Medikamenter og førerkort

Comments

Transcription

Medikamenter og førerkort
Medikamenter og førerkort
Møte på Strand Hotell Fevik 18. november 2015
Ass.fylkeslege Elizabeth Bakke og seniorrådgiver Sissel Tornes
Helsekravene til førerkort
•
Ingen må føre motorvogn når vedkommende på grunn av sykdom,
annen påvist eller sannsynlig helsesvekkelse eller bruk av
medikamenter ikke er i stand til å kjøre på trygg måte
(Førerkortforskriftens vedlegg 1)
•
Det må ikke være misbruk av alkohol eller andre rusmidler, og ikke
bruk av beroligende eller bedøvende midler i doser som reduserer
årvåkenhet eller kjøreevne
(Førerkortforskriftens vedlegg 1, § 2 nr. 5, jf. §§ 3 og 4)
Helsedirektoratets veileder ved behandling av
førerkortsaker (IS-2070)
•
Melding
Lege og psykolog som har/får opplysninger om bruk av
medikamentdoser som gir trafikkfare, og dette antas å ikke være
kortvarig (6 mnd. eller mer), skal han/hun skriftlig informere
pasienten og fylkesmannen om at helsekravet ikke er oppfylt, og at
pasienten derfor ikke har førerrett.
Dispensasjonsspraksis
•
Dispensasjon ved de medikamentdoser som gir trafikkfare, skal bare
gis når det er godtgjort at medikamentpåvirkningen ikke har
uakseptable innvirkninger på kjøreevnen i den aktuelle saken.
Særlig ved kombinasjoner av medikamenter skal det vises
forsiktighet med å gi dispensasjon.
•
Etter seponering av vanedannende legemidler kan det gis
dispensasjon etter en observasjonsperiode tilpasset den enkelte
sak.
Trafikkfarlige legemidler
En rekke medikamenter gir sedasjon eller andre virkninger som kan gi
trafikkfare i vanlige terapeutiske doser.
Benzodiazepinene og benzodiazepinlignende medikamenter er mest
undersøkt og best dokumentert i denne sammenheng.
Benzodiazepiner
•
•
•
•
•
Har stor og langvarig innvirkning på kjøreevnen
10 mg diazepam gir rett etter inntak effekt på psykomotoriske
ferdigheter som en alkoholpromille på 1,0
Clonazepam (Rivotril) og alprazolam (Xanor) er de sterkeste
(styrkeforhold 10:1 i forhold til diazepam).
Helsekravene til førerkort er ikke oppfylt ved bruk av disse.
Toleranseutviklingen for benzodiazepiner er uttalt for de subjektive
effektene og lite uttalt for de objektivt målbare effektene
Også lavere doser kan medføre trafikkrisiko, særlig ved samtidig
bruk av andre legemidler, og spesielt hos eldre personer
Z-preparater (benzodiazepinlignende)
•
Zolpiderm (Stilnoct) og Zopiklone (Imovane)
•
Den beroligende effekten her er mer kortvarig, øvrige effekter som
benzodiazepiner
Andre anxiolytika og sedativa
•
Angstdempende midler utenom benzodiazepingruppen har vanligvis
ikke uakseptabel innvirkning på kjøreevnen, med unntak av
prometazin (Phenergan), alimemazin (Vallergan) og hydroksyzin
(Atarax)
•
Melatonin (Circadin)
Sterke analgetika/opioider
•
•
•
•
•
•
Det er en rekke opioidpreparater, men Helsedirektoratet har ikke funnet
grunnlag for å gi noen av dem spesifikke dosegrenser fordi det ikke
finnes evidens for slike grenser.
Har en viss sederende og euforiserende virkning, men det skjer en
betydelig tilvenning når det gjelder disse virkningene.
Ved bruk av opioider alene, innenfor veiledende dosegrenser, vil derfor
ikke meldeplikten bli utløst.
Hvis legen vurderer at medikamentet gir sedasjon eller annen virkning
som er trafikkfarlig, for eksempel hvis pasienten er syk, svekket eller
gammel, inntrer likevel meldeplikten.
Ved samtidig bruk av andre medikamenter som kan antas å ha
innvirkning på kjøreevnen, er ikke førerkortforskriftens helsekrav oppfylt,
og meldeplikten inntrer.
Ved førerkort gruppe 2 og 3 vil førerkortforskriftens helsekrav ikke være
oppfylt ved bruk av opioider, selv ved vanlige terapeutiske doser.
Antidepressiva
•
Trisykliske antidepressiva
Kan gi sedasjon og akkomodasjonsparese og dermed trafikkfare.
Bilkjøring bør unnlates før reaksjon på preparatet er kjent. Ved bruk i
faste doser vil som regel helsekravene være oppfylt.
•
Andre antidepressiva
– Selektive serotoninreopptakshemmere (SSRI-preparater), rene
noradrenalinreopptakshemmere, kombinerte noradrenalin- og
serotonin-reopptakshemmere, MAO-hemmere og andre liknende
antidepressiva gir vanligvis ingen uakseptabel påvirkning av
kjøreevnen.
– Mirtazapin (Remeron) og mianserin (Tolvon) er antidepressiva som
vanligvis gis om kvelden på grunn av en viss sederende effekt. Bruk
av slike antidepressiva, særlig i kombinasjon med andre
medikamenter, vil kunne ha betydning for dispensasjonsvurderingen.
Antipsykotika
•
•
•
•
Ved behandling med antipsykotisk medikament for å forebygge
psykotiske episoder som kan svekke kjøreevnen, skal situasjonen
vurderes helhetlig.
Antipsykotiske medikamenter som bidrar til at en person er
upsykotisk, eller at psykosen blir trafikkmessig irrelevant, gir en
risikoreduksjon.
Kombinasjon med andre legemidler kan være risikofylt.
Når antipsykotisk behandling trappes ned for seponering, skal legen
også vurdere faren for tilbakefall eller forverring.
Antihistaminer
•
•
•
•
Antihistaminer kan ha betydelig sederende effekt.
Føring av motorkjøretøy bør vurderes nøye før reaksjon på
preparatet er kjent.
Ved bruk i faste anbefalte doser vil som regel helsekravene være
oppfylt.
Unntakene er prometazin (Phenergan), alimemazin (Vallergan) og
hydroksyzin (Atarax) som omtales særskilt i tabellen
Antiepileptika
•
•
•
Kan ha uttalte sedative og uheldige kognitive og psykomotoriske effekter
Etter tilvenning til fast dose av ett medikament, som gir serumkonsentrasjon i
terapeutisk område og adekvat anfallskontroll, vil som regel kjøreevnen ikke være
påvirket.
Kombinasjoner vil gir mer sedasjon enn monoterapi. Legen/spesialisten bør
vurdere om medikasjonen påvirker kjøreevnen
1. Antiepileptika ved epilepsi - valg av legemiddel og dosering er i utgangspunktet
en spesialistoppgave
2. Antiepileptika på annen indikasjon – pregabalin (Lyrica) og gabapentin
(Neurontin)
Hyppigste bivirkninger er søvnighet og svimmelhet, kan derfor svekke kjøreevnen,
særlig ved samtidig bruk av opioider og/eller benzodiazepiner. I monoterapi ved
terapeutisk dosering og etter tilvenning, foreligger det ikke dokumentasjon på at
det er spesielt trafikkfarlig. Obs. pregabalin har et misbrukspotensial.
Andre medikamenter
•
•
•
•
Illegal bruk av anabole steroider kan medføre aggressivitet og dårlig
impulskontroll. Ved slik bruk vil førerkortforskriftens helsekrav ikke
være oppfylt.
Sentralstimulerende midler – behandling av ADHD og
narkolepsi/katapleksi. All annen bruk av sentralstimulerende midler
vil være uforenlig med bilkjøring.
LAR – egne bestemmelser om førerkort og dispensasjon
Bruk av uregistrerte midler som virker bedøvende, stimulerende eller
beroligende, er uforenlig med bilkjøring. Flere typer benzodiazepiner
samt karisopropol (Somadril) er eksempler på denne kategorien.
Veiledende medikamenttabell
•
Oversikt over hvilke døgndoser som kan antas å ha slik innvirkning
på kjøreevnen at helsekravene ikke er oppfylt.
•
Kombinasjoner av flere av de nevnte medikamentene vil som regel
gi innvirkning på kjøreevnen også i lavere doser enn det som
framgår av tabellen.
Vanligvis må veiledende doser for den eller de medikamentene som
står i tabellen, reduseres med 50 %.
Tilsvarende; ved bruk av tre og fire ulike medikamenter må
veiledende doser reduseres med opp til 67 % og 75 %.

Similar documents