Vedtak om utlegging på ny, begrenset høring

Comments

Transcription

Vedtak om utlegging på ny, begrenset høring
Delegasjonsvedtak i plansak
Dato
Løpenr.
Arkivsaksnr.
Arkiv
21.04.2015
28981/2015
2013/370
L12
Byplankontoret
Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av forslag til
områderegulering av Mørkvedbukta skoleområde.
Byplansjefen har etter delegasjon, gitt i medhold av Bodø kommunes delegasjonsreglement, behandlet
påfølgende sak og fattet slikt vedtak:
VEDTAK
Byplansjefen vedtar å legge endret forslag til områdereguleringsplan for Mørkvedbukta skoleområde ut til nytt
begrenset offentlig ettersyn, samtidig som planforslaget sendes på ny begrenset høring.
Planforslaget er vist på kart i målestokk 1:2000, merket Bodø kommune datert 07.11.2015, sist endret 27.04.
2015 og i bestemmelser sist endret 21.april 2015.
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10.
Sammendrag
 1. høring av planforslaget var i perioden 09.12.2014 til 08. 02.2015. Ny høring i perioden
30.04. 2015 med frist for merknader 14.06.2015.
 Hovedformålet med planarbeidet er å legge til rette for bygging av barne- og ungdomsskole
med tilhørende fasiliteter. Videre har planarbeidet som formål å legge til rette for at
Mørkvedbukta skal bli en møteplass for kunnskapsdeling og erfaringsutveksling, spesielt
innenfor marint relaterte fag og havbruksfag. Det er et mål å oppnå synergieffekt ved bl.a.
felles bruk av arealer, møteplasser og andre ressurser.
 Oppgradering av avløpsrenseanlegg må gjennomføres på bakgrunn av planlagt økt
boligutbygging på Hunstad sør og Mørkved sør og ut fra hensyn til de nye tiltakene som er
planlagt inn i området, som skole og Newtonsenter. Anlegget er foreslått flyttet lenger mot sør i
Mørkvedbukta. I planforslaget som var på første høring, var det satt en utnyttelsesgrad på %
BYA = 20 %. Merknader fra Byteknikk viser til at Bodø kommune må ta høyde for at
fylkesmannen kan pålegge kommunen å bygge neste rensetrinn til renseanlegget. Det medfører
at ca. 70 % av tomten kan bli bebygd. Dette er nå tatt inn i planforslaget som legges ut på ny
begrenset høring. I planbestemmelsene ligger krav om tilpasning av renseanlegget til
omgivelsene.
 Planlagte tiltak i Mørkvedbukta fører til utfordringer i forhold til trafikksikkerhet og atkomst til
området. Det er gjennomført en trafikkanalyse som danner grunnlag for dimensjonering og
tiltak for å gjøre skoleområde og skoleveier trygg for brukerne. Nytt i planen etter høring, er at
en har fulgt opp merknad fra Bodøsyklistene om separering av gående/syklende på
hovedatkomsten til skolen – langs Innstrandaveien - fra første kryss etter Plantasjen og ned i
skoleområdet. Dette innebærer en mindre utvidelse av plangrensen mot øst for denne








veistrekningen. Det er snakk om et areal på 94 m² som kommer utenfor opprinnelig
planavgrensning. Arealet endres fra offentlig formål til vegformål.
Planområdet ble kartlagt for kulturminner i september 2014. Det er søkt dispensasjon fra
automatisk fredning i planforslaget for funn av kokegroper og stolpespor. 4 funn ble i første
høringsrunde søkt frigitt i planen, og 2 gravhauger vist vernet i planen med hensynssone. Etter
høring har Byplan endret arealbruksformål i området der det 4. funnet ligger (#4). Noe areal
som ligger inntil eksisterende bebyggelse avsettes til boligformål. Resterende areal – inkludert
funn #4 avsettes til friluftsformål. Dette betyr at det i planen nå søkes frigitt 3 funn (#1,#2 og
#3). De andre kulturminnene er vist vernet i planen med hensynssone.
Biologisk mangfold: det er gjort en oppdatert kartlegging av biologisk mangfold innenfor
planområdet. Denne er vektlagt i utarbeidelse av planforslaget.
Det er laget konsekvensutredning for friluftsliv, nærmiljø folkehelse samt barn og unges
interesser. Resultat fra denne er også vektlagt i utarbeidelsen av planforslaget.
ROS- analyse er utarbeidet. Tiltak er gjennomgått i planbeskrivelsen.
Arealet på Mørkvedodden som ikke går med til avløpsrenseanlegg avsettes til friluftsformål.
Det er i dag ikke klart hva som eventuelt skal etableres her av næring (spilt inn til planarbeidet)
eller offentlig eller privat tjenesteyting (reguleringsformål i kommuneplanens arealdel). Arealet
som er foreslått avsatt til offentlig eller privat tjenesteyting er stort. Arealet på Mørkvedodden
er et viktig friluftsområde, og det er viktig for å opprettholde det biologiske mangfoldet best
mulig.
I første høringsutkast ble det foreslått å flytte atkomst til plantasjen mot nord. Dette har vi i nytt
høringsutkast endret pga. merknader fra Plantasjen og Vegvesen. Plantasjen har gjort en
utredning på ulike løsninger for tryggest mulig trafikkavvikling både i forhold til kunder,
vareleveranse og ferdsel av myke trafikanter på Innstrandavegen. Slik situasjonen er i dag
mener vi Plantasjen har foreslått den beste løsningen ved å beholde atkomst som i dag, supplert
med tydelig skilting for å tydeliggjøre trafikkbildet.
Grunneier Mørkved, som blir mye berørt av reguleringsplanen, ønsker å sikre et visst boligareal
for senere boligbygging innen familien. I samråd med skolekontoret, som i mindre grad er
avhengig av arealet helt mot øst i planområdet for å trygge skolens framtidige arealbehov, har
en foreslått endret et visst areal fra offentlig formål til boligformål og friluftsområde (B4, B5
og B 6). Arealet mot øst driftes i dag. Men ved den beskjæring av driftsarealet som skoleformål
avstedkommer, mener grunneier det ikke er grunnlag for videre drift på restarealet. Dette tilsier
at omdisponering til bolig er akseptabelt.
Forsøket med samordning av innsigelser gjør at Fylkesmannen fører i penn uttalelse med
innsigelse fra Fylkesmannen, Statens vegvesen og Jernbaneverket. Det er i høringsrunden
kommet innsigelse til Mørkvedbuktaplanen. Den går ut på at kommunen ikke har tatt inn et
rekkefølgekrav i planbestemmelsene i forhold til sikring av planfri kryssing av RV80 og
Jernbanen før ny skole tas i bruk. Kommunen er uenige i at behovet for kryssingen skyldes
skoleutbyggingen og at det dermed ikke er naturlig/relevant å ta det med i denne planen. Viser
til Grunnskolekontorets notat om saken som bl.a.viser til, at konsekvenser av Fylkesmannens
rekkefølgekrav faktisk kan avstedkomme motsatt effekt: at det blir mer villkryssing av RV80
og jernbanelinja hvis skoleutbygging i Mørkvedbukta må utsettes på ubestemt tid. For å
imøtekomme innsigelsen fra Fylkesmannen foreslås en ny rekkefølgebestemmelse i tråd med
innsigelsen. Samtidig legges det fram et alternativt forslag til rekkefølgebestemmelse i tråd
med Grunnskolekontorets forslag til løsning.
2 av 7
Planforslaget er tilstrekkelig grunngitt og dokumentert i samsvar med gjeldende lov- og forskriftsverk,
sentrale planer, retningslinjer, kommunens overordnede planer og mål for byutviklingen. Oppstart av
planarbeidet er lovlig annonsert og berørte parter er varslet på forskriftsmessig måte. Det er avholdt
folkemøte.
Planen har god planfaglig kvalitet. Planforslaget sendes ut til ny begrenset offentlig ettersyn og høring.
Saksopplysninger
Det ble varslet oppstart 16.12.2013; planprogram ble lagt ut på høring. Innen fristen kom det inn 15
merknader. Planprogram ble vedtatt 24.april 2014 i komite for Plan, miljø og næring (PNM).
Tiltakshaver for planen er Bodø kommune ved OK- avdelingen. Planlegger er Bodø kommune
v/Byplan.
Det ble i møte for komite for Plan, miljø og næring 27.11.2014 vedtatt å legge planforslaget ut på
høring. Høringsfristen ble satt til 8.februar 2015. I høringen kom det inn 20 merknader og 1 innsigelse,
som har ført til beslutning om foreliggende ny begrenset høring.
Bakgrunn
Hovedformålet med planarbeidet er å legge til rette for bygging av barne- og ungdomsskole med
tilhørende fasiliteter; når utbygging av boligfeltene sør for RV 80 bygges ut videre. Den nye skolen
plasseres sentralt og har kapasitet til å dekke fremtidig behov i forbindelse med planlagte
boligutbygginger. Skolebehovet i forbindelse med at Støver skole legges ned skal også dekkes.
Arealbehovet for skoletomt vurderes til å være ca. 40 da.
Kartet over til venstre viser arealet som i utgangspunktet var foreslått avsatt til skole og Newtonsenter:
ca. 120 da. Dette arealet innbefatter også plass til barnehage, andre "kunnskapsforetak", bydelspark
med skileikbakke og flerbrukshall. Kartet til høyre viser areal som tas ut av offentlig formål og
foreslås endret til bolig og friluftsområde.
Planarbeidet har som mål å legge til rette for at Mørkvedbukta skal bli en møteplass for
kunnskapsdeling og erfaringsutveksling, spesielt innenfor marint relaterte fag og havbruksfag. Det
arbeides med å oppnå synergieffekt ved bl.a. felles bruk av arealer, møteplasser og andre ressurser.
Forhold til planverk / føringer fra tidligere vedtak
•
•
•
•
Vedtatt 09. 02.2012 reguleringsplan for Mørkved sør
Vedtatt 12.12.2013 reguleringsplan for Hunstad sør, del 1
Formannskapet vedtok 26.6.2013 håndgivelse av et areal på 5 daa til fordel for Universitetet i
Nordland. Håndgivelsen har varighet til 26. 06.2015.
Bystyret vedtok den 28.10.2010, i sak 10/115, at det skal bygges en ny 1. – 10. skole når
utbygging av boligfeltene i Mørkved sør og Hunstad sør starter.
3 av 7
•
Planområdet i Mørkvedbukta har en båndleggingssone med krav om ny reguleringsplan før
utbygging.
Andre opplysninger/uttalelser
Det kom inn 15 innspill til varsel om oppstart med planprogram. Alle innspill er gjennomgått i
planbeskrivelsen - og kommentert. Innspill fra folkemøtet er også gjennomgått og kommentert. Det er
gjennomført Trafikkanalyse, kartlegging og KU for biologisk mangfold, KU friluftsliv, nærmiljø,
folkehelse og barn og unges interesser; arkeologiske undersøkelser samt ROS-analyse. Det er vurdert
om Sikkerhetssenter for maritim virksomhet (som nå ligger ved Nyholmssundet) – som Bodin
videregående skole drifter – kan flyttes til Mørkvedbukta. Dette er en av flere alternativ som er under
vurdering fra skolens side. Beskrevne innspill, merknadern, kartlegginger og analyser danner grunnlag
for det planforslag som legges ut på høring.
Planforslaget ble i PNM i møte 27.11.2014 vedtatt lagt ut på høring. Etter høringsfristens utløp var det
kommet inn 20 merknader. Noen av merknadene, referert tidligere i dette saksframlegget, har vært av
en sånn art, at Byplan velger å sende saken ut på en ny begrenset høring. Nytt høringsutkast
hensynstatt disse.
Hjemmel. Forhold til lovverk
Forslag til områdereguleringsplan fremmes i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10.
Vurderinger
Problemanalyse
Innspill om næring / Offentlig privat tjenesteyting på Mørkvedodden på areal avsatt til Offentlig og
privat tjenesteyting i kommuneplanen, er konfliktfylt ut fra et frilufts- og naturmangfoldssyn.
Det største fokus i planarbeidet er trafikkavvikling; atkomst, parkering og trygg skolevei for myke
trafikanter. Eksisterende veisystem inn i området er dårlig pr. i dag. Det tas hensyn til trafikk inn til
nytt avløpsrenseanlegg.
Det er kommet inn innspill mot nedbygging av jordbruksland i drift, ca. 20 da fulldyrket jord.
Løsningsmuligheter
I planforslaget foreslås alt areal på Mørkvedodden, som ikke er avsatt til avløpsrenseanlegg, til
friluftsområde. De utredninger som er gjort for området totalt sett gjelder også for Mørkvedodden. En
har i planprosessen vurdert at friluftsinteresser og biologisk mangfold må veie tyngst i vurderingen av
å velge mellom Offentlig/ privat tjenesteyting, eller friluftsformål.
I planarbeidet er det tatt lærdom av gode trafikkløsninger gjennomført ved Bodøsjøen skole. Ny
trafikkanalyse for Mørkvedbukta vurderer videre trafikkløsninger ut fra planlagt aktivitet beskrevet i
planforslaget, samt forventet økt aktivitet etter nye etableringer på Mørkvedodden. Etter innspill fra
Syklistenes landsforening avd. Bodøsyklistene, er det foreslått separert trase gang/sykkel fra første
kryss nedenfor Plantasjen og inn i skoleområdet.
Beskrevet nedbygging av landbruksareal i drift er vedtatt i Kommuneplanens arealdel. I
reguleringsbestemmelsene foreslås tiltak for å sikre lokale drivere tilgang til matjorda som blir til overs
etter utbygging; matjord til jordforbedring.
Konsekvenser
Planen vil gi de nye bydelene på nedre Mørkved/Bertnes/Fenes og Hunstad sør 1 – 10 skole sentralt i
nærmiljøet. Skolen får unike uteromskvaliteter for rekreasjon/utelek og undervisning.
Det legges til rette for kunnskapsdeling og sambruk av undervisningslokaler med Newtonsenteret og
Universitetet.
4 av 7
Påkrevd oppgradering av avløpsrenseanlegg beskrives i planforslaget. Plassering og utforming av nytt
avløpsrenseanlegg er gjort ut fra funksjonskrav og tilpasning til miljø og terreng.
Planforslaget skisserer en ideell trafikkløsning som skal ivareta de myke trafikanter både på skolevei
og ved atkomst til skolen.
Byplansjefens vurdering og konklusjon
Vurdering
Byplan finner at planforslaget er tilstrekkelig grunngitt og dokumentert, er utført i samsvar med
gjeldende lov- og forskriftsverk, sentrale planer og retningslinjer, og kommunens overordnede planer.
Forslaget innebærer ny 1-10 skole med fokus på trafikksikkerhet - samt andre kunnskapsrelaterte
etableringer; nytt avløpsrenseanlegg og ivaretakelse og tilrettelegging av eksisterende natur- og
friluftsverdier i planområdet. Eksisterende nærliggende boligareal er utvidet noe for å muliggjøre en
framtidig boligbygging innen familien - for grunneiere som har avstått areal til skoletomt (5 – 6 tomter
mellom 500 – 1000 m² hver).
Planforslaget vurderes å være i samsvar med føringer gitt i kommuneplanens arealdel samt
bystyrevedtak gjort om etablering av 1 – 10 skole i Mørkvedbukta. Sprik mellom Kommuneplanens
arealdel og forslag til ny områdereguleringsplan for Mørkvedbukta (endring fra næringsformål til
offentlig eller privat tjenesteyting) er håndtert gjennom planprogram og konsekvensutredning.
Følgende endringer er tatt inn i planforslaget som nå legges ut på en begrenset høring:
1. Innspill fra Byteknikk: Bodø kommune må ta høyde for at fylkesmannen kan pålegge
kommunen å bygge neste rensetrinn til renseanlegget. De ønsker å sikre at et slikt krav kan
ivaretas ved å sette utnyttelsesgraden for areal regulert til avløpsrenseanlegg til % BYA = 70
%.
2. Innspill fra Bodøsyklistene om separering av gående/syklende på hovedatkomsten til skolen –
langs Innstrandaveien fra Plantasjen og ned i skoleområdet. Dette innebærer en mindre
utvidelse av plangrensen mot øst for denne veistrekningen. Endring i arealformål offentlig areal
til veiformål. Arealet utgjør 54 m².
3. Endret fra høringsutkastet: et areal på ca. 21 da fra offentlig formål til boligformål og
friluftsområde, se avgrensning på kartutsnitt nedenfor.
5 av 7
Turkis farge: Forslått endret
fra offentlig privat
tjenesteyting til bolig og
friluftsareal.
4. Arealet som omfatter arkeologisk funn, #4, avsettes til friluftsformål og blir en utvidelse av
friluftsarealet som allerede er avsatt i planforslaget. Da arealet endres fra utbyggingsformål til
friluftsfomål vil det ikke være nødvendig å søke Riksantikvaren om dispensasjon fra
automatisk fredning i planforslaget. Det vil som de andre kulturminnene bli liggende i område
regulert til friluft, vist vernet i planen med hensynssone.
5. I første høringsutkast ble det foreslått å flytte atkomst til plantasjen lengre mot nord. Dette har
vi i nytt høringsutkast endret pga. innspill fra Plantasjen og Statens vegvesen. Plantasjen har
gjort en utredning på ulike løsninger for tryggest mulig trafikkavvikling både i forhold til
kunder, vareleveranse og ferdsel av myke trafikanter på Innstrandavegen. Slik situasjonen er i
dag mener vi Plantasjen har foreslått den beste løsningen ved å beholde atkomst som i dag,
supplert med tydelig skilting for å tydeliggjøre trafikkbildet. På sikt – når Mørkved Sør
utvikles, kan det gjøres en vurdering om atkomst til Plantasjen fra øst.
6. Fylkesmannen har lagt inn innsigelse i forhold til sikring av planfri kryssing av RV80 og
Jernbanen før ny skole tas i bruk. Ny rekkefølgebestemmelse er tatt inn i
områdereguleringsplanen for å imøtekomme merknad fra Fylkesmannen. Det er foreslått 2
alternative forslag til rekkefølgebestemmelse for å imøtekomme denne merknaden; § 4.6 a) og
§ 4.6 b). Bodø kommune mener i utgangspunktet at innsigelsen er urimelig. Viser til eget notat
med Byplans vurdering av innkomne merknader i høringsrunden. Men for å holde framdriften i
saken og sikre at skole og tekniske anlegg følger befolkningsveksten sør for RV 80, velger
Byplan å legge inn forslag om 2 alternative rekkefølgebestemmelser for å sikre utbygging av
skolen. De to alternativene er som følger:
§4.6
Alternativ a) Planskilt kryssing for gående/syklende over jernbanelinja i området ved
planovergang km 720, 127
Ny planskilt kryssing for gående/syklende i området ved planovergang km 720, 127 må være
ferdigstilt før ny barne- og ungdomsskole kan tas i bruk.
6 av 7
Alternativ b) Sikring mot villkryssing av jernbanelinja i området ved planovergang km
720, 127
Det skal etableres sikkerhetsgjerde langs Jernbanen før igangsettingstillatelse gis. Gjerdet skal
være minimum 1,80 meter høyt og bør være av en type som det ikke er mulig å klippe hull i.
Gjerdet må ha fornuftig utstrekning. Denne fastsettes i samråd med Jernbaneverket.
Så må alle ansvarsnivå, både statlige og kommunale, arbeide for å sikre at
rekkefølgebestemmelsen kan innfris i takt med samfunnsutviklingen på Hunstad og at
Mørkvedbukta skole kan stå ferdig med 1.byggetrinn til skolestart i 2019. Viser til utdrag av
OK-avdelingens notat om dette. Notatet er i sin helhet vedlagt saken.
Konklusjon
Byplansjefen finner at planforslaget er tilstrekkelig grunngitt og dokumentert, er utført i samsvar med
gjeldende lov- og forskriftsverk, sentrale planer og retningslinjer og kommunens overordnede planer
og mål for utvikling av kommunen. Byplansjefen mener innsigelsen er svært dårlig begrunnet og at
den ikke er relevant for planlagt skoleutbygging. Men for å holde framdriften i saken og sikre at skole
og tekniske anlegg følger befolkningsveksten sør for RV 80, velger Byplan å legge inn forslag om 2
alternative rekkefølgebestemmelser for å sikre utbygging av skolen.
Planforslaget kan legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring.
Annelise Bolland
Byplansjef
Saksbehandler: Kari Valberg
Vedlegg:
Forslag til Planbestemmelser revidert 21. 04.2015.
Forslag til planbeskrivelse revidert 21. 04.2015.
Sammenstilling av innspill til saken i 1.høringsrunde.
Notat fra OK-avdelingen
Forslag til plankart revidert 27. 04.2015.
7 av 7