Foredrag Knut Reinert Skåre KS Bedrft.

Comments

Transcription

Foredrag Knut Reinert Skåre KS Bedrft.
IKS-loven
Anskaffelsesregelverket
KOFAs gebyradgang
Advokat Knut Reinert Skåre
Endringer i IKS-loven
Mange prosesser på gang
Arbeidet med kommunereformen
Andre reformer (politi, brann osv.)
Kommunelovutvalget
Ny rapport fra NIBR om styring av kommunalt eide
selskaper
• ESA har økende fokus på kommunal sektor i Norge
• Forslag om endringer i IKS loven
• Hva betyr dette for de kommunalt eide avfallsselskapene?
•
•
•
•
Dagens IKS lov
• Er laget for selskaper med mer enn en eier, og der alle
deltagerne er kommuner, fylkeskommuner eller
interkommunale selskaper
• Deltagerne har et ubegrenset ansvar for selskapets
forpliktelser
• IKS kan ikke gå konkurs og kan ikke åpne
gjeldsforhandlinger. Det samme gjelder eierne
(kommuneloven §55 nr 2)
Hvorfor endringer?
• Det ubegrensede ansvaret kan innebære at IKS får en
vederlagsfri garanti
• Konkursforbudet betyr liten eller ingen risiko ved å gi lån/kreditt
til IKS
• IKS som driver markedsrettet virksomhet kan få et fortrinn
fremfor andre aktører i markedet
• Ordninger som ved offentlige midler tilgodeser enkelte selskaper
fremfor andre, kan være konkurransevridende offentlig støtte
etter EØS-avtalen art 61 (1)
• Faren for konkurransevridning er iht. statsstøtte regelverket nok
til at det blir ulovlig
Forslagene til endring
• Departementet vil beholde IKS loven, pga.
eierstyringsmulighetene som ligger i loven
• Ansvarsformen endres til begrenset ansvar
• Konkursforbudet oppheves
• Nye bestemmelser om (forsvarlig) egenkapital, utbytte og
innskuddskapital for å bidra til bedre vern for kreditorer
• IKS blir mer likt aksjeselskap
• Overgangsordning
Vår vurdering
• Bra at departementet fortsatt vurderer IKS som en god selskapsform for
kommuner
• Ser at det kan være nødvendig med tilpasninger i IKS-loven, men den
valgte løsningen er ikke den beste
• Unødvendig med så vidtrekkende endringer som foreslås. Særlig fordi
mange av de berørte selskapene ikke driver økonomisk aktivitet (eks
interkommunale krisesentre, arkiv og brannvesen)
• Alternativ: IKS loven reserveres for selskaper som ikke driver
økonomisk aktivitet, og den delen som driver økonomisk aktivitet skilles
ut i et AS. Alternativt at det innføres et skille i IKS loven for selskaper
med økonomisk aktivitet og selskaper som ikke driver økonomisk
aktivitet.
Vår vurdering (forts)
• Departementet må se andre pågående prosesser i
sammenheng med arbeidet med IKS loven
• Vi ber om at overgangsordningen utvides/forlenges
• Må gjøres en grundig konsekvensutredning av forslaget
• Må utredes nærmere hvordan ansvaret for IKS fremtidige
pensjonsforpliktelser skal løses
• Forholdet til nye regler om selvkost!
Breking news!
Det kan virke som om IKS-loven reserveres for virksomheter
som ikke driver økonomisk aktivitet.
Husholdningsavfall kan da fortsatt skje i IKSer?
Kommunalminister Bjørn Tore Sanner 22. april 2015
Ingen forslag 2015. Tentativ plan 2016.
Endringer i
anskaffelsesregelverket
Over EØS-terskelverdier (Forskriftens del III)
Om høringen
Nye direktiv ble vedtatt i EU 26.
februar 2014
Direktivene skal senest
gjennomføres i EU april 2016
(september 2018 for e-procuremnet)
I Norge antydes det at alle tre
direktivene vil bli innført samtidig
våren 2016
Høringsfrist – 17. juni 2015
Om høringen
• EØS-avtalen
• Loven, del I og del III, gjelder for anskaffelser over EU/EØSterskelverdier (NOK 1 550 000 og 39 000 000)
• De reglene som nå er på høring, har Norge lite
påvirkningsmulighet på. Høringen går mer på den tekniske
gjennomføringen.
Viktige endringer
• Økt adgang til å forhandle (klassisk sektor)
• Redusert dokumentasjonskrav
• Lov og forskrift koordineres slik at om man er unntatt fra
forskriften, så er man også unntatt fra loven
• Kortere tidsfrister
• Egne avvisningsregler i forsyningssforskriften
«Halvviktige» endringer
• Egen forskrift for konsesjoner
• Skillet mellom prioriterte- og uprioriterte tjenester
oppheves
• Ny prosedyre – Innovativt partnerskap
• Endringer i konkurransepreget dialog
• Økt bruk av elektronisk kommunikasjon
• Tilbakeføring av offentlige myndigheter som utøver
forsyningsaktiviteter til forsyningsforskriften
«Halvviktige» endringer
• Låneavtaler unntas
• Maksimal lengde på rammeavtaler innen
forsyningssektoren
• Konkurransegrunnlaget må være klart når
kvalifikasjonsgrunnlaget kunngjøres
• Nye pliktregler om avvisning (terror, barnearbeid etc)
• Self cleaning reguleres
• Identifikasjon reguleres
Kodifisering
• Egenregi
• Omsetningsvilkåret - 80% av omsetningen
• Kontrollvilkåret - Tilnærmet full kontroll evt sammen med andre
• Eierskap - Ingen private eiere
• Vesentlig endring av kontrakt
•
•
•
•
•
Ikke kunne forutse
Overordnet karakter forblir uendret
Omorganisering av virksomhet
10 % ved tjeneste- og varekjøp (endring)
15 % bygg- og anleggs anskaffelser
Kodifisering
• Offentlig-offentlig samarbeid
UTKASTETS § 2-10. Samarbeidsavtaler
Reglene i anskaffelsesloven og denne forskriften gjelder ikke for kontrakter
som inngås utelukkende mellom to eller flere oppdragsgivere, og som
etablerer eller gjennomfører et samarbeid
(a) som har til formål å sikre at offentlige oppgaver blir utført for å oppnå
felles mål,
(b) som blir utført utelukkende av hensyn til offentlige interesser, og
(c) der mindre enn 20 prosent av aktivitetene som samarbeidet omfatter, blir
utført for andre enn oppdragsgiverne.
Oppfordringer
• Markedsdialog/undersøkelse
• Forbudet mot inhabile rådgivere blir ofte misforstått
• Oppdeling av kontrakter slik at små- og mellomstore
bedrifter lettere kan delta
Endringer i håndhevelsen av
offentlige anskaffelser
Konkrete forslag
Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) får utvidet
kompetanse i saker om ulovlige direkte anskaffelser, slik at
nemnda enten kan ilegge overtredelsesgebyr, eller bringe
saken inn for domstolene ved søksmål.
Klager skal få gebyret tilbakebetalt der KOFA kommer frem til
at det foreligger en ulovlig direkte anskaffelse.
Høringsfrist – 14. august 2015
Takk for meg!
[email protected]
Telefon: 901 65 154
www.ks-bedrift.no

Similar documents