FAKULTETA ZA NARAVOSLOVJE

Comments

Transcription

FAKULTETA ZA NARAVOSLOVJE
FAKULTETA ZA NARAVOSLOVJE
Vipavska 13, 5000 Nova Gorica
Tel.: (05) 365-35-00
E-pošta: [email protected]
Spletna stran: http://www.ung.si/sl/studij/fakulteta-za-naravoslovje/
Informativno mesto: Univerzitetno središče, Vipavska 11 c, 5270 Ajdovščina.
UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE FIZIKA IN ASTROFIZIKA
Trajanje študija
Študij traja 3 leta.
Kraj izvajanja študija
Nova Gorica, Vipavska 13.
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Fizika in astrofizika se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo;
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih
predmetov; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat opravil pri poklicni maturi;
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
60 % točk,
40 % točk;
kandidati iz točke b) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri poklicni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh pri maturitetnem predmetu
− uspeh iz matematike v 3. in 4. letniku srednje šole
20 % točk,
20 % točk,
20 % točk,
40 % točk.
Vpisna mesta
Redni
30
Fizika in astrofizika – univerzitetni program
Izredni
20
NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE
Način prijave in prijavni roki so objavljeni v uvodnem delu razpisa v točki »XII. Nadaljevanje študija po merilih za
prehode«.
Po merilih za prehode lahko v 2. letnik programa Fizika in astrofizika preidejo študenti iz sorodnih študijskih
programov s področja naravoslovnih in tehničnih ved. Določijo se jim manjkajoče študijske obveznosti, ki jih morajo
opraviti pred vpisom v 3. letnik.
Vpisna mesta
Redni
Izredni
Število vpisnih mest je omejeno Število vpisnih mest je omejeno
Fizika in astrofizika UN (2. letnik)
z razpisanimi vpisnimi mesti za
z razpisanimi vpisnimi mesti za
1. letnik generacije.
1. letnik generacije.
1

Similar documents