Presentasjon Maiken Engelstad

Comments

Transcription

Presentasjon Maiken Engelstad
19.03.2015
HelseOmsorg21
og
helsetjenesteforskningen fremover
Maiken Engelstad, PhD, MPH
Avdelingsdirektør
Spesialisthelsetjenesteavdelingen
Seksjon for forskning og utvikling
Mars 2015
Bakgrunn – hvorfor en HO21-strategi?
Kunnskapsbaserte tiltak
Kvalitet og pasientsikkerhet
Sektoransvaret
for forskning
Helse- og omsorgsdepartementet
1
19.03.2015
Oppfølging av HO21
HO21
Handlings
plan
(2015-2018)
-Bred prosess – topplederforum, arbeidsgrupper
-Tverrdepartemental
- Omfattende, 140 tiltak
-Langsiktig ”21-strategi”
- HelseOmsorg21-rådet
- Tverrdepartemental oppfølging
- Handlingsplan
-HO21 Monitor
-Aktørene ansvar for å følge opp
Helse- og omsorgsdepartementet
HelseOmsorg21-rådet
• Bidra til en koordinert og
helhetlig oppfølging av
strategien blant aktørene
• Ansvar for oppfølging og
spredning til egen sektor
• Felles dialogarena
• 5-6 møter i 2015
(23.02, 23.03, 26.05)
Foto: HOD
23. mars 2015
2
19.03.2015
ToLi1 HO21s
ti satsingsområder
Koord. ansvar
Medvirke
Økt brukermedvirkning
HOD
Alle
Helse og omsorg som næringspolitisk
satsingsområde
NFD
HOD, KD, KMD, LMD
Kunnskapsløft for kommunene
HOD
KMD, KD
Helsedata som nasjonalt fortrinn
HOD
KD
Bedre klinisk behandling
HOD
NFD, KD
Effektive og lærende tjenester
HOD
KD, ASD, BLD, NFD, KMD
Møte de globale helseutfordringer
UD
HOD, KD, NFD
Høy kvalitet og sterkere
internasjonalisering
KD
HOD
Utvikling av de menneskelige
ressursene
KD
HOD
Strategisk og kunnskapsbasert styring
HOD
Alle
23. mars 2015
Helse- og omsorgsdepartementet
Hva er handlingsplanen?
• Sammenfatter regjeringens politikk innenfor
HO21-strategiens ti satsingsområder
• Konkretiserer hvordan regjeringen vil følge opp
tiltak (mye er i prosess, fulgt opp i styringsdialog)
• Forslag i HO21-strategien ≠ 6ltak i
handlingsplanen
• November 2015
23. mars 2015
3
Lysbilde 5
ToLi1
Kan tas bort hvis dårlig tid
Torstein Lindstad; 11.03.2015
19.03.2015
Eksempler på tiltak fra HO21 som er i prosess
Forskriftsarbeid helseregisterloven, KHOR, legemiddelregister
RHF :
Global helseforskning
Institusjonelle strategier for oppfølging av HO21
Styrke kliniske utprøvingsenheter,
Innovasjon i lederutviklingsprogram
NFR:
HO21 Monitor,
Stort program for tjenesteforskning
HDIR:
Utarbeide veileder for tjenesteinnovasjon i samarbeid med InnoMed, DIFI,
DogA, Innovasjon Norge og Forskningsrådet
Utrede organisering av et helhetlig nasjonalt system som kan tilrettelegge for
tjenesteinnovasjon regionalt og lokalt i samarbeid med tjenesten og andre
relevante aktører
Helse- og omsorgsdepartementet
4
19.03.2015
HO21 MONITOR
Helse- og omsorgsdepartementet
Bedre datagrunnlag og kunnskap - HO21 Monitor
Helse- og omsorgsdepartementet
5
19.03.2015
Forskningsrådet - en nasjonal konkurransearena
6
19.03.2015
Tjenesteforskning
14
Tittel på presentasjon
Helse- og omsorgsdepartementet
7
19.03.2015
Felles vektet innovasjonsindeks (NIFU, HSØ)
Definere seks faser
• Det etableres felles nasjonale kriterier som definerer
innovasjonsprosessenes faser:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Idémottak
Idévurdering
Forprosjekt, utredning
Eventuell pilotering/verifisering
Implementering/lisensiering
Spredning, kommersialisering, evaluering.
• En samlet indeks i form av vektede innovasjonspoeng
– på tvers av ulike typer innovasjon,
– men avhengig av gjennomført fase
– og den økonomiske verdivurderingen i hver fase.
Nytt
GAP
Nyttig
GAP
Nyttiggjort
Økende poeng for hver fase (foreløpig skisse)
Verdi-vurdering
(mill. kr./år)
Fase 1
Fase 2
Fase 3
Fase 4
Fase 5
Fase 6
A: < 50
0 poeng
0 poeng
1 poeng
2 poeng
3 poeng
6 poeng
B: 50-200
0 poeng
0 poeng
2 poeng
3 poeng
4 poeng
8 poeng
C: >200
0 poeng
0 poeng
3 poeng
4 poeng
5 poeng
10 poeng
• I tillegg poeng til HF som tar i bruk en innovasjon fra et annet HF
8
19.03.2015
UTFORDRINGER – styring av forskning
Dagens programmer i NFR
• Små – lite fleksible, ressurskrevende å administrere
• Delvis diagnosespesifikke
Forskning i RHFene
• Regionale forskningsmidler en suksess (HO21)
• Nasjonale studier – på utvalgte områder
Felles
• For lite styrt inn mot
pasientens/befolkningens/tjenestens/myndighetenes behov
• For dårlig bruk av identifiserte kunnskapshull i prioritering
• For dårlig implementering av ny kunnskap
• For dårlig oversikt over data (HO21 Monitor)
Helse- og omsorgsdepartementet
Forskningsrådet
•
Biomedisinsk
grunnforskning
Translasjonsforskning
Klinikknær
forskning
Samfunnsmedisin og
helsefag
Tjenesteforskning
Innovasjon
Infrastruktur (334 mill, herav 80 mill til Biobank Norge)
•
Forskerskoler (40 mill)
•
SFF (276 mill, KD)
•
BIOTEK 2021 (151 mill, KD og NHD)
•
ELSA (8 mill, KD. LMD, NFD)
•
Nanotek (116 mill, KD og NHD)
•
FRIPRO _MEDBIO (275 mill, KD)
•
Program for stamcelleforskning (20 mill)
•
NevroNor (15 mill, KD)
•
Unicard – hjertekar (1,5 mill, KD)
•
Program for miljøpåvirkning og helse (17 mill, KD, KLD)
•
Program for global helse- og vaksinasjon (10 mill, UD 112 mill)
•
Biobanker og helsedata (20 mill, KD)
•
Program for klinisk forskning (28 mill)
•
Program for offentlig initierte kliniske studier – kreft (21 mill)
•
Program for psykisk helseforskning (36 mill)
•
Program for rusmiddelforskning (30 mill)
•
Kvinnehelse (10,5 mill)
•
Barn som pårørende (5 mill)
•
Program for folkehelse (26 mill)
•
Helse- og omsorgstjenester (91 mill)
•
PraksisVel (5 mill, ASD, BLD, KD)
•
Evaluering av samhandlingsreformen (10 mill)
•
Innovasjon i helse- og omsorgssektoren (2,5 mill)
•
Sykefravær, arbeid og helse (ASD)
•
IKT 2025 (153 mill)
•
SFI (215 mill, KD og NHD)
•
FORNY (123 mil, NHD og KD)
•
BIA (485 mill)
•
VRI (60 mill)
Nye programmer
1.
Folkehelse (2016)
2.
Behandling og omsorg (2016)
3.
Gode og effektive helse-,
omsorgs- og velferdstjenester
(2015)
4.
Global helse- og
vaksinasjonsforskning (2012)
9
19.03.2015
Innspill kunnskapsgap (HRCS, paneler, HTA)
Nytte for sluttbruker
+ kvalitetsvurdering
Behovsidentifisert forskning
”Tematiske utlysninger og evt spissede problemstillinger”
Forskningsrådet
RHF
Brukermedvirkning
100 mill utlysning – prioriterte områder
Behandling og omsorg
Folkehelse
Rapportering
Evaluering (HOD)
GlobVac
Tverregionalt/tverrfaglig
samarbeid
Helse- omsorg- velferdstjenester
Forankring i
tjenesten/bruker
Forskerinitierte prosjekter
Helse- og omsorgsdepartementet
10
19.03.2015
HO21 Effektive og lærende tjenester
•Tjenesteinnovasjon og forsøksvirksomhet
•Satsing på helse- og omsorgstjenesteforskning
•Spredning av vellykkede tjenesteinnovasjoner
11
19.03.2015
Nytt stort program (2015)
Gode effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester
•
•
•
Helse- og omsorgstjenesteforskning + Praksisvel + innovasjon i
helse- og omsorgssektoren
Ca 140 mill kr
HOD, KD, ASD, BLD
Programplan godkjennes; HOD og Hdir i programstyret
•
Forskning og innovasjon
•
Nye virkemidler
Brukermedvirkning
Behovsidentifisert forskning – testes ut
Nytte og kvalitetsvurdering
Forankring i tjenesten
Nasjonale, tverrfaglige prosjekter
•
Nasjonalt nettverk for helsetjenesteforskning
• Prioritert i utlysning av midler i 2014 og 2015
• 3P: Patients and Professionals in Productive
teams (25 mill, UNN, Sørlandet, Stavanger)
• Hvordan sikre helhet med Nytt stort program?
• Hvordan måle/dokumentere effekt?
• Hvordan sikre implementering og spredning?
12
19.03.2015
Suksessfaktor - Internasjonalt forskningssamarbeid
Health, demographic change and wellbeing (Horisont 2020) :
– Understanding health, well-being and disease
– Preventing disease
– Treating and managing disease
– Active ageing and self-management of health
– Methods and data (IKT)
– Health care provisions and integrated care
Forslag (2016-17)
ERA-Net “Building sustainable and resilent health care models”
(hele kjeden fra forebygging, primærhelse, spesialist, omsorg, egenomsorg)
Forskning og innovasjon
25
Tittel på presentasjon
13
19.03.2015
50.000 statuer foran regjeringskvartalet
Små grønne figurer symboliserer styrke.
Takk for meg
14

Similar documents