robust materialvalg i oljeindustrien

Comments

Transcription

robust materialvalg i oljeindustrien
WWW.NFV.NO
DRIFT &
VEDLIKEHOLD
WWW.TFSK.NO
PÅMELDINGSFRIST: TIRSDAG 29. SEPTEMBER 2015
ROBUST MATERIALVALG I
OLJEINDUSTRIEN
– ERFARINGER FRA DESIGN OG DRIFT
• Standarder
• Korrosjon under Isolasjon
• Lav oljepris – konsekvenser for materialer og fabrikasjon
• Testing
27. – 28. oktober 2015,
Scandic Stavanger Airport, Stavanger
DRIFT &
VEDLIKEHOLD
Norsk Forening for Vedlikehold ble
dannet i 1970, og har som formål å
være den ledende forening for
kompetanse og nettverksbygging
innen produksjon og vedlikehold i
Norge.
Foreningen har to typer
medlemskap
- Bedriftmedlemskap
kr. 4 500,- pr. år
- Personlig medlemskap
kr. 1 250,- pr. år
Som medlem får du et behovstilpasset etterutdanningstilbud, et
sterkt faglig nettverk nasjonalt og
internasjonalt, medlemsinformasjon,
tilgang på prosjektresultater fra
prosjekter i regi av foreningen, samt
mulighet/anledning til å være
impulsgiver til forbedringer og
nytenkning.
OMTALE
Olje- og gassvirksomheten på norsk og britisk sektor i Nordsjøen har nå vart i
nærmere 40 år. Opp gjennom årene har oljeselskapene og leverandørindustrien
lært mye om materialers egenskaper, muligheter og begrensninger både
gjennom driftserfaring og FoU på nye løsninger. Robust materialvalg har blitt
et viktig begrep i oljeindustrien. Operatørene i Nordsjøen har vært flinke til å
implementere nye materialer og løsninger. Selv om erfaringene i stor grad er
positive, er det flere eksempler på at bruk av nye materialer ofte i nye miljøer gir
uventede problem under drift. I dag er forlenget levetid av eksisterende feltinstallasjoner, leting og produksjon i arktiske strøk og produksjon fra brønner med
høyt trykk/høy temperatur viktige tema for alle operatører på norsk sokkel.
Dette krever ekstra fokus på produktutvikling med bruk av robuste materialer og
løsninger som tilfredsstiller slike krevende miljø. Gjennom seminaret ønsker vi å
gi en oppdatering på status når det gjelder en del sentrale material- og korrosjonstekniske utfordringer for produksjonssystem både over og under vann og
rørledninger gjennom innlegg fra representanter med bred og relevant
industrierfaring.
Foredragene vil ta utgangspunkt i reelle problemstillinger og erfaringer fra Nordsjøen for på den måten å sikre erfaringsoverføring. Det vil bli gitt god anledning til
diskusjon mellom deltakerne og foredragsholderne.
Målsetting med seminaret er:
•Være møteplass for erfaringsoverføring mellom personer fra ulike typer industri
som arbeider med material- og korrosjonsrelaterte problemstillinger knyttet til
olje- og gass virksomheten både over- og under vann.
• Gi deltakerne en oppdatering i material- og korrosjonsrelaterte problem og
løsninger på disse for produksjonssystem og rørledninger.
• Sette fokus på betydningen av robust materialvalg som en integrert del av det
totale drifts- og vedlikeholdsarbeidet
Målgruppe:
Seminaret henvender seg til alle som arbeider med material- og korrosjonsrelaterte problemstillinger knyttet til olje og gass virksomheten.
PROGRAM
Tirsdag 27. oktober
08.30 Registrering
09.00Åpning
STANDARDER
09.15
Nye standarder og revisjon av eksisterende
Erling Ryengen, Aker Solutions
10.00 Ny revisjon av Norsok M-503
- Cathodic Protection – Edition 4
• Gjennomgang av endringer fra tidligere revisjon
(Edition 3)
• Nye elementer
• Generelle krav
• Spesifikke krav for struktur og rørledninger
Representant fra Norsok komiteen
10.30Kaffepause
11.00
Standardisering av overflatebehandling
– erfaringer med implementering av TR0042 i
større prosjekter og rammeavtaler
Torstein Røssland, Statoil
KORROSJON UNDER ISOLASJON
11.45
Hvordan er situasjonen i oljeindustrien i dag
sett fra PTIL?
• Hva er de viktigste utfordringene?
• Hva sier regelverket om isolasjon og materialvalg?
• Hva sier regelverket om inspeksjon og vedlikehold?
Morten A. Langøy, Petroleumstilsynet (PTIL)
Onsdag 28. oktober
LAV OLJEPRIS
– KONSEKVENSER FOR MATERIALER OG FABRIKASJON
08.30
Hvordan kan Statoil påvirke valg og
implementering av materialer og løsninger mhp.
kost, tid og kvalitet og hva forventes av leverandørene?
Sidsel Widerøe, Statoil
09.15
Materialvalg for Offshore rørsystemer – Kostoptimalisering
John Ole Gjerp, Aker Solutions
10.00Kaffepause
10.15 Hvordan sikre forsvarlige material- og fabrikasjonskrav
for undervannsutstyr ved en lav oljepris
• En lavere oljepris gjør at bransjen tvinges til å finne
mer kostnadseffektive utbyggingsløsninger,
samtidig som kravene til kvalitet, driftspålitelighet
og sikkerhet må opprettholdes.
• Dette krever at både oljeselskapene,
hovedkontraktørene og underleverandørene
samarbeider om nye måter å spesifisere materialkrav
på, samt nye måter å følge opp og dokumentere at
kravene blir overholdt i prosjektene.
Stein Ramberg, FMC Kongsberg Subsea AS
11.00 Materialutfordringer knyttet til Jacket utbygging
•Materialvalg
• Korrosjonsbeskyttelse og overflatebehandling
• Design og fabrikasjon
Sofie Skjerve, Kværner Verdal AS
11.45Plenumsdiskusjon
12.30Lunsj
12.30Lunsj
13.30 Er all isolasjon nødvendig?
• Hva bestemmer behovet for isolasjon og hvilke
forenklinger kan gjøres?
Torstein Røssland, Statoil
TESTING
14.15
SOLV - Risikobasert tilnærming til KUI
Eivind Robert Oen, Oceaneering
15.00Kaffepause
HVA HAR VI LÆRT AV HISTORIEN
15.15
40 års erfaring med bruddmekanikk
Christian Thaulow, NTNU
16.00
Erfaringer opparbeidet gjennom
40 års drift på norsk sokkel
• Hva er de viktigste lærdommene?
• Hvordan dokumenterer vi hva vi har lært?
• Hvor gode er vi til å implementere kunnskapene?
•Forskningsfronten
Roy Johnsen, NTNU
16.45
Oppsummering dag 1
19.30Seminarmiddag
13.30 High strength low alloy steels and hydrogen
– microstructure, strength, and hardness limits
• Effect of microstructure on hydrogen embrittlement
performance – tempered martensite vs.
upper/lower bainite, ferrite/pearlite
• Different strength limits in design codes and
recommended practices
• How to manage HE risk
• Future fracture-mechanics-based design strategies
Mariano Iannuzzi, GE Oil & Gas
14.15 Bruk av stålmaterialer i H2S miljø
• Hvilken effekt har H2S på stålmaterialer
• Korrosjonsmekanismer i olje/gass systemer som
inneholder H2S (materialkvalitet, spenningskorrosjon)
• Egenskaper som påvirker stålmaterialers sensitivitet
ift H2S induserte feilmekanismer
• Krav til materialegenskaper for «sour service» systemer
• Hvordan kvalifisere materialer/sveiser og hvordan
vurdere testresultater
• Erfaringer fra testing av workover risere
• Bruddmekanikk i H2S mijø, inkl. testmetoder og
harmonisering av testing
Bjarte Lillebø, DNV GL
15.00 Oppsummering og avslutning
P R A K T I S K E O P P LY S N I N G E R
Seminar nr: 1530150
Tid: 27. – 28. oktober 2015
Sted: Scandic Stavanger Airport
Påmeldingsfrist:
Avsender: Tekniske Foreningers Servicekontor, Postboks 73, NO-1325 Lysaker
For samtlige deltakere kommer det i tillegg en konferansepakke
(lunsj/bevertning) a kr 550,- (ekskl. MVA) pr dag.
Seminarmiddag/nettverksarrangement kr 600,- (ekskl. MVA)
Hotell
Tirsdag 29. september 2015
Scandic Stavanger Airport rom/frokost kr 1.790,- pr døgn (dette
betales direkte til hotellet).
Seminarkomité:
Arrangør: Norsk Forening for Vedlikehold (NFV)
Roy Johnsen, NTNU
Stein Olsen, Statoil
Stein Ramberg, FMC Kongsberg Subsea AS
Kari Lønvik, DNV GL
Jim Stian Olsen, Aker Solutions
Leif Brattås, VMI AS
Stene Kristiansen, Norsk Forening for Vedlikehold / TFS
PÅMELDING/AVBESTILLING:
Elektronisk påmelding: www.tfsk.no- kursoversikt
eller benytt gjerne vår telefaks på nr. 67 52 60 11
Avbestillingsgebyr etter påmeldingsfristens utløp er 20% av full avgift.
Avbestilling senest 3 virkedager før start, hvis ikke må full avgift betales.
Administrasjon:
Stene Kristiansen,
Tekniske Foreningers Servicekontor AS (TFS)
Kun skriftlig avbestilling godtas.
Deltakeravgift:
TEKNISK ARRANGØR:
Kr. 7.800,- (ekskl. MVA) for medlemmer av
Norsk Forening for Vedlikehold (NFV)
Kr. 8.800,- (ekskl. MVA) for andre
Avgiften er inkl. kursmateriell.
TEKNISKE FORENINGERS SERVICEKONTOR (TFS)
Postboks 73, 1325 Lysaker
TELEFON 67 52 60 10
VENNLIGST BRUK BLOKKBOKSTAVER
1530150 Robust materialvalg i oljeindustrien – erfaringer fra design og drift
Navn:............................................................................................................................................................................................................................................................................................
Stilling/Funksjon:.................................................................................................................................................................................................................................................................
Firma:...........................................................................................................................................................................................................................................................................................
Evt. bestillingsnr./PO-nr...................................................................................................................................................................................................................................................
Postadresse:.............................................................................................................................................................................................................................................................................
Postnummer og sted:.......................................................................................................................................................................................................................................................
E-mail:...............................................................................................................................................Telefon:........................................................................................................................
ja
nei
Avreise dato:.............................................................................................................................................................................................................
Ja, jeg ønsker å delta på seminarmiddag/nettverksarrangement kr 600,- (ekskl. MVA)
Medlemskap NFV
ja
nei
Dato og underskrift:...........................................................................................................................................................................................................................................................
Allkopi, www.allkopi.no
Hotell

Similar documents