Načrt vsebin in študentskih obveznosti - Andrej Blejec

Comments

Transcription

Načrt vsebin in študentskih obveznosti - Andrej Blejec
BI022
Statistika
Načrt vsebin in študentskih obveznosti
Program:
univerzitetni študijski program Biologija (BSc)
Predmet:
BI022 STATISTIKA
Študijsko leto:
2015/16
Letnik:
3. letnik
Nosilec predmeta: prof. dr. Andrej Blejec
Izvedba predmeta: prof. dr. Andrej Blejec
Izvedba vaj:
prof. dr. Andrej Blejec
Obseg predmeta:
predavanja 45 ur / laboratorijske vaje 15 ur (5 kreditnih točk)
Termin izvedbe:
zimski semester, 1. in 2. blok
E-mail:
[email protected]
Subject:[Statistika]
Spletna stran:
http://ablejec.nib.si/Statistika
Moodle:
http://pouk.bf.uni-lj.si → Biologija → Statistika
http://pouk.bf.uni-lj.si/course/enrol.php?id=101
2015/16
BI022
Statistika
2015/16
Vsebina predavanj
Teden Datum
1
5.10.2015
1
6.10.2015 *
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
14
12.10.2015
13.10.2015 *
19.10.2015
20.10.2015
26.10.2015
27.10.2015 *
2.11.2015
3.11.2015 *
9.11.2015
10.11.2015
16.11.2015
17.11.2015
23.11.2015
24.11.2015
30.11.2015
1.12.2015
7.12.2015
8.12.2015
14.12.2015
15.12.2015
21.12.2015
22.12.2015
28.12.2015
29.12.2015
4.1.2016
14
5.1.2016
15
11.1.2016
15
16
12.1.2016
18.1.2016
16
19.1.2016
Opomba
Vsebina
Od Do
Uvod: Uporabnost statističnih metod v biologiji.
10 12
Osnovni statistični pojmi. Populacija, statistične enote, spremenljivke,
14 16
parametri. Merske lestvice
Principi grafičnega prikazovanja podatkov.
10 12
Frekvenčne porazdelitve. Histogram, frekvenčni poligon
14 16
Odsotnost 10 12
Odsotnost 14 15
Kumulativna frekvenčna porazdelitev.
10 12
Ranžirna vrsta in kvantili
14 16
Osnovne metode Tukey-eve analize podatkov (EDA).
10 12
Srednje vrednosti. Mediana. Modus.
14 16
Aritmetična sredina. Geometrijska sredina. Harmonična sredina.
10 12
Odsotnost 14 15
Mere variacije. Vrste mer variacije. Varianca. Standardna deviacija.
10 12
Relativne mere variacije. Asimetrija in sploščenost.
14 15
Vmesno izpitno obdobje 10 12
Vmesno izpitno obdobje 14 15
Normalna porazdelitev. Standardizirano normalna porazdelitev.
10 12
Prilagoditev normalne porazdelitve stvarni frekvenčni porazdelitvi.
14 15
Vzorčenje. Enostavno slučajnostno vzorčenje.
10 12
Točkovne in intervalne ocene. Ocenjevanje z malimi vzorci
14 15
Vzorčna porazdelitev. Standardna napaka ocene.
10 12
Intervali zaupanja. Intervali zaupanja za povprečje in varianco.
14 15
Hi kvadrat porazdelitev, Studentova t porazdelitev, F porazdelitev.
10 12
Preskušanje hipotez: Osnovni pojmi.
14 15
Prazniki 10 12
Prazniki 14 15
Preskušanje hipotez o aritmetični sredini. Studentov t test.
10 12
Preskušanje hipotez o varianci.Preskušanje hipotez o frekvenčni
14 15
porazdelitvi.
Neparametrične metode za preskušanje hipotez. Proučevanje
10 12
odvisnosti med pojavi:
Osnove analize variance.
14 15
Korelacijske odvisnosti. Regresija. Linearna regresija.
10 12
Mere linearne odvisnosti. Korelacijski koeficient. Asociacija in
14 15
kontingenca.
* Dodatna ura
BI022
Statistika
Vsebina vaj
Teden po:
5.10.2015
12.10.2015
26.10.2015
2.11.2015
9.11.2015
16.11.2015
30.11.2015
7.12.2015
14.12.2015
21.12.2015
4.1.2016
11.1.2016
18.1.2016
Vsebina
Uvodna vaja
Merske lestvice
Frekvenčna porazdelitev
Kvantili
Mere srednjih vrednosti
Mere variabilnosti
Normalna porazdelitev
Normalna porazdelitev
Intervalsko ocenjevanje
parametrov
Intervali zaupanja
Preskušanje hipotez
Preskušanje hipotez
Odvisnost med pojavi
Aktivnost
Domača naloga
Domača naloga
Domača naloga
Domača naloga
Domača naloga
Domača naloga
Domača naloga
Domača naloga
Domača naloga
Domača naloga
Domača naloga
Domača naloga
Domača naloga
2015/16
BI022
Statistika
2015/16
Obveznosti študenta in preverjanje znanja
1. Splošna pravila
Pogoj za vključitev v predmet je vpis v letnik študija.
2. Obveznosti – vaje
Udeležba na vajah je obvezna, dovoljen je dvakratni izostanek iz opravičenih razlogov (npr. z
zdravniškim opravičilom). Vsak študent mora pred vajami izven termina vaj rešiti domače
naloge. Na vajah mora biti pripravljen na izvedbo/razlago treh nalog po lastni izbiri.
Za oceno vaj študenti opravljajo pisni izpit.
3. Obveznosti – predavanja
Študenti izpit opravljajo pisno.
4. Predpisana študijska literatura (predavanja in vaje)
Priporočena literatura:
• Whitlock, M. and D. Schluter. 2009. The analysis of biological data. Greenwood Village, Colo.,
Roberts and Co. Publishers.
•
•
•
•
•
Blejec M. (1976), Statistične metode za ekonomiste
Blejec A. Zbirka vaj iz statistike, 2011, http://ablejec.nib.si/statistika
Daly F. et. al. (1995) , Elements of statistics, Addison Wesley
Dytham C., Choosing and Using Statistics, A biologist's Guide (1999), Blackwell, 1999.
Griffiths D, Stirling WD and Weldon KL (1998) Understand data. Principles and
practices of statistics. Jacaranda Wiley Ltd, Queensland
Spletni viri
• CAST – Computer-Assisted Statistics Teaching: http://cast.massey.ac.nz/
• Različni internetni viri s področja statističnega izobraževanja
5. Izpitni roki ( datumi so v ŠIS )
1. rok:
2. rok:
3. rok:
februar
maj/junij
september
Izvajalec
prof. dr. Andrej Blejec

Similar documents