Tommy - Fylkesmannen.no

Comments

Transcription

Tommy - Fylkesmannen.no
Arbeids- og velferdsdirektoratet v/Tommy Grav
Økonomisk råd og veiledning i NAV
Bedre kompetanse, tilgjengelighet og tettere
oppfølging
Vi gir mennesker muligheter
NAV, 16.11.2015
Side 2
Økonomisk rådgivning, herunder gjeldsrådgivning
Bedre kompetanse, bedre tilgjengelighet og tettere oppfølging
 Vi bør i prinsippet ha fokus på økonomi inn i alt
oppfølgingsarbeid. Grunntanken bygger på en erkjennelse om at
for å kunne hjelpe andre mennesker med å få arbeid og med å bli
frisk, må økonomien være under kontroll.
 Uten en plass å bo eller penger til nødvendig livsopphold, vil vi
heller ikke lykkes med annen oppfølging.
 NAV har en viktig rolle knyttet til å bevare personers økonomi og
forebygge sykefravær og arbeidsmarginalisering på kort og på
lang sikt. NAV kan redusere sannsynlighet for
arbeidsmarginalisering og tidlig uførepensjon ved å ha et riktig
fokus på brukers privatøkonomi, der dette utgjør en sentral del
av oppfølgingsarbeidet i NAV.
NAV, 16.11.2015
Side 3
Økonomisk rådgivning
Litt statistikk
Årsverk knyttet til gjeldsrådgivning per 31. desember
(kilde: KOSTRA)
900
779
800
700
600
519
500
429
400
347
314
300
280
200
100
0
0
2008
NAV, 16.11.2015
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Side 5
Økonomisk gjeldsrådgivning (kilde: KOSTRA)
18000
17000
16000
16703
16261
15569
15108
14951
15000
14820
14000
Antall saker hvor det er gitt
gjeldsrådgivning til personer som
ikke mottar økonomisk
sosialhjelp
13785
14094
13000
12994
Sosialhjelpsmottakere som har
fått økonomisk gjeldsrådgivning i
forbindelse med utbetaling
12000
11000
11262
10000
9000
8000
2010
NAV, 16.11.2015
2011
2012
2013
2014
Side 6
Økonomisk rådgivning - Hvorfor er dette
et viktig område?
1.
Et redskap for å fremme sosial inklusjon og hindre
eksklusjon
 Rådgivning overfor personer med betalingsproblemer som
redskap for å gjeninkludere bruker i normale sosiale
prosesser
 Mangel på tilgang til finansielle tjenester – sosial utstøting
på individnivå og lokalsamfunnsnivå
 God økonomisk rådgivning er avgjørende for å dempe
virkningen av slike eksklusjonsprosesser
NAV, 16.11.2015
Side 7
Økonomisk rådgivning - Hvorfor er dette
et viktig område?
2. Velferdsstaten har et ansvar i forhold til å lære borgere å
opptre som ansvarlige markedsaktører
 Deregulering og individualisering av ansvaret for å handle
fordrer at vi opptrer rasjonelt – finansiell dugelighet
 Økt kompleksitet i det finansielle markedet, voksende
gjeldsbyrder og demografiske endringer, gjør det
nødvendig for samfunnet å erkjenne et ansvar for at
borgerne lærer hva det vil si å være ansvarlige og
fornuftige markedsaktører
 Tilsyn og reguleringer
 Frarådningsplikten
NAV, 16.11.2015
Side 8
Økonomisk rådgivning mv.
Bedre kompetanse, bedre tilgjengelighet og tettere oppfølging
 Oppfølgingskursene under planlegging
 Helhetlig økonomisk rådgivning i lokalsamfunnet –
nasjonal prosjektleder
 Etablering av kompetansesenter i Nord-Trøndelag
 Gjeldsordningsnamsmennene og NAV veileder
 Interaktiv nettside – 800GJELD
 Avtale- og rutinestandard for utenrettslige gjeldsordninger
 Kontakt med UIN om en mulig videreutdanning i
økonomisk rådgivning
 Penger til besvær 2015 og 2016
NAV, 16.11.2015
Side 9
Vi ønsker å fremstå som et fremoverlent
og ekstrovert NAV som samarbeider på
tvers
 Rollen som nøytral part med et stort spekter av løsninger
og tiltak (Mange gode resultater på tett individuell
oppfølging)
 Aksept og respekt for hverandres roller
 Et fremtidig samarbeid med færre og faglig sterkere
namsmenn – NAV veileder ved namsmannskontorene (?)
 Et mer strømlinjeformet samarbeid med kreditorsiden –
landsdekkende veiledningsrutiner for håndtering av
rådgivningssakene som omhandler økonomi - fra a til å.
NAV, 16.11.2015
Side 10
NAV, 16.11.2015
Side 11
Det juridiske grunnlaget
STL § 17. Opplysning råd og veiledning
Lovtekst:
Kommunen skal gi opplysning, råd og veiledning som kan
bidra til å løse eller forebygge sosiale problemer. Kan
kommunen ikke selv gi slik hjelp, skal den så vidt mulig
sørge for at andre gjør det.
Om tjenesten:
 Er en av kjerneoppgavene i NAV
 Nær sammenheng med lovens formål (STL § 1): Bedre
levekårene for den enkelte, ‘hjelp til selvhjelp’-prinsippet
 Tjenesten skal være forsvarlig (STL § 4)
NAV, 16.11.2015
Side 12
Tjenestens innhold
 Bestemmelsen omfatter alt fra rutinemessige svar av
generell karakter til faglig, kvalifiserte råd
 Skal fattes vedtak når det gis individuell råd og veiledning
med motivasjons- og endringsarbeid
 Må tilpasses den enkeltes behov
 Kan dreie seg om foreldrerollen, bosituasjon, helse, fritid,
vold i nære relasjoner, overgangs- og etableringsfaser osv.
 Økonomisk rådgivning er en sentral del av tjenesten
 Må være i samsvar med gjeldende sosialfaglige normer
NAV, 16.11.2015
Side 13
Vedtak etter STL § 17
 Vedtak skal bidra til å sikre rettigheter
 Vedtak synliggjør behov, tilgjengelighet og ressurser
 Avgjørelser om tildeling av tjenesten kan fattes i eget
vedtak eller inngå som del av vedtak på andre tjenester
 Råd og veiledning kan gis i forbindelse med andre
tjenester
– som økonomisk stønad eller midlertidig botilbud
– Behov for en tjeneste kan avdekke sosiale problemer
– Kan inngå som tiltak i KVP, aktivitetsplan eller IP
 Tjenesten er for alle – også de som ikke allerede er
NAV-brukere
NAV, 16.11.2015
Side 14
Ulike temaområder for råd og veiledning
 Veiledningen kan dreie seg om en konkret utfordring eller
en mer sammensatt situasjon
 Den som gir veiledningen må ha kompetanse (STL § 20)
 Aktuelle temaområder:
– Økonomisk rådgivning
– Råd og veiledning for å skaffe boliger
– Råd og veiledning om foreldrerollen, og direkte til ungdom
– Andre sosiale problemer, som rus, psykiatri, vold i nære
relasjoner, overgangs- og etableringsfaser
NAV, 16.11.2015
Side 15
Vedtaksmyndighet
 NAV-kontoret skal fatte vedtak
– Myndigheten kan ikke delegeres
 NAV-kontoret skal ha en helhetlig og fullstendig tjeneste
– Må som hovedregel yte tjenesten selv
– Mer spesialisert rådgivning kan gis utenfor NAV-kontoret så
lenge NAV rår over tjenesten
– Tjenesten kan inngå i interkommunalt samarbeid
NAV, 16.11.2015
Side 16

Similar documents