Poziv odvetnika g. Niklanoviča g. Jelencu z naslovom Poziv

Comments

Transcription

Poziv odvetnika g. Niklanoviča g. Jelencu z naslovom Poziv
Odve{ni$ka
dnriim *e&rln inpar{nerji,o.p.,d.r:.o.
I"awFirrn*sferfu ondlanners
W
lbbor*}a 13
129$Grosupljc
$lovedjo
wwvceferin.si
NaSamak:SflRA-SjS/Z$tS
Wj JL)
Spo$tovanigospod
dr. Z0RAN JELEI{C
O$Kos$VANEC:
SASANIKLANOWd, lentova f, Ljubganq
za$topa:
ffdrrp"wxWf*l*
dsrffr${io
*
st
Il9t|
povmR0dlyMLJU
PSm{v
-
o5kodovanca.
-
lxo
-
pooblastilopriloieno.
PR"ILSSA:
-
pooblastilo.
*ni$kadruibeisferi* in **t*ri:,_o:q,*.o-*.,*ffi
l, s5.
vsff
infoseefurin
'KB
;#rff.:y's$$*!Ji$rxJxm.l
hankid'd'.
si
tiubrj*na
;s\i:i:r$ri_;]sin,.imc
*t'**iiin-ibieui*ui.in.Iiff'ti'k.Hi$'5i*iilLlJ,t[JJ-$*;iii-$iil;x3$lks:
sr]asnu.
ffiffiilffiJi#iiX"u*i*u*****tiiir.*ii,&
;ffiiiili5#:fl'ffi:ffi-1i}l},YJl;t;Ktr[t\-;*i*j$
i]re$is*s{ijrsr":
$}}s$_s$$866s/eei
N)Jn$wstrmkms*.i* xglns{lnv sm"$i
ndvwN$$\ii
piswruiiu *u$ugnVw$iNutrjw''xlu.spi*NrisN.mi
-&ndrwgCISl*egm
dru$wn Slelvenijev weui. x iuraann: kariernmori.entaciiwin tem ixraaom
neposrmd**
pnvmrnr$m
besednimxr/cra$r.
vsw vu{* m\mvmv mm*sns*mt
pmtvnrjnjoi:esnismo
elejansku
stnn}e.
R-naisknvn,
ki sfe jm iudelnlijw namresnbsrxMqprirejennpo*reham\flm$egw
*elenegacilja
ox{rnmarugotovifvmm.
N*vedencrmsisk*vostmiuvedii v okvirwkr*gn osetrr,ki mepredstavtrjajo
nurmnjnsNmkm,
Xrrxwtwkn su b{}s"vsm vprn$u'rjwp*stov{j*}:xs
}<arje
Nsv$e$\suges$i'bi}u.*,
nedopwstm*
pri opravikntmrekotri
rn"siskwvc.
R.erultafi saxmooklicane
ffiniskave so bili objnvtjeni ua spleild strani Aridrego$kegadru$tva
Stu\'cmijw,
pn je Vn$eSmgmn.njm
X'S
objwvi{CI
hresushvunenlrev*rb*neclupustnn
*bjmvino,saradi
fesnr sntotud{ rm{rwemo
uk*pa${"
Nadalimst* m&spleurihstrmeh mavedenega
dnx$wnobjavil{ vc$ S{nmkcv,v k*terih na ae}o
porui$win$
iu wittiff*m
mn$Lq
hlmti{m
iwt* rm$*strn*tks.Lni$ammsshn,
ki ju prahirml,m
Vn$e*bjave
nn splwtu*lrt jm kmttalermjho$jrmx$irje*r
je
rmedi..j,
si tako i.istvarilapovsempopwdemu
strikoo
$$$Yls{Y}
isnaaukmviemn
oriemtnnijnin tudi ustvnri}otregntiurommrenje
o mm$i
strnmki.
R mm's.$em{m
snmwnjmm
stmfm.ku
pt:swgliv S.m.st
i.netobsu{mxe
mn$*stsnmkm,
p$ *emergre VaSe
ravnnn"i*$tcti kot protipramln,zaradi dcsarso izpoinjemivsi eakolwkismnkieivilnegn deiiktn.
Posledi$rtm
mfo q]bsts"li
\rn$n,od$]eo&dns]en
odgovontostdo na$estrnmkesnradiposegnnjav
*nst im dm"hru{ntwter h$ntmmjw
irmemm
mn$es$ramke,
lear vse predstnv{jm
ps$sg v ustavno
anjnm$en*{lswbnosMe
prnviae,swuwdi
Sessr$e$istrankipripwdaprimexnademmua
odS}<odxdna
nnmnstm.Lo
neprmmm*emj
slqCI
$haldn.
Svo.ientrj'wvwstmCIhjm,l"tl{
k}jwh tmmuudn ste bi}i s s$rm*ai
prcdsmdmikw
ssol*nvxleskupine rn
\KS v imx*muvs*h"S.{n,nov
skupiile, semnanjeni,
da so Vw$apisan}aneresni$nain ste k}jub
tarrn*nadwnjevo.$'i
s ohjnvn*nimmsplefw"
Nndaljwsc spu$Swtm
fi*di v presojoustreumnsti
stroleovne
ixdmj*tsrsr\irloloskmg*
slovnr#ka,pi
$emevstw Vm.$nmmemjw
ieraaili na wwpri.mrerem
in irrotipr"avenna$in, ncarsn:o podrcbno te
opisntringormj.
Gtedemmmnve..dsmo
Vss s*t$ pomivnmrm,
dn se ma$istr*mkiusfucmlopismc*prwi#itw {msvoje
jwr,uuub.jruvi'te"
o$rnvi$iln [ut$,i
je um${swnmkiv pos}ed{ciVn$egaprotiprwvneg*rnvnmnjanastala
Kqlt Ne pojwsqlemu,
nepremufiwq$skn
Skndnsnrmdipmswgnm.jn
v *sehmoshle
prnviaenm$esh',nmke.
V primerl,iivih
primerih usrmNm.
primemwdemavnw
ud$koclnimn
I$.{}$S,{-}0
ll{JN.,ki pwju v tej faei ne bomo
terjali od Vns, v kolik*r bnste t* poniv spo$tovaliim se nn$i stnmnk{*la prirneremmadin
upravi$ili.
Frwv tnkn Vn.s1ruxivmxqcin u.*ruwsorvw
prenehntex kn}tl$rdkuli tovrstnhni sli podnbninri
ravnnxljiv $kCIdo
ma$es&'mlae,
v nasprntnemprimeru bomo mennudomrm
whepali po scdni poti,
knt"Nnm hn .prilteslnrN-rttntNe
sN'nNli,*.
NtiiiN $-rmstr
cNrl$,:lli
k$t{" .tsnk* r, psimn.vuu*.ripw$rmr,*njn
prma{mwNiw
gr.r.purn$
vn
'K*\,s*rv*iu::t\l.t.\'.*\NuNg*vl'tl..tltl1u.n$s'uu:lr,:Nil"*li$isltiu.t'l*li:'c5l*|ru.[wli
N s"pn$tnvss'ljem.
satvs:l
si I* .'}.
n"kn.
".ntIui$i\t.is-
Sr*swplje*
dmwt.S"St.ft$l{$

Similar documents