OP-sijoituspalvelu 75

Comments

Transcription

OP-sijoituspalvelu 75
OP-sijoituspalvelu 75
12.1.2016
Sijoituspoli�ikka
Arvonkehitys
Time Period: 4.4.2011 to 31.12.2015
OP­sijoituspalvelu ­sijoituskoreja hoidetaan ak�ivises�, kuitenkin
o�aen huomioon pitkän aikavälin tavoi�eet. Rahastosijoitukset
mahdollistavat nopeat ja suuret suunnanmuutokset markkinoilla ja
sijoituskorin varat ovat aina hajaute�una rii�äväs�. Sijoitustoiminta
ka�aa globaalit osake­ ja korkomarkkinat sekä vaihtoehtoiset
omaisuusluokat. Pohjola Varainhoito vastaa allokaa�opäätöksistä
markkina�lanteen mukaises� sijoitustoiminnan pitkän aikavälin
tavoi�eita ja sijoituspoli�ikan rajoja kunnioi�aen.
145
140
135
130
125
120
115
110
105
100
95
90
Juoksevat kulut
85
2,09 % (30.6.2015)
80
Riskiluvut (12kk)
Omaisuusluokkajakauma
Time Period: 1.1.2015 to 31.12.2015
200,0
12.2011 6.2012 12.2012 6.2013 12.2013 6.2014 12.2014 6.2015 12.2015
Vola�litee�
17,0
Sharpe
83,0
0,7
11,9
2,4
0,0
Osakkeet
Pitkä korko
Muut
Return
Lyhyt korko
2,8
Tuotot
Vuosituotot
As of Date: 31.12.2015
14,0
16,0
12,0
14,4
14,0
12,1
12,0
7,9
8,0
12,6
11,4
10,8
10,0
7,9
10,0
6,5
6,0
7,9
8,0
4,0
6,0
2,0
0,0
4,0
­0,7
­2,0
2,0
­4,0
­3,8
0,0
­6,0
Alusta
(p.a.)
Vuoden
alusta
1kk
3kk
6kk
1v
2012
3v
2013
2014
2015
Maan�eteellinen jakauma (osakkeet)
Toimialajakauma (osakkeet)
Por�olio Date: 31.12.2015
Por�olio Date: 31.12.2015
Perusteollisuus
Sykliset kulutustavarat
Rahoitus
Kiinteistöt
Defensiiviset kulutustavarat
Terveydenhuolto
Hyödykkeet
Kommunikaa�opalvelut
Energia
Teollisuus
Teknologia
%
4.8
14.7
16.6
1.5
9.7
14.5
2.1
4.0
4.4
12.1
15.7
Pohjois­Amerikka
La�nalainen Amerikka
Iso­Britannia
Eurooppa
Kehi�yvä Eurooppa
Afrikka ja Lähi­ita
Kaakkois Aasia ja Australia
Japani
Kehi�ynyt Aasia
Kehi�yvä Aasia
%
50.3
0.3
10.4
26.5
0.3
0.8
0.0
9.2
0.6
1.7
© 2016 OP­Henkivakuutus Oy. Kaikki oikeudet pidätetään. Tässä esitetyt �edot, aineistot, analyysit ja mielipiteet sisältävät luo�amuksellisia �etoja; eikä niitä saa kopioida tai levi�ää edelleen. Tätä katsausta ei ole
tarkoite�u sijoitusneuvoksi tai ­kehotukseksi. Katsaus on anne�u ainoastaan �edotustarkoituksessa, eikä sen oikeellisuu�a, täydellisyy�ä tai ajantasaisuu�a voida kaikilta osin taata. OP­Henkivakuutus Oy ei ole
vastuussa kaupankäyn�päätöksistä, vahingoista tai menetyksistä, jotka aiheutuvat Informaa�on käytöstä. Varmista informaa�on oikeellisuus, ennen kuin käytät sitä, äläkä tee sijoituspäätöstä keskustelema�a asiasta
ensin pankkisi sijoitusneuvojan kanssa. Aikaisempi kehitys ei ole tae tulevista tuotoista. Sijoitusten arvo ja sijoituksista saatava tuo�o saa�avat yhtä hyvin laskea tai nousta.
OP-sijoituspalvelu 75
12.1.2016
Sijoituskohteet - tuo�o ja riski
Por�olio Date: 31.12.2015
OP­Amerikka Kasvu A
OP­Amerikka Indeksi A
OP­Yrityslaina A
OP­Amerikka Arvo A
JPM Europe Eq Plus A (acc) (perf) EUR
OP­Japani A
Fidelity Iberia A­EUR
OP­Eurooppa Osake A
Fidelity FAST US Fund A EUR Acc
OP­Eurooppa Indeksi A
OP­Eurooppa Osinkoyh�öt A
JPM Europe Dynamic Sm Cp A acc perf EUR
Fidelity American Diversified A­Acc­EUR
OP­Obligaa�o Tuo�o A
JPM Japan Advantage Equity A (acc) EUR
OP­Amerikka Pienyh�öt A
OP­Vuokratuo�o B
OP­Eurooppa Plus A
Fidelity FAST Emerging Markets A EUR Acc
OP­Kehi�yvät Osakemarkkinat A
OP­Pohjoismaat Plus A
OP­Metsänomistaja B (tuo�o)
Kassa
Pohjola Asuntorahasto I Ky
Tuo�o
1kk
­4,5
­4,8
­1,2
­5,4
­3,2
­2,2
­3,0
­4,4
­5,4
­5,4
­3,9
0,2
­3,9
­1,1
­4,5
­7,7
­5,9
­4,3
­4,4
­2,9
Tuo�o
3kk
8,5
8,8
1,0
7,3
7,3
14,5
5,9
6,9
9,3
5,1
5,0
12,2
10,1
0,3
11,3
5,1
1,0
3,7
4,5
4,0
6,8
Tuo�o
12kk
12,5
10,0
­0,5
4,6
15,2
35,5
15,4
10,5
14,3
7,7
12,1
33,4
10,5
0,9
16,0
6,5
7,3
­6,7
9,6
Vola�litee�
Sharpe
17,9
17,5
3,6
18,0
16,9
22,9
16,1
18,4
18,0
18,9
16,5
12,8
17,8
5,6
22,1
19,1
0,1
0,0
­0,1
­0,4
0,9
1,2
1,0
0,6
0,3
0,5
0,8
2,3
0,0
0,2
0,3
­0,3
18,2
17,9
­1,0
0,4
Paino
Salkussa %
13,2
12,9
9,7
8,5
6,6
5,4
4,9
4,4
4,4
4,0
3,8
3,3
3,1
2,5
2,5
2,0
1,8
1,7
1,5
1,4
1,3
0,6
0,4
0,1
Salkunhoitajan kommen�t
Sijoitusmarkkinat joutuivat pe�ymään Euroopan keskuspankin vies�in joulukuun alun kokouksessa, kun odotukset lisäelvytyksestä olivat
nousseet suuriksi. Vaikka EKP päätyikin kasva�amaan elvytystään, jäivät toimet odote�ua mal�llisemmiksi heikentäen riskisen�men�ä.
Japanin keskuspankki tyytyi tekemään pientä hienosäätöä omaan ohjelmaansa. Yhdysvaltain keskuspankki puolestaan nos� ohjauskorkoaan
ensimmäistä kertaa si�en vuoden 2006. Markkinat o�vat koronnoston hyvin rauhallises� vastaan ja huomio keski�yy jatkossa jälleen
reaalitalouden kehitykseen. Kun keskuspankeilta ei saatu odotetunkaltaista lisätukea sijoitusmarkkinoiden loppuvuoden kehitykselle, nousi
raaka­aineiden hintojen heikkous markkinoilla poikkeuksellisen suureen rooliin.
Osakemarkkinoiden EKP:n kokouksen jälkeen alkanut turbulenssi on ollut odotustamme rajumpaa. Elvy�ävän rahapoli�ikan jatkuessa
pidämme kuitenkin kiinni osakeylipainosta Fedin pysy�yä korkolinjauksessaan mal�llisena. Osakestrategiassa suosimme edelleen Eurooppaa
ja Japania. Kehi�yvien markkinoiden osalta olemme edelleen varovaisia. Euroopassa ja Japanissa yrityksillä on edellytykset kanna�avuuden
merki�ävään parantamiseen talouskasvun jatkaessa posi�iviseen suuntaan. Tulosennusteet ovat laskeneet merki�äväs� mahdollistaen
odotusten mukaisen tai jopa hieman paremman tuloskehityksen alkavalla tulosjulkistuskaudella. Korkostrategiassa painotuksia on suunna�u
yrityslainoihin sekä paremmassa IG­luokassa kuin myös heikommin luo�oluokitetussa high yield luokassa. Yrityslainoista osa on sijoite�u
Yhdysvaltain markkinoille houku�elevamman korkotason vuoksi. Kehi�yvien maiden lainoja on salkussa minimaalisen vähän kovan
heilunnan vähentäessä niiden houku�elevuu�a.
© 2016 OP­Henkivakuutus Oy. Kaikki oikeudet pidätetään. Tässä esitetyt �edot, aineistot, analyysit ja mielipiteet sisältävät luo�amuksellisia �etoja; eikä niitä saa kopioida tai levi�ää edelleen. Tätä katsausta ei ole
tarkoite�u sijoitusneuvoksi tai ­kehotukseksi. Katsaus on anne�u ainoastaan �edotustarkoituksessa, eikä sen oikeellisuu�a, täydellisyy�ä tai ajantasaisuu�a voida kaikilta osin taata. OP­Henkivakuutus Oy ei ole
vastuussa kaupankäyn�päätöksistä, vahingoista tai menetyksistä, jotka aiheutuvat Informaa�on käytöstä. Varmista informaa�on oikeellisuus, ennen kuin käytät sitä, äläkä tee sijoituspäätöstä keskustelema�a asiasta
ensin pankkisi sijoitusneuvojan kanssa. Aikaisempi kehitys ei ole tae tulevista tuotoista. Sijoitusten arvo ja sijoituksista saatava tuo�o saa�avat yhtä hyvin laskea tai nousta.

Similar documents