samt So små synker,hvor ganake rikholdig
malm opptrer.
270 møtersyd for denne stoll ble det drevet en 3,70 møter
dyp synk hvori anstår en 13 meter merktigrikholdig gang.
Norges bergverksdrift
fl
I
•
1917 e. 49
1918 e. 47
1919 ø. 39
//5-
Mol bdensk
Lri
edal-fe
eero i Lund
o
Sokndal
sorn.
tet.
B.L.
P
L.L.
F-1
Det ble foretatt
rndarrc'kelser
av forekonstene
i tiden
15/5-12/8
1910 med 2 laLun med tils=ou
92,5 dass.sierk
a 9 tas.3r.
Det ble utbrutt
46m
skjctrincer
og 8m i synk tilsammen
54m-.
Imen o2nriee
lp-ra for frIttii7
tl)
kunre
eller
crpredes.
,Jorges
Gursii
i3ersverksdriZt
1918
s.54
(L1u4reitet.
B.L.
F 4
-
Gdrsli
,:mybden
0o.A/S ble dannet
23/10-1915
til
drift
av de
på på garden
Gurslis
grunn Lund
opptredende
molybdenglansførende
kvareeganserlsom
opptrer
i. broncitcranItt
ifinenfor
sabbrofeltet
men like
ved dettee
crense.
Det
Ole
i
i315 utbrutO:
rZZt av stoller
7
og orter
297,2
74,3
14}
løp
Stolldriiten
oppgies
tvers
på strøket
inn
påsått
1 tre forekjellige
nivåer,først
til
cang;ene hvoretter
7nan leniker
ses etter
Av maimholdig berg ble det ut:ordret
136 m',som
skjønnamessig
aaelites
til å holde omtrent 1 % Llo2fl.
Grubcdriftei
var i 1916 igamg i 294'av
årets
dage.
Det
ble
i 1916 utbrutt.
Drift
av stoller
og otter
strosser
Tils.
Utfordret
av gruben
257 7 ,8 n3
12 72
"x
1864
1940,3
466,7
disse
løp
m'' mdmholdig
" ”nyttig
Ved skeiding
1 % MoSo,som
i 1915 og 1916 vanntee
Ialt
212 tonn vaskemalm
ble oppredet
på vaskeriet
i Flekkefjord
mene rebten av det nalmholdige
bers henligger
ved crubene
påvente
av det i nærheten
av disse.
Av gruben
berg,som
1 1917 utbrutt.
Drift av stoller
og orter
synker og oppsynker
strosser
Tils.
er utfordret
tildels
til
dagen
1841
m3
a ca.
437,2
15,7
20 0
3940 m3 hvorav
"
m3
m.
berg
1917 var arbeidet
igang hele året i 288 dager.
Grubedriften
fosegikk
1 den under 10 mars 1917 mutede Kristoffers
og i den under 11 september
1915 mutede Gulltjern
Grube no.1,
begge i Nordre Rommen i gården Gurslis
utmark.
Det ble
m.
Grul
løp
m
II
Dia21
191)
7
2525 m' var malmholdif
allerede
var uteortert
under fordringen
fra gruben.
Ved skeiding
vanntes
ialt
6690 tona vaskemalm
hvorav
4048 tonn
påsattes
onpredning
oc hvorved
utvanntes
6782 15 kg konsentrat
av 65 >4 MorVed
verkets
vask-en i Flekkefjord
og i Gursii ble det
i 1917 såleaes
.
utvunnet
ialt
i 1917 11266,5
ee6 Gursli kolybden Co.4/8 foregikk
1913 1 den under 10 mare 1917 mutede
kg konsentrat
av 65 %
dritt
uavbrutt
hele året
Kristoffers
Grube og i den under
11 september 1915 nutede Gulltjern Grube no.1 begge i N'ordreHommen
gården GurTs
utmark.
Det ble i 1 18 utbrutt.
Cru en:
7
Drift av etoller og orter
338092
M2
850,3 løp m.
"ee
eeeireroe oepeenker
2311C
56,
"
av stroseer
1400
"
8ammensette Lekkoraer
Lrift av orter
5S7,2 "146,8
"
av senker
488,0
av strosser
Tils.
m1061.7 løp m.
El._.9.z
ev Eruben ble det utfordret til degen
14125 tonn malmholdig berg
6400
" ineyttigberg
tonn
Z.-M
41,
:Toenfiuskeiding av det malmholdiee bere som alt skriver seg fra
hovedforekomsten i Homeen ule ikke foretatt.
Ved oppreduing ble det behandeet 14125 tonn melmholdig berg av ca.
0,14 % Mo82 og det 131-3
utvennet 2918e5 kg. konsentrat a ca.70 %
MoG .
Ilrmaet Ths.Felck 2tevaneer fortsatGe den i blyantknuten på grensen
mellom Lund oe Eoenda1 i i9flpåeegynee prevedrift i :33dager
med 1 stieer og 10 vokene meen og [tetLee etført 1448 arbeidstimer
a 8 timer pr dagsverk.
Våren 1918 ble Mai Gruhe eo.e/e etifeet eed forretningskontori Stavanger og som lortsatte driften året ut i 162 dager.
Det'ble i 1918 utbrutt.
3;';..
1713
Drift ev etoller og ortet
95,3 løp m.
11
" av eynker og oensynker
4,6
27 "7
av strosse
80 in?
Tils.
433r12:597.9
løpm.
2alcks driftstid ereeidet i 34 e.ort 1 elyeetkneten Grube
Itura1,2 og 3,Guldbergheien 1 og 2 sunt -Jecieeed.Jeekenguens
Moi Grube
drev 59,3 løp m. tverrelasstoll for å everfare maleen son ennu ikke
var påtreffet ved Arets utgang.eet ble ikke produsert noe salgbart
produktei årets 13p.
Gursei eolybeen 00.e/e bedr!ei 1212deeft igang uavbrutt inntil den
15 mai hvoretter driften ele innat:_et.
Frietbevillgningerble utetedt den 10 euni 1919,
1:eiftenforegikktx i
Grebe no.1 eutet le neve 1917 uneer neve eristoffers Grube
2.Gursei Grube no.5 mutet 11 eeeteeeer )17 Leder navn Gulltjern Grube
no,1.
Det ble i 1919 utbruet.(far 31er);
Gruben
erift av eteller og orter.
2028,0 m3
507,0 løp m.
av synker eg eppeenker
2C2,3
"
29,95"
"
av strosser
Tils.
Z52/5 løp m.
-,
'
Av gruben ble det utfordret til dagen.
211s.
ev Eruben ble det islt utbrutt 5232,5 m3.
Det ble i 1919 utbrutt.(etter 31/5)
Gruben
Drift av etoller og orter
11193 tonn malmholdigberg
3120 " mlyttigberg
1:39rconn
576,4 m3
144,1 løp m.
•
d‘rift
/17
av eynker
Tils.
;
4 9 C njit 5 3
t.)
og oppsynker
11,
løp m.
løp m.
1i berg a 0,14 %
Lle det ';;Jåsatt 11193 toan te1hJ1,
Ved opredifin
et saalet
c 7",112r?2,9
n-):20 utvunnot
semt G1G0 kg.:Iellbmproukter
100
av 13172,::k.
inn'dold
eenundling.
videre
unerkestes
Må
SOM
17
{:jennorle-nIt'lier
haddo drlft ig:mg i 203 deger
Ztavener
Moi Grube Co.A/t
119.
i eugaet
?oreløpig
det innstiltes
inntil
mellom Lund
reasen
på nruber i.Llyadtknuden på ,L
forr;sikk
2,y:beidet
og ;:ibgnded Gogn.
ble 1 1212utbrutt
44,35 løp
177,4 m3
>to11
løp
104,40
41 .2,C 1
v arter
av verreing
"
49,45 løp
1Y7,3 "
27,25 løp
12,)
av bppeynk
av
,
•
"
Av L-,ruben ble
det
utfordrez
S Uner.
inn
GA cpevet
en
nvorav
nalnconer
flore
til
berg ble wialLtt
et T:almboflige
cifler
jicke
2 ..et
;0fl
ble
,ailybCcc,hyrisep
de
vnr
løp m.
11"
berg
toun neluheldig
berg
enn unyttig
•enn
til
Tils.
:.:rbeidstiden
27W"
m.
m.
111
m.
overeIt
meter og den har overskår,
G netni.
p5
0,15 t;
5 nc,ide ouring
Ji.det driften på ;Irenn av
ferd:
var eontert
til
igang
i 1925. -invedrift
Co.A/S joi i
Gursli
av 1924
i elutten
av mai maned ,;ctercktcet
utwengen
til
fra januar
ved
og utbdrincearbeider
reperasjons
betydelige
ver foretatt
25 n.cre enn
L rift
h::31(1.e vrt
cmm tke
vnlogget
Le vivå,hvor
ble foretett
Undercøkelseserteider
ventet
meter
291
til
ned
fort
vu,r
hovedsjakten
i et tverrslag.
mnlmen ble påtruffet
t å
vente
nt
sydover,L:xbr
i feltretningen
Eer utlenkedes
hva
til
ilvLrende
nifl.
.3tte
p
mulupurti
rikeste
det
i
inn
konme
ble
feltort
denne
etasj2r.1-pn
hoiere
1
(rift
unkler
hatt
hadde
nn
ble stan:vbeidet
ut
i
en o:y/rift
dot oåbeynt
i den
det
ble
aisse
arbeider
meter.Utanon
5
Fjenneto
bare
det
aa
set
tmio.en
oppfart
ikke
i
var
gruben
tiden
korte
Grunen2
f,r
av :Aaln :Coregikk
P.rytnirr
gauiGhe pen malmførå
;2tigort
anlagt
en
ved
det
hvor
i malmer.
et
kolberinnhold
da
Lr2eiec
eu
forsL-,,idt
ble
drift
ing.2;enne
inntrykk
ga
iLke
,tigcL.tea
ste.rt,:are
uforbelical6
flre
5
seg
viTte
som
såler
Ljennetående
del av „;ruben blo et
den Gentrale
av.I
nedbrutt.
overflødige
vLr
nL
r.en
fordring
til
benyttet
ver
tidligere
etl:rW[901 ev grUben
Ole det
ganske pen relm,descuten
Disse holdt
pL nivå 316
;,uit:Lep
:sjenetLence
endel
av
nedetrossing
påoegynnt
2.jo3-..
0,6
og
0,5
mellom
ligge
ses
n
viste
malnurehalte
hvor
FD UIV3OPden torrige
e)hvor
del (75:setc.""e,% g ,:11:,
T ;rutc, nG
en malmgehalt
hadde konstantert
og erøvevasking
ved 2røvedrift
drift
endel atrocsning.
0,4
ele det ogsa lverksatt
nv omkrine
-,cnt et Lun en mindre
bl
påbbijiri,
fj'beider
2 sistnevnte
iiinse
va-erlet.
ble -ttt
herfrn
ira gruben 4030 tomn rågods
A]t i alt ble det tilført voskeriet
drift.
fra eldre
beholdning
tonn var gjennhigende
ca.10()0
hvorav
den neppe
idet
fettis
å were ytterst
seg imidlertid
visze
Detts
fra
ble påsatt
tonn toun
mer enn ca.0 11 t.Le ca.1000
hcldt
-
cde
\-.31
rxii-
1_entairelirz
toul
tb
»rift
cnU
nt
de,t:roc9wserte.".500 ka..ilu
, t
Ery:.
'
pt'..fft
I -ruben eekj:ittut i,jennwunittL
.
1
icrge
iiergverkedrift1911-1.,
fl
B.L. 7-5
s e Guril,rdf<,Itet.
41
a.35
191E 8.44
191? 2.52
1918 s
1919 s.41
1(,)1.5
s. 8
InnterepentrelskapetEogndel Molybdengruber begynnte 15 xei
191 przvedrift på Tennes H.Ovre :Lyeseeutmark Sokndal sogn
og fortsatte driften til 8 juli de det gikk opy i Lund Molybden Co.
A/S
Det ble i 1218 utbrutt.
Driff-av etoll og orter
95,22 m3
26,45 løp m.
1
akjeringer
1
Tile.
m3 Wiri n =.
1f
75,00 mkalmholdig berg
" unyttig berg
Av gruben ble det utfordret til dagen
Tils.
1
Noen skeiding av det maltholdige berg ble ikke foretatt.
Lund Molybden Co.A/S påbegynte den 20 juni 1918 avr?iikingsarbeider
på gården Skåland 2.Lund sogn (se bilsg 7-3)
Den 8 jull 1918 ble selekepet slått sammen Ined8ogndal Molybdemgruber
os samtidig forteattes driften på gården Gvre Mysee under
Lund Molybden 00.1.18som firmanavu.
Det ble i.1918 utbrutt.
378,5 m3
105,15 løp m.
Drift av stoller og orter
streseer og akjmringer
42,0 "
Tils.
Av gruben ble det utfordret til dagen
Tilø.
4.2
C5 a3
103:15løp*.
200,5 sa3malmholdig berg
222.2 unyttigberg
420-3
m3
Noen tkeiding av det malmholdige berg ble ikke forstatt.
Lund Molybdem Co.A/8 fortsatte arbeidet på site anvienimger
ved Gullvann new grensen sellQa Lund og Sokndx1 i 126 dager
til den 8 juni 1211.
Det ble i 1919
Ttbi,Utt.
306,8 n3
Drift av Stoller
76,70 191 a•
9,00 "
1,50
synk
strosser
7¥1.41.73
Tils.
nials
a•
"
"
Av gruben bIe det utfordret til dasen
150,7 n3 melmholdigberg
1
3
unyttigberg
Det nalmboldigeberg holder ca. 0,15 % Mo
Noen skeid
av det malmholdige berg ble tike foretatt.
iak,L,ptorsttflnvn
ayholdt den 2-4/6-1919 ble relska et
';'ttgrt
/5/2B.L.
Gursii(LilrAnd)
feltntGursli
Sokndalsgen.
År
Erutt
t_oneen- Prosentlunholc:
hoS2
r2onn
fonn
17,16r.3
1917
”
1918
Is
•
1 4125
3030
riut.
A:onn
laibm•
•
:.artref.r
170 171
:nm•rkninger
Yow.
1
8,7825
2n
4P7
I
1925
&_olybden
Co..7G
F-4
$
67,E4
2 12
tolt, vaskelm a
2raGr.og
Guiltje
Gr.i .:crdre
Hommen
n
Frt:GLrsli Gr.1
C1,14 7.(3,6
YrGursli Gr.1 oe 5
65
:),16
85
i oredning
4W)C
tonn
/2c,
nsk
He
ad
i
Nonan eien feltet.
B.L.
b.i. K-1
"I91Jet zytt
Nonansheienpå gården Rellesutmark oppgies1
funnet
være
g
å
nirs
trek
guts
molybdenglansfelt av betydeli
eIektrisk
tfor
kraf
c
vanm
eili
flel
ilamm2rAimnfj.
ordførerE;.Helle
omkring
rf
drift pppgies11keledecå vnre forMeden ± en evetend
1 km.fra feltet.
1917 e.45
NorgesBergverkstrift
Referer;
111/
11
D.T. K-2
1 et.
Vo
s utgang eller i 21 uker
L'etble 1 222 fra medio juli tll året
tede VordalsGrUbe
underholdtprøvedrifti den under 6/3-1915mu
gardenVordalsutmark.
beleggvar omkring15 mann uom tileemmenhadde
Det gjennomanittlige
o 1 undersøkelseri dagen og drift av
t
1317 dagsverk.Arbeldebest
en oa.20 meter lang tverrslagstell.
ferstesort malm
Av det malmholdlgeberg ble det utplukket300 kg.
ved behandling
av 87 MoS, samt ca. 6 tonn wiskawds sum
ig
Gurs11Morybd n Co. vaskeri 1 Ylekkefjerdga 203 kg.molybdenel
av 86,7 Moår
Krlstlaniefortsette1.1917Irlften
FjotlandMolyBden
var igang i 45 uker
den under 6/3-1915mutedeVordsleGrube.:)riften
7
Det ble i 1917 utbrutt.
10 løp m.
m)
40
l
Drift av stol
"
211
Til :. strosser
"3
M
012 tonn ekg:ortmalmav 88 koZ;
Ved skeidingutvantes
veekemalmav 2
55,3
arets lep ble det oppsattet mindrevrak•rlned en C hk.
men ingenvasking har foregatt.
petroleumemotor
er en 16 lep m. leng tverrelagstoll
for ;L:teintjenn
vest
Oppe 1 åsen
r løp m. stoll
blitt drevet.1Jonas .ntonaielmeGrebe 60 mete
av betysamt an synk 5,5 meter dyp 47.3meter tverrenittuten at malm
dning ble påtruffet.
ingen
Ved VordalsGrube påsikkdet 1 122 litt undersikelselmen
produksjonsdrift.
1916 s.40
s verkedrft
Berg
*J:cJr:e
Referer:
1917 s.44
191b 8.42
fl
v
fe t t.
B.L. K-3
l 1 Mavand
Det ble 1 1217 drevet en 11,8 meter lang stolufle
t.
GrUbe uten-at-noenmalz av betydningble påtr
1917 9.45
Norges Bergverkidrift
Reterers
Skroken-feltet.
B.L. K-6
Ved Åkroken i Litlårdal drev i 1918 Fjotland MolybdenA/S
Kristiania en 20 meter lane stoll tvers over lagene uten at malmen
var blitt overskåret ved årets utgang.
Referer:
Sorges Dergverksdrift1918
Lindef ell-feltet.
s.42
B.L. K-$
Det ble i 1217drevet en stoll på 20 meters lengde på en ved
gården Lindifjell beliggende molybdenglansforekoast,detble
dessuten i nærliggends Langedal drevet øn dagstrosse på en liknende
forekomst.Tilbegge disse atbeider ble det anvendt 3-5mann i 4
måneder med tilsammen 4t25dagaverk.
i Langedal molybdenglansforekomst
Undersøkelsene ble fortsatt i 121.(1
i tiden fra den 10/6 til den
pr-IWInlog
grUnn
Lindefjelle
på gården
1/10-1918 med formann og 6-7 mann hvilke siste ialt hadde oMkring
600 dagaverk.
2 Stoller på 16 og 10 meter ble drevet på tvers av de to ganger
som dog lkke var blitt påtruffet da arbeidet ble innetilt.
I dagekjæringer ble det utatt ialt 160 a'.Ialt ble det utbrutt
264 m'berg.
Det opplyses at gangene fører såvel meget kvarts som gul oker
over 1 meters bredde,samt at man foreJksvis uttok en prove på
omkring 1 tonn soz er anslått til å holdø oa.5 7àkoS2.
Referer:
•
orges Lergverkst.rift
1917 6.45
1918 s.42
13.L. L
Molybdenskjmrp i Fjotland sogn
Knaben-Kvina området.
Anwerkning:Driftsberetningerer bare tatt med for de mindre grubers
vedkommende.
sFor Knaben I og 2 samt for iCvinaer det satt opp egan produksjon
fra
ere
enumm
bilag
med
følge
rekke
statistikk.Grubeneer ordnet i
L-1 og fortløpende fra syd mot nord i samsvar med Foslies nummering
fra 134 til 151.
•
B.L. L-1
Fosli 134
Hommen Grub •
Hommen Gruber A/S ble dannet i 1917 med formål drif, av de ved
Håkon Nilsen under den 13 februar 1917 mutede Håkons Grube no.1-9
i Benkeheien i gårdene Eftestøle utmark(grenzen mot Znaben).
Drift pågikk i 23 Uker fra 1 juhl til 1 november 1917 med 1 formann
samt gjønnomsnittlig 11,8 arbeidere.
I gruben ble det i an dagakjmring utbrutt antagelig 210 m3. ing utSkeid
Av gruben ble det utfordret ca.500 tonn berg hvorav ved
samt
MoS2
%
86,2
av
malm
sport
kg.ek
48
vantes
MoS,
%
3,10
av
malm
vbske
3000 "
hvorav ved oppredning ved 4/S Kvinas Grubers vaøkeri b1¥ utvunnet
109 kg. konsentrat av 77 %.gos2.
I:orges Lergverksdrift
heferer:
Bra old Gruber.
1917 s.43
B.L. L-2
Fosli 135
Grubene aom ligger i dalsenkningen syd for Knabetjern nmr
grensen mellom gårdene Knaben og Håland samt i Bragerslåtten på
sistnevntes gårds utmark,ble i 1112 erhvervet av A/S Atlas
Molybdmn Co.A/S Eollag pr. Kongeb-i-rg.
Av forekomsene er Nyvolds Grube 1 og 2 mutet 5 november 1915
mens Bragold Grube 1-14 ble mutet den 8 desember 1917.
omster i 1917.
Såvidt bekjent foregikk det ingeu drift på disse forek
17/9-1918
28/3tiden
i
ble
det
og
Undereøkelser ble påbegynt i 1918
mmen
tilsa
på
k
gsver
flitda
badde
drevet me426 mann eom tilsammen
2247 dager.
Ialt ble det utslått.
101,5 løp m.
406,0 mDrift av stoller
"3
G
600
skjmringer
1006,0m
Tils.
Av grubenes årsberetning synes det å fremgå at det opptrør en
impregnasjonsmalmmed en gehalt av omkring 0,25 % LoSr
t til 31
Malmens bredde målt horisontalt oppgies til 7 meter fille3,6
mejser.
ng
omkri
av
ghet
mekti
grader østlig hvilket svarer til en
Referer:
Gruber.
)71.sne
Norges Bergverksdrift
Fosli 136
1917 6.43
1918 9.41
E.L. L-3
Iver Risnes Netlandanes Tennes S.Hellejammerheim mfl.undereekte i
tiden 22/5-11/7 4948 med 6 mann som tJamfatMaffindiptodaimerk
ø ""
• o
us
98
74.3
Forutenavdekningeri dagen ble 54 m3 utbrutt1 dagskjeeringer
det utgåendeog hvorveddet viste seg at forekomstenfører
impregnaajonsmalav
m Mo32.
Referer$
NorgesBergverksdrift
1918 ø.41
Knaben2.
41/
Foeli 137
B.L. L-4
Forekometener den betydeligstei Knaben området.
Drift har pågåttkontinnerligciden 1226med unntak av 1922 de drif
t
var innatiltpga. konjumkturene.
Drifteni 1916 ble påbeEynti de under 18 auguetutn?...1to
3coars
Grube ne$.12 3 og 4.
Det har ialt blitt utdrevetfra torekomatenca.5820000tonn råma
lm
av en gjennomsnittgehalt
på os.0,20 idoE,til og med 1959.
Grubenesheiesteproduksjonvar 1 1938 o6-1959da det ble utbrutt
339320tonn rånalm i 1938 og 349156tonn ram•
1939 som ga
respektive705,233tonn og 638,019tonn av 100lm%iMoS2
.
Referers
NorgesBergverkadrift
1916-1959
Benkeh
n G b r.
Yosli 138
B.p.L-5
I månedene juni og juli ilikble det av grossererH.Jenuen
Risør drevetunidersøkelsaidiif
påt noen av AøbjørnMygland
anmeldteanvisninger1 Benkeheieni Knabensutmar
k.
Det anvendtemannskapoppglestil 6 mann.
Det ble ialt utskeidet8,095 tonn mclybdenmalm.
Benkehe1Grube Co.A/S Stavangerble atiftevåren 1917 av Ths.Palo
Stavangertil drift av endel av AndreasJ.Egelandanmeldteanvian k
ing
Benkeheien1 gårdenKnabensutmark.
Ved utmålsforretning
av den 12/9-19,17ble Ths.S.Faicktildelt11 mål
aanmestèds.
Det bit tilsammen1 1917beskjeftigetEjennomenitlig31,75arbe
idere
hvorav 9,25 i grUben.
Det ble i 1212utbrutt.
Drift-avstollerog orter
520,10m3
147,75løp m.
" synker
20,10 "
70,25 "
"
" strosser
690:74 ",
Tils.
12§:rM m2 167.85:
løp m.
Ved oppr
ble det påsatt 1380 tonn rågode og utvunnet2690 kg.
konsentreettg0% MoS,.
Av grubenble det utiOdrettil dagen.
2150 tonn malmtolaipere;a
iqq
" unyttigberg.
Tils.
3152 tonn
Grubedriftenble fortaatt1 280 dater fra den 5/1-18/12-12
18
med sjennomenittlig
20,5 vokane arbeidere.
Det b)e&
1,1! utb~tt.
Grube 1.
Drift av stoller
543,30m3
167,71løp m.
"
aynker
75,06 "
25 17
"
Grube 2.
Drift av stoller
" " strosser
Tlls.
154,15m3
.
m3
3bi
47,58 lq m.
UM
løp m.
Tilsammenfra Gruhe 1 og 2
889.76 m3
283.46 løp m.
Av mangel på olje til drivkraft
produsertnolhsalgbartprodukt.ved oppredaingenble d t ikke
I grUbeneer det ialt opptart14000 ton
n malMholdigvaskegodsa oa.
0,25 % MoSo.
Av Gruben ble det utfordrettil dagen.
Pra Grube 1 1300,5 tonn unyttl
gberg og 664,0 tonn malmholdigberg
Fra Grube 2 27390 "
fl"
n
II
190,8 "
Tilsammen 1573,5 tonn unyttigberg
og 854,8 tonn malmholdigberg
I det hele
3424,3 tonn berg.
BenkehsienGrUbe Co.A/S fortsattedri
grUber 1 Benkeheien1 183 dager 1 22 fteni slaskapetstihørende
22fra den 5/1 til den 15/8
med gjennomenittlig
34 arbeidere hvorav 13,875 i gru
ben.
Det ble i 1212
utbrutt.
Grube 1.
Dritt av stoller
226,6 m3
80,9 løP 111.
oppsynker
118
,7
"
37,1"
""atrosser
200
"x
Tils.
md 1.15
lop
21111
§Grube 2 Drift av stoller
55,6 m3
16,25 løp
Tilsammenfra Grube 1 og 2
2432.9 st3 134225 løp a.
Av grUben ble det utfordrettil dagea.
Fra Grube 1 4800 tona malmholdigberg
og 1100 tonn unyljagberg
Fra Grube 2 89 "
II
50
It
fl
det hele
tonn.
I Gruhe 1 ør nye Iffipartieroppfare
t Ottos dritt ialt oa.5800tonn
a ca. 0,20 % Mo82.
Ved skeidlngble'det behandlettra GrO
be 1 alt det utfordrøde
aalmholdigegods 4800 tonn som
utb
rak
te4
MoS,.Detble påsatt vaakerlet4200 ton 200 tonn vaakemalma 0,20 %
og ttvunnet7693 kg. konsentrata 81, n vaskemalmfra no.1
9 % MoS2.
Reterer:
Norges Bergverksdrift 1916 8.40
1917 s.42
1918 s.41
1919 8.36
l'osicrnbef. Fordi 139
B.L. L-6
KapteinH.ManshausPlehkefjordhadde
1 1 to nann sysselaattpå den under i 3 uker i aguetmåned
30 august 1916 mut
mo
eaglanstoraoaat
FosgrUbeni gårdenKnabensutmarede
khvorunder
feltet ble oppiart1 degeh.
Arbridetble innstilt29/8-1917hvor
etterfristbevilgning
ble utstedt.
BIZESE:
Korges Bergverksdrlft 1917 s.44
Reinhommen. 140 Fosli
B.L. 1J-9
LenemannSigbjørnSpillebrokmfl.undersøkte1 tid.
. Jellr
13 mai og 5 oktobermed 1-4 mann de under den 4
dese
mutede anvisningerReinhommenno.1-101 Reinhommeni mber •)AY
utmark og hvorav det synes å fremgå at molybdenglan gården
utvinnesved hAndskeidingav den opptredendemalm. aogså vil
Referer:
Norges Bergverkedrift
i al;4.1
ernahommn Grub r.
141 Fosli
B.L. L-7
I sommermånedene1915 ble ørnehommenmolybdenfelt
er
med Tobias
grubeneundersøktav advokatHarald Jentof,o
g
C.W.
Rmbe
nson
mil.Beleggetoppgiesopptil 20 voksnemenn 1 86 arbe
idad
age
med tilsammen626 dagsverk.
ved årets utgang dannes A/S ørnehommenmolybdengrUb
Kristianiaog med en aktiekapita1på 570 000 kroner ermed sete i
til anv1aningene
drift I aktieinnbydelsen
oppgiesdet konstantertemalmarealtil
800 m2 med vaskema1mhvis malmgehalter beregnettil
0,8 % 14082•
Anleggsarbeidene
ved ÅRS ørnehommenamolybdengrubeanle
rs
gg
ble påbegyndti januarmåned pil4hvoretter det fort
satt
ehele året
i 288 dager med gjønnomsnittlg
mann
.
Av Gruben er det utfordret978 m berg hvorav inte
tble skeidet.
Det ble i 1916 utbrutt.
Drift av stollerog orter
655,2 m3 163,8 løp m.
"
synkerog oppsynker
120,8 "
30,2 "
"
" strosser
202A
0."
Tils.
978-.0m3
9174.70
.løp m.
A/S ørnehommenmolybdengruberfortsattedriften 48
uker 1 1917.
Produksjonsdriften
1 vaakerietbegynte den 1 juni 1917.
Beleggetvar gjennomenittlig
68,2 vokenemenn,somtileammenutførte
19728,2dagsverk.
Det ble i 1917 utbrutt.
Drift av stollerog orter
1642,2m3 397,55 løp m.
" synkerog oppsynker
511,0 " 127,75 "
" stroseer
14 k8
Tile.
i3
323W
Av gruben ble det utfordret.
.1063,7m' malMholdigberg
" unyttigberg
Tils.
berg
Td2m3
Ved oppredningenble det påsatt 2659,25tonn vaakemal
ma 0,20 % Mo82
og det ble utvunnet5388 kg.konsentrata 75 % MoSr
Av arbeideri grubenkan merkes at det ennu gjønstår
80 meter før de
2 stollørnår inn til hovedgangenJelå.
A/S ørnehommenmolybdengruberfortsatte1 1918 drif
ten 304 dager
med gjennomenittlig
63 arbeidere.
Det ble
utbrutt.
DrtfU av stollerog orter
752 m3
188 løp m.
"
" synkerog oppsytker
162 "
27
strosser
2505
Tile.
5419 3
løp m.
Av grUbenble det utfordrtt.
1 6 8 m' malmholdigberg
T11e.
1
"3 harttiff 1.1~.
fl
•
•
malmholdigberg e 0,23
Ved oppredninsenble det påsatt 3992 tonn
ntrata 70 % MoS,.
MoSn og det ble utvunnet7941 kg.konsemete
r og etoll 2med 130 meter
Stoil 1 er i Arets løp forlengetned 4
viderenot est eller p4tversav streket.
.
0 meter nordoverfra diabasgangen
I Jelå Grube er det drevet feltort2
r
mete
45
en
rift
enn Jelå var innd
I stoll 3 som ligger 21 meter lavereette
r 75 meters inndrift.
ngen
låga
reJe
den antas å ville skjæ
t seg å vmre ca. 10 meter.
I Jelå ør malmgangensmektighertvis
ydoverog gjennemdiabasganFra Jelå er det drevet 13 mete feltorts
ør å forteettedenne sydover
gen og ina under Rubens Grube,hensikten
ns GrUbe.
samt å få slått an stigortopp til Rube
ortsydoverfra diabasgangen
følt
r
mete
5
et
I Rubens Grube er det drev
det vart temmeligjevn malmføring
Såvel i Jelå som 1 Rubens Grube harige
berg,fratid til annenmed
med ca. 0,23 % MoS, 1 det malmhold
har dette vett tilfelle
enkelterikert sløDPfyllninger,spesielt
1 Jelå.
1919 drifteni 73 dagør
A/S Ornehommenmolybdengruberfortsattei tenv
ed grubene1 ørnehommen
i 12 Uker i månedene januartil mare drlf
Det ble i 1919 utbrutt.
løp m.
m370,1
Drift av stollerog orter280,40
strosser
løp 11.
ifibliK3
Tilne.
tigberg ingen skeidingeller
Av grubenble det utfordret180 m3 unyt
oppredningble foretatti driftstiden.
fra stoll 3 til Jelå
En 30 meter lsng stigort(180m') ble drevet
av 2x2 meter ble innbygdsom fyllgangenmed et profil 2x3 meter hvor
faringfor
kasse,mens2x1 meter ble innrettettil solidvinter
arbeiderne.
Norges Bergverkedrift1911>e.33
Referer:
1916 9.38
1917 5.39
1918 s.39
1919 9.33
2.3115
ille Inabe .
Fosil 142
B.L. L-9
sutmarkpågikk det 1 1914
Ved de Ahlerskeanleggi gårdenKnaben
r regningav Anglo Scand1navianltd.
undersøkelsesatbeidefor
lle Knaben Grube som
med tilsamnen112 arbe1dedagør1 såvelLi
854,2
samledeantalldageverkoppgiestil
8pillebrokkekjmrpene.Det
idet
arbe
eto
Med unntageleeav skeldingfra gamle berghallerbe
r.
elee
i helt forberedendeunderesk
i tiden 6 junl til den 18
Forsøksdriftforegikkpå Lille Knabon med
1 stigerog tnntil 16
desemberi tilsammen160 atbeidsdager
arbeidere.
Det ble 1 1915 utbrutt.
19,05 løp m.
76,3 m3
Drift av sytker
strosser
31,
LR.O *3
755løP•11•
utvunnet.
Av det 1 Lille Knaben utbrutteberg ble%det
Ved skeiding1200 kg. akeportmalma 70 Mo82.
200 tonn vaskemalma 2 % MoSr
utvunnet600 kg.
Ved oppredningav 200 tonn vaakemalma 2 rble det
moLybdensliga 70 % Mo85.
Grnhe 1 181 dager
Anglo SoandinavianMinePaleltd.drevLille Knaben
tra juni ankned1915
/e
Det ble i 1916 utbrutt.
Drift av orter
synker
" strosser
47,2 m3
89,4 "
J5
;3
11,8 løp m.
22,35 "
3471-5,
løp m.
Synken er forteatttil 39 metere dyp ettermalmsonenog i etas
je 33
er lenket7,80 meter mot nord etter samme.
Av grUben er det utfordret418 ton malmholdigberg a 0,75 til 1
%
MoS .
SoandinavienMineralsltd.haddei 1917.rift igang i Lille
KnabenGrube i 120 dager i måaedenefebruartd
jun1 med gjennomsnittlig9,4 mann ved oppredningeni 54 dageril
i
måne
dmneOktoberog
novembermed gjennomanittl1g18 mann mene anieggearbei
det
i dagen pågikk hele året i 48 uker med gjennomsnittlig
1
6,58
arbe
ider
e
hvorav 5 kvinnel1ge.
Det ble i 1917 utbrutt.
Drift av orter
256,6 m3
64,16 løp m.
synker
13,4 "
3,35 "
strosser
82 4 "
352:4m3
b7,51løp m.
Av grubenble det utfordret951 tonn malmholdigber a Gjennome
nittl
0,39 Ç MoS,,heravble det utakeidet429,6 tonn vaekg
emal
msom
ble
påsatt oppkedningenog hvorveddet ble utbrakt1600 kg. konsentr
at
a 81,5 ;oMoso.
121.11
pågikk det ingen drift ved Anglo SoandinavianMineralsltd.
Knaben
Referer:
Norgee Bergverkadrift
fl
ti
Roask
GrUber. Fosli 143
1914 8.24
1915 a.ø5
1916 6.35
1917 s.36
B.L. L-10
sisto balvdelav 1915 undersøkteet interessentskap
av stavangere
ved konsui Thorbjøri-Wisgeendelmolybdenanvieninger
mell
om
Knabetjernog Bergetjern1 gårdenKnabensujaark.
Arbeidetbesto i driit av an 67 meter lang stoll 2x2 meter tvri
s
over formasjonen.Selegget
oppgiestil 8 mann med tilsammen802 dageve:
I begynneleenav 121fb
ile A/S Roma Gruber stiftetmed en åktiekapital
på 4 a 500000kr.-tir.
drift av anvisningebe
Den teknlakebeatyrerfor gubenetant i 1226.ut at det påvi
selige
malmkvantumikke sto i forholdtil de i prospektusoppstilte
beregninger.Verksanlegge
ble
t derforbestemtuteatt inntllforekometa
ne var blittunderkastet
en grundigereundersøkelseaå et eventuelt
verk kunne bli anlagtpå faktiaktilatedeveare malm.
Arbeidetpå forekomsteneble påbegyndtden 1 mainde
1 oktober1916 med beleggpå 8 til 35 mana med og pågikk til den
2342 dagiverk.
Forutenveianleggtil grubeneog avdekningsarbialt
eide
ri
dagen ble
det inndreveten stoll ca.50 meter lang for å overfaree
n 1 dagen
opptredendemalmgangaom fanntesikke å gå på dypet.
Ingen txtdtft
malm ble under driftenutbruttelleru
idet.
A/S Roma Gruber Stavangerfortsattedrifteni nxg take
i
27
uker fra
aluttaa1 juni måned 2217 med et gjennomanittlig
b
eleg
gpå
10,1
arbeidere.
Undersøkeletnepågikkhele tiden 1 den østligeteatoll som ble
femblearerst
Sa.
ta
kl.
?; mats+
56 meter fra dagen ble det påtruffetEang no.2 som er 25 oa. zektig
molybdenglansimpregnertkvarbsgang.
64 meter fra dagen ble påtruffetgang no.3 som er et 2,5 meter
mektig lag med ispregnaejonerav molybdenglans.
Begge ganger førtevaskemalz.
Ved de foretagneundersøkeleere det ialjtdrevet,i1215
Stollen100
løp m.
m25
Ort mot nord
36 "
på gang no.2
9 tt
Ort mot nord
20 II
på gang no.3
80 "
Ort mot syd
på gang no.3
12 "
3
Taksynki ort
mot syd gang 3 16 "
4
Tilsammen.
352.jet3 grlep a.
Driftenble fortsatti 1918 til utgangenav novembermed gjennomsnot
lig 11,5 arbeidere.
Det ble i
utbrutt.
7
Ort mot nord på gang no.2
40 m'
10 løp a.
Ort mot syd på gang no.a
40 4
10 "
Ort mot nordgang
xå
no.3 228 "
57
Ort mot syd pgang no.3
104 "
26
"
lua
fl
Tilsammen.
in
3
1m løps.
I aamtligefeltortorhar det hele tiden vmrt jevn malmfgring
unntageni de siste 8 meter i ort mot nord på gang no.3 hvor
gangenble helt borte.
Den utbruttemalmble ikke behandletved akeidingellerpå annen
måte.Detvar ingen drift ved grubenei 1919.
Det ble såledestilsammendrevet 241 meter ort ved grubene
Refererl
Norges Bergverksdrift
19165.59
11
1917 8.41
1918 5.39
fl
illebroksk
ene.
1915 955
11
Porli 144
B.L. L-11
Anglo SoandinavlanMineralmltd. hadde i 12141
undersøkelses
arbeiderigang i Spillebrok-skjærpene.
Det ble i 1212
utbrutt 5 ad fra skjmxpetmed 26,5 dagsverk,
malmen ble—ikkebehandlet.
Referert
Knzbsn1.
Norges Bergverksdrift
Fosli 145
1914 s.24
1915 11.31
B.L. L-12
Grubeneer de eldstei Knaben området.
De blir nevnt for førstegang i Norges Bergverkedrif,
i 1894
da det ble utbruttea.1000tonn malm,avet Konsortiumi Flekkefjord.
Regulmrdrift kom igang fra 1904 da grubmneble overtattav
et engelskselakap"The Blaakirelltint.Devel
e
opments
Corporation
Lmt. Livernonl.
7
11
Dette solakapdrev grubenefrem til
9 hvorpå det ikke var drift
ved grubenepå 3 år fi• 1910 til 191190
3.
Driftenble gjennopptatti 1913 av et ann
et engelskseksk::p
ittssrel
Cammel,Laird Co. SheffieldEnglan
d,soni 1916,også
opptok driftpå Knaben 2.
,d/S31,naben
Loybdengnber med en aktiekapitolpå 275
0000kr.
overtokfra den 1 januar samtligea
gessrs Cammel,Laird& Co.
SheffieldBhglanatilhørendegrubervett
igheter.
jriftenpå Enaben 1 ble så imnstilti 191
8 hvorpå driften
ikke ble gjennopptatfør i 1934.
Driftenvar så igang i 1934-36-37-38og 193
Rodt.(VedEnaben 2 har driftenpågåttkonti9 for så å bli nedlagtfo
nuerligfra starteni 191
med unntak av Arene 1920-21-22.)
Driftenved knaben 1 har pågått i
1.GamleKnaben Grube mutet den 18 januar 188
4 og utmAlt den 26 jull
1895.
2.et under 9 november1902 mutede molybd
enakjerpca.20 meter vest
for amienved hovedgrubenutmålt den 18 aug
Eet er ialt blitt utbrutt ca.80000toam mal ust 1905.
m av grubenned en
nalmgehaltrellom 0,3-0,6 MoS2.
Referert
'f;orges
Bergverksdrift
1894-1895
1901-1909
1913-1918
fl
Tobi s Gruben. Fosli 146
•
c)
19341939
B.L. L-13
sommermånedene
1212undersøktesørnehommenmolybdenfelter
med Tobiasgrubene-Iii-gården
Knabensutmark av advokatHaraldJentoft
Meleggetoppgiestil inntil 20 vok
sne menn med tilsammen
626 dageverk.Vedårets utgang ble A/S
ørnehommenMolybdengruber
til anvdsningenesdrift.
ReferertNorges
Bergverksdrift
Smalvandet. Posli 147
Nun bedsk
ene.
Fosli 148
1915 6.33
B.L. L-14
B.L. L-15
Ingen driftsberetninger
for diese Skjarp.
Sandt ern Grube. Posli 149
B.L. L-16
A/S Idolybdoe
hadde i månedeneapril til oktober1916 dri
ft
igang I SandtjernGrUbe i Knabeheie
n.
Beleggetbesto forutenav 1 sti
av 8-9 mann som i denne tid hadde
tisammenvel 1000 dagsverka 10 ger
tim
Forutenneddriftav en 12 meter dyper.
synk strossetman på forskjellige
stsder i dagen.
Ved skeidingog håndvaskingble det ialt 618
,1 kg. molybdenglanemalm
a 79,1 % MoS,.
A/3 Molybdmn'fortsatte
i 122 drifteni 137 arbeid
sdageri tiden
fra den 10 juni til den 30Oktoberundersøkeleene1.d
en under
23 juni mutede Sandkjønn Grube samt i endel ved 2:alvor
skjærp i Sandtjernhommen,ogsem samtlige ligcer neer
hkinivne
i gården Knabens utmark.
Sdtjern
innkommet andrnfor Saudkjønn Grubm etter
bim utetedt
ilgning
Fristbev
gende av den 19 oktober.
oppredbIng ble det
berg.Ved
143 m3 malmholdig
utbrutt
Det ble ialt
Ise masse og det ble utvunnet.
65 md veskemalz
behanalet
av over 80 % Mo82
at
konsentr
kg.
381,5
" 77,2 "
111,0
"
"
"
fl
"
"
74 ,2
. konsentrat
•
av en 12 hk. råolje
som ble drevet
et vaskeri
Det ble i 1917 oppfert
håndgigger sam,
motor og besto av en mindre stenknuaer,valse,2
mann.
14
og
bestyrer
en
med
pågikk
slamkasse.Arbeidet
17
utbrutt.
Det ble i 1
18 løp m.
54 m3
DrIf t av atollmr
350
etroeser
M3
Tile.
Kv na G
Foali
b r.
1916 e.40
Bergverksdrift.
Norges
Referert,
Meløp m.
1517 e.41
B.L.
150
ble startet
Undsreekelsesa*beider
ntakap.
interreee
ved Kvina GrUbena
L-17
i Kvina
oa. 1 km. nord for Knaben 1.
1 Grundevanniknuten
Gruben liggør
og
hadde i 1224 igang forseks
N.Nilsen
og fabrikkeier
P.I.Onsdal
i 1909.
fortsatt
drIlCble
ved Kvina Grube,denne
oppfaringsarbeider
sitt
hadde
som
Gruber
Kvine
A/S
til
Grubene gikk i 1211 over
sete i fjotlandT7WL 1911 til 1914 hadde selekapirt igang forberedende
drift uten noen produkejon av nolybdinglans.
ved grUbene.
prødtksjon
rra 1914 til 1919 pågikk det kontinuerlig
ble lagt
grUber
samtlige
r
hvorette
1919
i
ble så innetilt
Driften
•
ør friat
Driften
stantert
und
et lankelt år i 1925 og gangen ble da koarså gjennopptatt
i 1926
ble elt ig øn nedlagt
en
før.Drift
ann
mektigere
ble
de rådende konjunkturer.
av et Stavanger
Grubene ble i 1942 avertatt
pga.
firma
drift
av grUbene
fant ikke sted.
Arne Mugås
av ingeniør
for regning
ble i 1241 drovet
Virksomheten
og
mann
4
med
det
onserbei
reperasj
Egersund som som fottivitte
i gruva
eider
elseaarb
undersøk
og
gs
endel oppfarin
dessutem
utførte
med 5 mann.
A/8 Det itoreke
bergeelskap
arbeider
hadde i 1244.1 undereekelses
forrige
under
som
uten
annekn
Grunav
i
på molybdenforekometen
ble drevet av A/S Kvina Gruber.
av organisaajonen
ved Kvina Gruber ble fortaatt
Annleggsarbelaene
og utfordret
fjell
fast
mj
206
utbrutt
ble da
Todt i 1245.Det
samme kr.
aåned
april
avbrutt
ble
dritt
575 tonn gråbei4enne
som
kap
Dergeele
Norske
Jet
A/S
av
bestyrt
1
Grubene ble
g forvaltning.
var under offent
av Arne Mugås Jandnes fra Erstatninge
ble grubene overtatt
I 12tIZ
igang
verdenskrig
di-røkteratet.
I 1944 ble det for
arb etd er,protuksjon
I
1949ble
kr-..-20000,00.
det
av Arne Mugås utført
regning
fant ikke sted.
vedlikeholdaarbeir
bare foretatt
t bere
foretatt
vedlikeboldearbeider
en rekke
hvorti
vedlikeholda
det gikk med
og de forsøk
/3/
for å sette prodUksjonen igang ga negativt resultat.
1 1 ble det for engelak kapital utfort en rekke arbeider i dagen
for à gjennoppta produksjonen av molybdenglans.
Kraftledning ble fert frem til gruva hvor bygningene ble modernisert
og flotasjonsverketutstyrt med manglende maskineri.
I 1952 var virksomheten igang i 238 dager med et belegg på fl 25
mann hvorav 14 mann i gluve.Ved bedriften var det ansatt 10
funksjonwrer.Avkroppsarbeiderneble det utfert 48431 timeverk.
1 gruva ble det brutt 4466,1 w'fest fjell og fordret 11841,4 tonn
molybdenmalm som ved flotasjon utbrakte 20,983 tonn konsentrat
med 87,19 % MoS og 1,038 % Cu.
I 192 var arbetdet igang i 260 dager med et belegg på 21 personer
hvorav 11 mann i gruva.
Av kroppearbeiderneble det utfot 49412 timeverk.
I gruva ble det utbrutt 5103,4 m fast fjell og fordret 14623 tonn
molybdenmaim som vad flotaajon utbrakta 32,&525 tonn molybdenkonsentrat med ca. 87 & U)S2 og 1 t.Ou.aprengatofforbrUketutgjorde
3850 kg.
I 1954 ble det ved Kvina Gruber som ble drevet av ingeniur A.Mugås
drevet med sjennomsnittlis 18 menn hvorav 10 mann i gruva.
Det ble utfort ialt 28701 timeyerk.Det var ansatt 6 funksjonwror.
fast fjell og forbrukt 3200 kg.
I gruva ble det utbrutt 4320
sprengstoff.Fragruva ble det utfordret 11700 tonn malmmyttig borg
som ved flotasjon ga 24 tonn tort molybdenkonsentrata 94,13 %
Ou.Bedriften meddelte at drlften fortsatt var å anse
Mo32 og 0,42
for provedrift.
I 1955 var Prevedriften tgang fra 1 januar til den 3 mai.
Vir somheten ble da innstilt pga. konkurs.Vde et gjønnomenittlig
belegg på 14 mann ble det ialt utfert 8789 timeverk.
Ved flotasjon ble det ialt fremstilt 3,7 tonu tørt molybdenglans
og 0,22 % Ou.
konsentrat a 93,39 :-/;
(..c)82
Norges Dergverksdrift
"efrrer:
fl
11
1905 8.54
1908 6.17
1909 s.17
1911-1919
1925 i. 5
1942-1955
B.L. L.18
Sannegruben. Foali 151
J.6.anne drev 1.tiden 10 jund til den 21 september 1916 i 80 dager
med 3-7 mann de under den 20/11.1914 mutede Sannegruben i gården
Knebens utmark.Samlet antall dagsverk er oppgitt til 370 a 10 timer.
Det ble utskeidet 20 a 30 tonn malmholdig berglhvis innhold av molybdenglans ikke ble bestamt.
Norges Dergverksdrift
.eferer:
Aslaks Sk w
.
1916 6.40
B.L. L-19
:
Ved Aslaks akjwwp under A/S Kvina Grubør ble det t 1916 drevet med
5 mann i månedene jull og august,og som tilsammen haacte176 dagaverk.
Driften foregikk i dagen på en mindre malmgang som aytok i mektighet
på dypet.Det ble ved drift av strosser utbrutt 176 ir".
Av grUben ble det utfordret til dagen.
76,0 tonn malmholdigberg
ti be
,
Ved skeiding ble det behandlet 76 tonn malmholdig berg og utbrakt
28,2 tonn vaakexalm a 2-3
som ved oppredning ga 650 kg. a 77^
leferer:
Norgee Bergverksdrift
1916 s.34
lsaks o
jakobe C-rube.
E.L. L-20
Let ble i Iseirog JeLobs gruber under A/S Lvina Gruber drevet med
2 menn i eugust råned med tileameen 49 .agsverk.
Det 1)].drevet 9,45 lepende metel Ftel: hvorved det ble utvunnet
37,8 md eller 98,28 tonn malmholdig gods,Aom ikke ble skeidet.
leferer:
14orcesjiergverkedrift
teflellcrruben.
41
D.L. L-21
tiden mellom 1 .juniug
juli 1918 utslo 2 renu 6C m3 strosser
:mgtefjeligrubenunder A/E Lviva Gruber.
Det ble ved ckeiding utvunnet 400 kg. malm a 25,5
FoSt,.
Til disse arbeider medgikk det ielt 436 erbeidetimer.
Vcd opixedming
disce 400 kg. calm
0rubers vaskeri
ble det utt2ekt 130 kc. konsentret a 77
.
Referer:
•
1916 5.34
Norges Eergverkeyarift
1918 8.36
B.L. L-4
Kart ref.Fos.
157
Knaben 2
Fjotlandsogn
ir
Brutt
Malm
Konsentrat
Tonn
Tonn
1916
1917
927
1169
1918
1919
1168
7286
Prosentinnhold
% MoS2
Rå.G. Kons.
0,75
0,50
2,995 0,38
27,242 0,35
79,000
(I 1923)
11647 tonn til oppredning.
0,3 % Cu
2,0 % Cu
1932
50000
56500
71000
66000
91169
63467
123202
1933
169736
414,500
0,245 100
100
100
n
100
"
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
11447
28500
39000
1934
-82215
243,262 0,2
1935
275495
645,000
1936
326356
632
1937
1938
1939
273670
339320
349156
580,195
705,233
638,019
285394
470,363
1942
225575
364454
558,959
576,670
1943
1944
1945
352632
283899
87091
233,082
386,693
111,563
1940
1941
•
70
80
90
92
90
65
80
80
80
75,8
75,8
38,500 0,33
70,451 0,31
8,403
110,000 0,30
0,33
145
154,500
216
227,500
0,312 75
284
77
181,200
80
328v882
1923
1924
111
Anmerkninger
95
0,208 100
100
0,162 100
0,158 100
"
0,151
100
100
100
100
15,924
1947
108724
101823
83940
64230
110545
172,444
141,684
127,754
116,978
221,490
1952
1953
1954
1955
122596
140455
205,496
224,883
144267
241
171399
295,280
1956
160803
287,8
0,193 96,1
1957
1958
1959
157911
189657
316,7
391,7
206475
410,3
0,206 94,6
0,206 93,3
0,204 93,9
Tot.
5819333
oa.
5800000
tonn
"
"
m
12582
1949
1950
1951
4100
100
1946
1948
Noe laverestalmføring.
0,173 .190
0,148 90
0,165 91,9
95,2
94,4
0,217
94,9
0,2
0,176 94,2
0,178 95,5
0,182 96,4
%
Maksimumproduksjon
Maksizunbrytning
K
"
"K
n
If
8r,fperadrift uniderjord.
9
60 "
n
57 "
"
60 "
"
"
n
fl
54 " I undersskelserboret
1599 mo
72 " fra V V111 og ICetasje.
81,6 "
V og V111 etasjil
V111
74 " "
V111 og ICetasjø
69 " "
63,8 % fra drift under jord
" V111 etasje
/.31g
B.L. L-12
Knaben 1
Fjotlandsogn.
Ar
Kart ref.Fos.
145
BruttKonsenMalmtrat
TonnTonn
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
ragerer
78
1200 md
1000 "
1913
1914
1915
1916
1917
325
4165
6304
4885
2063
4
56
62
52
13
50
68
77
75
77
1934
11718
1936
1937
1938
1939
19788
18655
3443
4755
2
Anmerkninger
Rå.G. Kons.
4
20
30
30
29
26
30
25
21
Tot, ca.80000
tonn
•
Prosant
innhold
% MoS2
71
22
30,4
9
Driftenmidlertidiginnstilt.
1,05
0,60
0,56
100
100
100
100
Driftengjennopptatt.
Til oppredningen6623 tonn.
Driftenmidlertidiginnstilt.
Drifteninnstilt.
.13,f
B. L . L-17
Kvina GrUbe
Fjotlandsogn
ir
Brutt
Malm
Konsentrat
Tonn
Tonn
1908
1909
1910
41
Kart ref.Foe
150
Anmerkninger
Rå.G. Kono.
10
9
Drifteninnatilt.
1913
1914
1915
1916
1917
1700
4254
16963
14243
50,6 0,25
77
1918
14080
36,6 0,23
73,6
1919
4
85-64 900 tonn fra tippien
tfiloRpr.
20
70-75 1000
22,5 0,5
70
58
0,37 77
Drifteninnatilt.
1925 ca.8600
29,8
80,8
1952
20,9
32,8
24
87,2 1,03836Cu
87
1,00 % Cu
94,13 0,42 % Cu
93,4 0,22 % Cu Drifteninnatilt
pga. konkura
1953
1954
11841
14623
11700
3$7
Tot.
•
Prosentinthold
% MoS2
98004
oa.100000
tcnn
UTDRAG AV RAPPORTER
•
,3/
Flo o
Va
al felte Grindhe
ao •
B.L. A
1912-17
1,BefaringsprotokollenV,B.
t.
pfelte
nottor
Befaringved GottfredPunktervoldden 5/5-1913.
N.G,U, Bergarkivetrap. 2374
UndalenMolybdengruber.
2,Aktieselakapet
919.
21/5-1
v
a
dene
forhol
Meraikt over drifta
Bergarkivetrappottno.551 og 2373.
3sUndalenMolybd•ngruber.N.G.U.
av den 15/9-1919.
ign.H.H.Snith.
libers
arlC.R
jign.CarlBugge eign.C
•
Molybdengruberav dmn 24/7-1924.
4.zUnda1en
Bergarkivetrapportno.43
Wapport over ilottorpMolybdenfelt.W.G.U.
934.
TiignW.G.Tidenandden 13/8-1
Molybdentelt
tilegglJydalen
sign W.G.Tidenandden 19/10-1935.
IsPlottorpMolybd•nitsDepoalt.
Wign W.G.Tidemand1936.
Bargarkivetrapportno.2575.
Wapport over befaringav Flottorpog RebAsenmolybdentelter.
av bergingenlørH.KroghWehn i juni 1937.
Departementfor Handel,SjgfartIndustriHåndverkog fiakeri
Dr:!4Kel
11:
•
Britisk-RorskMinlng Co.ltd.VBJno.451/y
om bergverkskonsmajon
i Grindhein(ogEiken)
av molybdenforekomatene
2sAhg.undersøkels.
1411.
tno.~
I-Vest Agder N.G.U. BergarkivetRappor
rp.N.G.U. Bergarkive.
Plotto
g
med tilharendsrapportover diamantborin
rapportno.600
av Plottorpmolybdentelteri Grindheinden 17-19 juni
12,;Eefaring
1957.aignOalo den 1 juli 1957 R.Myhra.bergmeater.
11.StatenaMatofflaboratoriumved herr B.BolvikenTrondhein.
Wisse over Plottorpfeltet2/7-1958.
Molybdenfelti GrindheinherredVeat Agder Jnr.74/59VB
12.Ad.Plottorp
Oalo.
Wev til Industridept Bergverkakontoret
aign Rolf Myhra bergmeaterOelo den 19/2-1959.
1.Rapportengir en oversiktover malmta
bingeni de da kjemte sajgerp
refeltet.
2.Rapportener en driftsberetning
og gir ingen opplysningerom
malmgehalterog reserver.
Wapporten gir en samletbeakelvelse
Dat oppfarteoelmareelblir beregnettav feltetosåvelsom gruben.
Sannsynligmalm 183000 tonn uten at deil 5120
hvorfradet kan regnes med betydelige sydligepartierer medregnet,
malaarealersom reservefor
hovedfeltet.Råmalmen
oppgis til 0,15 % MoS2,i den fra
gruben
levertemalm.
4.Rapportener an driftsberetning
og har ingen interessehva feltete
namtid angår.
2sRapportengir an detaljertog god geo
grafiskbeakrivelseav
faltetmed oppskjempedepunkter.Vedlagt
over feltet og med referansei denne skirapportenør en akisse
sse er Skjørepenbes
e krevet
fra syd mot nord.
Hva malmberegningerog malm‘ehalter
angår ør rapportenaltfor
opptimistiski relasjontil senere rap
portersom har st mer
konsistmaterialeå bygge på så som bor
inger,ograpportenhar derfor
fra et slikt synspunktliten verdi.
ALRapporteninneholderi det vesentlig
stedet samme som no.5.
11
WaPporten gir et ganske opptimistiak
bilde av feltet,mendet taes
firhoholdom at det
er vanakeligå uttale
seg noe bestemt etter
en stpasskort befaring(30 dager).
Vidame undersekelserblir tirådeti den
nordligedel av øvre og nedre
Flottomp,Arbeidet
er foruttsattutført med res
ker og prøvetagning
på tvers av gangensstrokretningog gjø
rne
fle
re parallellemed
passe innbyrdesavstand.
øn kort beekriveleeav forekomstene.
2sRapportover de diamantboringer
som ble foretatthesten 1942.
Diamalitboringe
ble
r foretattpå stederhvor tid
ligereunder4kelsesarbeiderhadde sannaynliggjort
m
alm
for
ing
.De
t
ble
et med 2/8"
kjernediametertog
en vsentligdel av borslammet60bor
-90
% ble oppsamlet
og analysertlidetan foruteatteat en ves
ent
lig
del
av
molybdenglans
innholdetville gå ut i borslammet.
Den samledeboringutgjorde1538,29me
ter fordeltpå 33 hull.
En så uregelmessigmalmllypt
som det her gjelderer van
skeligå
undersokemed diamantboringersåvel som
med
and
re
und
ers
økelses
metoder.Imidlertid
tør en regne med at et tilstrekkeligant
all prever
nå gi et riktig gjennomsnittsres
ultat.
På fenkloppog Ytre Flottorphar vi
ikke kunnet påvise tilstrekkelig
regelmessigrik malm til å rettferdi
ggjøre
videre undersekelser.
På øvre Plottorphar boringenei snitte
neD
bh.10-15,28,22-33
og 26-27
sannsynligjortet sammenhengende
m
alm
par
ti,
medstrok N-S og sannsynligvis fall mot vestaorhullene 16-20 og_
23-24viser at dette malmearti
/3?
Mengdenev denne malm ned til 30 meter dyp kan gå opp til
har ikke tydeligekonturermot de
75000-100000tonn.Malmlegemet
omgivendebergarter.
V1dere undereakelseri feltet er etter dette oppgitt.
A/S rapportav den 2 desember1942.)
(Utdragav Raffinerineverket
Anm.
1 feltet er det reist kritikkmot den mAte
14.;rettighetahaverne
undersekelseneble ledetpå.
AnsteinFlottorpsier i brev til bergmeaterMerckollav den 14/2-1955
t foretokkprøvedriftmed diamantboring
"RaffineringsverkeA/S
194C-42.
Etter det vi kjennertil denne driftenble den utfartpå en aindrebri
måte,dadet tildelsble boret utenforgangen og elemmetmangelfult
oppramlet.V1må derfor gå utfre at de beste partierhvor kjernen
ikke kom med i praven.
smuldretbort og fulgte slammettildelta
10.?apportenbeskrivermalmføringeni gangene.
blir frarådetå ofre altformeget tid
natllge rettighetshavere
t det
lserog evt.drift,forsåvidsom
undereeke
og ekonoalpå videre
arend
regningsv
drive
å
gjebe
seg
la
vil
neppe
pr1ser
med de nuvmrende
11.FlottorpMolybdenfelteroversiktekertetter sk1sseav H.Bjerlykke
Trondheia.
rmålestokk 1:25000tegnet av StatensRåstofflaboratorium
tre
i
de
opptreden
som
ometena
lansforek
molybdeng
viser
Kartet
innbyrdeaparallellegangermed strakretningca.N-S.
Retningerfor is-skuringersamt stikningsnettfor geokjemisk
prospekteringer angittpå kartet.
12.brevetgir en oversiktover de foretatteundersøkelseri feltet
reat over feltetegeologi.
Videre undersekeleerblir 1kke tilrådet.
•
"tiolybdensk
i KvsL
Hmetad Grubor.
d
oltvinesdal so •
E.L. D
D.L. D-2
lybdenglansfelt.
1.Beretningfra bergingenierJohn Johns om HestadMo
177G.U.Bergarkivetrapportno.554
sign John Johns Kristianiaapril 1918.
kotlandGrub r.
•
B.L. 0-4
o.1305.
forekomstFoslie 11 121 N.G.U.Bergarkivetrapportn
2.14otland
rign 0.J.Adamson HenrichNeumann 19/9-1950.
Hmstad Gruber:
1.Utdragav rapporten.
I>
Geolot
g øn stripetgrå gneiss
Restadheiensbergarterer an rød granitto
te.
som ligger sydligater sikkertden elds
granitt.Gneiseen
mot nord.
fall
t
svak
med
vest
øst
Gneissenslagdelingstrykeromtrent
og det er
pegmatittganger
Få gransenmellom de to bergarteropptrer
strak er
til disse at molybdenmalmener knyttet.Gansenee
med vekslendefall til S.O.S.
er som regel mellom 30
Falletkan variere fra 20 til 80 gradermenmege
t forskjelligfra noen
mektigheter
og 45 grader.:egmatittsangens
r og mer.
få eentimeterog opp til et par mete
t ca.11km.langtog km.bredt
ator
t
mege
er
ket
hvil
nnen
Det områdeti
de er forekomstennzie undereller ea.750mål.Innandette store områ
i en brødde av 100 meter.
• søkt i en lensdeav 1300 meter ogfall
er såledesikke sammenmed
Feltetslengderetninger 0.W. og
gangenesstrek.
seg at de rikesteganger liFra de foretatteundersøkelserviser det
av feltet.
gger i den midtersteog vestligstedelKlot
åerni vest til Nyfiskheie
(Feltetstrekkerseg fra Krogevandog
i nord til Stemmevandi syd.)
øst,ogfra Værtjernbekkanog Vmptjernbase
re på vaskemalm.
å
I følge forekomstensnatur blir driftsom
ksn plukkesut for hånd,
Det er funnetmyntatorestykkermalaskeidema
bør settesut av betmen i så underordnetmengde at hånd akedeliglmen
ralersåsom
mine
e
er ikke ledsagetav
raktning.Malmen
t
er funneti.mege emå mengdermen ut
kobberkisog svovelkis.Svovelkis
en forbindelsemed malmen.
Malmen.
opptrersam små skjellog bladerpå pegmatittgangen
roliSaenglansen
arten.
og tildelssom impregnasjoni selve bers
fra 0,3 til 1,89
innhold
bden
moly
et
er
tvis
Prever som er analystr
Malmen i Hestadrelteter av samme nype som den malmeomopptrerved andre storemolybdenglansforekometer
i Norge.
Malmenkan leveresmed et innhbldfra 14 % MoS, og kanskje2 % og
ftedover.Det
vil sannsynligvisvise seg Ved ras3onelldrift at et
innholdfra 4-4 % MoS, i råmelmenvil vmre det mest økonomiske.
•
Utf r e b id r.
e e
e a
opp tll undereekelse1 oktober1915.
Det var til inntilden tid kun utført ganske små akjmrpingsarbeider
på et par steder idet det helt planlestvar forstattsprengninger.
Undereekelsen,1 1913 benskrenketseg til nciaktigebfaringerav
feltet,utagning
av prøver,littsprengningi dagen samt neddrivning
av 2 synker.Denene synk(benevntsynk no.2)1 den vestligedel av feltet ble neddrevetca.11 meter og overakarderved4 parallellepegmatit
ganger som alle førte mala.
Det egentligeundersøkelsesarbeide
ble ble først påbegyndti mai 1916
I Krogevandsheien
som utgjør det vestligetedel av feltetble det
drevet en stoll påtversav gangensstrek.Detble overakåret3 malføre
nde ganger,hvoravden innersteog viktigsteligger ca.52 meter fra
stollenspåhugg.Pådenne malmgangsom har en mektighetav 0,6 ttl 1
meter er det drevetto feltorteren til W og en til 0.
I Krogevandsheiener det drevet ca.120 løpendemeter stoll og ort
forutenat det er utstroesetendelmalm.
I Ferasteglaner det også drevet en atollpå tvere av de malmførende
ganger.Perestegjan
er den midtre del av feltet.
I denne atoll benevntstollno.2 er 4 malmførendeganger overskåret.
Gangeneer her av en noe annen type enn i Krogevandsheien.
De er som regel 10-20 centimetermekt1gemen er mere grovkornetog
malmen er were storbladet.Etter
gang no.3 er det drevet to feltorter
en til W og en til 0.Sammegang er fulgt fra dagen med an eytk.
Stollenog feltorteneer tilsammenca.45meter lange.
I feltet er det foretatten rekke sprengningeri dagen hvorvedmalmenw
kontinuiteter konstantert.
grunnlegav de hittil utførtearbeiderog mitt inngåendekjennskap
til feltet (JohnJohns)vil jeg anbefaleat det streksGåes igang med
de forealåtteutvidelserav dreiften.
Jeg mener at Restadfelteter et etort na.lovendefelt som 1 en år
rekke vsd regulmrdrift kan gi malm til etørreanrikettngsverk.
Kristianiai april 1918 John Johns.
M t and Grube.
2sptdragav rapporten.
Biliggenhet1.Kvinesdalherred ca.300-400meter øst for gkrdenMotlan
Det er anlagt en skjæringpå en pegmatittgangannersti skjmringen
som er 30 meter lang er en stoll som er 2 meter dyp.
Pegmatitgangenmmmxxx eller linsen som fører litt molybdenglans
har antageligvbertmindre enn 2 meter bred og ca.30 meter lang.
Den strykernord 30 grader øst og faller40 Grader •st konformt
med den omgivendebandgneiss.fåvestsidener det brede grenittbånd
båndgneissen.Slepoer
med molybdenglanssåes i bAndsneissenlike
ved gangen.Forekomsten
er i praksisutdrevet.Påberghalleneer det
meget lite molybdenglans.
sign
0.J.Adamson
herich Neumann
S Sira Gruber Bakke o Lun so
.
A.KonstaliGrube
h.SandsmarkGrube
C.Bringedalfeltet
N.G.U. hergarkivetrapportno.2371.
1.SiredalMolybdenglansforekomet
•
2.SiraGruber N.G.U.Bergarkivetrapportno.2370og 752.
medfølgendeprofil over Konetaliog Sandsmarkforekomster.
sign kristiania27 august 1919
Carl Bugge Carl C.Rliber H.H.Smith
von Sira
fiberdie iolybdenvorkomanisse
3.J.Bapport
von Bergingenierdr.CarlBugge.W.G.U. Bergarkivetrapportno.63
sign Csrl Bugge Oslo den 17 navember1936.
Grube Foslie 11 165. N.G.U. Rapportno.1302
Wign 0.J.Adameon HenriehNeumann
over bringedelMol/bdenfeltved Tronvik N.G.U. Bergatkivet
>LLEapport
rapportno.750
sign Jakob Scheteligprofeesor Stavangerden 25 oktober1917.
6.Rapportover BrincedalMolybdentelt N.G.U. Bergarkivetrapportno.
751.
•
73IgnSv.Blekumbergingenierden 28/10 1917 pt.Flekkefjord
11/3
1.Rapportener en driftsberetning
og inneholderingen opplysningero
Wamreeerver og gehalter.
2.Utdragav rapporten.
11,
111
GeoloR4..
Denne forøkomet(Konstaliog Sandemark)ør i vesentlighenseende
forskjelligfra molybdenforekometene
i Knabefjellene.
Ved Sira opptrørmalmer nemlig ikke i granittsom ved Knaben,men
gneles og skifer som liggør innklamtmellom benker av granått.
Gneissenog akifereaer viaatnokav arkeiskalder og er antageligå
oppfattesos metamorfasedimenter,opprinneli
har
g det antagelig
foreliggetet eldre gaøiss og akiferfelt,hvoridet er injeksert
granitti form av ganger og masiver.Vedpneumatolytiske
prosessøre
ør aå malmen avsatt og nestenutelukkendei gneiss og skiferlagene
derimoti mindre grad i granitten.Under
vandringenfra Sirdalsvannet
forbi Sandsmarkforekomstene
opptilKonstaliforekomatene
påtreffer
man hyppig vekslingersellom granittog de nevntelag av gneiss og
ekiferog vi kunne konstantereinnholdav molybdenglanamange steder
hvor disse lag stakk fres.Dadet var noe overdekketfikk man et
ufullstendigbilde av fortkometenemen det er likevelsannsynligat
det tildelaer godø muligheter,menskjempingearbeidene
vil bli
ganskekostbarepga.dennevnte overdekningav lesmateriale.
Vedlagtfølger 2 profilerav Konstallog Sandsmarkforekomstene.
Gneissgranitten
inneholderrødlig feltspatog forskjelligemørke minc
raler og er noe siegneissaktig.
I gneissenfinnesmeget epidéti striperog knollerog man finner
også hyppigekvartastriperlasamme.Flusspat
sees ganake ofte hvilket
er et godt bevis for malmenspneumatolytieke
karakter.
Grubenesbe k
e.
a. 0118
gru 8 ø
liggør ca.1,5km. opp fra Sirdalevannet.Hovedgangen
er blotteti dag
i felt ca.30 meter og etter falletca 90 meter og det forøvrig
utfort følgendearbeider.
I lavestenivå av dagblottningener det neddroveten dagakjæring
og fra bunnan av denne an korterestoll,hvorvedmalmsonensmektighet
ble kosstanterttil 4 meter.Underdenne akimringer det neddrevet
en 25 meter lang stoll hvorav de fersto15meter går etter streket
og de siste 10 meter som tverretollmot sydvest.
Pra feltatollenør det drevet en oppaynktil gjennomslagmed den
ovenforliggende
stoll fra dagskjeringen.Ved
dette arbeid er det
påvist 3 med hovedgenenparallellemalmføreadegangerimssom kan
avbyggesmed 2,5 meters mektighet.Vedgangensutgåendemot syd og
noe undar samme ør det neddrevetea feltstollav 28 meters lengde
og hvorvedde sistnevnte3 ganger er overskAret.Mellos
disee 3 gangez
og hcvedgangenør det et Uholdiglag av cmtrent 3 metera mektighet.
I faltetsøvre del er ved en mindas dagekteringmalmensmektighet
påvist til 3 seter uten at ran med sikkerhetkan uttake søg om man ez
nådd nød på uholdigligg.
b.Sanassarkgrubsfelt
liggsrca.1 km.nordesttor Konstallfeltetpå gården Sandsmarksgrunt
ganekenmr Sirdalsvannet.Peltet
ør på fløre stederoppskjeoppet
ved skjeringerdahstrosserog mindre stoller,hvorved
er konstantert
over mindre cmrådermalm mektighttertra et par cm.opptil 1,4 meter
k
t .
men ør ove sakligvaskemalmog opptrerhovedeakligsom slettemal
men det forekommerogså antydningertil impregnasjon.
Str k
or egge • ers vedkommendskan st,eketsettestil NV-S8 med
c~mAdens
tamll
wiew‘ WM
als 4.4A1lsian
1~~444
25
30
141(
Malm 1
er.
a. e ons i oppfartog sannsynligmalm oa.30000tonn.
b.Sandamarkfeltet.14
grunn av de ufallstendigeoppfaringsarbeider
finnerman ikke å kunne oppstillemalmberegninger
for dette felt
Råmalmens
PRESas
t.
gge mellom 0,15 og 0,25 % MoS2 middel 0,20 %.
JsRaPPortensom er på tyek er på 12 sider og ør den mest omfattende
rapportfor området.
Den gir øn oversiktover de geologiskeforholdog beekriverde
arbeidersom har vmrt utført ved Konstal1Sandsmarkog Bringedal
og forsøkørå utlede en eammenhengmellom diese tre forekonster
Den gir også en ardoefaling
over de arbeidersom bør bli utført
feltet.
Utdrag av rapporten.
Zus
tell
ar ugge ra dem krgebnlegeommen,das der Molybdeenglanz
in Sonen,welcheschwaohgegen Norden einfallenvorkommt.
Als wiehtigsteAufgabeist nunmehr(110Herbeiseaffung
von Durchanittsanalyeenaus den bedeutendstenVorkommenansusehen.
Ich will aufs Beste empfehlen,dass
solche Durchschnitteanalysen
ausgefthrtwerden.Fallssich diese als befriedigendheraus-stellen,
erhebtsich dle Prage naeh der Grøsee der Ersvorr&te.
Bisherist ja nur die Hauptsoneund zwar nnr teilweissund an
vereinseltenStellenaufgefahren.Die
FortsetsungdisserArbiit
solltein weetlieherRichtungvon Stellen11 aus in Konetalisinsetzer
Dabei sollt der Gehalt des angetroffsnenRohersesvon Zeit su Zeit
bestimmtwwrden.
Ich vermute,dasedie Firsithrende
Zonen weit ausged::ntsind,weshalb
die Ausbeutbarheitaussohlieselich
vom Gehalt abh
enwird.
Oslo den 17 november1936 Carl Bugge (nlign)
o
•
4.Rapport•ngir en kort oversiktover geolog1og utfertoarbeider.
ptdrag av rapporten.
Forekomatenligger 1 en granittiskgneiss delvismed overgangtil
båmdgneies.Strøket
ør WV. til
med tall 15-20 graderItØ.ofte
nosten flatt.
Yorekometener et gystemav kvartslinserparallelltmed bergartens
etrek.Linsenevarierer1 sterrelseog blir inntil 3x7x?
Omkringlinseneer sidertenensilifisertog apregnert med molybdenglans tildeleganskekraftiglmenmed begrensetutetrekning.
Det er anlagtminst 2 etollørog endel overflatearbeider
er utiert.
De 2 stollersom ble betart er begge drevet 1 nordvestligretning
dvs. 1 etrøkrdtningen.Den
understestoll ør ca. 25 notør lang og av
vanlig stollsterrelse.Den
•verstestoll llggerca.50 metmr nordest
for den understeog ea. 15 meter over denne.Dener 15 meter leng
5 meter bred og 3 metierhs1.Deter ikke lengernoe malm å se i stoller
Det er flere ms1mhallerpå 1-2 tonn hvor så og si hver sttff farer
molybdenglans.Det
er mest gnelsegranittmed molybdenglansimpregnssjon som nu sees på bsIlene.
Grubenble drevetfra 1915 til oa. 1919.Senereprøvedriftoakring
1930.
0.J.Adamson
HenrichWenmann
(20/9-1950)
Se.
kk
.ittdrag
av rapporten.
ene ør beliggendei girden Bringedalsutmark St for Tronvik
ved Lundevannetsøsteide.Deter påvist en rekke paralellemalmsoner
av den vanligetype i denne trakt,medstrok EV.-Sø.
/1/6"-
gå henimot1 km. og når hen til nordFeltethar en lengdeutsrekninp
på heia mellom Tronvikog Oeen
aidt
vest strandenav Einer vand
ved Sirdalsvann.
siden av 2iner vand i det søkaldte
kalmstroketfortsetterpå
rk,somer fulst 1500 meter mot 80.
dutma
Randestadfelt5.Randesta
henimo Randestad.
tar en breddepå et par hundredemeter .
Bringedelsfelteh
oppe på
Det er godtgjortat malmsoneneikke bare ligger i overflaten
ik
Tronv
mot
dalen
i
nede
lm
heia,idetdet er påvist molybdenma
ca.200meter lavere enn h3ideplatået.
som
De geologiakeforholdog de opptredendebergarterer de samme
av
drivø
som
kfelt
dsmar
leSan
liggendeparaiel
det til
forlite
A/S Sira Gruber.Deter utfert endel mineringmen arbetdeter
vali
malmk
g
gheto
mekti
nes
msone
memal
fremskredettil at man t3r bedem
ved
det
er
.)
de(S0
aetsi
ts
vande
pi Einer
teten.IRandestadieltet
direktefortsettelse
mineringkonstatertat hovedmalmsonen,hvis
ektighetog betydelig
eligm
betyd
tthar
kommer igjen Bringedalsfelte
malmkvalitet.
tor et betydellgobjekt
Jeg (JakobSchetelig)anser Bringedelsfeltef
rhbbdforevrig
isefo
gunst
og
t
som på grunn av sin beliggenhe
.
kelse
ndese
fortjeneran raajoneltledetu
hetelig
p.t. Stavangerden 25 oktober1917. (sign)J.Sc
profEssor)
•
av rapporten.
fitUtdrag
Det er påvist an rekke malmbåndover en bredde på minst et par
hundremeter og er fulgt 1 feltretningenover 1 km.
kan viestnokogså sies her,
Det samme som er sagt om gysseskjierpene
og innterresamt
stort
meget
nemlig at man står cvenforet
undersøkelsesobjekt.
gere
Da terrengether imidlertider noe ugunstigerefor en billi
aystemaaleen
ahbef
jeg
,vil
rpene
skjie
enn på lysse
undersekelsesdrift
ing.
trekn
felts
genee
i.gan
her
tisk reskingog oppeprengninghist og
varbs
ellek
paral
lge2
forfe
esseå
Spesieltvil det vmre av inter
ligedel med en
gangermed en mektighetav ca.0,5meter i feltetssyd
helt til
meg
er)
ngeni
bergi
lekum
slutterjeg (Sv.B
stoll.Forsvrig
ne.
omste
forek
om
hr. professorScheteligsuttalelser
p.t. Flekkefjordden 28 oktober1917 S.Blekumbergingenier.
RH.,9
Mol bdenskæ
Ha hom feltet.
i Bakke o
.
B.L. E
B.L. E-4
Haughom.
ved Storehei(Skrubbedalen)
1.Molybdeng1ansforekomatene
DTG.U. Bergatkivetrapportno.1722.
Stabekk11/8-1952sign Arne Bugge.
2.Rapportover MoS, skjærpi StoraheienHaughomN.G.U.Bergarkivet
no.1721.
Flipport
Knaben Gruvor den 21/8-1952sign. P.K.Aamo
Ovedal Grube.
B.L. E-7
ved Sirdalsvannet.
IsRapportover AavedalMolybdenanvisninger
N;G.U. Bergarkivetrapportno.2355
Kristiania22 august1917 J.Schetelig(sign)
i Bakke sogn.
ter
4.Rapportover OvedalsMolybdenglaneforekoma
17.
R:G.U. Bergarkivetrapportno.2356.av Oacar Haughomden 23/11-19
N.G.U. Bergarkivetrapportno.
Wapport over Ovedal forekometerne.
2354.
av Oscar Haughomden18/11-1918.
1.Ovedal.N.G.U. Bergarkivet
6.Rapportover Rauneliforekomsten
;Kpportno.2357.av Oscar Haughomden 12/7-1919.
N.G.U. Bergarkivetrapportno.2359.
molybdengrUher.
22.0veda1s
av C.Bugge C.Riibor H.H.Saith.
en Ovedal.N.G.U. Bergarkivetrapport
8.Molybdeng1ansforekomstved
no.1341.
5/5-1951.
Vfårag av Arne Buggeamolybdenaversikt
xis hom feltet.
1.Rapportenbeakriverforekomstenesom spredtekvartsgangerav
-20 cm.bredde.Bergarten
er granittav vanlig type uten nevneverdlg
molybdenglansimpregnasjonved gangene.Kvartsgangene
fører en ujevn
og gjennomenittlig
lavprosentligimpregnasjon.
41
•
2.Utdragav rapporten.
5119først forevisten kvartsgangca.20 cm bred i gneies i Littleheia
hvor det var dreget en akjøringvisstnoki 1915.Detvar Pos0på
kontaktenemen også avak impregnasjoni kvartsgangen,fall
cft.60gradel
mot øst,kvartsgangen
konkordantmed gneissen.
Ca.200meter lengermot syd er det igjen en sone med flere kvartsgang
Her er det drevetned en synk 2x2 meter og ca.4 meter dyp.
Kvartsgangenhar her også et fall på ca.60 gradermot est,menetter
oppgaveetterGustav Haughomsom var med på lensingav denne synk
begynnelsenav krigen,flatnetden av i bunnen,fårkanakjedet nore
male fall for gneisseni dette strøknemlig40 grader.
200 meter lenger syd og ca.50meter på hengsidenav synkenble det
forevisten sone på 3-4 kvartsganger10 centimeterbråde,vanskelig
å finne noen utstrekningpga. overdekning.MoS2
impregnasjonen
i dagen
var meget svak.
Dessutenble det forevist2 anvisningeri c2krubbedalen.
En nord for Skrubbedaletjønna
hvor det var røsketnoe i en pegmatitt
rose,ogen røsk gyd for Skrubbedalstjennalmed
pressetgranitt.
Disse to siste røSkenevar drevet 5.begynnelsenav sisteverdenekrig
under stigerBryns ledelse(YorskBergverkselskan)?
:oen hundre meter lenger 8.6.0.for Skrubbedalstjønna
ble også
forevisten kvartegangpå ca. 50 centimeterbredde,somsmalnetav
fort mot nord,motsyd var det overdekket.Leget
sparsomEoS, impregnas
jon.Densistekvarteganghar de (A.Bu7re)kkkmite
befart
men den
var vel og den dårligste.
Ellersgir J de Geoffroysrapportav februar 1949en god beskrivelse
av dette strok da han ogeå har befart Storehei.
OvedalGrube.
i.Rapportover AavedalMolybdenanvisninger
ved Birdalevannet.
N.G.U. Bergarkivetrapportno.2355.
Utdragxtav repporten.
Med hensyn til feltetsgeologieg malmgangensbeskaftenheter det
full overenstemmelse
med de øvrigekjente forekomsterav denne art
SirdalKnabeheienete.
Alle skjærpligger i Aavedaleutmark.Densydligedel av feltetkalles
Rauneliheiog er beliggendeomkringRaunelikjønn.
Jeg(J.Schetelig)
festetmeg særligved et skjmn 30 meter NV for
Raunelikjennhvor man har et flak av mørk amfibolittmed tallrike
ganger og årer av meget sur granittofte beståendenesten overvelende
av kvarts.Manser her god impregnasjonav molybdenglansi kvartsen
og den tilgreneendeamfibolitt.Detsynesher å kunne fremby eeg
ea ganake stor mektighettil avbyggningunder ett.Detmå taes
betydeligearbeiderfor å klarleggedenne del av forekomsten.
Hovedarbeideti den nordligedel av feltet Store Bakken,
var lagt ved et ekjeerp
kalt Ao.Ved jordgravningog mineringvar det
her i en lengde av ea.20 metet blotlagtet gangtogav minet 3-4
paralellemalmgangermed meget god malmieringi gangensheng og ligg
I avstand50-75meter til NV for A- var det skutt opp endel i en
ganske stor granitt-pegmatitt
gangtdogmed underordnetfeltapat),
hi
Ltørreleenav det innskjærpedefelt er betydeligca.1 km. langt
og 300 meter aredt.
Pat må utfareset betydellundersøkelsesarbeide
til klarleggelseav
forekomstenog hovedarbeidetbør selvfølgel1leggespå Store Bakke
u
ved aavedali furaterekke.
Lesyme aavedcler etter den oppfartefeltutstrekning
og den ved
rfrerrngsarbeider
påvistemalmføringet betydeligog lovendeobjekt.
Jeg vil tilrådesatt igang et energiakog rasjoneltundersøkelses
arbeidetil full klarleggelseav forekomatensnarest.
4.Utdragav rapportan.
fl en strekningav ca.200meter er det på forskjelligestedergjort
endel
•
lh
sprengningsarbeider,hvorv1edde fleste tilfellerogså er påtruffet moUrbdenglana.På
et par stederved en tverrskjærtmgpå vel
2 meter bredde og et like nærliagendeåpent brudd på ea.10
meter leng
er påtrutfetmeget pen malm og gangmassenanslåeså holde ca.4
%
Moaa.Gangmassenm
sektighetkan ansettestil godt og vel 1 meter
vertikaltpå fallet.
Witdrag av rapporten.
aden min (OscarHaughom)rapportav ifjor var det på Storebakkha
forekomstblottlagtnoe mere malm ved dagskjæringer
oc
es rev
en synk på 4 mebers dYbde.Ifalgeden tverrskjæringsom varedreve
t
kunne malm påvisespå ca.11 meter bredde hcrisontalt5 meter nekti
loddrettpå fallet.Detsom utgjør gangpartietnærmesthengenhar etghe
fall på ca.30 gradermot øst.Dettegangpartikan anslåestil en rektighet 1-1,5 noter,menliggen til dette som også fører malm har et
tall på kun 15-20 grader.Gangeni sytkenoppgieså ha kilt
seg adakillig ut.Det malmpartisom ved skjæringer åpnet i strøkretni
egen
kan anslåestil en lengde av ca.40-50reter.I'or
å konstanteregangen
på dypet var det drevet ot tverrslagrettvinkletpå strekretningen,
som kan anslåestll oa.35-40gradernord til øst.
Tverrelagetasåle var oppgittnivellerttil 18 meter under skjæringem
såle.Tverrelagets
lenede er ca. 50 neter og på 41 neter
tra påbugi
ble det drevet en stigortetter det som kunne formodesådyp
være
gangen
som også viste litt malm dann og vann.Stigortenvar oppdravetc
a.10
meter.Jegforetokken etkel kontrolloa etter denne kunne det vmme
cangen en fulgte,hvisdennes fall fra skjæringenvar 30 grader som mx
antatt.Lagdelingen
på bergmassenei stollenhadda fall som skjæringen
ligg eller 15-20 grader.Deter neget son tyder på at denne
forekomst
er en størropegmatittmed utkilningstørst i dagen og strak
ski er
se ut mo
e .
hva v ere un ersøkelserangår burde ganaensutgåendemot nord
blottleggesved dagskjæring,ogdet ville også ha sin betydningmed
en atoll under skjmringen,oggår gangenhelt ut i dagen kunne man
strakebegynnepå denne og drive sydoveri strekretningen.
(tri.Denneforeslåttentoll imm ble drevet 1919 se driftsberetning
t
en dybde av 54 meter Stoll no.2 ,og hvortradet ble slått opp en
stigortpå 13,82 retar 44 meter inne 1 stollen.Denne
stigo
porteres å overakjære3 malmgangerhvorav iamr de to var meget rtrap
rikho
ldige
Raunelidforekomsten.
enne er e revet en nordre aynk oc gangen som ble overskåretxt
viser pan nalm.Detsamme er tilfelleca.150reter
derifra.
Mitt mellnm disse er det ved en mindre sprengningpåvist malm,
så det tyder på at man her har et ganskepent ganpartiog sanneynligvis tilharendesamme gang.Enundersøkelseav denne forek
omster dog
meget vidløttigog det vil vanakeligkunne oppnåesnoe resultat
uten stolldrifttra nord og det kan dreie seg om 50 meter lengde,
før man kan ha håp om or å treffepå gangen og ca.150meter til nordligste synk.Strøkretningan
kan angies.W7HaNaaaaaa 4anA,,44.4
•
6.Utrirgg at raggorten.
til syd for brakken ved Storebakkforekometer
ligger
nuneliforekomsten
en søndre og nordre syn,
er det drevet
forekometen
sammesteds.På
(Osear Haughom)hadde ved en tildligere
,kjærim.Jeg
ned mellomlIggende
var på samme gang.
undersøkelsesarbeide
at det utførte
befaring
kunne
så utfra som temmelig stkker,
anser jeg nå å
Denne antagelse
og heddeforskjellen
for dersom man sammenholder strokretningen
at
v11 man ved opptrekning
og fallvinkel,så
mellom de angrepne punkter
linje.
på
samme fall
få de angrepne punkter liggende
tverrprofil
ligge på samme
14.keledes vil punktene brakt opp i samme høidenivå
betydning.
anser jeg for å vmre av vesentlig
strøk linje.Dette
synkene
mellom
avstand
Man får da nemlig en gang med 150 meter
synk
er mektigheter
nordre
wydover.I
liggende
mektighet
og med største
gehalt,
Mo82
fin
neter i søndre synk vel 2,5 meter med jevn
til ea.1 %.
son kan anslåes
gsngen men kun
kan Ikke ansees for å ha gjennomskåret
Skjæringen
er lett
forlep
videre
åpnet endel av denue I det hengende.Gangens
den ligge
,da
sydover såvel i strøk som fall ved mvsynkning
å undersøke
streknIng.
denne på en større
og følger
like under overflaten
og selv
betydning
ovenfor en geng av adskillig
Man står uten tvil
grunnlag
på det nuværende
malmberegning
utført
en meget forsiktig
til
gir et pent meamkvantum og det skal ikke megen undersøkelse
kvantum
slår
og
MoSg
og konme opp i 100 tonn
for å få konstantert
vise
vil noltmelnItvangumet
til forhapningene
undersokelser
envidere
etørre.
seg å VMTO adskillig
med:
konkluderer
Wapporten
ikke t. mee
gynes dette
av Ovedals grUbefelt
oppfaring
Ltter den hittil
påkostnIng
ikke egnet som objekt for
og derfor
felt
vmre noe stort
snlegg for malmens behandling.D
av smrnkilte
4,
av rapporten.
8,Utdrag
av forekometen.
o beskrivelse
nolo
tt som i malmsonen ved Ovedal
ge gne ss-gr
er en v
ergart
bånd
av amfibolitt
er oppfylt
og aydover til Haughomforekometen
som migmatitt.
betegnes
Bergarten kan i dette strøk tildele
Strøket er gjennomgående NNV-SSoc fall ca.30 grader estlig.
Det er påvist malmsoner i henimot 1 ka. lengde og 300 meter bredde,
I 300 metere
er kun oppakjmrpet
wv noen betydning
men forekometer
feltet.
gjennomskjærer
yngre diabasgang
øst vest strykende
lengde.En
overhar
som
aplittganger
ved
feltet
hele
1
finnes
laneen
MolYbdeng
aplitt.
ren
i
pegmat1tt,og
til
ganger
og
men pegmatittgangen
med KvIna forekomsten
har likhet
Forekomsten
en.
størrelsesord
annen
helt
en
av
er
n
malmferinge
pegmat1tter
og i de kvarterike
1 kvartsgangene
finnes
Molybdenglansen
t
§neisegranit
I
n
imprognasjo
som
delvis
og
slepper
på
belegg
som
samt
t
gneissgranit
I
ut
kiler
en
dagekjmr1ng
I
aplittgang
amfibolitt.En
i
og
bergarten.
i
inne
malmføring
noe
man
finner
utkilningen
og ved
over 300 meters lengde er det dreVet smågruber
et felt
har vist seg å
e aplitpegmatittganger
malmførend
stoller.De
og et par
er oppskjmrpet
gang
rikeste
Den
malmføring.
ujevn
har
de
og
korte
vmre
malm
rik
tildels
man
ser
dagen
Ovedal.I
ovenfor
skjmring
i en
?
dypere
meter
2
drevet
er
som
stollen
i
men
t
bredde
i 2 meter
adle
stolens
8/11-1918
den
av
repport
sin
i
oppgir
Haughom
(0aear
eåle.)
e
ekjæringen
rk
trionotkaga
under
meter
18
til
nivellert
vwre
til å
utekeide
er
skeidemalm
r.Rik
malmetripe
smale
funnet
vmre
å
oppgiee kun
skjmrimger og gynker.Det ble i 1918 sendt 50,5tonn skeidemalm fra
Ovedal grube til Sira grUbens vaSkeri ved øvre Konstali.
av
Malmen antilåee å holde 0,65 % MoS og ga 330 kg. malmkonsentrat
I o
1
jsGurelllitolybdma
Co. 1/8 Garalldirmbar
LGJ.
Tiondhjesdaa 6/12-1918AltrodGets (aisit)
/-4
llargarkivot
ray;gt aot
Gunfl 0ruber. 1.0.0.lingarkivet
rapportne.,t9
Iflatiania
2 jeli1919.
Lffiereli
GrubøPealie11 170. 11.0.0.
Dergarkivet
rappartna.1303.
0.J.Adanaoa RenriehNeumaa dea 19/9-1930.
lign
tA0nraliMallbdesireber.
0arlBegge
0arl Rliber LLaith
14:1 Grnbe.
1919.
N.G.V.Borgarlti
vet
rapportno.2351.
Ig
Ornba Yeelie 11 171. 11.0.0. Bergarkivet
Benrieh Ileumea
i 0.datansoa
rapport
na.1299.
1•5
lykonah
Yeelts11 172, 1.0.V.Zorgirkitet
rapportno.150e.
sign 0..7.Ailenaen
ReariohMennan i9/9-1950
1-5
Wimai Grabor. LGJ.lorgarkivet rapport ao.5,0
iiiotiaala3 septelber 1911).
r-
•
,
1.Utdrag av rapporten.
or
m
.
gr
en aom er den fresherekendo bergart ved grubsee er det
tallrike
ganger med omtreat nord sytlig strøkoog viktigat
Wf ditase
ganger er de4 meget kvartarike som fører et megot atort lapregaaajoaebelte Wf molybdenglans 1 en mekttghet av iantil 20 moter.
Gjennomenitta mektigheten kan vurs oa.15 meter.Diumuten fosokommør
malmen 1 kvartagangeremel nortreet-sydlig
strek
etellt
fall.
Disee gangør har en meget vekeleade mektighet og lengder og Opptrer
gangtog såledea at det ken bli strosser på en eamlet bredde
av 4-5 metør.Eatellg
forekommer molybdenglanaem også på sprekker av
avløsningstlater
i bergarteaavartagangens
opptrer mogst regelmosetg
og ør viøstnok lette å følge.Impregnasjonemalmen derimot er vonakelig
og ikke så ve4holdende verken i atraretaing
ellør i nektIghet.
Det er etter kartet og mine notater (A.Gets) drevet eurdslim meget
på fordrsbanena nivt 540 meter og det har her vurt meget rike
gangpartier aom etter kartet her hatt en lengde på oa.115 meter.
Lenger inne på samme nivå er det overskåret et nytt gangatrøk
vestanfor hovedfordrings-akjaktea.Ned
på 516 meter altai 24 møter
lavers er de fleste utatrosaniager
foretatt
på sa lang og mektig
impregmaajons sone.Deestten
ør det her ttl hovedskjakten drevet en
kommenikaajonsorterra densm tma på hoved gaag streket n på dette
lavere nivå.Lenger nord har det vurt drovet på st heiere nivå
358meter av alusae hovedganglog.
Utdrag av rapportela.
see gre er ligger ved Guldvannet på gården Gusalie grann t Lund
herred Rogaland fylke.Guldvannet
ligger 510 møter over havet.
IWI
41
Lkomatene opptrer på grensen mellom dot bekjeate Rkørenad
Soggendalefelt
og grunnfjellet.Det
nevate fjell må aanneynitvle
henteree til grumnfjellet Imen det eporamill er ennu ikke avgjort
(1519)./det molybdenfelt aom bearbeidea av Gurali Mol og land
aelakapene ser man typiske grunnfjelle-gneisser
og granttter samt
labradorstens bergarter.
Molybdenglansen allea å opptre på 5 forakjellIge
måter.
forbindelee ned kvartarike ganger og ltnaer.
2.På alistter.
5.Som impregnaajon i de etkelte bergarter.
Den førstnevnte type ør den viktigate
i økomomiak heueeende.
HYPIJiget eees molybdengianaen som tynne beloed på aletter eamt som
skjel rosetter og emå korn.Rene malmklumper finnee eam ejeldenhet.
Det malmholdige telt i diese trakter er forholdemeasig etert.
Det finnes øn stor mengde økjurp i fjellese
rundt Guldvannet.
Stort aett etør Ourali aelskapet teltene nord og Lundselskaptt
feltene vøøt for vannet tmen ferøvrtg lIgger de 2 selekapers felter
meget neer og til og med idleede aeg inn mellom hverandre.
Moiselskapets felter ligger ea4-1 km.syddiat for Guldvanaet.
I Gurall feltet
drivea det fortrinavis
på eu gangformig limde
som veeentlig beetår av kvarte og som forer moliybdenglane dele
i. solve gangen dela på nmeliggemde aletter.
Denne gang er den atørsto sem hittil
er kjent i feltet
eg dam kam
derfor bearvaes hovedgangen.Den har det i dlium trakter for geagaes
og linsenes vedkommende vanlige nordaydllge strøk.rallet
or teaelig
eteilta
den måte bverpå malmea er dannet er det på det awfweale
stadiun(1919)
umuligå gi tiltrodailleade
avar.
r1 mldtenhovedeaklig
De går ofteatjevntover 1 denne.Gangenaboatiå
feltapat
inatreffe
til
t
av kvarta.Utover mot eidenesor det ogelu
patt
tbuse
av
tapor
s
funne
Av paeumatolytiake ninaralerekaldet vimri
o.
mengd
liten
i meget
men sliko mineroler opptrerlhvertfall
henaøentebemerkee
tativ
kvall
1
det
an
malmk
e
edend
opptr
den
Om
terernoentå proaentkis
at råmalmenforntenmolybdeaglaaa
kobberkle.
fortrisnavle
n en mektig•
venseendekan det opplyseaat hovedgamgohar
I kvantltatih
ter.
3-4se
til
nger
het Erv0,20til 1,10netermed lokaleoppevalai
net
berøg
er
aas
emagl
ldav melyb
e
lneho
gjennomsnittlig
tovadgengena
en
ehalt
blirg
ghlet
til ca.0,5% MoS,,nenpå grunnwa den ringemekti
og
MoSol
0,17%
det utbratteg8de eenkettil gjennmasnittlig
1915-18)
itt
nomen
(gjen
%
1.33
ea.0,
il
t
e
rekko
nkr tapenafrat
I,
e .
viktlgeteteltasd hevmlgruben,
• teomer selekapete
e
mme
o
en oppfarti 3
og prwvedrift.Grnber
er detuttartundereakelses
med stolleru% tgl dagenog 2 aellemetaajer,forbeadmt
hmvedataajer
og flørsavbnaingeyakor
med hverandremed on hovedverWlkalsjakt
og havedgangen
dennedritter det pstImpregnagjonen
og strosser.Ved
leaket.
170 lep.a.
I 340 metersalvå
"
260
"
1 317 "
"
42
"
I 307 "
Grubenankvarondedyp er oa.75meter.
armbekog avb~ngsdritt ar 4letifølgemeddeltoppVed utlankninger
gavei tlarommet1913-18utbrnatlalt13103md.
•
del
• anglatil 1-8 med belnIngi len nordlage
a
den
1
re
flate
ete1itmen
er gjønaomgående
av teltetmot N.V.lallet
oa.33gredermot 4$5.V.
gjøre
å
sa
lakta
kan
det
hvor
del
nordlige
med detteble det laktattet tallmot 8.smaakjønnameas
eammenheng
kaa settestil 50 graderelleraoe derover.
finnerman å burdegjørsoppaerkaompåeem aeriele
Denneomatendighet
av drigtea.
plamnleggelee
viktigfor dea frentldige
1 grubenaaydligedel ulgjordemektigketen
På Impregnaajonagonen
mektigbovetaaageaiMgjorte
5 til 8 meterog bmaskjenme derover.På
meter.
4
og
epptil3,3
hetee tra 0,20til 0,60og 1,10 aster,lékalt
epp
(1919)
• malmarealatgjer.
aiktisitet
Itidlere
og 250,60
eg 801,05
340135
33,55
3171,08
30?1,15
Nivå
og 0,95
se 1,67
aataetajar(erela sight)
Opptart
kalte Xabik5jaan Ven
Midløre
Malaral
tema
ever340
340-333
335-417
517-507
tilaammea
104,73
170,33
12
143•*0
44,00
7
,1
3144
Iot
oc
9,84,43
9411,0
•
daamspalig mala (probable ore)
På grmaaleg av dø aaførtip data for opptort mala og howedgamgeaa
fopheld i drpetasjea Oppetiller vi folgemde bernallas ever miamaapalig
mala.
møter
imagte150
1 møte:
maktigket
fltlsrs
56 melar
kjeadge)
av det kittil
halvparima
til
Dyp(satt
14250 toaa
eller
ma
5700
av
titøt
malmkvaa
ea
fåme
dit
livorwed
tt.
vetkamma
ima
før bavalgams
Per improgmaajeas amial røvaar vi på ligaemde viø.
meter
Leagds70
metør
4
Midlørs aøktighot
møter
90
276
m5 eller 35000 toaa.
aw 14000
kworwal det fåøø da aalanatitet
tema.
49250
aalm
eamagyalig
Tilmmea
gemgmam.Vor å utta demmemå man imidiartit
Døtt. er dma egoatligs
mieutbryto.
vadkomme
ma
for hovedgemg
toaa
422,5 m2 x
Wf
gaagflate
ea
mala
Vedk.oppfart
s 1056,25 fl
at 26390,6
" aød sa brodte ww2,5 meter
a;
av570e
gaagflate
ea
male
" eamagyalig
m
35625
an brødde av 2,5 :møter14250
s-senen
Isubstajea
1522
tillagt
97015
Samletatbrptalag
-121.1
legaøø det mod et avbnisiagaitap på 10 %fåøø ea samlet mala
kwaatitet oppfart og mammøyalig aala mlpdruadt tell.
tonn ribaala
rårala
21
3000141
av
preduksjoa
årtig
øm
av
Uldør forseetalag
dritt.
2
års
motavar,
2/3
skulle eiledles deaaadrift
2
tte malmaresi aw 150 m til hvie
mit attas et :::71jEsie
forea gjorte bankalas
lag madeg heavisatmg
vedkommato
posea
ss
isprnasajo
tegpater
ellør937,5
av 575 a'f
far
tworakaiag
metør
pr
mea
er
aPakvorett
utsjog malaarmavi 260
2.0 aa ellør 700 taaa.
fåøø sålødee ea
fer kewodgemg og improgaaajoaseen
Banalagt
toma.
4637,3
av
g
avemakala
meter
predmkajoaavam pr. 1
av 30000 tema
pradabilea
viate
wavaforaø
lea
ew
Vadler forstelptalag
%årlig måtte
10
sv
tap
avarnains
els
mal
råaala eklate maa regaet
falløt.
aflyggo 20 aeter ette,
1915til dea 31/12
Ettes mettai eppgave fra grittome ;!!‘maelem
0 team
øllør
ma
15103
lalt
teagamber61442423
3
1916 atbrwit
sjøltat
et
sa
%må
naterkes
ster
sållitøø
e
råmaladlaaalmpresem
gmastig romatat.
egaranta
g
vaekeriet lar 21230 toaa rkmalm gitt et komalmat
møtsvarar sa avatagebialt
med imakold av 24282 ktmllitlielkst
med at vaskirri tap ww20 %
ama
.
1 simalmsa av 0,133%
.
sligjøre
t
g
skalle rimalmoas vIrkel
Sir maa tar lamapa tål
før vertikaleva
gresse
det ter det rette å
på dppst alø4 ølepepak attør walmeaa ligg
tall
vil
aaall
alk
ala rnalliell:
ea inat vørø
seinisarbstat
ferseattjte
.
i falts
arboldie ber etellea i 340 meiers atvået tertimtim
mel
6eatitig
i Skrwatma og vilørt til
møt dea ferinaste pentAillterekeirt
folt)
4at (Pederesas
vastre Aj
dritt i 1,25 ble sjaktem divevet amt til
(1",4,4 64~Petatt
maLmeakles padarmtiell i et iverrelag.
vatet
291Alglkee n tikaLyea
IIIIGiii‘ge
vi
så aøt_ på,møa
a. taa__amallatm*
etilajt alside aw 23 ..._
Dea kittil
.._.. - ...._ ........_.....
••
...... ••••••
/-9
IlUtdrag av rapporten.
Rer or fsjortgeaske betydalige grubearbeider.
Dot er mange hundra meter lange stoller
i 3 nlvåer samt flere
strossa
I midtre stoll
såee en oa. 1 meter bred kvrtsgeng
som er tilikermet
ve
tikal.ben litger i birkremitt(i
elle fall in bergart tilherende
Egersundføltet).Yed
nedre stoll
skes genake rik impregnaajom av
solybdentlane
1. bIrkremitten.Bergbiallene
består vesentlig
ev birkremi
nen med endel kvartegangretøriale
med tidels
pen molybdenminerelleeri:
11,
4.Utdrag av rapportea.
riUbline ligger
l Lund herred i Rogaland ea.9 km.fre koi jernbenestae
sjon.lisiden
over havet er 320 til 350 neter.Gullvannet
grenser llks
opp til grubene og ligger
310 meter o.h.
Den stedllge
bergart er grenitt
oc nolybdenglaneen
forekommer som
impregnasjon i kvarteganger
som stryker N.8 og har et steilt
nesten
loddrett
fell mot vest.I
den vastlige
del av det oppfarte felt
bøler kvertsgangen
nesten rett rot vest og fallet
går samtldlg over
til 40-50 grader l sydlig retningavariegangenes
sideettn
sr også på
sine steder Impregnert av nolybdenglens.
an red feltspat
opptrer ofte i granitten
eg hver den finnes er det
h
eile
ølk
vanligvie
rikereansamlisger
av kok o.
ø
erg
150111
not vest og ut til
Gullvennet
opptter en g
ør rikt impregnert med koe"som i gjennomenått
oppels å helde 0,4 %
MoSn
ampregnasjonen
i den ter undersøkte del her undersekte
tel er
10 tetør mektig.
Pra Onllvannet eg i dets nlvi innever er det
fert l 22meters lang(
Malmen er her nesten Qm_fri.En eynk der er 1
møter dyp er drovet
ned l denne sone og tirgt med an ort 1 oa. litT
letere
lengde.
Malmen anstkr 1 begge ortems stusser.
Perutrensning
øv koppor forskommer mmrlig i hovedgrubei
nordlige
deleåledes at man ofte når opp til 12 % On i koneentratet
I gruben gjenstår
det et pertl oppfert melm med et gjennomenitts~
på 0,25 % MoS, på ever 50000 tomn fer stroseing.
' Utonem hovedgrnbe
hee som røserve 2 felter
sem ør
delvis
undersekt og funnet diriverdige.
Det enet heter det Jakobeenske felt og det annet det Pederienske
telt.
De ligger
begge tenen øn avetend av 1 kllometer
fre gruben.
•
Utdres
av repperten
see gru r ligger
i merhetem av Goldvaamot på gårlos
Luad phstogjoll
og korrlmt Rogoload tylku.duldvaanet
310 a.o.b. og gruboas oo.400 aoter.
Liloada gruaa
liggsr oa.
latjeatasaateao
oppOra aur grosuoa aolloa dot bokjoadto tgorsual
Maggrudolielt og groaatjollot.Det
asvato tolt aå soaaoyaligvia
koator
opørssål or oura ikko avgjort.
til grvaatjollot,an
I det aolybdoatolt
sou borboideo uw Orrull Mol og Luadrolokapoao
ooraontypisko
groaatjallognissorozaafttoraoat
lobroderalmas
torakjolligo
adte.
bergartor.Moladuaglaao
slios å opptro
1.1 forbiadolse
nat kirlort
2.11oleppor.
goagorog liamor.
5.8ou isprogaaajoa å emtelto bergartsr.
felt å disoo troktor or forholdevis
rtort,
Dot fiaaos sa ator magio skjarp 1 tjolloao
rustO Owldlaaaol.
fer
deltiroant.
Moisolskopets foltor ligger oo...1ka.
..11.
Det malmholdigs
Malapå slotterøg aavaligses impregassjea
or av sterstbetydning.
den nordligste
døl av feltethar naa tintstørstemaktiebetsg dmt
seeslokaltganakevakremalmpartier.Dossathar
on selskapet
aøenfø
konsterayd og vestfor Guldvanaet
beliggwade
nordønfor
hovedteltet.
Om på den sktshvorpåsalaener daanetkaa let ned temmeligster
sikkerhet
siesat daa ør aveattvød paømmatolytisks
prosessersamti
og navnligunderdea aistefasewv granittøns
krystallisation.
erghelfeltstsDet
Ar på detteneddreveten oa.
92 meterlangtverratoll,hvoivød
50 manttmaims
materinneble eversk
ret en svakimpregnaajone
stripe,nen
vidøre20 neterinn en 7-8 met
mektiginpregassjont
sone,hvorpå
det var utlenkettilbeggesider
20 og 15 meteri respektive
nordog syd.
I ortenmot nordtra nevntetvarrstoll
var en stigortfertopp til
.dagenca. 12 meterlang.
8onenvar 1 dagenfulgti ca.700neter,hvorav
200meternordenfersit
stollenog 500 metesAyd for samme.Impregnaajona
i daa
n sendredel
var aegetsvaki den nordredel beirened med beleggsv aolybdenglan
på aletter.50
asternordeaforwhigortens
dagåpningvar det nødArevet
øn daglkilsrlag
vød elspayak$ møter4yp hvoridet stmesmolybdenglas
på aløtter,og
ytterligere
50 metervar det ogaanaddrevetea mindre
ynk,soavistelittnaln.
Gangsaaenstreker N.gradsr20 V. Malasaføreksemer
son Inpregamojoa
og sonbelaggpå sletter,som
feller$$ gradør.
pp ar ngeareidetvar såvidtpåbegyadtog det ver ingenoversiktøvs
ae nalatilganger
am aen kunmepåregaø0g bvilkengehaltsan kanaerem
ne med.
OppforingtAx
impregaasjonssonta
er det oppfartsa.
70 meterleagdemed 6 aotoraøktighstog nan tan regas15 neteropp
til dagenettertallethvilketutgjørca. 16000tonn in sight.
Dertilkaa aoaprobableors regnesnød døa halvekvantitetnedever
eller8000tona.Ds sammeblegte
malsekveatitet
blir skledes24000toms
Pr møteravrenkning
kaa man pirøgneen aslakvantitst
på 1900toas.
8on possiblsore antarvi •ttervår betøringi dagenWI aelasomea,
at aan kan rsgaeaoS et arealav 2400a".
På de avrigeielterer det foretattendelakjimrpitstoll arbeider
og ptvistsparsoamalaføring,
man det trengsher et hetydelig
undersakelsesarbale
før men kanuttaltsag am derasskonomilke
betydn4
ng.
er toreligger
ikke.DetregassaeS sa ea gehalt
av 0,15 men elstør
dma sparsemseimprognasjonea
å desine
og det
gjeanomgåeadm
tynneheleggpå slettenekem maa ikkepAregasøtørre
gehaltønn0810%.
Wtdreg av rapportima.
Mitybdonglams
tosekoamør
i sleppereg delvissom darligimprogaaaja
delvisi ontkvartaklimri asageritteaineralisøringssomes
Or sa.
2 seterbriatog tølgerbergerteas
stinksom er 11-5mod 45 gratørVø
lig fallog pitsk30 graderaørt.Iinte retninger mangerittma
nee
blekirt.
Det er anlagten stellea. 100m. lwagi vestlIgretaing(altså
lodarettstrebet)Ca. 50 aute lamsi stolleaer oa awa giobtle
stwes
på maladragetaSageaeverdanamstwesseasa. $0 asterovor
deam strosseaor dot salagiet litenegyak
og ea skiaring.
la rik walaballpå 40-$0temaliggørlikevtattor wynken.
l-57o
Wtårec av rapporten.
7erekematenligger no
rvesandenav Gullvaanea
å gå fra Oureli Grabie.A
. 40 minuutter
dk
emit som for Gurell.
Mysestorekomaten
beetår av flere små atol
En sv disee ble be
løri en Ikeside.
eekt.Denver anliagt
p
å
molybdenmineralise
en
artsgangmed noen
rtng,o
va
gr vanntyltog utkv
Den tilbsrenteberghe
tl
engelig.
er Ilten neppe mer enngj
og berghallemeved de ll
ne
dre tanalager tkke stsr en hundre tona
På den bteekteberchalan
lstess andelvatkemalm re.
.
D.
G b . (muligensidentie
kmed den ovenfornevnteMy
sse grubø.)
altdragev rapporten.
ti enhet.
ene geer vet Guldvann
otlike ved Gurell gruber
al sognal
an kan recne av
et bovedfeltetMyseefel1 Lund og
:2:: arten Luad og ha
tetligger
lvparten1.8ogndal.
%::%;:ri.
Ourell gr e rapportmo.
2,d•tsom i rapportno.2
matmenskvalttetgab
er sag% ma
jelder ikke for Lu
nd Grabe.
•
eter 3 feltor.
a.Museefelteton
fattende13 mutnlnger.
b.lalitehomamnfølt
,p
ey6dsidenav Guldvannetog
tametoattattni•12 amet
atetende111 Metfelta
inger.
eakålandefeltet,beligg
osfattende13 motnincer.endeea. 800 meter i n.ø. for Gureli
Kun 1 Mussefelte r de
t for4tattnoe oppskjte
dagen t de 2 andrte
e
fe
uneder
lt
er bare tt reskningearpingsarbeid
I kussofeltell
rbeideop
er dest innomet li
r
po
i
daget.
3 skjmrpestellerfor 6 ov
de 1 dacen opotredendega
er
ta
re
nc
er
.I
nederstestoll landmet
er det overfartoc lenk
57.leter
otpå 2 malmferend
oa. 8-8 ever 80 crad
e
bi
nd
st
ri
pe
rs
tr
yken
er fali mot vest forful
hver Sen malsferesdås
gt1 en lengde av eade
on
. 7 m.
e
ka
a
se
ttes 2-2,5metør bredde
I midtre stoll insdreve
.
t2
9
me
te
r og som
1 nivi liassforutenonk
gger oa. 15 mster heiers
eltenalmtmpregnali
sj
st ca. 15 cn. rektig
er
av aindre størritlim
lmferendebånd av oe.em
everstestoll er Inndme
6
me
ters lengde.
revetea. 60 meter og li
Rer akes bare enkeltes
gg
er
ce. 25 seier botere.
Midt 1.feltet er det de måpartlerimpregnertmed malm.
rnestdrevet en skjmring
neddreveten synk hvorma
og i everstedel
lser påvist.
t k t
m kt h .
uese e et er en malm
0,3 meter.ftroketer et forendesones mektighetltten kun opp
ort sett W-B. med steilt
ti
fall mot veet. l
Det foretatteunde kelse
sarbeide
er for utilstrekkelige
en kan uttals seg ree
om
til at
ma
ls
tlleangerprodukoj
gehait.
emsevne
og rAmalmens
Tileggebenkningtil ra
Feltet består av tre tepportno.5 Mo1 Gruee.
lter.
a.Gu1dbergheifeltele
t
ng
b.Mlyantakautefeltet" de et
600 meter
»ter stre
tikrtea. 40
0 "
c.Felt rest
r og paraleilt b
d.Barstadogto
GullIbekkel
nangt vestenfe.
15 7Mol bdenak
iloti
o
•
B.L. L
Xnaben G b r.
. U. Bergarkivet
N.G.
1 Rapportover Xnaben Molybdenglansforekomster
rapportno.547.
.
sign Cand min. R.Steren Xongsbergden 17 november1918
e allgemaineBesehreibungder Xnabengrube.
2.Lagerståttliehund
W:G.U.Bergarkivetrapportno.1113.
Reinshommen.
ilfr
B.L. L-7
J.G.U.lBergarkivetrapportno.2939.
Whehommen den 5/6-1918 sign Sv.Blekun
eheiem.
Ligapportoves molybdenfeltbeliggendei Reinshommeni Xnab
N;G.U. Bergarkivetrapportno.2938.
Xristianiaden 16 deeember1918 sign Y.Xoren
ørn
n
b r.
B.L. L-8
o.617.
N.G.U.Bergarkimetrepportn
enieren.
5:Repporttra grubeingber1
enier.
ging
nber
Oise
rsX.
915 eign Ande
iiabehelenden 29 okto
111.
eheienInteressentekap
utsiktenetil stabilgrubedrittav ds Xnab
ortno.616.
rapp
vet
N.G.U. Bergarki
harendemolYbdentelter.
lig
hete
Xristianiaden 8 november1915 sign J.Se
Roma Graber.
B.L. L-10
t rapportno.2940
Manshaue.N.G.U.Bergarkia
2sBrev til herr direkter
917.
ber1
okto
Jakob Sohetelig Xnabeheienden 22
jign
arkivetrapportno.2338.
§ARoma Gruber.N.G.U. Berg
.H.Smith1919.
er,H
Riib
rl
e.Ca
Bugg
Sign Carl
.oologiskoversik
i PjotlandG
2sNoma GruberMolybdenfeltpå Xnabehelien
av stigerIlventer.
Sand ørn G be.
eheien.
t
ång. 8andtjørnMolybdenglensfelInab
19.s
Bergarkivetrapportno.2368.
B.L. L-16
iSS
Kvina Gruber.
B.L. L-17
11.Rapport fra ingenier Johan Normann. N.G.U. Bergarkivet rapport no
71;kkefjord i oktober 1907. Johan Normann.
544
12,Forslag til A/8 Kvina Grubers nye Akfleemission.
rg.u. Bergarkivet rapport no.545
sigm Otto Falkenberg.
1Wvina
Gruber. N.G.U. Bergarkivet rapport no.2064.
14.Kvina Grube. N.G.U. Bergarkivet rapport no.(1291)
mro
den 8/9-1950 Arne Bugge.
ljsKvina Gruber Kart soale 1:400.
Gøilogical report Derby & Co. ltd july 1952.
411
16.Beakrivelse av 3 års prevedrift ved Kvina Gruber og de resultater
en er kommet til med hensyn til planleggning av en fremtidig
regningssvarendedrift av anlegget.
Oslo den 1/8-1955
R.M.
t f ell ruben.
B.L. L-21
laBektefjell skjEerp.N.G.U. Bergarkivet rapport no.1300.
iljn
0.J.Adamson Herich Neumann den 20/9-1950.
18.Søndre Bektefjell skjærp. N.G.U. Bergarkivet repport no.1301.
Wijn 0.J.Adamson Henrich Neumann den 20/9-1950.
AnmerkninK.
1Toeutdrag av rapportene for Knaben-Kvina området er ikke tatt med
da en må gå ut fra at A/S Knaben Molybdengruber sitter inne med
mere fyldestgjerendemateriale for dette området.
Av spesiell interesse er rapport no. 14 i oversikten av Arne Bugge.
Denne rapport som er godt illustrert med karter gir foruten en
beskrivelse av Xvina forekomsten, en oversikt over typer av
molybdenglansforekomsteri Norge og deres relative verdi.
Rapporten er således av interesse for hele området som er tatt med
denne oversikten.

Similar documents