3_dražba-VL 82625_2015

Comments

Transcription

3_dražba-VL 82625_2015
Datum: 13.01.2016
Naš znak: IZV 2015/01261
Opr. št.: VL 82625/2015
Okrajno sodišče v Ljutomeru
Upnikova št.: 152605
V izvršilni zadevi upnika ZAVAROVALNICA MARIBOR D.D., zoper dolžnika SLAVIČ
DRAGO, zaradi izterjave 317,36 s pp, objavlja izvršitelj Rozman Boris
DRAŽBENI RAZGLAS
Dne 27.01.2016 OB 11:30 URI
bodo v/na RADOSLAVCI 35, 9243 Mala Nedelja
na PRVI javni dražbi naslednji predmeti z ocenjeno vrednostjo:
Zap.št.
1
Opis predmeta
OS. VOZILO FORD FUSION 1.4, LETNIK 2008, RŠ: MS HR812, VIN: WF0UXXGAJU8G11615
Ocenjena vrednost v EUR
2.800,00
- Stvari se bodo na dražbi dražile po vrstnem redu, kot je določen v tem dražbenem razglasu.
- Dražiteljem pred dražbo ni potrebno polagati varščine.
- Kupci morajo plačati kupnino takoj po končani dražbi in prevzeti na dražbi kupljeno stvar.
- Vsi morebitni stroški in davščine v zvezi s kupljenimi stvarmi, bremenijo kupca.
- Kupci glede kupljenih stvari na dražbi nimajo pravic iz jamčevanja za napake stvari.
- Ogled stvari, ki se prodajajo na dražbi, je možen po predhodnem dogovoru z izvršiteljem.
- Izvršitelj pred začetkom dražbe objavi izklicno ceno, ki na prvi dražbi ne sme biti nižja od ocenjene vrednosti, na drugi pa
ne sme biti nižja od 1/3 (ene tretjine) ocenjene vrednosti.
- Če premične stvari na prvi javni dražbi ne bodo prodane, lahko stranke v 30 dneh od dneva prve dražbe predlagajo drugo
dražbo.
V kolikor bi dolžnik onemogočil prodajo zarubljenih premičnin, bo odrejen prisilni vstop v prostore, kjer
se zarubljene premičnine nahajajo.
IZVRŠITELJ
Rozman Boris
OBVEŠČENI:
- ZAVAROVALNICA MARIBOR D.D.
- SLAVIČ DRAGO
- OGLASNA DESKA in SPLETNA STRAN SODIŠČA
- SPIS