739 Nå øyner vi lyset av dagen

Comments

Transcription

739 Nå øyner vi lyset av dagen
739
#
4
& 4
#
#
#
#
#
#
#
T Silvio Meincke 1982
O Vidar Kristensen 1994
M Edmundo Reinhardt og Juão Carlos Gottinari 1982
œ
œ œ œ œ œ œ ú
œ
Nå
œ œ ú
œ
ú
œ
œ
œ
œ
La
/
/
œ
en
œ
œ
La
œ
œ œ
rå - de. Vi
œ
du
gri -per
per inn.
œ œ œ
/
ú
ú
Ånd, ai - e,
ú
ú
-
œ #œ
/
oss,
œ œ œ
ú
ú
œ
œ
La
ú
ei - a,
ú
œ
œ
la
fes - ten og
œ œ œ ú
œ
gri-per
per inn.
œ œ
/
œ œ œ
œ œ œ #œ
ai - e,
/
œ œ
ven - ter at
gle - den bli skapt
ai - e,
œ œ
œ
ved din nå - de! Vi
/
œ œ
le er tryg - ge.
ven - ter at du
œ œ œ
flyk - ter hver
œ œ
œ œ ú.
/
gle - den bli skapt
ú
œ œ œ
œ œ œ
œ œ
œ
kom - mer du, Je - sus, og
frem - tid der al
œ œ ú
gle - den få
œ
œ œ œ
œ
œ
ri - ket ditt kom - me til
œ
/
øy - ner vi ly - set av da - gen, nå
natt - li - ge skyg - ge. Snart
ska - per
œ
œ #œ
ved din
ú.
ai - å.
2 Nå åpner vårt håp sine knopper,
de varsler at blomstene kommer.
De lover ditt nærvær iblant oss.
Av overflod bugner din sommer.
Omkved
982
994
982
862
3 Vi ber om en jord uten ondskap.
Det fruktbare land er vår lengsel,
der fred og rettferdighet råder,
en jord uten hat, uten trengsel.
rettferd og fred
Omkved
4 Vi ber om en jord uten kriger,
der grenseløst vennskap kan vinnes,
der hender kan møtes med tillit,
og våpen og vold ikke finnes.
Omkved
5 Vi vet at et frø er blitt plantet:
ditt løfte om riket du gir oss.
Din fremtid gir håp for vår nåtid;
snart kommer du selv og befrir oss.
Omkved
T Edvard Hoem 1983
M Henning Sommerro 1983
T © Silvio Meincke
O © Vidar Kristensen
M © Juão Carlos Gottinari M © Edmundo Reinhardt
740
T
M

Similar documents