Std. brevmal - Flå kommune

Comments

Transcription

Std. brevmal - Flå kommune
Flå kommune
Norse Valley AS v/Bent Audun Solberg
Hallingdalsvegen 2602
3539 FLÅ
Deres ref.
Vår ref.
13/00473-19
Dato
14.01.2016
Delegert sak
Kommunestyret 2015-2019
Detaljregulering for Grøslandmoen, gbnr 21/1 og 21/7 m.fl. i Flå kommune utlegging til offentlig ettersyn.
Saksopplysninger:
Hallingkonsult AS har på vegne av Norse Valley AS sendt inn forslag til detaljreguleringsplan
med konsekvensutredning for Grøslandmoen.
Grøslandmoen ligger ca. 4 kilometer vest for Flå sentrum. Området ligger mellom riksveg 7
og Hallingdalselva. Planområdet er avgrenset i vest av Grøslandelva, Hallingdalselva i nord,
og følger stort sett Vesleåi i øst. Riksvei 7 danner den sørlige plangrense. Området er
forholdsvis flatt, en typisk mo som er vanlig på Østlandet. Tiltaket er lokalisert i et
frittliggende skogsområde med få naboer. Det er ingen boligeiendommer som ligger direkte
inntil tiltaksområdet.
Planområdet dekker et areal på ca. 405 daa. Areal mot riksvei 7, Grøslandelva, Vesleåi og
Hallingdalselva er tatt med innenfor planens avgrensning for å synliggjøre forholdet til
offentlig veg og kantsoner mot vassdrag.
Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for telekommunikasjonsanlegg (datasenter)
og tilhørende infrastruktur. Planarbeidet skal resultere i en helhetlig plan som viser
eksisterende og fremtidig utnytting av området, men i en slik form at fleksible plasseringer
av tiltak/bygg kan gjennomføres forutsatt detaljerte situasjonsplaner i forbindelse med
byggesaksbehandling. Fremtidig bebyggelse skal tilknyttes avløpsanlegg, strømnett og
helårs veg. Avløp vil bli ført til privat renseanlegg (infiltrasjon).
Etablering av et datasenter er avhengig noen grunnleggende faktorer. Dette er foruten et
generelt kjølig klima, tilgang på nok strøm, tilgang til fiberstamnett og muligheten for kjøling
av anlegget. Disse faktorene er på plass for dette området.
Utfordringen med denne detaljreguleringen er å anslå omfanget av nyetableringer. Innenfor
bransjen så kan behovet være vidt forskjellig fra bedrift til bedrift. Som eksempler er det
etablert mindre datasenter i størrelsen 400m2, mens internasjonale aktører har hatt behov
Sentrumsvegen 24, 3539 Flå
[email protected]
www.flaa.kommune.no
Tlf: 32 05 36 00
Faks: 32 05 36 01
Kontonr: 2351.05.40700
Org.nr: 964951462
for bygningsmasse på flere 10 talls daa. Tiltakshaver må ha muligheten til å tilby et område
som kan være attraktivt for flere aktører. Området er tenkt utbygd i flere
byggetrinn/etapper og realiseringstidspunkt blir styrt av markedet for denne type tjenester.
Planen legger derfor opp til en fleksibel utnytting av området både i forhold til oppdeling av
tomter etter oppmålingsforretning og tillatt bebyggelse. Forholdet mellom størrelsen på
bygning(er) og tomt(er) er av mindre betydning, og er tenkt fastsatt i egen søknad etter
gjennomført oppmålingsforretning.
Rammene for bruk av områdene er gitt i forslag til bestemmelser.
Byggeområdene som er avsatt til telekommunikasjonsanlegg (T1-T2-R/T3) utgjør et samlet
areal på om lag 250 daa. Slik planforslaget nå fremmes er det satt en øvre grense for tillatt
bygningsvolum innenfor disse byggeområdene med BYA inntil 120 000 m2. Det er slik satt et
øvre tak på størrelsen av et/flere byggeprosjekt. Dette tilsvarer en tomteutnyttelse i
overkant av 50 %. Planen har ellers fastsatt en mal for parkeringsareal. Det vises til punkt
1.1 i forslag til bestemmelser.
Forhold til overordnede planer:
I gjeldende kommuneplan for Flå er området vist som byggeområde næring/industri (U2).
Planavgrensningen er i samråd med Flå kommune utvidet noe for å synliggjøre andre
interesser. Dette er innarbeidet i kommuneplanens arealdel for Flå som nylig har vært ute
på offentlig ettersyn. Dette gjelder noe areal mot Grøslandelva, eksisterende masseuttak og
siktsoner langs offentlig veg.
Det vedtatte planprogrammet for Grøslandmoen (vedtatt av kommunestyret den 28.5.2015)
har vært styrende for reguleringsarbeidet.
Vurdering:
Aksjonærene i Norse Valley AS, tidligere Grøslandmoen AS, har ønske om å få etablert et
datalagringssenter ved Grøslandmoen. Området er vurdert til å ha en attraktiv plassering i
forhold til å etablere slik virksomhet. Klimatiske forhold, sentral beliggenhet, og ei kraftlinje
gjennom området som kan levere nok strøm til denne type virksomhet, taler for at
etablering er realiserbar. Utfordringen i denne fasen er at omfanget av en eventuell
utbygging ikke er kjent. Det vi derimot vet er at denne type bedriftsetablering er svært
areal- og kraftkrevende.
Vedtatt planprogram for Grøslandmoen har vært styrende for utarbeidelse av
konsekvensutredningen. Tiltakets landskapsvirkning og naturmangfold i området er pekt på
som de to mest sentrale temaene.
Sentrale tema som er belyst i konsekvensutredningen er:
 Byggehøyder og størrelse på bygningsmasse (landskapsvirkning).
 Biologisk mangfold.
 Hensynet til friluftsinteresser, vassdrag og kantvegetasjon.
 Hensynet til trafikk, herunder kollektivtransport og trafikkgenerering som følge av
tiltaket.
 Fareområde for flom og flomsikringstiltak.
 Hensynet til kulturminner.
 Mineralforekomst/løsmasser i planområdet.
Rådmannen viser for øvrig til planforslaget som inneholder en planbeskrivelse med
konsekvensvurdering, plankart med tilhørende bestemmelser, samt en ROS analyse.
I tillegg til dette inngår noen illustrerende hjelpedokumenter som vedlegg til planen:
 Temakart for frisiktsoner eksisterende avkjørsel og temakart ny avkjøring riksvei (en
del av dokumentet «Alle_vedlegg_til KU»).
Vedtak etter fullmakt:
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10, legges forslag til detaljreguleringsplan med
tilhørende konsekvensutredninger for Grøslandmoen, ut til offentlig ettersyn.
Eventuelle merknader til planforslaget sendes til Flå kommune, Sentrumsvegen 24, 3539 Flå
innen 29. februar 2016.
Med hilsen
Vidar Seterstøen
Overingeniør
Godkjent og ekspedert uten signatur

Similar documents