Ime izvršitelja: Zoran Kuret Marolt

Comments

Transcription

Ime izvršitelja: Zoran Kuret Marolt
Zoran Kuret Marolt – Izvršitelj, Kolodvorska cesta 2, 1290 Grosuplje
TRR 03108-1000482346 pri SKB d.d.
Izvršitelj je davčni zavezanec. ID številka za DDV: SI57887454
Tel.: 01 7810080, Fax.: 01 7810085, e-mail: [email protected]
Izvršitelj Zoran Kuret Marolt, imenovan s sklepom Okrajno sodišče v Domţalah, v izvršilni zadevi
In 139/2015
Zap. številka spisa pri izvršitelju
IZV 2015/00441
RAZPIS PRODAJE Z NEPOSREDNO POGODBO
Izvršitelj dne 22.01.2016 razpisuje začetek PRODAJE Z NEPOSREDNO POGODBO za zarubljeno/e
premičnino/e v zadevi In 139/2015.
premičnina:
Otroško kolo Aurora
Klima Fuji Electric split
ocenjena vrednost:
15,00 EUR
100,00 EUR
prod. vrednost:
15,00 EUR
100,00 EUR
Premičnino si interesenti lahko ogledajo na naslovu V Boršt 3, 1235 Radomlje s predhodnim dogovorom
v uradu izvršitelja.
Rok za sklenitev prodaje z neposredno pogodbo je 05.02.2016.
Ponudbe pošljite na naslov Zoran Kuret Marolt – izvršitelj, Kolodvorska cesta 2, 1290 Grosuplje,
priporočeno s povratnico. Na kuverti obvezno napišite »PONUDBA ZA PRODAJO Z NEPOSREDNO
POGODBO In 139/2015, najkasneje do 05.02.2016. Ponudba mora vsebovati EMŠO kupca, telefonsko
številko in podpisano izjavo, da kupec ni povezan z upnikom (200.b člen ZIZ-a).
Pravočasno poslane ponudbe se bodo odprle dne 06.02.2016 ob 09:00 uri v pisarni izvršitelja na
Kolodvorski cesti 2 v Grosupljem. Ponudniki se lahko odpiranja ponudb udeleţijo. Premičnina se
domakne ponudniku, ki je ponudil za zarubljeno premičnino najvišjo ceno. Kupnina mora biti plačana v
24 urah po obvestilu o najvišji ponudbi.
Če kupnina izvršitelju ni izročena ali nakazana v roku kot je določeno, se zarubljena premičnina ponudi
naslednjemu najugodnejšemu ponudniku. Domik se izvede po prejemu celotne kupnine.
Kupec nima pravic iz jamčevanja za napake stvari (96. člen ZIZ).
Za prodajo z neposredno pogodbo veljajo vse omejitve, ki jih določa 88. člen Pravilnika o opravljanju
sluţbe izvršitelja ter 93., 94., 95. in 96. člen-a ZIZ.
Grosuplje, 22.01.2016
Ţig in podpis izvršitelja:
Zoran Kuret Marolt