2. Kjetil Istad – Kategoristyring - Helse Sør-Øst

Comments

Transcription

2. Kjetil Istad – Kategoristyring - Helse Sør-Øst
Helse Sør-Øst RHF
Gode og likeverdige helsetjenester til alle som
trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder,
bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi.
Kategoristyring
Kjetil Istad
Direktør innkjøp og logistikk i Helse Sør-Øst RHF
Innkjøp utgjør en stor andel av
spesialisthelsetjenestens kostnader
Kjøp av
varer og
tjenester
Ordinære avskrivninger
+ nedskrivninger
5%
34%
Innkjøp utgjør 34 % av
totalkostnadene i Helse
Sør-Øst
61%
Lønn og annen
personalkost
Totalt 21 milliarder NOK i innkjøpskostnader (ekskl. investeringer),
fordelt på 17 kategorier og 56 innkjøpsgrupper
Innkjøpskostnader i 2011
Antall innkjøpsgrupper
Helsetjenester1
Medikamenter
3,1
FDVU
1,7
Støttetjenester
1,4
1,2
Medisinsk forbruksmateriell
Transport
1,2
IKT
1,0
Laboratorium
0,8
Prehospitale tjenester
0,7
Administrasjon og kontor
0,6
0,5
Annet
Medisinskteknisk utstyr
0,4
Personale HR
0,4
Storhusholdning/kantine
0,4
Renhold og tekstil
0,3
Operasjon/kirurgi
0,2
Diagnostikk
0,2
Total 21,0
1 Inkluderer driftsavtaler
KILDE: Helse Sør-Østs innkjøpsdatabase
7,0
1
5
8
4
1
5
4
3
2
9
2
2
1
5
1
1
56
Viktige punkter
▪ Kategoriseringen er
basert på Helse SørØsts kontoplan, som
for 2011 består av 160
ulike konti
▪ Heletjenester og
Medikamenter er i
stor grad utenfor
innkjøps kontroll
▪ Kategoriene varierer i
størrelse og
sammensetning.
Målbildet: ”Fra saksbehandlende til verdiskapende”
4
Kategoristyring
• «Fra generalist til spesialist»
• En brobygger mellom interne brukere og et profesjonelt
marked
• En verdiskaper på mange dimensjoner:
– Sikkerhet
– Pasientbehandling
– Innovative løsninger
• Markedet skal oppleve en mer enhetlig, profesjonell
tilnærming fra kundesiden
Kategoristyring
Strategi, planverk og spisskompetanse innen definerte
områder som bidrar til god pasientbehandling gjennom økt
kvalitet og redusert totalkostnad
Kategoristyring
Prinsipp for kategoristyring
Tverrfaglig
team
Markedskunnskap
Interessent
håndtering
Behov- og
Kostnadskontroll
Forankring i
ledelsen
Strategi innkjøp og logistikk
Fagstrategi (Kirurgiplan, bygg, IKT,..)
Virksomhetsstrategi
Kategoriplaner for
Medisinske forbruksvarer (MFV) og Kirurgiske
produkter (KIR)
Oppdrag: Etablere felles eid foretak for samordning av innkjøp
Legge frem en plan for etablering av
felles eid foretak for samordning av
innkjøp innen 15. september 2015
Jf modell A «utredning av nasjonal
innkjøpsfunksjon»
Foretaket skal være etablert 1.1.2016
Regionale ressurser og enheter skal
innlemmes i foretaket innen
31.desember 2016
Helse Sør-Øst RHF ble bedt om å lede
arbeidet
Nyhetsbrev og sosiale medier: www.helse-sorost.no/sosialemedier