3 Årligt verksamhetsbidrag - fritid 2016-01

Comments

Transcription

3 Årligt verksamhetsbidrag - fritid 2016-01
1 (1)
Ansökan
Årligt verksamhetsbidrag - fritid
Förening
Avser år
Föreningens namn
Kund id:
Adress
Ev c/o
Telefon
Postnummer och ort
Bankgiro/Plusgiro
Föreningens hemsida
Föreningens E-post
Antal aktiva betalande medlemmar 7-20 år
Antal medlemmar enligt ovan
Har föreningen detta bidragsår
nattvandrat i kommunens regi?
Vägningstal
 Nej inte deltagit
 Ja
Antal bidragsberättigade sammankomster som redovisats enligt lokalt aktivitetsstöd
under kalenderåret för åldern 7-20 år
3-15+ deltagare/sammankomst
Antal sammankomster
Vägningstal
Kultur-och fritidsförvaltningens anteckningar
Underskrift ordförande/kassör
Datum
Namnförtydligande
Underskrift
Underskrift revisor
Datum
Namnförtydligande
Underskrift
Kultur- och fritidsförvaltningens anteckningar
Beräkning vägningstal
Summering vägningstal
Grundbelopp
Beslut
Till ansökan skall bifogas senaste upplaga av
Blanketten sänds till
Sigtuna kommun
Kultur- och fritidsförvaltningen
195 85 MÄRSTA
SIG Årligt verksamhetsbidrag fritid 2016-01
Belopp kr
Ansökan för föregående år inlämnas till
Kultur- och fritidsförvaltningen
från 1 januari, dock senast 31 oktober.
Undertecknat årsmötesprotokoll
Verksamhetsberättelse
Ekonomisk berättelse
Revisionsberättelse undertecknad
Riktlinjer för att motverka alkhol, droger samt mobbing
Föreningsuppgiftsblankett
* Personuppgifter som lämnas i samband med ansökan databehandlas för administration av ärendet. Ändamålet är därför att handlägga,
administrera, utöva tillsyn och i förekommande fall avgiftsdebitera ansökningar/ärenden inom nämndens ansvarsområde. Behandling sker
enbart för dess ändamål och uppgifterna kommer inte att lämnas ut till någon annan. Information om registrerade personuppgifter lämnas
efter skriftlig begäran ställd till Personuppgiftsansvarig, Sigtuna kommun, Kultur- och fritidsnämnden, 195 85 Märsta. Vill Du begära rättelse
av felaktig eller missvisande uppgift kan Du vända dig till samma adress eller ringa 08-591 260 00.
Postadress
Besöksadress
Telefon
195 85 Märsta
Södergatan 20, Märsta
08-591 260 00 vx
E-post
[email protected]
Org.nr
212000-0225

Similar documents