Priloga

Comments

Transcription

Priloga
BOŠTJAN PAVEC
Upravitelj v postopkih zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja
E-pošta: [email protected]
Kranj, 9. 2. 2016
Stečajni dolžnik:
ALPINE BAU GmbH, Salzburg
Podružnica Celje – v stečaju
Mariborska cesta 88
3000 Celje
Matična št.: 1857487000
Davčna številka: SI27868125
Opravilna številka: St 1530/2013
Fiduciarni račun: SI56 0600 0095 6304 093
Okrožno sodišče v Celju
Prešernova 22
3000 Celje
VABILO K DAJANJU ZAVEZUJOČIH PONUDB
ZA NAKUP PREMOŽENJA
BOŠTJAN PAVEC
Upravitelj v postopkih zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja
E-pošta: [email protected]
Kranj, 9. 2. 2016
Stečajni dolžnik:
ALPINE BAU GmbH, Salzburg
Podružnica Celje – v stečaju
Mariborska cesta 88
3000 Celje
Matična št.: 1857487000
Davčna številka: SI27868125
Opravilna številka: St 1530/2013
Fiduciarni račun: SI56 0600 0095 6304 093
Na podlagi sklepa Okrožnega sodišča v Celju opr. št. St 1530/2013 z dne 21. 1. 2016, v osebnem
stečaju zoper dolžnika ALPINE BAU GmbH, Salzburg – Podružnica Celje ter na podlagi 335. člena
ZFPPIPP stečajni upravitelj sodišču predlaga v objavo sledeče
VABILO
k dajanju zavezujočih ponudb za nakup premoženja
I. OPIS PREMOŽENJA, KI SE PRODAJA:
Premičnine:
pohištvo, ki se nahaja v poslovnih prostorih na naslovu Mariborska 88, Celje:
PREDALNIK
PREDALNIK
OMARA ARHIVSKA FURNIRANA
MIZA RAČUNALNIŠKA S POLICO
ENOSED 100CM
ENOSED 100CM
DVOSED 160CM
DVOSED 160CM
STOL PEGASUS ČRNO USNJE
STOL PEGASUS ČRNO USNJE
STOL PEGASUS ČRNO USNJE
STOL PEGASUS ČRNO USNJE
STOL PEGASUS V RO ČRNO USNJE
STOL PEGASUS V RO ČRNO USNJE
STOL PEGASUS V RO ČRNO USNJE
STOL PEGASUS V RO ČRNO USNJE
STOL PEGASUS V RO ČRNO USNJE
STOL PEGASUS V RO ČRNO USNJE
STOL PEGASUS V RO ČRNO USNJE
STOL PEGASUS V RO ČRNO USNJE
STOL PEGASUS V RO ČRNO USNJE
STOL PEGASUS V RO ČRNO USNJE
STOL PEGASUS V RO ČRNO USNJE
BOŠTJAN PAVEC
Upravitelj v postopkih zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja
E-pošta: [email protected]
Kranj, 9. 2. 2016
Stečajni dolžnik:
ALPINE BAU GmbH, Salzburg
Podružnica Celje – v stečaju
Mariborska cesta 88
3000 Celje
STOL MANAGER 4000 KROM RO.NASL.
STOL MANAGER 4000 KROM RO.NASL.
STOL MANAGER 4000 KROM RO.NASL.
STOL MANAGER 4000 KROM RO.NASL.
STOL MANAGER 4000 KROM RO.NASL.
STOL MANAGER 4000 KROM RO.NASL.
STOL MANAGER 4000 KROM RO.NASL.
STOL MANAGER 4000 KROM RO.NASL.
STOL MANAGER 4000 KROM RO.NASL.
STOL MANAGER 4100 RO DV
STOL MANAGER 4100 RO DV
STOL MANAGER 4100 RO DV
STOL MANAGER 4100 RO DV
STOL MANAGER 4100 RO DV
STOL MANAGER 4100 RO DV
STOL MANAGER 4100 RO DV
STOL MANAGER 4100 RO DV
STOL MANAGER 4100 RO DV
STOL MANAGER 4100 RO DV
(OPERATIVA) ARHIVSKA OMARA BREZ VRAT
(OPERATIVA) PREDALNIK NA KOLESA
(OPERATIVA) PREDALNIK NA KOLESA
(OPERATIVA) PREDALNIK NA KOLESA
(OPERATIVA) PREDALNIK NA KOLESA
(OPERATIVA) DELOVNA MIZA 160 X 160
(OPERATIVA) DELOVNA MIZA 160 X 160
(PRIPRAVA DELA) - ARHIVSKA OMARA
(PRIPRAVA DELA) - PREDALNIK
(PRIPRAVA DELA) - PREDALNIK
(PRIPRAVA DELA) - PREDALNIK
(PRIPRAVA DELA) - PREDALNIK
(PRIPRAVA DELA) - DELOVNA MIZA 160
(PRIPRAVA DELA) - DELOVNA MIZA 160
(PRIPRAVA DELA) - DELOVNA MIZA 160
(PRIPRAVA DELA) - DELOVNA MIZA 216
(PRIPRAVA DELA) - DELOVNA MIZA 216
(PRIPRAVA DELA) - DELOVNA MIZA 216
Matična št.: 1857487000
Davčna številka: SI27868125
Opravilna številka: St 1530/2013
Fiduciarni račun: SI56 0600 0095 6304 093
BOŠTJAN PAVEC
Upravitelj v postopkih zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja
E-pošta: [email protected]
Kranj, 9. 2. 2016
Stečajni dolžnik:
ALPINE BAU GmbH, Salzburg
Podružnica Celje – v stečaju
Mariborska cesta 88
3000 Celje
Matična št.: 1857487000
Davčna številka: SI27868125
Opravilna številka: St 1530/2013
Fiduciarni račun: SI56 0600 0095 6304 093
(PRIPRAVA DELA) - DELOVNA MIZA 125
(RECEPCIJA) - ELEMENT S SEDEŽEM
(RECEPCIJA) - RECEPCIJSKI PULT
(RECEPCIJA) - PREDALNIK NA KOLESA
(PISARNA DIREKTOR) - PISALNA MIZA
(PISARNA DIREKTOR) - PREDALNIK
(SEJNA SOBA) - MIZA 250 X 270
(VODSTVO) - PISALNA MIZA 100 X 180
(VODSTVO) - PISALNA MIZA 100 X 1
(VODSTVO) - PREDALNIK NA KOLESA
(VODSTVO) - CVETLIČNA KORITA
(RAČUNOVODSTVO) - PISALNA MIZA 100
(RAČUNOVODSTVO) - ARHIVSKA NIZKA OMARA
(RAČUNOVODSTVO) - PREDALNIK
(KUHINJA) - KUHINJSKI ELEMENTI 2,7
(KUHINJA) - POLICA ZA KAVNI AVTOMAT
(ARHIVA) - ARHIVSKE OMARE BREZ VRAT
(ARHIVA) - MIZA
ENOSED
ENOSED
Izhodiščna cena znaša 9.277,00 EUR (brez DDV).
Varščina znaša 927,70 EUR.
II. PRAVILA ZAVEZUJOČEGA ZBIRANJA PONUDB
1. V postopku zbiranja ponudb lahko sodeluje samo tisti, ki do poteka roka za oddajo ponudb
plača varščino na fiduciarni račun stečajnega dolžnika številka IBAN: SI56 0600 0095 6304 093,
odprtega pri Banki Celje d. d., z namenom plačila: »Plačilo varščine za zavezujoče zbiranje
ponudb St 1530/2013«. Dokazilo o plačilu je potrebno predložiti upravitelju skupaj s poslano
ponudbo.
2. Ponudbe se pošljejo upravitelju na obrazcu priloženem objavi prodaje premoženja.
3. Vplačana varščina se bo kupcu vštela v kupnino, ponudnikom, ki na razpisu ne bodo uspeli,
pa se bo vrnila v roku treh delovnih dni po odločitvi o najugodnejšem ponudniku, brez obresti.
4. O izbiri najugodnejšega ponudnika bo odločeno v 15 dneh od dneva, ko bo potekel rok za
zbiranje ponudb. Ponudniku, ki bo uspel v postopku zavezujočega zbiranja ponudb bo upravitelj
BOŠTJAN PAVEC
Upravitelj v postopkih zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja
E-pošta: [email protected]
Kranj, 9. 2. 2016
Stečajni dolžnik:
ALPINE BAU GmbH, Salzburg
Podružnica Celje – v stečaju
Mariborska cesta 88
3000 Celje
Matična št.: 1857487000
Davčna številka: SI27868125
Opravilna številka: St 1530/2013
Fiduciarni račun: SI56 0600 0095 6304 093
hkrati z obvestilom o izidu poslal tudi besedilo pogodbe.
5. Premoženje bo prodano najboljšemu ponudniku in ga bo izbral upravitelj na podlagi objave
zavezujočega zbiranja ponudb po pravnomočnem sklepu sodišča. Če bo več ponudnikov ponudilo
enako najvišjo ceno se sklene pogodba s tistim, ki ponudi najkrajši rok plačila. Rok plačila ne sme
biti daljši od 30 dni po pravnomočnosti sklepa o soglasju k sklenitvi prodajne pogodbe.
6. Najboljši ponudnik je dolžan skleniti pogodbo o nakupu v 8 dneh od prejema obvestila o
izbiri.
7. Če najboljši ponudnik ne sklene pogodbe ali ne plača v celoti kupnine v predvidenem roku se
smatra, da je odstopil od nakupa in je pogodba razveljavljena po samem zakonu.
8. Če kupec ne plača v roku celotne kupnine ali kakorkoli drugače odstopi od nakupa se mu
vplačana varščina ne vrača.
9. Če zamuda kupca s plačilom kupnine traja več kot 15 dni, lahko stečajni dolžnik odstopi od
prodajne pogodbe, ne da bi moral kupcu dati dodatni rok za izpolnitev. V tem primeru se vplačana
varščina zadrži kot pogodbena kazen.
10. Premoženje se prodaja po načelu »videno-kupljeno«. Stečajni dolžnik ne odgovarja za stvarne
napake premoženja, ki je predmet prodaje.
11. Prodajna pogodba bo sklenjena pod odložnim pogojem, da predkupni upravičenec ne bo
uveljavil predkupne pravice, in pod razveznim pogojem, ki se uresniči, če predkupni upravičenec
uveljavi predkupno pravico.
12. Prodajna pogodba bo sklenjena pod odložnim pogojem, da bo sodišče k njej dalo soglasje, in
pod razveznim pogojem, ki se uresniči, če sodišče soglasje zavrne.
13. Predmet prodaje bo izročen kupcu v lastništvo šele po plačilu celotne kupnine in stroškov in
po pravnomočnosti sklepa sodišča o izročitvi prodanega premoženja (342. člen ZFPPIPP).
14. Cena, ki jo ponudi kupec, ne vsebuje nobenih davščin, dajatev in stroškov. Davščine in stroški
bodo dodatno zaračunani izbranemu kupcu. Stroški sestave pogodbe ter ostali stroški nastali v
postopku prenosa lastništva bremenijo kupca.
15. Kupec mora na poslani ponudbi podati izjavo, s katero izjavi, da ni ovir za sklenitev pogodbe
v skladu z določili 337. člena ZFPPIPP. Izjava je sestavni del obrazca za nakup.
III. POGOJI ZA UDELEŽBO PRI PRODAJI Z ZBIRANJEM PONUDB
1. Ponudbe lahko oddajo domače in tuje pravne in fizične osebe.
2. V postopku zbiranja ponudb ne morejo sodelovati osebe, določene v 337. členu ZFPPIPP.
3. Pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb morajo ponudbi predložiti pisno pooblastilo, pravna
oseba mora ponudbi predložiti izpisek iz sodnega registra, fizična oseba pa fotokopijo osebnega
dokumenta.
4. Pisna ponudba mora vsebovati naziv kupca in njegov točen naslov, ponujeno ceno in ponujeni
rok plačila, ki ne sme biti daljši od 30 dni od sklenitve pogodbe ter kontaktno osebo in naslov.
BOŠTJAN PAVEC
Upravitelj v postopkih zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja
E-pošta: [email protected]
Kranj, 9. 2. 2016
Stečajni dolžnik:
ALPINE BAU GmbH, Salzburg
Podružnica Celje – v stečaju
Mariborska cesta 88
3000 Celje
Matična št.: 1857487000
Davčna številka: SI27868125
Opravilna številka: St 1530/2013
Fiduciarni račun: SI56 0600 0095 6304 093
IV. ROK ZA ODDAJO PONUDB
Rok za oddajo ponudbe je 30 dni po objavi na spletni strani AJPES. Ponudbe je potrebno poslati v
zaprti ovojnici na sedež upravitelja: Boštjan Pavec s.p., p.p. 18, 4207 Cerklje - s pripisom
»Ponudba - St 1530/2013.« V primeru priporočene pošiljke se dan oddaje na pošto šteje kot dan
prispetja pošiljke na naslov.
V. INFORMACIJE O PREDMETU PRODAJE
Vse informacije vezane na predmet prodaje dobijo zainteresirani ponudniki preko e-maila
[email protected]
S spoštovanjem,
Boštjan Pavec
Upravitelj
BOŠTJAN PAVEC
Upravitelj v postopkih zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja
E-pošta: [email protected]
Kranj, 9. 2. 2016
Stečajni dolžnik:
ALPINE BAU GmbH, Salzburg
Podružnica Celje – v stečaju
Mariborska cesta 88
3000 Celje
Matična št.: 1857487000
Davčna številka: SI27868125
Opravilna številka: St 1530/2013
Fiduciarni račun: SI56 0600 0095 6304 093
PONUDBA (St 1530/2013)
(Zavezujoče zbiranje ponudb)
Predmet ponudbe:………………………………………………………………………………
(navedba nepremičnin/-e, na katero/-e se ponudba nanaša)
Ponudnik (firma, fizična oseba) ...............................................................................................
Naslov/sedež: ...........................................................................................................................
Davčna številka: .................................................
Matična številka: ................................................
Telefon: ..................................................................
Fax:............................................................... Elektronski naslov: ................................................
Zakoniti zastopnik: ...............................................................
Kontaktna oseba: ..................................................................
Ponujena nakupna cena: .......................................................
Ponujen rok plačila: ..........................................................................
Ponudba velja do podpisa pogodbe z izbranim ponudnikom, ali do sprejema odločitve stečajnega
dolžnika, da se postopek zaključi brez izbire ponudnika.
Izjavljamo:
• da smo podrobno proučili »Vabilo k dajanju ponudbe«,
• da se v celoti strinjamo s pogoji prodaje in pravili postopka in jih tudi v celoti sprejemamo,
• da so vsi podatki v ponudbi resnični,
• da se odpovedujemo uveljavljanju kakršnihkoli zahtevkov iz naslova stroškov, škode in drugih
naslovov, ki bi izvirali iz sodelovanja v tem postopku ali iz morebitne odločitve, da se premoženje ne
proda, ne glede na razlog za takšno odločitev,
• da ni ovir za sklenitev pogodbe s stečajnim dolžnikom določenih v prvem odstavku 337.čl.
ZFPPIPP.
Kraj in datum: ........................................
Ime in priimek podpisnika (tiskane črke): ............................................................
Žig in podpis:
Priloga:
- potrdilo o plačilu varščine

Similar documents