Kap 06

Comments

Transcription

Kap 06
Logistikk – et lederansvar
Kapittel 6 (10)
Innkjøp
SCM200 Innføring i Supply Chain Management
Jøran Gården
SCM200 Innføring i Supply Chain Management
Logistikkens 3 perspektiver
Leverandør
“Oss selv”
Konkurranse
Kanal
Intern
HSM Jøran Gården
Detaljist (kunde)
(Slutt)kunde
SCM200 Innføring i Supply Chain Management
Innkjøp…? Hva er det?

Alle aktiviteter som inngår i arbeidet med å skaffe
varer og tjenester til produksjonsenheter og til
handelsbedrifters varelager – dvs.:








Avdekke behovene
Velge leverandør
Oppnå riktig pris
Spesifisere innkjøpet
Bestemme betalingsbetingelsene
Oppnå en kontrakt eller ordre
Følge opp for å sikre at leveransene skjer som avtalt
Kort sagt: Alle aktiviteter som bidrar til at
bedriften får en faktura utenfra
HSM Jøran Gården
SCM200 Innføring i Supply Chain Management
Innkjøpsfunksjonen
- Fig 6.1 (Van Weele 1994)
Innkjøpsfunksjonen (Purchasing)
Ordrefunksjon
Taktisk innkjøp (forb. til innkjøpet)
Beordring(Avrop)
Intern
kunde
Utarbeide
innkjøpsspesifikasjo
n
Velge
leverandør
Inngå
kontrakt
Søke lev. (Sourcing)
Bestille
Mottak og kval.kontroll
Ekspedering
og
evaluering
Oppfølging
og etterevaluering
Expediting
Close-out
Forsyning (Supply)
Innkjøpet (Buying)
Anskaffelse (Procurement) Fra behov oppstår til mottak er kval.kontrollert
HSM Jøran Gården
Leverandør
SCM200 Innføring i Supply Chain Management
Innkjøpsfunksjonen
- Fig 10.1 (Van Weele 1994)
“Tilrettelegge/støtte”
(Internprosess - taktikk)
Innkjøpsfunksjonen (Purchasing)
Ordrefunksjon
Taktisk innkjøp (forb. til innkjøpet)
Beordring(Avrop)
Intern
kunde
Utarbeide
innkjøpsspesifikasjo
n
Velge
leverandør
Inngå
kontrakt
Bestille
“Utføre”
Søke lev. (Sourcing)
Mottak og kval.kontroll
Ekspedering
og
evaluering
Oppfølging
og etterevaluering
Expediting
Close-out
(Operasjon)
Forsyning (Supply)
Innkjøpet (Buying)
Anskaffelse (Procurement) Fra behov oppstår til mottak er kval.kontrollert
“Bygge bro”
HSM Jøran Gården
(Strategi og taktikk)
Leverandør
SCM200 Innføring i Supply Chain Management
Innkjøpets fokus

Historisk – pris og rabatt

Nå – fokus på totalkostnad – altså…







HSM Jøran Gården
Leveringstider
Kvalitet
Leveringsfleksibilitet
Leveringspresisjon
Servicenivå/ -grad
Leverandørenes evne til produktutvikling og samarbeid
…og pris!
HSM Jøran Gården
40%
50%
70%
80%
70-85%
80-85%
SCM200 Innføring i Supply Chain Management
Innkjøpsandeler
- fig 6.3
(Cammish og Keough 1991)
SCM200 Innføring i Supply Chain Management
Innkjøpets nye forutsetninger
Sterk fokus på
kapital og
lagerkostnad
(økt frekvens)
Økt spesialisering
i industrien
(medfører outsourcing og
leverandørsamarbeid
– innkjøpet blir strategisk)
– ”fig. 6.2”
Innkjøpets andel av
totalkostnadene
Innkjøpets virkning
på bunnlinjen øker med
økende innkjøpsandel
…OG
Innkjøpets betydning for
bedriftens prestasjoner
Tidkonkurranse
(TID som konkurranseelement)
HSM Jøran Gården
SCM200 Innføring i Supply Chain Management
Innkjøparbeid er ikke bare
behovsdekning

Innkjøpets rolle



Rasjonaliseringsrollen
 innkjøpets
kontinuerlige arbeid for
å holde kostnadene
nede
Utviklingsrollen
Strukturrollen

Innkjøpets samarbeid
med andre
funksjoner/ roller





HSM Jøran Gården
Informasjonsleverandør til
mange funksjoner
Økonomiavdelingen
Økonomi/ salg i
prisfastsettingen
Produksjon
Lager/ transport
SCM200 Innføring i Supply Chain Management
Innkjøpsprosessen
1
Utarbeide innkjøpsspec.

Bestemme kvalitet, mengder og finne
alternativer (MR/MTO)|
2
Velge leverandør


Kartlegge potensielle leverandører
(screening)
Utarbeide anbudsinfo/-forespørsel
Motta og analysere/evaluere tilbudene
(normalisering, klarifisering…)
Velge leverandøren med det beste tilbudet


3
Kartlegge reell (riktig) pris

Kartlegge innkjøpets indirekte kostnader
4
Utarbeide innkjøpsordre
(PO el. IO)

Spesifiser kontrakten (Formalisere avtalen)
Ordrebekreftelse
5
Følg opp leveransen

Kontroller og forsikre oss om at
leveringstider og datoer vil bli overholdt
6
Motta og aksepter varer

Mottakskontroll (fysisk, mengde, riktig vare,
kvalitet, dokumenter, systemoppdateringer,
klargjøring for fakturakontroll…)
7
Godkjenn leverandørens
faktura for betaling

Sjekk faktura i forhold til kontrakt, bestilling,
mottak..etc)
HSM Jøran Gården

- fig 6.4
SCM200 Innføring i Supply Chain Management
Prisformater for bedre innkjøp
– fig 6.5
HSM Jøran Gården
SCM200 Innføring i Supply Chain Management
Materialflyten i en bedrift
HSM Jøran Gården
- fig 6.6
SCM200 Innføring i Supply Chain Management
Pølse-effekten
HSM Jøran Gården
- fig 6.7
SCM200 Innføring i Supply Chain Management
Organisering av
innkjøpsfunksjonen

Tradisjonelt plassert langt nede i organisasjonen
Innkjøpets økende betydning strategisk tilsier en
mer ”sentral” plassering

Naturlige fremtidige fokusområder






HSM Jøran Gården
Sentrale og/eller desentrale funksjoner
Innkjøp må få bidra tidligere i prosessene
 Delta i strategiutvikling og design av adm prosesser
Heve innkjøpernes kompetanse
Tverrfunksjonelle/-faglige grupper (team)
Etablere egne og nye målemetoder for innkjøpet
Logistikk – et lederansvar
Kapittel 11
Utvikling av leverandørrelasjoner
SCM200 Innføring i Supply Chain Management
Jøran Gården
SCM200 Innføring i Supply Chain Management
Hvor viktig er leverandørene?




I vareproduserende industri utgjør innkjøpskostnadene ca. 50-85 prosent av de totale
kostnadene
I byggebransjen er ca. 2/3 av kostnadene på et
prosjekt knyttet til innkjøp av varer og tjenester
I offentlige virksomheter utgjør innkjøpskostnadene i størrelsesorden 30-40 prosent av de
totale kostnadene
Forholdet til et fåtall leverandører blir derfor av
avgjørende betydning
HSM Jøran Gården
SCM200 Innføring i Supply Chain Management
Effekter av å ha få leverandører

Økt påvirkning på bedriftens økonomiske resultat




fokus på håndtering av innkjøpsprosessen
leverandørene står for en større andel av verdiskapningen
muligheter for å effektivisere gjennom bedre koordinering av
logistiske aktiviteter mellom kjøper og selger
Økt mulighet til samarbeid om tekniske utvikling
med leverandørene



HSM Jøran Gården
viktig å trekke inn leverandørenes tekniske ressurser og
kompetanse
raskere utvikling av nye produkter
bedre funksjonalitet
SCM200 Innføring i Supply Chain Management
Leverandørstrategi
Ӂ ha oversikt over bedriftens
leverandører og hvordan man kan
arbeide aktivt med de viktigste
leverandørene når det gjelder så vel
effektivisering som teknisk utvikling”
HSM Jøran Gården
SCM200 Innføring i Supply Chain Management
Klassifisering av leverandørene

Viktig å ha et system for å strukturere leverandørbasen for å kunne differensiere


HSM Jøran Gården
ABC-analyse
 Rangere leverandørene etter fallende økonomisk
betydning for bedriften
 Fokusere mest på de viktigste leverandørene (Aleverandørene), mindre på B-leverandørene osv.
 Alternativt: Klassifisere de innkjøpte produktene etter
viktighet
Kvadrant-analyse (Kraljik)
 Gruppere leverandørene etter to dimensjoner
 Få fire kvadranter som inneholder fire ulike måter å
håndtere leverandørene på
SCM200 Innføring i Supply Chain Management
Klassifiseringsmatrise
- fig 11.1 (basert på Kraljic 1983, s. 111)
HSM Jøran Gården
SCM200 Innføring i Supply Chain Management
Klassifiseringsmatrisen til Kraljic
(1983) (II)

Ikke-kritiske artikler


Tungvektsartikler


utarbeide rammeavtaler (1-5 års varighet) for å stabilisere og
forenkle forsyningen
Flaskehalsartikler



utarbeide rammeavtaler (1-3 års varighet) om volum og pris for
å forenkle innkjøpsarbeidet og frigjøre tid
arbeide med å sikre en rimelig forsyning
utvikle nære leverandørrelasjoner
Strategiske artikler


HSM Jøran Gården
arbeide med et fåtall viktige leverandører
utvikle langsiktige leverandørrelasjoner
SCM200 Innføring i Supply Chain Management
Klassifiseringsmodeller - Pro&Con
PRO



Viser innkjøpets strategiske
betydning
Gir mulighet for økt
spesialisering innenfor
innkjøpsfunksjonen
Enkelt verktøy, verden er
kompleks og må forenkles for å
kunne håndteres




behov for å skille mellom ulike
material- og komponentgrupper
behov for å gruppere leverandørene
kobler gruppene til ulike strategier
Fokuserer på noen viktige
aspekter, selv om de kanskje ikke
er de eneste som er viktige
CON


Vanskelig å innplassere
produkter og leverandører
entydig i matrisene
Strategiene basert på
klassifiseringen kan bli flertydige



Fokus på gitte (eksisterende/
kjente) produkter. Man tar ikke
hensyn til
produktutviklingsaspekter eller at
kjøpende bedrift ikke vet hvilken
vare den vil kjøpe (kjenner bare
ønsket funksjonalitet)
Klassifiseringen simulerer
verden som enkeltrelasjoner uten
kobling til hverandre

HSM Jøran Gården
Fordi alle kvadrantene inneholder
både standardprodukter og
spesialkomponenter
….den tar altså ikke hensyn til
påvirkning fra andre leverandører
eller mulig påvirkning fra våre kunder
SCM200 Innføring i Supply Chain Management
Utvikling av leverandørrelasjoner (I)



Klassifisering fører til muligheter for
differensiering (forskjellsbehandling)
Valg mellom transaksjoner, rammeavtaler
og relasjoner
Leverandørrelasjon
”Et langsiktig forhold mellom en kunde og en
leverandør, basert på kontinuerlig interaksjon
mellom to gjensidig forpliktede parter”
(basert på Håkansson og Snehota 1995, s.25)
HSM Jøran Gården
SCM200 Innføring i Supply Chain Management
Utvikling av leverandørrelasjoner (II)
LEVERANDØRRELASJONER KARAKTERISERES AV:

Kompleksitet


Tilpasninger


Tilpasningene skaper gjensidig avhengighet
(– økonomisk og teknisk avhengighet)
Tillit


Perspektiv på flere år – dvs. relasjonen er en investering
Avhengighet (gjensidig)


Kontinuerlig tilpasning på flere områder (økonomisk,
produksjonsmessig, administrativ og logistikk)
Langsiktighet


Teknisk, økonomisk og sosial samhandling mellom mange
personer fra ulike deler i begge bedrifter
Samarbeidet skaper tillit som påvirker kontrollmekanismene i
forholdet (funksjonsdeling og redusert formell kontroll)
Konflikt og samarbeid

HSM Jøran Gården
Konflikt fremmer utvikling og bidrar derfor positivt hvis håndtert på
riktig måte
SCM200 Innføring i Supply Chain Management
Utvikling av leverandørrelasjoner (III)




Leverandørrelasjoner brukes flittig i
næringslivet fordi de er økonomisk
lønnsomme
Investeringer og gjensidig avhengighet i
relasjoner skaper stabilitet
Relasjoner kan øke bedriftens effektivitet
Relasjoner kan øke muligheten for teknisk
utvikling
HSM Jøran Gården
SCM200 Innføring i Supply Chain Management
Effektivisering gjennom
leverandørrelasjoner (I)

EFFEKTIVITET:
”Å utnytte ressursene bedre”

Effektivitet fremkommer ved å se på
forholdet mellom ”mengden av” utbytte og
”mengden av” innsatsfaktorer. Vi blir mer
effektive dersom vi får flere sluttprodukter
ut av samme mengde innsatsfaktorer.
Alternativt kan vi produsere samme
mengde sluttprodukter med mindre
innsatsfaktorer enn før
(Torvatn 1996, s. 44)

PRODUKTIVITET:
”Produsere mer - på kortere tid”
(altså ”mer pr tidsenhet”)
HSM Jøran Gården

Se på effektiviseringsmuligheter på tvers av
bedriftsgrenser


Verdikjedebetraktning
Fire hovedområder for
forbedring i effektivitet:




Produksjonsmessig
Produktets utforming
Administrative tilpasninger
Logistiske tilpasninger
Nettverk;
SCM200 Innføring i Supply Chain Management
en virkelighet av koblede relasjoner
HSM Jøran Gården
SCM200 Innføring i Supply Chain Management
Problemer med
leverandørrelasjoner

Det å finne “riktig” konfliktnivå; ikke for
mye, men heller ikke for lite


Reduksjon av fleksibilitet p.g.a
investeringer




Unngå ”hoffleverandører” og dysfunksjonalitet
Kan risikere å betale for høy pris i perioder
Lite nyttig å hente inn pristilbud fra andre
leverandører
Sårbarheten øker
Hemmeligstemplet informasjon kan være
et problem for teknisk utvikling
HSM Jøran Gården
SCM200 Innføring i Supply Chain Management
Omstrukturering av
leverandørbasen


Baserer seg på at klassifisering er
gjennomført
Bestemme hvilke leverandører bedriften
ønsker å ha tette relasjoner med


Dette krever gjensidig prioritering
Hvordan håndtere de øvrige innkjøpene?


HSM Jøran Gården
Ønsker bedriften å ha én, to eller flere leverandører
per varegruppe?
Ønsker bedriften å ha rammeavtaler?
SCM200 Innføring i Supply Chain Management
To hovedtyper av
leverandørstrukturer - figur 11.3
HSM Jøran Gården
SCM200 Innføring i Supply Chain Management
Selvtest kap 6 (10)

1.
Innkjøpets betydning har endret
seg vesentlig de siste årene. De
tre viktigste årsakene er:
1.
2.
3.
2.
Tre strategisk viktige roller for
innkjøpet er:
1.
2.
3.
3.
4.
5.
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
__________ beskriver innkjøpet
fra behovet for varen oppstår til
varen er mottatt og betalt for
___________ er et dokument som
beskriver hva man ønsker å kjøpe
Å ___________ er å optimalisere
en enhet som medfører at andre
enheter får dårligere løsninger
HSM Jøran Gården








Innkjøpsprosessen
Strukturrollen
Økt spesialisering i
produksjonen
Rasjonaliseringsrollen
Utviklingsrollen
Anbudsforespørselen
De store kapital og
lagringskostnadene
Suboptimalisere
Innkjøpets kostnader
iht lagringskostnadene
SCM200 Innføring i Supply Chain Management
Selvtest kap 11
1.
2.
3.
4.
5.
Kraljik matrisen benyttes til å
___________ leverandørene etter
___________ og leverandørmarkedets ______________
”Mer av mindre” kaller vi
____________________
”Mer på kortere tid” kaller vi
____________________
Å finne riktig konfliktnivå er viktig for
å unngå ”ineffektiviteter” som
____________ og ____________
Leverandørbasen inneholder en
kombinasjon av:
1.
Noen __________________________
2.
Noen __________________________
3.
Noen __________________________
HSM Jøran Gården











hoffleverandører
innkjøp på spotmarkedet
dysfunksjonalitet
produktivitet
faste avtaler
kompleksitet
få og nære relasjoner
leveransesituasjonen
innkjøpets betydning
klassifisere
effektivitet
SCM200 Innføring i Supply Chain Management
Selvtest kap 11

1.
Kraljik matrisen benyttes til å klassifisere
leverandørene etter leveransesituasjonen
og leverandør-markedets kompleksitet

2.
”Mer av mindre” kaller vi effektivitet

3.
”Mer på kortere tid” kaller vi produktivitet

4.
Å finne riktig konfliktnivå er viktig for å
unngå ”ineffektiviteter” som
hoffleverandører og dysfunksjonalitet
5.
Leverandørbasen inneholder en
kombinasjon av:
1.
Noen få og nære relasjoner
2.
Noen faste avtaler
3.
Noen innkjøp på spotmarkedet
HSM Jøran Gården







hoffleverandører
innkjøp på spotmarkedet
dysfunksjonalitet
produktivitet
faste avtaler
kompleksitet
få og nære relasjoner
leveransesituasjonen
innkjøpets betydning
klassifisere
effektivitet
Vedlegg
SUPPLERENDE SLIDES
Kraljic komplett
Strategisk posisjonering
Forsyningsstrategi
SCM200 Innføring i Supply Chain Management
Jøran Gården
SCM200 Innføring i Supply Chain Management
Kraljic 1983
Stor
Innkjøpets
betydning
Kriterier:
Matrkost/ tot.kost,
Verdiskapn.profil,
Lønnsomhetsprofil
...
Liten
II Materials management
IV Supply management
Innkjøpsfokus:Tungvekts-artikler
(fyringsolje, elektriske motorer)
Prestasjonskrit.: Kostnad/pris og
styring av materialstrømmen
Typiske leverandører: Flere (lokale)
leverandører
Tidshorisont: Typisk 1-2år
Artikler: Standardiserte art
Lev.sit: Ingen knapphet
Beslutningsnivå: Desentralisert
Innkjøpsfokus:Strategiske artikler
(skjeldne metaller, høyverdikomp.)
Prestasjonskrit.: Langsiktig tilgjengelighet
Typiske leverandører: Etablerte globale
leverandører
Tidshorisont: Opptil 10 år
Artikler: Knappe og/eller
høyverdikomponenter
Lev.sit: Naturlig knapphet
Beslutningsnivå: Sentralisert
I Purchasing management
III Sourcing management
Innkjøpsfokus:Ikke-kritiske artikler
(kontorrekvisita…)
Prestasjonskrit.: Funksjonell
effektivitet
Typiske leverandører: Etablerte lokale
leverandører
Tidshorisont: Kortsiktig (<1år)
Artikler: Standardiserte artikler - noen
spesialartikler
Lev.sit: Ingen knapphet
Beslutningsnivå: Desentralisert
Innkjøpsfokus:Flaskehalsartikler
(elektroniske komp., eksterne tjenester)
Prestasjonskrit.: Kostnadsstyring og
pålitelig kortsiktig forsyning
Typiske leverandører: Globale,
hovedsakelig nye lev m/ ny teknologi
Tidshorisont: Avhengig av balanse mlm
tilgjengelighet og kortsiktig fleksibilitet
Artikler: Spesialartikler
Lev.sit: Produksjonsbasert knapphet
Beslutningsnivå: Desent, men samordnet
Lav
Høy
Leverandørmarkedets kompleksitet
HSM Jøran Gården
Kriterier: Leveringssituasjon, monopol/oligopol, teknologisk
utviklingstakt, etableringshindre i bransjen…...
SCM200 Innføring i Supply Chain Management
”Markedsanalyse” NEAS 1997
Årlig
omsetning
ABB Asea
Skandia
Siemens
Elektrosalg
ABB Kraft Div.
Distribusjon
Ringkjøb
ABB NT
Møre Trafo
Melbye Energi
Stab Suecia
ImpregNor
Høiness &
Høiness
Jacobsen
Elektro
HSM Jøran Gården
1 134 mill
3 400 mill
96 mill
575 mill
285 mill
2 200 mill
135 mill
100 mill
180 mill
109 mill
Årlig omsetning
ved lokal
avdeling
170 mill
110 mill
25 mill
20 mill
57 mill
Elverksomsetning ved Vårt kjøp i Vår andel Vår andel av
lokal avdeling
1996
av total e-verk lokalt
47 mill
44 mill
27 mill
3,50 mill
3,20 mill
2,20 mill
0,3 %
0,1 %
2,3 %
7,4 %
7,3 %
8,1 %
16 mill
3 mill
90 mill
97 mill
18 mill
15 mill
47 mill
1,00 mill
0,74 mill
0,65 mill
0,43 mill
0,38 mill
0,28 mill
0,25 mill
0,2 %
0,3 %
0,0 %
0,3 %
0,4 %
0,2 %
0,2 %
6,3 %
24,7 %
0,7 %
0,4 %
2,1 %
1,9 %
0,5 %
0,15 mill
0,17 mill
SCM200 Innføring i Supply Chain Management
Strategisk posisjonering
BEDRIFTENS STYRKE
(Kraljic 1983)
Stor
Utnytt
Utnytt
Balanser
Middels
Utnytt
Balanser
Diversifiser
Liten
Balanser
Diversifiser Diversifiser
Liten
Middels
Stor
LEVERANDØ RMARKEDETS STYRKE
Strategisk posisjonering (Kraljik 1983)
HSM Jøran Gården
SCM200 Innføring i Supply Chain Management
Alternative strategier






Markedsorientering
Alternative leverandører
Langtidskontrakter og/eller rammeavtaler
Samarbeidsavtaler
Horisontal integrasjon / innkjøpssamarbeid
Vertikal integrasjon
(Mitens og Johansen 1987)
HSM Jøran Gården
SCM200 Innføring i Supply Chain Management
Forsyningsstrategi
Type produkt
Standard
Type
innkjøp
I Direkte levering fra f.eks.
grossist. Mange alternative
leverandører, få kvalitetsGjentatte problemer og vanligvis kort
leveringstid
(standardprodukter).
Prispress!
Spesial
II Verktøyspesifikke leveranser.
Må ofte tilpasses før
montering. Innebærer ofte
strenge kvalitetskrav og krav
til leveringstider. Stor
avhengighet av leverandøren.
III Samme som over.
IV F.eks. OffshoreEngangs Innkjøpsproblemet ligger i å produkter. Ofte lang
kjenne pålitelige og billige
leveringstid og strenge kvalileverandører og å kjenne
tetskrav, gir ofte styringsprisnivået.
problemer. Viktig å ha
referanse på utvalgte
Prispress!
leverandører.
Forhandlinger!
Forsyningsstrategi (Persson/Virum 1995)
HSM Jøran Gården

Similar documents