Protokoll - Klæbu Kommune

Comments

Transcription

Protokoll - Klæbu Kommune
Klæbu kommune
MØTEPROTOKOLL
FORMANNSKAPET
Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen
Møtedato: 15.01.2015
Tid: 09:00 – 11.30 og 14.30 – 16.05
Til stede på møtet
Medlemmer:
Ordfører Jarle Martin Gundersen, Paal Christian Bjønnes (felleslisten
SP/V), Kai Nordseth, Tom Arne Tranvik, Efia Marie Damba, Bente
Fanavoll Elverum, Lars Nordseth fra kl. 14.30 (felleslisten AP/SV),
Lillian Waaden, Gro Merete Ulstad, Ole Horgøien (felleslisten
H/FrP).
Efia Marie Damba ble permittert kl. 09.30.
Bente Fanavoll Elverum ble permittert kl. 11.30.
Forfall:
Varamedlemmer:
Kirsti Tømmervold (felleslisten AP/SV)
Bente Fanavoll Elverum, Lars Nordset fra kl. 14.30 (felleslisten
AP/SV)
Fra adm. (evt. andre): Kst. rådmann Johnny Nilssen, kommunalsjef Ole Folland,
kommunalsjef Elisabeth Høyem, plansjef Geir Magne Sund,
økonomi og utviklingssjef Daniel Kvisten, seniorrådgiver Tore
Flatmo, HMS-rådgiver Kirsten Øyås Berg, rådgiver Tove
Kummeneje, byggesaksbehandler Frode Solbakken, fagsjef Steinar
Lianes sekr.
Innkalling:
Merknader:
Behandlede saker:
Møteinnkalling av 8.1.2015.
Ingen.
1/15 – 7/15
Sak 8/15 Kommunereformen – folkeavstemning, er overført til
behandling i Valgstyret.
Orienteringen ved Roar Aune – NAV-Klæbu, om økonomisk stønad i Klæbu, utsettes til neste
møte.
Fra kl. 11.30 – 14.30 var det møte med formannskapet i Trondheim om kommunereformen.
Etter formannskapsmøtet var det møte i valgnemnda.
Til møtet hadde medlem Paal Christian Bjønnes (V) sendt inn følgende spørsmål:
"Budsjettet for 2015 er vedtatt, og en betydelig del av inntektene hentes fra eiendomsskatt.
Skatten skal kun dekke nødvendige investeringer utfra investeringsplanen, og reduserte
investeringer (som f.eks. reduksjonen på miljøgaten) skal resultere i redusert skatt.
Promillesatsen er nå satt på et nivå som er høyt nok til at kommunen er sikker på å få hentet
inn de nødvendige midlene, og takseringen av eiendommer vil gi fordelingen av utgift pr
eiendom. Totalsummen som skal hentes inn bør imidlertid nå være klar i og med at utgiftene
er kjent og vedtatt.
 Hvilket totalbeløp blir hentet inn i eiendomsskatt fra privatboliger justert etter den
foreliggende investeringsplanen?
 Når er takseringen av privateiendommer ferdig?
 Når får vi en sak der vi vedtar endelig promillesats for privatboliger utfra kjent behov for
totalsum og kjent takst på privateiendommene?"
Rådmannens svar på spørsmålet fra Paal Christian Bjønnes:
1. Det er budsjettert med en inntekt på 10 mill. kr for 2015. Denne har framkommet igjennom
rådmannens forslag til budsjett hvor gjennomsnittstakst pr bolig er 1,1 mill. kr med 100.000 i
bunnfradrag og en promille på 5,0. Budsjettvedtaket er også på 5,0 promille. Det som er
ukjent i dette estimatet er både gjennomsnittlig takstverdi og antall eiendomsskatteobjekter, i
budsjettet estimert til 1,1 mill. kr og 2000 objekter.
2. Taksteringen kan se ut til å være ferdig innen 20.02.2015.
3. I utgangspunktet er budsjettvedtaket gjeldende da dette har vært ute på høring. Dette betyr
ikke at man må gå for dette. Senest innen at skattelistene legges ut, innen 01.04.2015, kan
kommunestyret endre promillesatsen. Skal man i tillegg ta vekk bunnfradraget må
skattelistene legges ut før 01.03.2015 og da må i tillegg en endret promillesats være vedtatt.
Sak med behandling av bunnfradrag og promillesats i kommunestyret 19.mars.
Medlem Paal Christian Bjønnes stilte følgende spørsmål:
Slettentomta og lik forståelse mellom kommunen og idrettsrådet om bruk av tomta.
Rådmannen ved kommunalsjef Ole Folland orienterte. Det er avholdt møte med frivilligheten
og idrettsrådet i desember 2014, og det jobbes videre med saken.
Ordføreren orienterte om:
Ordføreren har vært i møte med TrønderEnergi. Salget av aksjer – mangler kjøpere.
Ordføreren orienterte fra møte om hestesportssenteret, med berørte parter.
Rådmannen orienterte om
Tiltakslista etter kommunestyrets budsjettbehandling: Lista er nesten ferdig. Det er ca. 62
oppfølgingspunkt. Hovedansvar og operativt ansvarlig er fastsatt for hver sak. Status for
framdrift vil bli rapportert til formannskapet og kommunestyret ved hver økonomirapport.
Utskrivning av eiendomsskatt: Arbeidet er prosjektorganisert med rådmannen som leder, og
økonomisjef, kommunalsjef plan, eiendom og kommunalteknikk og seniorrådgiver Knut
Brauteset som øvrige deltakere. Prosjektet er i rute. Det blir sak til formannskapet 12.03 og
kommunestyret 19.03. Eiere av privatboliger får ny dato for sin egen takst, 01.04. istf. 01.03.
Rehabilitering kulturbygg – søknad om spillemidler: Møte med fylkeskommunen
planlegges før søknad sendes.
Side 2 av 11
Nedplanering av Hallsetområdet: Det planlegges et møte med oppsitterne i området, også
de som ikke bor i omsorgsboligene, og deres pårørende og tilsatte, selv om de er godt orientert
fra før. NVE blir sentral på møtet, men kan ikke stille før i slutten av februar.
Miljøgata: Kontrakt med Statens Vegvesen er inngått. Arbeidet i sørenden tar til i disse dager.
Omsorgs- og avlastningsboliger: Klagefristen på valg av entreprenør er gått ut. Ingen klager.
Prosjektet går nå inn i utviklingsfasen med entreprenøren. Etter utviklingsfasen vil prosjektet
bli presentert for formannskapet.
Økonomisk stønad fra NAV Klæbu – Revisjon Midt-Norges oppdrag fra rådmannen:
Revisjonens oppsummering: ”Vår vurdering er at de oversendte vedtakene er fattet på
grunnlag av konkrete vurderinger av søkernes individuelle behov, i tråd med lovens krav.
Samtidig hensyntas de kommunale retningslinjene ved vurdering av stønadsnivå. Vi legger
videre til grunn at kommunen har tilfredsstillende rutiner for innhenting av dokumentasjon
for søknader. Vi kan dermed ikke finne grunnlag for å si at vedtakspraksis – slik den
fremkommer av disse seks vedtakene og kommunens rutiner – avviker fra lov, forskrift eller
retningslinjer”.
Pensjonsutgifter 2014: Rådmannen v/økonomisjefen orienterte. Pensjon utbetales
etterskuddsvis. Sprekk på 8,6 mill. for 2014 som skyldes finansmarkedet, og at det er lagt inn
for lav trekkprosent. Framlagt regnskap for 2014 vil forventes å være i null.
Rådmannen tilføyde at han har til hensikt å stille nye kostnadskrevende tiltak i driftsbudsjettet
i 2015 i bero inntil vi får oversikt over kommunens økonomiske situasjon.
Side 3 av 11
Underskrifter:
Vi bekrefter med våre underskrifter at protokoll er ført i samsvar med det som ble bestemt på
møtet.
Klæbu, 15.1.2015
Side 4 av 11
SAKSLISTE
Saksnr.
Arkivsaksnr.
Tittel
1/15
14/946
Søknad om omregulering av deler av bygningsmassen i Hallsetbakken 4 til
boligformål - orientering og drøfting
2/15
13/58
Kommunedelplan for massedeponi - forslag til tillegg - Lysklett og Eggan orientering og drøfting
3/15
11/36
Organisering Sør-Trøndelag 110 sentral
4/15
13/368
Byggesak - gnr 21/69 - Langelandsveien 6- Fjernvarmetilknytning - Klage
5/15
14/1052
KS Strategikonferanse 2015 - formannskapets innspill
6/15
13/1205
Kommunereformen - retningsvalg for Klæbu kommune per 01.02.2015
7/15
13/1205
Kommunereformen - framdriftsplan
8/15
13/1205
Kommunereformen - folkeavstemning
Side 5 av 11
Klæbu kommune
1/15
Søknad om omregulering av deler av bygningsmassen i Hallsetbakken 4 til boligformål
- orientering og drøfting
Rådmannens innstilling
Formannskapet tar saken til foreløpig orientering.
Behandling:
Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt.
Formannskapets vedtak
Formannskapet tar saken til foreløpig orientering.
2/15
Kommunedelplan for massedeponi - forslag til tillegg - Lysklett og Eggan - orientering
og drøfting
Rådmannens innstilling
Formannskapet tar inntil videre de innkomne uttalelser til orientering.
Behandling:
Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt.
Formannskapets vedtak
Formannskapet tar inntil videre de innkomne uttalelser til orientering.
3/15
Organisering Sør-Trøndelag 110 sentral
Rådmannens innstilling
1) Kommunestyret sier opp eksisterende samarbeidsavtale for Sør-Trøndelag 110- sentral
slik den fremgår av saken.
2) Kommunestyret vedtar ny samarbeidsavtale med vedtekter for Sør-Trøndelag 110- sentral
slik den fremgår av saken og dets vedlegg 1 og 2. Ny samarbeidsavtale skal gjelde inntil
en eventuell etablering av IKS.
3) Ny samarbeidsavtale og nye vedtekter skal ha virkning fra 01.01.2015.
4) Kommunestyret vedtar at arbeidet med å utrede IKS for Sør-Trøndelag 110-sentral
igangsettes umiddelbart.
Behandling:
Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstilling
1) Kommunestyret sier opp eksisterende samarbeidsavtale for Sør-Trøndelag 110- sentral
slik den fremgår av saken.
2) Kommunestyret vedtar ny samarbeidsavtale med vedtekter for Sør-Trøndelag 110- sentral
slik den fremgår av saken og dets vedlegg 1 og 2. Ny samarbeidsavtale skal gjelde inntil
en eventuell etablering av IKS.
3) Ny samarbeidsavtale og nye vedtekter skal ha virkning fra 01.01.2015.
4) Kommunestyret vedtar at arbeidet med å utrede IKS for Sør-Trøndelag 110-sentral
igangsettes umiddelbart.
4/15
Byggesak - gnr 21/69 - Langelandsveien 6- Fjernvarmetilknytning - Klage
Rådmannens innstilling
1. Formannskapet tar klagen delvis til følge og fritar for tilknytning til fjernvarme i en
begrenset periode fram til fjernvarmen er utbygd i gjeldende område.
Begrunnelse:
- Permanent fritak vil undergrave grunnlaget for videre utbygging av fjernvarme i
sentrum.
- Statkraft Varme As har selv foreslått en løsning med utsatt tilknytningsplikt. Det vil
være hensiktsmessig å samordne utbygging av fjernvarme med øvrige byggeprosjekt
i området.
Behandling:
Medlem Gro Merete Ulstad ba om vurdering av egen habilitet. Formannskapet anser Ulstad
for å være inhabil, jfr. forvaltningsloven § 6 e) pkt.2. Ulstad fratrådte under behandlingen av
saken.
Ved votering ble innstillingen vedtatt med 6 mot 1 (FrP) stemme.
Formannskapets vedtak
1. Formannskapet tar klagen delvis til følge og fritar for tilknytning til fjernvarme i en
Side 7 av 11
begrenset periode fram til fjernvarmen er utbygd i gjeldende område.
Begrunnelse:
- Permanent fritak vil undergrave grunnlaget for videre utbygging av fjernvarme i
sentrum.
- Statkraft Varme As har selv foreslått en løsning med utsatt tilknytningsplikt. Det vil
være hensiktsmessig å samordne utbygging av fjernvarme med øvrige byggeprosjekt
i området.
5/15
KS Strategikonferanse 2015 - formannskapets innspill
Rådmannens innstilling
Formannskapet vedtar å oversende høringsnotat datert 6.1. 2015 til KS som innspill til
kommende forhandlinger.
Behandling:
Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt.
Formannskapets vedtak
Formannskapet vedtar å oversende høringsnotat datert 6.1. 2015 til KS som innspill til
kommende forhandlinger.
6/15
Kommunereformen - retningsvalg for Klæbu kommune per 01.02.2015
Utvalg for oppvekst, kultur, idrett og fritids innstilling
Utvalg for helse og omsorgs innstilling
Klæbu kommunestyre vil prioritere videre utredning av følgende geografiske retningsvalg:
1) …
2) …
3) …
Prioriteringene er basert på resultatene av innbygger-/spørreundersøkelsen,
utredningsrapporten og sonderingsmøter med Melhus og Trondheim kommune.
I det videre utredningsarbeidet ber kommunestyret formannskapet som styringsgruppe ta
stilling til kunnskapsbehov og problemstillinger for hvert av alternativene, som grunnlag for
konsekvensanalyser. Utredningsarbeidet tar til når avklarende samtaler med Malvik, Skaun
Side 8 av 11
og Midtre Gauldal kommune har funnet sted. Det søkes bistand fra Fylkesmannen og KS
etter behov.
Klæbu kommunestyre vedtar at det ikke er aktuelt med kommunestyrevedtak i 2015, med
sikte på kommunesammenslåing fra 01.01. 2018.
Kommunestyret viser til vedtak i egne saker om framdriftsplan og folkeavstemning.
Behandling:
Utvalg for oppvekst, kultur, idrett og fritids uttalelse av 13.1.15 til formannskapet:
- Utvalg for oppvekst, kultur, idrett og fritid ønsker ikke å prioritere alternativene, da vi ser
at disse spørsmålene berører hele kommunen og ikke bare oppvekst, kultur, idrett og
fritid. En rådgivende folkeavstemning vil være en retningsgivende faktor i et sånt
spørsmål. Det viktigste er at Klæbu får den beste servicegrad for sine innbyggere uansett
utfall.
Utvalg for helse og omsorgs uttalelse av 14.1.15 til formannskapet:
- Utvalg for helse og omsorg ønsker ikke å prioritere mellom alternativer nå, men slutter
seg for øvrig til rådmannens innstilling med følgende unntak:
Avsnitt 4
Klæbu kommunestyre vedtar at det ikke er aktuelt med kommunestyrevedtak i 2015, med
sikte på kommunesammenslåing fra 01.01. 2018, under forutsetning av at aktuelle
nabokommuner ikke gjør vedtak høsten 2015, med sammenslåing 01.01.18 som
intensjon.
Medlem Lars Nordseth og Paal Christian Bjønnes fremmet følgende forslag:
“Klæbu kommunestyre vil konsentrere seg om videre utredning av følgende geografiske
retningsvalg:
Trondheim kommune og Klæbu som egen kommune.
Prioriteringene er basert på resultatene av innbygger-/spørreundersøkelsen,
utredningsrapporten og sonderingsmøter med Melhus og Trondheim kommune.
I kommunereformen er det svært tydelige signaler om at kommuner av Klæbus størrelse,
beliggenhet og reise- og arbeidsmønster sees sammenslått med nabokommuner. Trondheim
er vår naturlige partner på disse områdene.
Kommunestyret ser det som en stor fordel og både nyte godt av de statlige
belønningordninger som tilbys ved å være tidlig ute, og være en tydelig aktør i prosessen.
Ved å skyve forhandlingene og beslutningene ut i tid tror vi at staten i større grad tar over
prosessen. Det er vi som kjenner de lokale forholdene best.
Klæbu kommunestyre tar mål av seg til å gjøre et kommunestyrevedtak i 2015 med endelig
vedtak om kommunesammenslåing eller ikke. Hvis resultatet blir sammenslåing kan det
tidligst skje 01.01.2018.
Kommunestyret viser til vedtak i egne saker om framdriftsplan og folkeavstemning”.
Side 9 av 11
Medlem Kai Nordseth (AP) fremmet følgende forslag:
“Klæbu kommunestyre vil være avhengig av å innhente informasjon i langt større grad før
foretrukne retningsvalg vil kunne vedtas. Reformen må være gjenstand for behandling en tid
fremover. Kommunestyret viser til vedtak i egne saker om framdriftsplan og
folkeavstemning”.
Rådmannen trakk innstillingen.
Ved votering falt Kai Nordseths forslag med 1 (AP) mot 7 stemmer.
Ved votering ble Lars Nordseth/Paal Christian Bjønnes forslag enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstilling
Klæbu kommunestyre vil konsentrere seg om videre utredning av følgende geografiske
retningsvalg:
Trondheim kommune og Klæbu som egen kommune.
Prioriteringene er basert på resultatene av innbygger-/spørreundersøkelsen,
utredningsrapporten og sonderingsmøter med Melhus og Trondheim kommune.
I kommunereformen er det svært tydelige signaler om at kommuner av Klæbus størrelse,
beliggenhet og reise- og arbeidsmønster sees sammenslått med nabokommuner. Trondheim
er vår naturlige partner på disse områdene.
Kommunestyret ser det som en stor fordel og både nyte godt av de statlige
belønningordninger som tilbys ved å være tidlig ute, og være en tydelig aktør i prosessen.
Ved å skyve forhandlingene og beslutningene ut i tid tror vi at staten i større grad tar over
prosessen. Det er vi som kjenner de lokale forholdene best.
Klæbu kommunestyre tar mål av seg til å gjøre et kommunestyrevedtak i 2015 med endelig
vedtak om kommunesammenslåing eller ikke. Hvis resultatet blir sammenslåing kan det
tidligst skje 01.01.2018.
Kommunestyret viser til vedtak i egne saker om framdriftsplan og folkeavstemning.
7/15
Kommunereformen - framdriftsplan
Utvalg for oppvekst, kultur, idrett og fritids innstilling
Kommunestyret godkjenner framlagte framdriftsplan for arbeidet med kommunereformen.
Utvalg for helse og omsorgs innstilling
Side 10 av 11
Kommunestyret godkjenner framlagte framdriftsplan for arbeidet med kommunereformen.
Kommunestyret vil prioritere folkemøter og informasjon til innbyggerne.
Behandling:
Medlem Paal Christian Bjønnes fremmet følgende forslag:
“Klæbu kommunestyre ber rådmannen komme tilbake med en fremdriftsplan som tar sikte på
et kommunestyrevedtak i 2015 med endelig vedtak om kommunesammenslåing eller ikke.
Hvis resultatet blir sammenslåing kan det skje tidligst 01.01.2018”.
Ved votering over utvalg for oppvekst, kultur, idrett og fritids innstilling mot Bjønnes
forslag, ble utvalg for oppvekst, kultur, idrett og fritids forslag vedtatt med 5 mot 3
(V/FrP/H) stemmer.
Ved votering ble utvalg for helse og omsorgs innstilling enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstilling
Kommunestyret godkjenner framlagte framdriftsplan for arbeidet med kommunereformen.
Kommunestyret vil prioritere folkemøter og informasjon til innbyggerne.
8/15
Kommunereformen - folkeavstemning
Utvalg for oppvekst, kultur, idrett og fritids innstilling
Kommunestyret vedtar å avholde rådgivende folkeavstemning om kommunesammenslåing
samtidig med kommunestyre- /fylkestingsvalget 2015.
Utvalg for helse og omsorgs innstilling
Kommunestyret vedtar å avholde rådgivende folkeavstemning om kommunesammenslåing
samtidig med kommunestyre- /fylkestingsvalget 2015.
Ved en folkeavstemning må det foreligge konkrete spørsmål å svare ja eller nei på.
Behandling:
Sak 8/15 Kommunereformen – folkeavstemning, er overført til behandling i Valgstyret.
Sak 8/15 Kommunereformen – folkeavstemning, er overført til behandling i Valgstyret.
Side 11 av 11

Similar documents