UVOZ BLAGA IZ SAN MARINA IN IZVOZ V SAN MARINO Pojasnilo

Comments

Transcription

UVOZ BLAGA IZ SAN MARINA IN IZVOZ V SAN MARINO Pojasnilo
UVOZ BLAGA IZ SAN MARINA IN IZVOZ V SAN MARINO
Pojasnilo za ustrezno postopanje
V skladu s Prilogo 38 uredbe 2454/93 se v prvo podpolje polja 1 carinske deklaracije navede šifra, ki
zajema menjavo blaga z določenimi državami in ozemlji. V tej prilogi šifra EU zajema menjavo z
državami Efta in državami, ki so podpisnice Konvencije o skupnem tranzitnem postopku in Konvencije
o poenostavitvi formalnosti v blagovni menjavi. Ker San Marino ne sodi v nobeno od navedenih
skupin držav, se je do decembra 2015 v prvo podpolje polja 1 zahtevala navedba šifre, ki ustreza
tretjim državam (IM oziroma EX).
Za nadzor pravilne izpolnitve prvega podpolja polja 1 v carinski deklaraciji je Slovenija decembra 2015
privzela šifre iz tabele, ki jo je za sistemske namene določila EU. V njej je za San Marino navedena
šifra TOC, ki naj bi se prevedla v šifro EU. To šifro imajo tudi vse države podpisnice Konvencije o
skupnem tranzitnem postopku in Konvencije o poenostavitvi formalnosti v blagovni menjavi. To
posledično pomeni, da je potrebno vpisati šifro EU v carinsko deklaracijo tudi pri deklariranju
uvoznega blaga iz San Marina in izvoznega blaga v San Marino, ne glede na vrsto izdelkov.
Ko bo Unija uskladila sistemsko tabelo s carinsko zakonodajo, bo verjetno potrebno ponovno
spremeniti obravnavano šifro.
V nadaljevanju vas seznanjamo s sedaj veljavnimi postopanji pri izvozu blaga v San Marino in uvozu
blaga iz San Marina.
Za izvoz blaga v San Marino se vloži izvozna carinska deklaracija, v kateri se v prvo podpolje polja 1
navede šifra EU, v polje 37 pa carinski postopek 1000. Zaradi slabe odzivnosti urada izstopa za
zaključek izvoznega postopka predlagamo, da se izvozni postopek zaključi pri uradu izvoza. V tem
primeru se da blago v notranji tranzitni postopek (T2). Kot namembni carinski urad v tranzitni
deklaraciji se navede carinski organ v San Marinu. Pri trgovanju s San Marinom se ne uporablja
skupni tranzitni postopek. San Marino tudi ni pogodbenica konvencije TIR.
V nobenem predpisu, ki ureja poslovanje med Unijo in Republiko San Marinom, niso predpisana
dokazila za dokazovanje porekla blaga. V skladu z določili Sporazuma o sodelovanju med Evropsko
gospodarsko skupnostjo in Republiko San Marino in Izjavo skupnosti iz priloge navedenega
sporazuma (UL L 251, 27. 9. 2005), Republika San Marino prevzema zakone in druge predpise, ki se
uporabljajo pri carinskih zadevah v Uniji, med drugim tudi na področju trgovinskih sporazumov, ki jih
je Unija sklenila z državami partnericami. Glede na navedeno se za dokazovanje preferencialnega
porekla ob izvozu iz Unije v San Marino lahko predloži veljavna in verodostojna izjava dobavitelja,
skladno z določili Uredbe Sveta (ES) št. 1207/2001 (UL L 165, 11. 06. 2001), z vsemi spremembami. Na
zahtevo kupca iz Republike San Marino pa se lahko v Uniji izda tudi izjava na računu ali potrdilo o
gibanju blaga EUR.1.
V skladu s Sklepom št. 1/2002 Odbora za sodelovanje med Evropsko skupnostjo in Republiko San
Marino, z dne 22. marca 2002 o spremembi Sklepa 4/92 Odbora za sodelovanje med Evropsko
gospodarsko skupnostjo in Republiko San Marino, z dne 22. decembra 1992 (UL L 99, 16. 4. 2002) je
kot dokazilo, da je blago v prostem prometu znotraj Unije, potrebno predložiti dokazilo v obliki listine
T2 (blago je v notranjem tranzitnem postopku), ali T2F, T2L ali T2LF, ali listine z enakim učinkom. Če
blago po izvoznem postopku v EU ni bilo dano v notranji tranzitni postopek, je smiselno pridobiti še
dokazilo o unijskem statusu blaga.
Blago, ki je v prostem prometu v San Marinu in se prevaža iz San Marina v Unijo, se zajame z listino
T2 (T2F) ali T2L (T2LF), ki jo izdajo pristojni organi v San Marinu. Ta listina se predloži na uradu Unije
za uvoz, da bi dokazali, da je blago v prostem prometu v San Marinu. Z navedenimi dokumenti se
dokazuje tudi status unijskega blaga. V tem primeru organi v San Marinu navedejo tudi listino, ki je
spremljala blago ob prispetju v San Marino.
Za sprostitev v prost promet unijskega blaga, napotenega iz San Marino v Unijo, se vloži carinska
deklaracija, v kateri se v prvo podpolje polja 1 navede šifra EU, v polje 37 carinski postopek 49. Če je
blago napoteno v Unijo v okviru notranjega tranzitnega postopka (T2), za dokazovanje unijskega
statusa ni potrebno predložiti dodatnega dokazila. Z deklaracijo se obračunajo samo nacionalne
dajatve.
Če prispe v Unijo blago, ki ni bilo v prostem prometu v San Marinu (neunijsko blago), se na vstopu v
Unijo zajame v okviru zunanjega tranzitnega postopka (T1). Za sprostitev blaga v prost promet se
vloži uvozna carinska deklaracija. V prvo podpolje polja 1 se navede šifra EU, v polje 37 carinske
deklaracije postopek 40.
Glede na navedeno, se vsa do sedaj navedena pojasnila in odgovori ne uporabljajo v delih, ki so v
nasprotju s tem pojasnilom.