C:\Klara\Bl 1213 utg 1\bl1213s1.sfg

Comments

Transcription

C:\Klara\Bl 1213 utg 1\bl1213s1.sfg
Godkännande av avtal för omyndig
avseende UF företagande
För anvisning, var god vänd!
Personnummer
Namn och adress
Omyndig
Telefon (även riktnr)
Personnummer
Namn och adress
Förmyndare
Telefon (även riktnr)
Personnummer
Namn och adress
Förmyndare
Telefon (även riktnr)
Namn
Kundnummer
UF Företaget
Omyndigs
roll i UF
företaget
Är firmatecknare i företaget
Nej
Ja
Ska disponera företagets konto
Ja
Nej
Ska vara användare av företagets tjänster/produkter (enligt nedan)
Nej
Ja
Avtal/Tjänster
(stryk de produkter/tjänster
som ej omfattas
av godkännandet)
Godkännande
och underskrift av
förmyndare
•
•
•
•
•
Företagskonto - transaktionskonto för in- och utbetalningar
Internetbanken företag - med betal- och överföringstjänster (företagskopplad dosa)
Telefonbanken Företag - med personlig service
Bankgiroanslutning - för betalningar från kunder
Swish företag - för betalningar från kunder via mobiltelefon
Jag/Vi har, i egenskap av förmyndare för den omyndige, tagit del av ovan angivna avtal/tjänster samt därtill hörande villkor.
Jag/Vi har informerats om att för internetbanken är identifieringsmetoden företagskopplad dosa som ger den omyndige
tillgång till UF företagets hela engagemang i banken.
Jag/Vi godkänner härmed ovan angivna avtal och att de blir gällande genom underskrift av den omyndige. När UF
företaget avvecklar verksamheten upphör samtliga ingångna avtal med banken, UF företaget och dess medlemmar.
Jag/Vi är införstådda med att dessa avtal gäller längst ett år och ska upphöra när UF verksamheten avvecklas och att
utlämnade internetbanksdosor, blanketter m m ska återlämnas till banken.
Datum och ort
Namnteckning
Datum och ort
Namnförtydligande
Datum
Namnteckning
Namnförtydligande
Datum
Namnteckning
Namnteckning
Bevittning
Förmyndares
egenhändiga
namnteckning
bevittnas
Bankens
noteringar1
Legitimering
Granskad2
Namnförtydligande
Namnförtydligande
Adress
Adress
Telefon (även riktnr)
Telefon (även riktnr)
Inlämnad (datum och klockslag)
SIS-märkt
ID-kort
Körkort
Bekräftad (datum, klockslag)
Inlämnad av (namn och personnummer)
Svenskt
EU-pass
Nationellt
ID-kort
ID-handlingens nummer
Bekräftad av (namn)
P-id / Signatur
P-id / Signatur
P-id / Signatur
1Banken kontrollerar godkännandet och behandlar denna handling som en fullmakt. Anteckna när fullmakten inlämnats till banken, datum
och klockslag samt den ID-kontroll som utförts.
2 Vid inlämnande av annan än förmyndarna ska detta godkännande bekräftas enligt instruktion "Fullmakt 201.18"
Bl 1212 utg 2
Allmänna upplysningar samt anvisningar
Upplysningar
•
UF-Företag är inte en juridisk person. Medlemmar i UF företaget är personligt ansvariga för alla
avtal och rättshandlingar som sker inom UF företaget.
•
Den som är under 18 år, omyndig, kan inte själv ingå rättshandlingar före myndighetsdagen.
Förmyndare ska därför alltid godkänna och lämna sitt medgivande till att omyndig ingår rättshandlingar
med banken.
•
Det är alltid förmyndarna GEMENSAMT som företräder den omyndige.
•
Förmyndarna kan avsluta dessa avtal för den underårige i förtid genom skriftlig återkallelse eller
personligt bankbesök.
•
I UF företaget ingår de tjänster och produkter som anges under punkten Avtal/Tjänster. Innehållet i
dessa framgår av särskilda avtal med därtill hörande allmänna villkor för varje produkt/tjänst.
Anvisningar.
•
Förmyndarna ska egenhändigt underteckna Godkännande av avtal för omyndig avseende UF företag
samt förtydliga sin namnteckning.
När den omyndige är firmatecknare eller ska vara användare av företagets tjänster och/eller ska
disponera företagets konto:
•
Ska detta Godkännande av avtal för omyndig avseende UF företagande lämnas av förmyndarna
gemensamt vid personligt besök på banken vid det tillfälle UF företaget startar sitt engagemang med
banken.
• I de fall endast en av förmyndarna kan närvara vid mötet med banken ska förmyndarnas namnteckningar vara bevittnade av två personer.
• Vittnena intygar att förmyndarna egenhändigt undertecknat godkännandet samt anger namnförtydligande, adress och telefonnummer.
När den omyndige endast är medlem i UF företaget:
•
Kan detta Godkännande av avtal för omyndig avseende UF företagande lämnas av den omyndige
själv vid det tillfälle UF företaget startar sitt engagemang med banken.
• Godkännandet ska vara underskrivet av båda förmyndarna och deras namnteckningar bevittnade
av två personer.
• Vittnena intygar att förmyndarna egenhändigt undertecknat godkännandet samt anger namnförtydligande, adress och telefonnummer.
Bl 1212

Similar documents