Verksamhetsinriktning 2016

Comments

Transcription

Verksamhetsinriktning 2016
Röda Korset Västerås
Förslag på verksamhetsinriktning för 2016
Gå från ord till handling
Röda Korset Västerås grundläggande förutsättningar att verka utgörs av medlemskapet i
Svenska Röda Korset och därmed vidhängande åtaganden, skyldigheter och möjligheter.
Vårt uppdrag är att förhindra och lindra mänskligt lidande var och när det än förekommer
har idag hög aktualitet. Detta sker utifrån ett demokratiskt synsätt baserat på
internationella och nationella beslut samt kretsstämmo- och styrelsebeslut och med
inflytande och påverkan från frivilligledarna.
Våra grundprinciper om humanitet, opartiskhet, neutralitet, självständighet, frivillighet,
enhet och universalitet är grunden för vårt arbete och synen på hållbar utveckling; såväl
ekologisk, social som ekonomisk ska genomsyra det lokala arbetet.
Nationella strategier
Det lokala arbetet utgår från nationella strategier för 2016-2019. Våra verksamheter;
Mötesplats Kupan, Centrum för integration och Social verksamhet och medmänskligt
stöd ryms inom dessa nationella rekommendationer, vilket innebär att:
Förhindra och lindra lidande vid kriser och katastrofer.
Bedriva påverkansarbete för att förhindra och lindra
mänskligt lidande.
Minska risker och stärka förmågan att stå emot svåra
påfrestningar.
Verksamhetsplan och arbetsplaner för 2016
Den stora utmaningen är att ha fokus på hur vi ska ta oss an utmaningarna. De
prioriteringar som vi gör lokalt under 2016 handlar mer vilka om vilka åtgärder vi vidtar
för att når våra uppsatta mål. För varje verksamhet finns en arbetsplan som beskriver
arbetet med förutsättningar som krävs för att nå måluppfyllelse;
Arbetsprocess och organisation
Roller och mandat
Arbetsmetoder/-former
Kommunikationsinsatser
Budget
Uppföljning/ utvärdering
I verksamhetsplanen för 2016 redovisas hur nationella strategier och perspektiv ger
ramar för det lokala arbetet inom våra verksamhetsområden.
Trender, utmaningar

Similar documents