Last ned vår informasjonsfolder

Comments

Transcription

Last ned vår informasjonsfolder
2016
Enkel informasjon
om gravferd
ravferd.
www.leifpedersen.no
Enkel informasjon om gravferd
3
Bank og post
4
Trygd og økonomisk støtte – Gravferdstønad
4
Hjelp til dødsannonser
5
Enkel informasjon ved seremonien
7
Seremoniformer
8
Forslag til solo
9
Forslag til salmer
10
Salmer for barn
11
Forslag til programmer
12
Blomster
14
Blomstertekster
15
Blomstervers
16
Prisliste
17
Prisoverslag
19
Avgifter fra Kirkeverge
19
Gravminner
20
Minnesamvær
20
Oppsummering – hvem gjør hva
21
Bårebærere
22
Noen ord i sorgen
23
Dikt
25
Arv og opplysninger om skifteform
28
Personlige ønsker ved egen gravferd
32
Veikart til sykehuset i Drammen og i Tønsberg
35
2
Enkel informasjon om gravferd
Vi ønsker
å hjelpe til ved å lytte til deres ønsker. Da vi vet hvor viktig det er å arbeide seg
gjennom sorgen, ønsker vi å invitere pårørende til å ta del i det som skjer før og
under begravelsen eller bisettelsen. Gjennom personlig samarbeid vil vi lage en
ramme rundt dødsfallet som er i tråd med hva den avdøde skulle ha ønsket. God
tid til forberedelse og gjennomføring bør prioriteres.
Begravelse / Minnestund
må finne sted senest 10 virkedager etter dødsfallet,
hvis mulig. Et gravsted festes normalt for 20 år, og kan
senere fornyes for 20 år eventuelt 5 år av gangen.
Gravstedets fester har råderetten over graven. Når det
gjelder gravsted, festetid o.l. vises det til de
lokale kirkegårdsvedtekter, da dette kan variere fra sted
til sted.
Kremasjon / Urnenedsettelse
Ønskes kremasjon, vil høytidligheten være en
bisettelse. Denne kan skje i kirken eller krematoriet.
Nærmeste pårørende må undertegne på en
kremasjonstillatelse. Urnen kan gravlegges på
urnegravsteder og kistegravsteder. Når dette skal skje,
ca. 1 mnd. etter seremoni, må det gjøres en avtale
med gjeldende kirkeverge. Urnen kan oppbevares i krematoriet inntil 6 mnd. før
nedsettelse på ønsket gravlund eller at asken vil bli spredd på ønsket sted.
Ønskes det siste, må gjeldende fylkesmann kontaktes for tillatelse.
Hvem bestemmer
Det er den nærmeste pårørende som har rett til å bestemme over den avdøde, om
det skal være en seremoni, hva slags seremoni, hvor den avdøde skal begraves
osv. Men det er naturlig at familien samarbeider om disse avgjørelsene. Hvis den
avdøde har skrevet ned tanker og ønsker om sin gravferd, bør man ta hensyn til
dette. På ett punkt MÅ man følge den avdødes ønske: Hvis han eller hun IKKE
ønsker å kremeres, må dette respekteres.
3
Bank og post
Avdødes konti vil bli sperret og tidligere fullmakter faller bort. Arvingene kan
disponere avdødes midler når skifteattesten fra skifteretten er utstedet. De fleste
banker og postkontor vil i mellomtiden belaste avdødes konto for
regninger i avdødes navn ved fremvisning av dødsattest. Dette gjelder også
regningen fra begravelsesbyrået som benyttes. Dersom man ønsker å åpne
avdødes bankboks før skifteattesten foreligger, kan skifteretten utstede en
midlertidig fullmakt. Hvis avdøde etterlater seg testamente eller ønsker om egen
gravferd, er bankboksen et naturlig sted å oppbevare dette.
Trygd og
og økonomisk støtte - Gravferdsstønad
Det kan gis gravferdsstønad når den avdøde var medlem av folketrygden.
Gravferdsstønaden er behovsprøvet og kan gis med opptil 22.083,- kroner til å
dekke faktiske utgifter til gravferden. Når avdøde var over 18 år blir
gravferdstønaden avkortet mot formue, tjenestepensjon som blir utbetalt til
avdøde for måneden etter dødsfallet, forsikringsutbetaling og lignende som blir
utbetalt som følge av dødsfallet. Når avdøde var under 18 år blir det gitt en
uavkortet gravferdsstønad med opptil 22.723,- kroner. Båretransport: Når et
medlem i folketrygden dør i Norge og båren med den avdøde må transporteres
over en strekning som er lengre enn 20 km, blir nødvendige utgifter til transport
til nærmeste naturlige gravplass i forhold til det stedet avdøde var bosatt dekket.
(Kun egenandel på 2.272,- kroner må gravferdsansvarlig betale. Utgifter
utover egenandelen utbetales oftest direkte til begravelsesbyrået.) Det gjelder
særlige regler når dødsfallet skjer utenfor Norge. I tillegg er det særlige regler
når dødsfallet skyldes yrkesskade. Eventuelle pensjoner fra folketrygden vil sist
bli utbetalt i dødsmåneden. Vi anbefaler å ta kontakt med NAV for å få
informasjon og veiledning om hvilken økonomisk hjelp som kan ytes. Vær
oppmerksom på at noen fagforbund utbetaler en gravferdsstøtte. Denne utbetales
ikke før skifteattest foreligger. Husk å undersøke hva avdøde hadde av private
pensjoner og forsikringer. Barn under myndighetsalder har krav på barnepensjon.
Kostnader
På side 19 er det satt opp et priseksempel på en gjennomsnitts gravferd. Vi
prøver å gjøre det enkelt, derfor baserer vi oss på faste priser uavhengig av antall
timer, kveld/helge tillegg. En båretur er en båretur innad i samme kommune,
uavhengig lengde, tidspunkt og tid, dette er vi alene om å tilby. Gjeldende
prisliste er på side 17 og 18.
4
Annonseforslag
5
6
Enkel informasjon ved seremonien
Hvor skal vi sitte i kirken/seremonistedet? Et enkelt råd er: Den
nærmeste familie sitter på den siden som talestolen (ikke
prekestol i kirken)står. Er denne i midten (bak kisten) bruker vi
å følge stedets tradisjoner. I Sande, Svelvik, Nesbygda og
Berger brukes venstre side når vi går inn, mens i Bekkestranda bruker vi høyre
side. Ved bæring av kisten er det plass til maks 6
personer. Det anbefales at ingen av bærene kommer
frem til båren, før de får beskjed om dette ved
seremoniens slutt. Ute på kirkegården ønskes det at
kisten senkes helt ned i graven. I Svelvik skjer dette
med hampetau. Blomster som ligger på kisten ved
senkning, forblir nede i graven. Ønskes noe annet,
avtales dette. Ved Svelvik kirke og der familien skal
ha nytt kistegravsted, må Ebbestad Gravlund benyttes da det er fullt på Svelvik.
Nedsettelse av urne
Vårt byrå henter alle urner fra Drammen krematorium, med bårebil, uten kostnad
for de pårørende. Dette skjer ca. 1. måned etter seremonidato. Når det er avgjort
hvor urnen skal settes ned, kan pårørende ta kontakt med gjeldende kirkekontor.
Som oftest skjer ingen kirkelig handling ved denne anledning.
Ved askespredning skal den tomme urna levers tilbake til krematoriet etter utført
oppdrag.
Askespredning
Det er først i de senere år at det er gitt åpning for askespredning i Norge. At
asken spres for vinden har vært vanlig i mange andre land, men det er fortsatt
forholdsvis restriktivt praktisert her til lands. Når særlige grunner foreligger, kan
fylkesmannen gi tillatelse til at private får anlegge egen gravplass på eget sted
for nedsetting av askeurne. Fylkesmannen kan sette vilkår for tillatelsen.
Når det foreligger underskrevet og datert erklæring om dette fra personen som
har fylt 15 år, kan fylkesmannen etter vedkommendes død gi tillatelse til at den
som sørger for gravferden sprer asken for vinden. Ved slik gravferd kan det ikke
kreves kirkelig medvirkning. Fylkesmannen kan sette vilkår for tillatelsen.
7
Seremoniformer og hvordan seremonien kan gjennomføres.
gjennomføres.
Den Norske Kirke
BISETTELSE
BEGRAVELSE
Klokkene ringer
Solist ev. orgelsolo
Klokkene ringer
Solist ev. orgelsolo
1.salme
1.salme
Minneord
Minneord
Blomsterhilsen
Blomsterhilsen
(Ev. musikk/solist)
(Ev. musikk/solist)
Tekstlesning
Tekstlesning
2.salme
2.salme
Andakt / Guds ord
Andakt / Guds ord
Human Etisk /
Fri kirkelig
Start
Solosang: Jag vil tacka livet
Opplesning
Døden er ingen avskjed
Fellessang
Vuggevise av Jens
Gundersen
Tale
Solosang:
Din tanke er fri
Solist /orgelsolo
3. Salme
Kransepålegging /
minneord
Jordpåkastelse og
velsignelse
Solist /orgelsolo
Senking av båren
3 x 3 klokkerslag
Båren bæres ut
VED GRAVEN
CD / Solofremføring
Elton John: Song for Guy
3. Salme
1.vers av salme
Båren senkes
(på krematoriet)
Eventuelt bæres ut
til bårebilen
Jordpåkastelse og
velsignelse
2. vers av salme
3 x 3 klokkerslag
8
Forslag til solosang eller musikk fremføring.
Adagio
Adjø
Air
Amacing Grace/Forunderlig
Ave Maria
Ave Maris Stella
Barn av regnbuen
Barndomsminner frå Nordland
Blott en dag
Blowing in the wind
Bridge over troubled water
Cavatina fra Hjortejegeren
Danse mi vise, gråte min sang
Det er makt i de foldede hender
Det fine vi hadde sammen (DDE)
Den fyrste song eg høyra fekk
Din tanke er fri
Du gamle mor
Eg er ein gjest i verda
Eg ser
Eg veit i himmerik ein borg
Ein fin liten blome
Får jag lâmna några blommor
Gabriel’s Obo
Gje meg handa di, ven,
Har en drøm om å komme hjem
Hjem (Å gi meg et sted)
Hymn to Freedom
Hymne / Fader vår
Høstvisa
I ensomme stunde
If tomorrow never comes
Ingen er så trygg i fare
Jag âr frâmling
Jag trivs best i ôppna landskap
Jag vil tacka livet
Jeg er en seiler
Jeg er i Herrens hender
Jesu, Joy of Man’s Desirin
Vuggevise
Kjærlighet
Larghetto”fra Xerxes/Largo
Memory fra musikalen Cats
Morgendagens søsken
Mot kveld
Nocturne/ Sov på min arm
Når mitt øye, trett av møye
O Jesus åpne du mitt øye
O store Gud
Panis Angelicus
Pie Jesu
Se, solens skjønne lys
Seinsommarmåne
Some die young (Lale)
Solfallsang
Solveigs sang
Sommernatt ved fjorden
Stjernesangen fra Finlandia
Sølvet
Så skimrande var aldri havet
Tears in Heaven
Tema fra filmen ”Limeligth”
Tirn N’a Noir (Wamp)
The Rose
Tonena
Ut mot havet
Ved Rondane
Vuggevise
Våren
Vårsøg
What A Wounderful World
We’ll meet again
Yesterday
You rais me up
Å tenk ein gong
Åses død
Hvem kan segla forutan vind
Så lenge skutan kan gå
+ mange andre
9
Salmenummer med * kan også benyttes som solosang
416 Alltid freidig
854 Ikke sørg for dem som sover
308 Alt står i Guds faderhånd
487 Ingen er så trygg i fare
836 Bedre kan jeg ikke fare
*
*
490 Blott en dag
* 862 Jeg er en seiler på livets hav
*
819 Bred dina vida vingar
* 497 Jeg er i herrens hender
378 Da Jesus satte sjelen fri
*
187 Deg være ære
56 Deilig er jorden
*
Jag har hørt om en stad
14 Jeg løfter opp til Gud min sang
856 Jeg vet meg en søvn
Jeg vet en deilig have
818 Den dag du gav oss, er til ende
423 Jesus det eneste
244 Den store hvite flokk
419 Jesus, du er den himmelveg
Det er makt i de foldede hender
339 Jesus Krist, du er nådens kjelda
864 Din fred skal aldri vike
179 Jesus lever, graven brast!
78 Din, o Jesus, din å være
601 Jesus, styr du mine tanker
663 Du som veien er og livet
223 Kjærlighet er lysets kilde
552 Dype, stille, sterke milde
669 Kjærlighet fra Gud
857 Eg er en gjest i verda
124 Klippe, du som brast for meg
*
843 Eg veit i himmerik ein borg
331 Kom, kom og hør
*
493 Ein fin liten blome
453 Kor stort, min gud
830 En dalende dag
182 Krist sto opp av døde
406 Far verden, farvel
607 Fred for bot for bittert savn
188 Ljos over grav som oss
618 Fylt av glede
586 Lovsang Herren! Han er nær!
828 Gud, når du til oppbrudd kaller
Lykksalig! Lykksalig!
346 Han tek ikkje glansen av livet
418 Med Jesus vil eg fara
826 Her møtes alle veie
354 Milde Jesus, du som sagde
268 Herre Gud, ditt dyre navn og ære
267 Min Jesus, lat mitt hjerta få
599 Herre, signe du og råde
297 Min sjel, min sjel, lov Herren
491 Hit inntil Herren har hjulpet
444 Hos Gud er evig glede
333 Hvilken venn vi har i Jesus
Hver dag er en sjelden gave
*
* 414 Lei milde ljos
Måne og sol
86 Navnet Jesus, blekner aldri
765 No livnar det i lundar
817 No soli bakom blåe fjell
596 I dine hender, fader blid,
468 Nærmere deg min Gud
844 I himmelen, i himmelen
849 Når mitt øye, trett av møye,
454 Ikke en spurv til jorden
606 Når veiene skilles,
10
Salmenummer med * kan også benyttes som solosang
814 O bli hos meg
582 O Herre Krist, deg til oss vend
394 O Jesus Krist, jeg flyr til deg
808 Se solens skjønne lys
Send bud på ham
597 Skriv deg, Jesus, på mitt hjerte
Som en herlig guddomskilde
463 Sorgen og gleden de vandrer
303 Sørg for meg, Fader kjær
806 Så går en dag, än från vår tid
608 Så ta da mine hender
* 281 Takk gode Gud
Hurum kirke
* 475 Tårnhøye bølger går langt i fra
havn
460 Velt alle dine veie
295 Vår Gud han er så fast en borg
494 Å for djup i Jesu kjærleik!
*
Å leva det er å elska
508 Å tenk når en gang samles skal
Salmer for barn
Den dag du gav til oss
Ingen er så trygg i fara
Jeg er liten, men jeg vil høre Jesus til
Jeg er trygg hos deg
Jeg er trøtt og går til ro
Jeg har en engel som følger meg
Kjære Gud, jeg har det godt
Kjære lille gutten min
Milde Jesus, dine hender (du som sagde)
Måne og sol
Nå lukker seg mitt øye
Nå lukker solen sitt øye
Vær meg nær O Gud
11
Noen forslag til frontside på
minneprogrammet.
12
13
Blomster
Om ønskelig kan vi formidle bestilling av blomster uten kostnad. Dere kan selv
være med på å legge fargerammene på blomstene. Dere kan i tillegg anbefale den
blomsterleverandør dere selv velger til familie og venner. Da vi er opptatt av høy
kvalitet og god service, til fornuftige priser, samarbeider vi i dag med;
Hageland Markens Grøde Sande
Blåveispiken Drammen
Blomsterriket Åssiden
Tlf. 33777557
Tlf. 32889100
Tlf 32820220
14
Forslag til blomstertekster
1 Du er / var min kjærlighet
12 Glad i deg, kjære ……...
2 Takk for all kjærlighet og
13 En liten engel til oss kom,
omsorg, du gav til oss alle.
3 Takk for alt du var for
smilte blidt og vendte om.
14 Hva du var kan ingen fatte.
meg/oss
4 Fra ditt liv så lett vi finner,
15 Vi møtes igjen
gode, rike, vakre minner.
5 Takk for godt vennskap
16 Vi savner deg
6 Takk for gode minner
17 Hvil i fred
7 Minnene kan ingen ta fra
18 Fred over ditt minne
meg/oss
8 Takk for livets gleder.
19 Tusen takk, vennen min.
9 Takk elskede hustru / mann
20 Ditt minne lever
10 Bevart i lyst minne
21 Du var mitt alt
11 Høyt elsket, dypt savnet
22 Du var så god
15
Forslag til blomstervers
1
Så lukker vi deg i hjertet inn
og gjemmer deg innerst der
inne.
Der skal du bo i våre sinn,
som et kjært og dyrebart
minne.
11
Ditt hjerte som banket
så varmt for oss alle,
ditt øye som lyste
av godhet og varme,
har stanset og sluknet
til sorg for oss hjemme,
men hva du har vært
vil vi aldri glemme.
2
Du vil alltid være i våre tanker.
3
Takk for smil og gode minner,
som sol gjennom sorgen
skinner.
12
Stille suser trærne
rundt hjemmet du elsket.
Farvel nikker blomstene
du vernet så tro.
Takk kvitrer fuglene
du var så glad i.
Mildt hvisker vinden, sov i ro.
4
Minnes deg i all vår tid,
du var kjærlig, god og blid.
5
Stille du vandret, tålmodig du
led.
Hvil nå i fred.
13
Vi ville så gjerne få ha deg iblant
oss, men slutten er nådd på den
jordiske vei. Godhet og glede du
alltid gav oss, en inderlig takk fra
oss alle til deg.
6
Alltid kjærlig, god og snill.
Vi deg aldri glemme vil.
7
Takk for all kjærlighet,
godhet og varme.
Takk for all omsorg
du gav til oss alle.
14
Nu er du borte
fra sorg og smerte,
nu hviler du trygt i Jesu hjerte.
8
Gjennom sorgens tåke skinner
en krans av gode minner.
Takk for alt du for oss var.
Takk, når vi nå avskjed tar.
15
Et godt hjerte har sluttet å slå.
Vi unner deg hvile,
men savner deg så.
9
Fra livet til døden er veien så
kort,
vi kan ei fatte at du er gått bort.
16
Det led mot aften,
din sol gikk ned.
Din smerte stilnet
og du fant fred.
10 Stille kom døden, den kom som
en venn, tok deg ved hånden og
førte deg hjem.
17
Mamma – fem små bokstaver,
men bak dette enkle ord gjemmes
en verden av det beste på jord.
16
Prisliste over de mest brukte vare og tjenester for 201
2015
Varer og tjenester
Inkl. mva.
Kiste komplett hvit modell 65
Kr.
8.500,-
Kiste komplett trehvit modell 66
Kr.
8.940,-
Kiste komplett lilje modell 67
Kr.
10.400,-
Kiste komplett modell 80
Kr.
13.525,-
Kiste komplett modell 2000
Kr.
14.990,-
Kiste komplett modell 31
Kr.
13.960,-
Kiste komplett kontur modell 44
Kr.
25.500,-
Ekstra lange og brede kister
Kr.
1.960,-
Kiste komplett type barn 60 cm.
Kr.
2.500,-
Kiste komplett type barn 70 cm.
Kr.
2.900,-
Kiste komplett type barn 95 cm.
Kr.
3.955,-
Kiste komplett type barn 130 cm.
Kr.
4.580,-
Kiste komplett type barn 170 cm.
Kr.
5.910,-
Morspose (lik pose)
Kr.
650,-
Klargjøring og bringing av kiste
Kr.
1.050,-
Utstyr seremonisted
Kr.
1.250,-
Trykte programmer, alle typer, 75 stk. Farger / eget design.
Deretter (25 stk. + ev – kr. 150,-)
Kr.
2.450,-
Takkekort med egen tekst og utforming, 75 stk.
Kr.
1255,-
Kontortid (Registerering, fax, e-post, telefoner)
Kr.
1.250,-
Spesialstørrelse, pris innhentes
17
Annonse DT
ca.
2.100,-
Annonse Svelviksposten
kr.
1.200,-
Annonse Sandes Avis
kr.
1.200,-
Annonse Aftenposten
Ca. gjennomsnittspris kr.
3.700,-
Varer og tjenester
Båretur i egen kommune (Fast pris med bårebil og
mannskap uavhengig av tid)
Kr.
4.300,-
Egenandel ved transportstøtte fra trygdekontor
Kr.
2.272,-
Båretur i egen kommune fastpris
(dag/kveld/ natt/ helligdager)
Kr
4.300,-
Stell og nedlegg i kiste når vi gjør det
Kr.
1.050,-
Stell og nedlegg i kiste, ved preparant
(sykehusene)
Kr.
1.180,-
Assistanse seremonisted 2 stk
Kr.
3.500,-
Byråets honorar (Tid sammen med pårørende / avdøde)
Kr.
3.600,-
Solister
Fra
Kr.
2.750,-
Kistedekorasjon (snittpris)
Fra
Kr.
2.800,-
Rundbunnet krans
Fra
Kr.
1.600,-
Åpent hjerte
Fra
Kr.
1.600,-
18
Prisoverslag ved en gravferd
Vårt prisoverslag er satt opp ut i fra hva en gjennomsnittelig seremoni koster. Vi
belaster ikke familien med ekstra kostnader vedrørende kveld/natt/helligdags
tillegg. Samt at vi ikke har egen kostnadspost hvis dere ønsker å se avdøde i
kisten. Vi ønsker å gjøre det enkelt for dere.
Søknad om transportstøtte fra Nav (transport lenger enn 20 km) - dette gjør vi for
familien kostnadsfritt. Kostnad for transport utover egenandelen sendes NAV og
dette blir utbetalt dirkete til byrået. I vår faktura til dere, vil dere bli belastet med
kun egenandelen. Familien får eget brev fra NAV med informasjon om hva som
er utbetalt til oss.
Vedr. behovsøknad hjelper vi dere også, siste års ligning må fremskaffes.
Pris
Tjenester
Klargjøring og bringing av kiste
Kiste type hvit nr 65 komplett (mest brukt)
Utstyr ved seremonien
Utstyrsbil til seremoni sted
Annonse DT
Minneprogram etter eget utkast
kr
1.050,00
kr
8 500,00
kr
1.250,00
kr
850,00
kr
2 100,00
kr
2 450,00
Kontortid (Registerering, fax, e-post, telefoner etc)
kr
1 250,00
Egenandel ved transportstøtte / (transport lenger enn 20 km )
Kr 2.272,00
Transport av båren i egen kommune (Fastpris uansett dag/kveld/helligdag)
kr
4.300,00
Stell og nedlegg i kiste av avdøde
Assistanse ved seremonien
kr
1.050,00
kr
3.500,00
kr
3.600,00
Tid sammen med pårørende / avdøde
Sum å betale
(Byråets honorar)
ca pris
( 75 stk)
kr 29.900,00
Blomster fra familien er ikke satt inn i prisoverslaget, da dette kan variere mye
på antall enheter og priser.
Noen ønsker solister og noen ikke, derfor er heller ikke dette lagt inn i
prisoverslaget.
Regning fra kirkelige fellesråd for gravplass etc kommer direkte fra dem.
19
Gravminner
Om ønskelig står byrået til tjeneste ved å
formidle nye gravminner eller navntilførsel på
gamle gravminner.
Vår samarbeidspartner Strandberg Stein er et av
distriktes eldste stenhoggeri og som har levert
gravstøtter i genrasjoner.
Navntillførsel på gammel gravstein har en fast pris
på kr. 4.500.- inkl. mva med lett vask. Frakt til og
fra gravlund er inkl. Leveringstid: Fra 3-6 uker
Se dere hjemmeside:
www.strandberg-stein.no
Erik Strandberg tlf. 916 27 899
Minnesamvær:
Snitter pr kuvert levert 165.- (Karbonade på grovbrød + 3 halve snitter etter eget valg)
Pris pr. kuvert ved minnestund, i leide lokaler, er ca. kr. 235,-. Dette inkluderer,
blomsterpynt, duker, servietter, lys, snitter, kaffe/te og en type kake.
Servering, oppdekking, og ryddingskostnader er:
Under 50 pers kr.1800.- /over 50 pers kr 2600.Husleie og mineralvann, vil komme i tillegg.
Stedene som er mest brukt er;
Svelvik:
Sande:
Drammem
Gamle Frithjof
Prestegården
Kirkestua Tangen kirke
Det Gylne Anker
Menighetssenteret
Strømsø Menighetshus Peisestua
Fabrikkjordet
Samfunnshuset
Vinnhuset
Bragernes Menighetshus
Strømsgoset Menighetshus
Røde Kors Huset
Gamle Kommunelokale
Ror huset
20
Oppsummering etter konferransen:
konferransen:
Ønskes kirkelig / humanetisk / nøytral seremoni
Ønskes jordbegravelse eller kremasjon
Hvor skal kisten / urnen gravlegges:
Kirkegård
Nytt eller gammelt gravsted
Hvis gammelt, hvor er gravlagt sist og når:
Ønskes askespredning, hvis ja, hvor?
sted
K H N
J
K
N
G
Familien er velkommen til seremonistedet 1,5 time før seremonien begynner, for å
være med å pynte og danne en helhetlig ramme rundt avskjeden.
Hvem gjør hva:
Informere skifterett/lensmann om dødsfallet
Byrå
Melding til politiet (ved kremasjon).
Byrå
Søknad om transportrefusjon fra NAV.
Byrå
Søknad om behovsstønad fra NAV.
Byrå
Lage og bestille annonse. (byrået bestiller i avtalt avis)
Byrå
Fam.
Velge salmer.
Fam.
Velge musikk ev solist til seremonien.
Fam.
Trykke minneprogram.
…….Stk.
Byrå
Valg av kiste.
Fam.
Fam.
Stell av avdøde, nedlegg i kiste.
Byrå
Privat tøy eller standard tøy fra byrået?
Standard Privat tøy
Bestille / lage selv blomster til båreføring.
Byrå
Fam.
Bestille / lage selv blomster til seremonien.
Byrå
Fam.
Melding til kirkegårdsmyndighetene.
Byrå
Melding til prest, forstander eller
andre som skal lede seremonien.
Byrå
Fam.
Bestille minnestund, ev bevertning.
Byrå
Fam.
Søke gravferdsstøtte fra fagforening.
Bestille navtilførsel gammel stein
Fylle ut skjema om ønsket skifte
Fam.
Fam.
Byrå
Uskifte,privat skifte, offentlig skifte innen 60 dager
Fam
Fam x
21
Bårebærere
Normalt benyttes det 6 personer til å bære. Vennligst informer bærerne på
forhånd hvilke plass de skal ha.
Hva må det tas stilling til etter gravferden?
Kontakte skifteretten vedr. skifte innen 30 dager
(for å fylle ut skjema for ønsket skifte, vi har bare forhåndskontaktet dem.
Se side 28 for informasjon om skifte)
Kontakt følgene for ev. å endre navn,
navn, vi anbefaler å sende epost
Banken
NRK lisensen
Posten
Tidsskrifter
Teleselskap
Foreninger
Telefonkatalogen
Aviser
Strømleverandør
Kommunale avgifter
Kontakte fagforening
vedr. gravferdsstøtte
22
Noen ord i sorgen, til avskjeden og ettertanke
Det gjør vondt å miste et menneske som man er glad i.
Sorg er prisen vi betaler for kjærlighet.
Sorg er ingen sykdom. Det er en
naturlig og sunn tapsreaksjon som
må gjennomleves og bearbeides
over tid. Det er ingen tidsgrense
for sorg.
Noen ganger kan døden komme
brått og uventet. Man kan reagere
på forskjellig vis. Noen med gråt
og smerte, sjokk og fortvilelse,
andre kan oppleve fornektelse og
maktesløshet
Når vi mister noen som står oss
nær, skjer det noe med oss. Livet
blir forandret. Vi opplever det å
miste våre nærmeste veldig forskjellig, og har derfor ulike behov på veien videre.
Det finnes personer i lokalmiljøet som kan kontaktes, dersom man føler behov for
profesjonell hjelp i sin sorg; Prester, helsepersonell, sorggrupper eller andre medmennesker.
23
Je vet om et navn je
Je vet om et navn-je
Som ringgullet glitrer om
Ja-og som kveldsfugl
Og måltrost kvitrer om
Je vet om to auge -je
Sola som såg over
Åser og åer
Og som nattskuggen låg over
Je, vet om to arme -je
Hør gong je kjem i dom
Finn je en bolig En trøst og et hem i dom
Vet om ei sjel je
Som huvu mitt luter åt
Å som je søv i
Og vaknar og kuter åt
Je vet om e gutt je
Go var’n, bli var’n å.
Min sa je, Vår sa vi
Å vår vil’n ælltid bli!!
24
25
Minner
Det er like viktig å kunne glemme som å huske.
Livskunst er å glemme det som kan skade deg,
og ta vare på det som vil gi livet mening.
De minnene som du da sitter igjen med
om de gir tårer eller skaper glede,
-Ja, de er gull verdt!
Gråt inte för att jag är död
(Barbro Lindgren)
Gråt inte för att jag är död
jag finns inom dej alltid!
Du har min röst den finns i dej
den kan du höra när du vill
Du har mitt ansikte min kropp
Jag finns i dej
Du kan ta fram mej när du vill
Allt som finns kvar av mej är inom dej
Så vi är jämt tillsammans
26
Til mine kjære
"Den dagen jeg går
for ikke å vende tilbake.
Jeg vil at dere husker meg
slik som jeg var.
Det blir ikke bedre
mine kjære,
om dere gråter,
da intet kan endre
det savnet dere har.
Den dagen dere står her
og kanskje meg savner.
Jeg vil at dere lever
og livslysten har.
Mine elskede kjære,
jeg vil at dere våkner,
og lever de dager
den tid dere har.”
27
Arv og skifteform
Videre gang ved arveoppgjør
Vårt byrå sender (innen neste dag etter konferansen) inn skjemaet med
personlige opplysninger og opplysninger om arvinger til dødsstedets
skifterett/politimyndighet. Legen skal parallelt levere legeerklæringen til
samme sted.
Det oppfordres derfor at de pårørende tar kontakt med skifteretten/lensmann
innen 30 dager etter dødsfallet, for å foreta ønsket skifte ( uskifte, privat
skifte ev. offentlig skifte). Da arv/skifte kan være komplisert, er det godt å
få tidlig og god veiledning. Det er kun skifteretten som utsteder skifteattest.
Denne må innehas for å få tilgang til avdødes bankkonto/ forsikringer etc.
Når avdøde har bodd i Sande og Svelvik kommune, må arvingene ta
kontakt med Drammen tingrett. ( Tinghuset)
Privat eller offentlig skifte
Forskjellen mellom privat og offentlig skifte og fordelene ved de to
skifteformene
Forskjellen mellom privat og offentlig skifte er at det private skifte
gjennomføres av arvingene selv, eller en de utpeker, uten hjelp av offentlig
myndighet. Et offentlig skifte derimot administreres helt ut av skifteretten,
som også kan be om bistand fra advokat til å gjennomføre skiftet.
Fordelen ved å gjennomføre et privat skifte er at det har små økonomiske
kostnader knyttet til seg, og det kan gjennomføres raskt.
Fordelen ved å gjennomføre et offentlig skifte er at arvingene kan vente og
se om boet har en positiv nettoformue før man overtar, da gjelden blir betalt
under skiftet. Denne form vil føre med seg større kostnader enn ved privat
skifte. (Forskuddteres ca kr 35.000 som et minstegarantibeløp).
28
Arverekkefølge
Drammen Skifterett
Tinghuset, Erik Børresensgate 20. 3015 Drammen
Postadresse: Postbok 1166 Bragernes, 3001 Drammen
Tlf. 32 21 16 00
På www.domstol.no finner du de forskjellige skjemaene til de
forskjellige skifteformene. Når dere har bestemt dere for hvilken
skifteform dere ønsker, fylles dette ut med med informasjon og
signeringer. Dette sendes skifteretten innen 60 dager etter
dødsdato. Vi fortar oss ingenting vedr. skifte. Det sendes kun
melding om at dødsfallet har funnet sted.
Kirkevergekontorer i distriktet
Sande, kikrevergekontor
Svelvik, kirkevergekontor
Drammen kirkelige fellesråd
Lier kirkelige fellesråd
Nedre Eiker kirkelige fellesråd
Hurum kirkelige fellesråd
33 78 53 80
33 78 45 00
32 98 91 07
32 22 02 70
32 27 23 20
32 27 84 02
29
Gjenlevende ektefelle
Uskifte?
Uskifte?
Gjenlevende ektefelle/partner med kun fellesbarn har krav på å sitte i
uskiftet bo. Er det særkullsbarn må disse samtykke i uskiftet bo ev. få sin
arv med en gang. Men det er ikke alltid riktig eller ”lønnsomt” at
gjenlevende blir sittende i uskiftet bo.
Boet kan være så lite at det blir ”lite til skifte” dvs. under 1 G etter fratrekk
av begravelsesutgiftene. Pr 1.mai 2015 er 1G kr 90.068,(skifte—attest § 80)
Gjenlevende ektefelle/partner blir enearving når halve fellesboet, med
fratrekk av gjeld, er under 4G når det er barn, og 6G når arvingene er
foreldre eller avkom etter disse. (privat skifte-skifteattest)
Når ingen av ektefellene/partner har barn kan man skrive gjensidig
testamente hvor den andre er tilgodesett eller man kan fraskrive seg
arveretten. (privat skifte-skifteattest)
Gjenlevende ektefelle/partner kan være ung. Da er det store sjanser for at
man ønsker å gifte seg på nytt eller det kan være stor gjeld og evt.
livsforsikringer. Hvis gjenlevende ektefelle/partner sitter i uskiftet bo og
senere ønsker å gifte seg på nytt, så er det boets størrelse på
skiftetidspunktet som gjelder. Dvs. at gjenlevende ektefelle/partner i
mellomtiden har betalt ned på felles gjeld og evt. fått en livsforsikring som
har gått inn i boet. Boet har da økt i verdi og gjenlevende ektefelle må ut
med mer til arvingene. Man må ta alle forhold i betraktning, ofte i slike
tilfeller kan det ”lønne” seg å skifte med en gang.
Skifter man med en gang tar man aktiva minus passiva. Summen blir delt på
to. Gjenlevende ektefelle/partner sitter med den ene halvpart og den andre
halvpart er avdødes formue. Gjenlevende ektefelle/partner har krav på 1/4
del eller 4 G av avdødes formue når man har barn og 1/2 part eller 6G når
nærmeste slektninger er av avdødes foreldre eller avkom av disse. Er det
ikke arvinger som nevnt foran arver gjenlevende ektefelle alt. (privat skifteskifteattest)
30
Det finnes også et begrep som heter skjevedelingsprinsippet.
Dette går ut på at det en ektefelle tar med seg inn i ekteskapet eller
mottar i arv eller gave under ekteskapet fra andre enn ektefellen kan holdes
utenfor delingen. Dette følger av ekteskapsloven § 59.
Disse tingene må man ta i betraktning og opplyse til
Gjenlevende ektefelle/partner som må ta stilling til uskifte eller skifte.
Det kan også være særeie.
Privat skifte
Ved privat skifte overtar arvingene ansvar for arv og gjeld.
Er det mer gjeld en aktiva behøver IKKE arvingene å overta boet.
Privat skifte kan i mange tilfeller brukes av gjenlevende ektefelle, se
s 26. I de tilfellene hvor avdøde etterlater seg gjenlevende ektefelle og barn
som ønsker skifte, har gjenlevende ektefelle krav på 1/4 eller minst 4G av
avdødes halvpart før det blir noe til barna. Barna har krav på 2/3 deler av
boet etter dette. Det vil si at ved større bo blir det mer til barna enn ved små
bo hvor det i noen tilfeller ikke blir noe igjen.
Bo av liten verdi
Er det imidlertid litt penger på en konto, men mye gjeld, kan det
utstedes attest etter skifteloven § 80. Ved bruk av dette skjema blir man kun
ansvarlig for avdødes gjeld innenfor rammen av det man mottar ihht.
skjemaet/attesten.
Eks: avdøde har kr 10.000,– på konto, gjeld pålydende kr 200 000,og utgifter til egne gravferd på kr 15 000,-. Skjemaet etter skifteloven § 80
fylles ut og underskrives. Etter dette er man ikke ansvarlig for gjelden.
Skjemaet skal alltid brukes når det er under 1G i boet etter fratrekk av
begravelsesomkostningene. Vi anbefaler Advokat firma Larsen/Kjær ,
Inngang N. Storgt. (Børsen) Tlf. 32 27 62 20 vedr. hjelp til
skifteoppgjør. 30 min. gratis konsultasjon pr. tlf ev. personlig
oppmøte på kontoret.
31
Personlig ønsker ved egen gravferd.
Da samfunnet stadig endrer seg, opplever vi en økning i etterspørsel om
muligheten for å kunne planlegge sin egen gravferd. Dette prøver vi å
etterkomme. På bakgrunn av dette har vi laget et skjema som vist nederst på
siden. Dette kan hentes originalt hos oss. Kopi av ferdig utfylt skjema kan
leveres vårt byrå hvis ønskelig. Vi anbefaler at en pårørende eller annen
troverdig person har en kopi av utfylt skjema.
Erklæring
Undertegnede..............................................................................har følgende
ønsker for min gravferd.
Alle praktiske gjøremål i forbindelse med gravferden skal ivaretas av
Navn............................................................................f......./......-......... og utføres
av Begravelsesbyrået Leif Pedersen / Begravelsesbyrået Drammen og omegn as
hva de vanlige byråtjenester angår.
Seremoni
Jeg ønsker gravferden etter Den norske kirkens ordning
Etter frikirkelig ordning
Etter en annen religions/eller livssynsordning
Ingen seremoni
Jeg ønsker disse salmene/ sangene:
1...............................................................................................................................
2................................................................................................................................
3................................................................................................................................
4................................................................................................................................
Jeg ønsker solosang / spill av...................................................................................
32
Jeg ønsker annen sang / musikk / solist…...............................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
Jeg ønsker minnesamvær:
Annonsering
Foretas i avisene:
Ja
DT
Nei
Svelviksposten
Sandes Avis
Andre; ......................................................................................................................
Like kjært som blomster er en gave til.....................................................................
Gravferd
Det ønskes:
Jordbegravelse
Kremasjon
Kisten / urnen ønskes satte ned på:
Nytt gravsted
Gammelt gravsted
Siste gravlagt ................................................................. Hvilket år........................
Minnelund
Askespredning
Ønsket sted .............................................................................................................
Gravsted
Jeg ønsker at gravstedet skal vedlikeholdes ved at det opprettes et legat.
Ja
Nei
Jeg ønsker at mitt legeme etter død skal avgis til medisinsk forskning
i.h.t. lov av 9.februar 1972, nr. 6. (Avtalen må inngåes før dødsfallet inntrer.)
Økonomi
Jeg har forsikring i ...................................................................................................
33
Polisen ligger i..........................................................................................................
Jeg har krav på stønad til gravferden, fra.................................................................
Jeg har deponert penger til gravferden på konto i:
Bank....................................................................konto nr........................................
Jeg har bankboks i: ..................................................................................................
Arv / skifte
Jeg har opprettet testamente som oppbevares hos:
..................................................................................................................................
Andre ønsker og opplysninger:
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
Jeg er kjent med at denne erklæringen ikke er rettslig bindene for mine
pårørende, men et ønske og råd til dem.
Denne erklæringen oppbevares................................................................................
Kopi er oppbevart.....................................................................................................
Sted; ........................................... Dato.........../...........-...............
.............................................................................................
Signatur/underskrift
34
35
Skulle du komme på noe etter vår samtale, vennligst noter.
noter.
1. .........................................................................................................................
2. .........................................................................................................................
3. .........................................................................................................................
Egne notater:
Ring oss, det finnes ingen dumme spørsmål!
E-poster
poster:
er:
[email protected]
[email protected]
www.leifpedersen.no
Tusen takk for tilliten!
tilliten!
Redigert 1/16
36

Similar documents