Ime izvršitelja: Zoran Kuret Marolt

Comments

Transcription

Ime izvršitelja: Zoran Kuret Marolt
Zoran Kuret Marolt – Izvršitelj, Kolodvorska cesta 2, 1290 Grosuplje Tel.: 01 7810086,7810080 Fax. 01
7810085
TRR 03108-1000001905 pri SKB d.d.
Izvršitelj je davčni zavezanec. ID številka za DDV: SI57887454
Izvršitelj Zoran Kuret Marolt, imenovan s sklepom Okrajno sodišče v Novi Gorici, v izvršilni zadevi
VL 119881/2015
Zap. številka spisa pri izvršitelju
IZV 2015/00611
RAZPIS PRODAJE Z NEPOSREDNO POGODBO
Izvršitelj dne 13.01.2016 razpisuje začetek PRODAJE Z NEPOSREDNO POGODBO za zarubljeno/e
premičnino/e v zadevi VL 119881/2015.
premičnina:
Agregat WFM generators,King size k470-wp/s, id.št.:13009,
Gradbeni oder
Ocenjena vrednost:
4.000,00 EUR
500,00 EUR
prodajna vrednost:
4.000,00 EUR
500,00 EUR
Premičnino si interesenti lahko ogledajo na naslovu Industrijska cesta 5, 5000 Nova Gorica s
predhodnim dogovorom v uradu izvršitelja.
Rok za sklenitev prodaje z neposredno pogodbo je 25.01.2016.
Ponudbe pošljite na naslov Zoran Kuret Marolt – izvršitelj, Kolodvorska cesta 2, 1290 Grosuplje,
priporočeno s povratnico. Na kuverto obvezno napišite »PONUDBA ZA PRODAJO Z NEPOSREDNO
POGODBO VL 119881/2015-NE ODPIRAJ, najkasneje do 23.01.2016. Ponudba mora vsebovati
EMŠO kupca in telefonsko številko.
Pravočasno poslane ponudbe se bodo odprle dne 25.01.2016 ob 09:00 v pisarni izvršitelja na Kolodvorski
cesti 2 v Grosupljem. Ponudniki se lahko odpiranja ponudb udeleţijo. Premičnina se domakne ponudniku,
ki je ponudil za zarubljeno premičnino najvišjo ceno. Kupnina mora biti plačana v 24 urah po obvestilu o
najvišji ponudbi.
Če kupnina izvršitelju ni izročena ali nakazana v roku kot je določeno, se zarubljena premičnina ponudi
naslednjemu najvišjemu ponudniku. Domik se izvede po prejemu celotne kupnine.
Kupec nima pravic iz jamčevanja za napake stvari (96. člen ZIZ)
Za prodajo z neposredno pogodbo veljajo vse omejitve, ki jih določa 88. člen Pravilnika o opravljanju
sluţbe izvršitelja ter 93., 94., 95. in 96. člen-a ZIZ
Grosuplje, 13.01.2016
Ţig in podpis izvršitelja: Zoran Kuret Marolt