1 Extra föreningsstämma 2016-01-28

Comments

Transcription

1 Extra föreningsstämma 2016-01-28
Grinnekullens
Samfällighetsförening
Handlingar till extra föreningsstämma
Tid: torsdag den 28 januari 2016 kl. 18.30
Plats: Gunnestorpsskolans bamba
Som meddelats i Grinnekullebladet kallar vi till en extra föreningsstämma. Här är underlaget för
stämman.








Fullmaktsblankett
Dagordning
Förslag till beslut om nya stadgar
Förslaget till nya stadgar/ Förslaget med kommentarer/ Nuvarande stadgar
Nuvarande anläggningsbeslut
Förslag till beslut om att förnya förenings anläggningsbeslut
Parkeringsutredning
TV, bredband och telefoni i Grinnekullens samfällighet/ Styrelsens förslag/ Arbetsgruppens
rapport
Vi kommer att servera kaffe/the samt en smörgås för dem som meddelat sin närvaro före mötet.
Fyll i talongen nedan och lämna den i föreningens brevlåda på nr 160 eller maila till
[email protected] senast måndagen den 25 januari.
Välkomna önskar styrelsen!
_________________________________________________________________________________
Fika på extra stämman 2016-01-28
…………………………………………………………………………………..
nr …………………….
Vill gärna ha fika till ………….. personer på stämman.
Grinnekullens Samfällighetsförening
Fullmakt till extra föreningsstämman 2016
Härmed ger jag …………………………………………………………………………………………………
boende på Grinnekullegatan …………
fullmakt till ……………………………………………………………………………….
boende på Grinnekullegatan …………….
att företräda mig/oss på samfällighetens extra föreningsstämma 2016-01-28.
Tuve den …………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
Underskrift och namnförtydligande
Grinnekullens Samfällighetsförening
Kallelse
Härmed kallas till extra föreningsstämma i Gunnestorpsskolans bamba
Torsdagen den 28 januari 2016 kl. 18.30
Dagordning:
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande för stämman
3. Val av sekreterare för stämman
4. Val av två justeringsmän som tillika är rösträknare
5. Fråga om kallelsen skett enligt stadgarna
6.
Förslag till nya stadgar för Grinnekullens Samfällighetsförening
(Bilagor: Förslag till nya med kommentarer samt nu gällande stadgar samt förslag till beslut)
7.
Förslag om att förnya samfällighetens anläggningsbeslut
(Bilaga: Förslag till beslut om uppdrag till styrelsen)
8.
Information om utredning och planerade åtgärder för att förbättra
parkeringssituationen i området
(Bilaga: Utredning som gjorts om parkeringssituationen och planerade åtgärder. Möjlighet
att motionera senast 31 januari om andra förslag kan lämnas till ordinarie årsstämma.)
9.
Information och förslag om tv, bredband och telefoni
(Bilaga: Utredning och förslag till fortsatt inriktning.)
10.Meddelande om plats där extra föreningsstämmans protokoll ska vara
tillgängligt
11.Övrig information från styrelsen
12.Stämman avslutas