Språkpermen - 1.samling

Comments

Transcription

Språkpermen - 1.samling
Språkpermen
Pedagogisk fagsenter Årstad
Sissel Lilletvedt
1
Hvorfor kartlegge
språkferdigheter?
Rammeplanens krav til dokumentasjon
4.2 Dokumentasjon som grunnlag for refleksjon og læring
Viten om personalets arbeid og barns virksomhet i barnehagen er
viktig som grunnlag for barnehagens utvikling. Dokumentasjon kan
være et middel for å få fram ulike oppfatninger og åpne for en
kritisk og reflekterende praksis. (KD, 2011:55)
Barnehagen er en pedagogisk virksomhet som skal planlegges,
dokumenteres og vurderes. Den enkelte barnehage står fritt til å
velge metoder og omfang ut fra lokale forutsetninger og behov (KD,
2011:53).
Pedagogisk fagsenter Årstad
Sissel Lilletvedt
2
Lokale føringer
• Språk som basiskompetanse:
– Bruke språkkartleggingsverktøy for å sikre
at alle områder av barns språkutvikling blir
stimulert (TRAS- Tidlig Registrering Av
Språkutvikling eller tilsvarende verktøy for
flerspråklige barn). (Kvalitetsutviklingsplan for barnehagene i
Bergen 2013-2016)
– Fagavdeling barnehage og skole anbefaler
kartleggingsverktøyet «Språkpermen» som
ivaretar barnets morsmål. (Aktivitetsplan 2013)
Pedagogisk fagsenter Årstad
Sissel Lilletvedt
3
Dokumentasjon:
En hver nedtegnelse, bilder, tegninger, oppslag,
planer og liknende dokumentasjon av
barnehagens virksomhet
Pedagogisk
dokumentasjon:
Systematisk dokumentasjon
Danner grunnlaget for
refleksjon rundt barnehagens
kvalitet og utviklingsbehov
Ligge til grunn for videre planer
Pedagogisk fagsenter Årstad
Sissel Lilletvedt
4
Terminologi
Språkfunksjoner
Samtale
(Gis mening gjennom:)
Kommunisere verbalt
eller ikke-verbalt
Gjøre seg forstått
Pedagogisk fagsenter Årstad
Behov for
samtalestøtte
Følge regler for
turtaking
Ta initiativ til samtale
Sissel Lilletvedt
5
Kartlegging som pedagogisk
dokumentasjon
Språkpermen :
– dokumenterer pedagogisk arbeid
– kartlegger barns språkferdigheter
– gir personalet grunnlag for refleksjon over
barnets språklige ferdigheter og
barnehagens språkmiljø
• Beskriver
• Analyserer
• Handler
Pedagogisk fagsenter Årstad
Sissel Lilletvedt
6
Synliggjøre barnets læring
Barns læring og personalets arbeid må
gjøres synlig som grunnlag for refleksjon
over barnehagens verdigrunnlag og
oppgaver og barnehagen som arena for
lek, læring og utvikling(KD, 2011:55)
Relatere kartlegging til daglige aktiviteter,
hvor barnet ikke må prestere
Pedagogisk fagsenter Årstad
Sissel Lilletvedt
7
Skape refleksjon over
språkmiljøet
Et reflektert blikk på barnehagens praksis kan
være med på å øke bevisstheten hos
personalet og sikre ny kunnskap.
Lette det pedagogiske arbeidet
Kartleggingene gir et verktøy for systematisk
dokumentasjon både om barns språklige
kompetanse og samhandling mellom barn og
voksne.
Pedagogisk fagsenter Årstad
Sissel Lilletvedt
8
Styrke den enkelte pedagog/ansatte
Gjennom refleksjon over egen praksis blir
hver enkelt bevisst sin egen rolle,
språkbruk, holdninger og handlinger.
Utjevne ferdighetskløften blant
barn
Viktig å vite hvilken språkkompetanse
hvert enkelt barn har, for å kunne drive
systematisk språkarbeid.
Pedagogisk fagsenter Årstad
Sissel Lilletvedt
9
Lette samarbeidet med
hjemmet
Informasjonen som kommer fram i
Språkpermen kan være tema for
foreldresamtaler, og gir foresatte konkrete
eksempler på hva barnet deres har lest,
snakket om, fortalt, tegnet osv.
Foreldre/foresatte kan være
delaktige/involvert i kartleggingen
Pedagogisk fagsenter Årstad
Sissel Lilletvedt
10
Lette overgang til skolen
Kartleggingen gir oversikt over barnets
helhetlige språkkompetanse og også
referanserammer (bøker, tema, sanger
o.l.) på norsk og morsmål.
Pedagogisk fagsenter Årstad
Sissel Lilletvedt
11
Hvordan kartlegge
språkferdigheter?
Kartleggingsverktøy basert på norm eller
standard
Tester/kartlegger grupper av barn og lager
norm ut fra resultatene
Barn med et annet morsmål enn norsk blir
sammenliknet med monospråklige,
norskspråklige barn
De flerspråklige barnas kompetanse kan bli
usynliggjort
Pedagogisk fagsenter Årstad
Sissel Lilletvedt
12
Hvordan skaffe seg kunnskaper om barnets
språk?
Observasjoner og logger med
utgangspunkt i barnehagens lokale liv.
Formelle observasjoner i form av
skjemaer man har laget selv eller ferdige
skjemaer, som Språkpermen.
Systematiske observasjoner som skjer i
forskjellige kontekster over en periode.
Pedagogisk fagsenter Årstad
Sissel Lilletvedt
13
Mappevurdering
Utvalg av barnets arbeider over tid.
Har til hensikt å beskrive, tydeliggjøre og gi et
utviklingsperspektiv på:
•
•
•
hva og hvordan barnet lærer,
hvordan målene oppnås,
hvilken støtte som behøves.
Barnets språkferdigheter blir ikke målt,
men beskrevet.
Pedagogisk fagsenter Årstad
Sissel Lilletvedt
14
Språkpermen
Tar utgangspunkt i et sosiokulturelt syn på læring,
kunnskap og vurdering.
• All læring, kunnskap og vurdering er forankret i en sosial
og historisk kontekst
• Relasjonell og interaksjonell
Språk læres gjennom bruk.
• Sammen med andre
• Skaper mening i situasjonen.
Ikke mangelperspektiv, men ressursperspektiv.
Gir oversikt over de områdene som er viktige i
forhold til det å kunne et språk.
Pedagogisk fagsenter Årstad
Sissel Lilletvedt
15
Tidsaspekt
Språkpermen er tidkrevende, især i
begynnelsen.
Bevisstgjøring.
Pedagogisk
dokumentasjon.
Økt kunnskap om språk,
tospråklighet og
språkmiljø.
Pedagogisk fagsenter Årstad
Sissel Lilletvedt
16
Hva forteller kartleggingen?
Når man har dokumentert hva
et barn sier, forteller, skriver
eller tegner, må man analysere
beskrivelsene og se hvilke tiltak som bør
igangsettes i forhold til det enkelte barn
og barnehagens språkmiljø
Pedagogisk fagsenter Årstad
Sissel Lilletvedt
17
Mellomarbeid til 2. samling:
• Fyll ut område 1) Språkfunksjoner i
Språkpermen (inkludert Tiltak og
Språkmiljø)
Pedagogisk fagsenter Årstad
Sissel Lilletvedt
18

Similar documents