Jäsentiedote 1 - Jyväskylän seudun sotainvalidit ry

Comments

Transcription

Jäsentiedote 1 - Jyväskylän seudun sotainvalidit ry
Sivu 1 / 7
Jyväskylän seudun Sotainvalidit ry
Jäsentiedote 1/2016
Puheenjohtajan palsta
Veljesliiton ja oman osastomme 75- juhlavuosi monine muistorikkaine tapahtumineen on takana ja
arkinen aherrus jatkuu.
Taakse jäänyt vuosi vietiin lävitse toimintasuunnitelman mukaisesti. Juhlavuosi ja pari – kolme
ylimääräistä tapahtumaa aiheuttivat sen, että suunnitellussa budjetissa ei pysytty. Vaikka osaston
talous on vakaalla pohjalla, eletään silti tarkan euron aikoja.
Toimintaa pyritään tehostamaan jo tänä vuonna ja euroja käyttämään entistä taloudellisimmin.
Sihteeri- ja kirjanpitopalvelut ostetaan Veljesliiton Sisä-Suomen piiriltä ja siirrytään kevyempään
kolmen toimikunnan malliin. Omien kirjanpitopalveluiden myötä taloustilannetta kyetään
seuraamaan lähes reaaliajassa.
Tapahtumien määrässä ei ole suurta eroa edelliseen vuoteen. Jokaiselle on tarjolla monen moista
ruumiin ja hengen kulttuuria sekä sosiaalista yhteistoimintaa.
Ikääntymisen vuoksi itse kunkin tarvitsemien palvelujen määrä ja avun tarve kasvavat. Osasto
panostaa alkavana vuonna lähes puolet vuosibudjetistaan kotona-asumisen tukemiseen ja
terveyden ylläpitoon. Omaa pääomaa varaudutaan ”syömään” yli 40 000 €. Tukien ja osaston
maksamien palveluiden perusteita on pyritty selkiyttämään niin, että ne voitaisiin kohdentaa todella
niille, jotka eivät vammojensa perusteella lakisääteisiä palveluita saa sekä niille, jotka esim.
taloudellisen tilanteen takia tukea todella tarvitsevat. Kuluvan vuoden tuista ja muista avustuksista
on kerrottu tarkemmin tämän tiedotteen viimeisillä sivuilla.
Myös tukijäsenet ikääntyvät ja vähenevät. Heitä tarvitaan kipeästi lisää. Jälleen kerran esitän
vetoomuksen kaikille jäsenillemme: Kannustakaa lapsianne ja lastenlapsianne sekä ystäviänne
tulemaan mukaan osaston toimintaan - aluksi tukijäseneksi ja myöhemmin mahdollisesti
Perinnejärjestön jäseneksi. Pienellä avulla voidaan saada aikaan paljon hyvää mieltä!
Toivotan jokaiselle jäsenellemme, heidän omaisilleen ja ystävilleen sekä kaikille tukijoillemme
toimintarikasta vuotta 2016.
Kyösti Tomperi
Jyväskylän seudun sotainvalidit ry:n vuosikokousjuhla ja vuosikokous torstaina
18.2.2016 Telkänpesässä
klo 12.15 – 12.55 ruokailu
klo 13.00 juhla alkaa
klo 14.00 kahvi
klo 14.45 vuosikokous
Lämpimästi Tervetuloa!
Ilmoittautuminen osaston toimistolle viimeistään 12.2.2016 mennessä!
Sivu 2 / 7
OSASTON AVUSTUKSET JA TUET SEKÄ MUUT PALVELUT 2016
Ikääntymisen seurauksena avun tarve kasvaa. Osaston toiminta painottuukin tulevina vuosina
entistä enemmän kotona asumisen tukemiseen.
Avustukset on tarkoitettu ensisijaisesti niille sotainvalideille, jotka eivät kuulu kotiin
vietävien kunnallisten palveluiden piiriin (= 10 % tai sen alle olevat sotainvalidit) sekä niille
puoliso- ja leskijäsenille, jotka ovat taloudellisesti heikoimmassa asemassa.
Siivousapu
Osasto tukee sotainvaliditalouksia sekä sotainvalidien leskiä alan yrityksiltä ostettavissa
siivouspalveluissa seuraavasti:
- avustus on 10 euroa/tunti ja enintään 40 euroa kuukaudessa
- avustusta maksetaan vain niiden yritysten palveluille, jotka osasto hyväksyy tai on
hyväksynyt yhteistoimintakumppaneikseen.
- avustusta ei makseta omaisen suorittamista siivous- tai muista palveluista
Terveyden ylläpito
Osasto tukee niitä jäseniä (sotainvalidit, puolisot ja lesket), jotka eivät saa alla mainittuja
terveyden ylläpitoon liittyviä maksuttomia palveluita esim. kuntoutusjaksoilla, avopalveluissa tai
Kyyhkylän virkistysviikoilla seuraavasti:
- kaksi jalkahoitoa a' 50 euroa eli 100 €/vuosi
- yksi suuhygienia 50 euroa/vuosi
- kaksi hierontaa a’ 50 euroa/vuosi TAI kaksi fysioterapiaa a’ 50 euroa/vuosi
Viikoittaiset allasjumpat Telkänpesässä ja Sairaskodilla sekä Telkänpesän kuntosalivuorot ovat
maksuttomia kaikille jäsenille (sotainvalidit, lesket, puolisot ja tukijäsenet).
Virkistystoiminta
Osasto maksaa parturi-/kampausavustusta seuraavasti:
- sotainvalidimiehille 20 €/vuosi
- sotainvalidinaisille sekä sotainvalidien puolisolle tai leskille 50 €/vuosi.
Muut avustukset
Osasto voi tukea heikossa taloudellisessa tilanteessa olevaa jäsentään äkillisestä sairaudesta tai
puolison kuolemasta johtuvissa tilanteissa. Avustushakemukseen tulee liittää maksutositteet sekä
hakijan edellisen vuoden verotodistus.
ENNEN KUIN TILAAT TAI SOVIT PALVELUSTA
1. OTA YHTEYTTÄ OSASTON TOIMISTOON
2. KERRO, MITÄ PALVELUA OLET OSTAMASSA TAI TILAAAMASSA
3. KENELTÄ AIOT PALVELUN OSTAA TAI TILATA
4. TOIMI SEN JÄLKEEN OHJEIDEN MUKAAN
Huom! Osastolle toimitetuissa kuiteissa oltava selvästi
- palvelun käyttäjän nimi ja osoite, puhelinnumero
- tilinumero fi-tunnuksineen
- milloin palvelua on käytetty
Valtiokonttori korvaa mm. Jalkahoidon osalta seuraavasti:
Vähintään 10 prosentin sotainvalidille Valtiokonttori korvaa kolme jalkahoitoa
kalenterivuodessa. Hoidon tarpeen ei tarvitse liittyä sotavammoihin. Jalkahoitoa
varten voi hakea etukäteen maksusitoumuksen Valtiokonttorilta.
Sivu 3 / 7
Talkootiimi
Talkootiimi auttaa kotona asuvia veteraanitalouksia ja veteraanien leskiä mm. lumitöissä,
nurmikon leikkaamisessa, puiden pilkkomisessa ja kantamisessa jne. Korjaustyöt, remontit ja
maalaustyöt eivät kuulu talkootiimin tehtäviin. Lisätietoja saa osaston toimistolta tai Talkootiimin
vetäjältä Seppo Kinnuselta (puhelin 040 543 0681). Osasto maksaa tiimiläisille aiheutuneet
polttoaine- ja mahdolliset muut kulut tositteita vastaan.
Korjausneuvonta
Vanhustyön Keskusliiton korjausneuvoja Jukka Lampi (puhelin 0400 162 494) auttaa kaikkia
eläkeikäisiä asumista helpottavien korjausten suunnittelussa ja avustushakemusten laatimisessa.
Ennen remontin tai muutostyön teettämistä on ehdottomasti oltava yhteydessä korjausneuvojaan.
Sotilasvammalakiin liittyvä neuvonta
Sotilasvammalakiin liittyvän neuvonnan saat Sairaskodin neuvontapalvelusta. Neuvontapalvelussa
työskentelevät palveluneuvojat terveydenhoitaja Anne Murtolahti ja fysioterapeutti Jarmo Porkka.
Neuvontapalvelun tavoittaa puhelinnumerosta 014 690 614 arkisin klo 8 – 15.45 välisenä aikana.
Tukijäsenet
Tukijäsen auttaa ja avustaa sotainvalideja sekä heidän puolisoitaan ja leskiään arjen tavallisissa
askareissa, hoitaa kauppa-asioita, vie lääkäriin, on tukena teatterissa tai konsertissa, käy
tervehtimässä, lukemassa lehtiä ja ulkoilee heidän kanssaan.
Tukijäseniksi ovat tervetulleita kaikki, jotka haluavat auttaa sodan kokeneita
kunniakansalaisiamme heidän viimeisinä elinvuosinaan. Erityisesti sotainvalidiperheiden jälkipolvia
toivotaan mukaan toimintaan.
Auttaminen perustuu vapaaehtoisuuteen ja keskinäiseen luottamukseen. Tukijäsenen tulee pitää
yhteyttä myös avustettavan omaisiin.
Osasto korvaa tukijäsenelle aiheutuneita kuluja seuraavasti:
- matkat avustettavan luokse julkisen liikenteen mukaisesti
- kuljetuksista aiheutuneet polttoainekulut
- matkan ja ilmaisen sisäänpääsyn teatteriin, konserttiin tai muuhun tapahtumaan silloin,
kun se avustettavan mukaan pääsyn kannalta on välttämätöntä. Tukihenkilön tulee
tämänkaltaisissa tapahtumissa olla myös muiden osallistujien tukena.
Osaston hyväksymät tukihenkilöt ovat avustajatehtävissään Veljesliiton vakuutusturvan piirissä.
Virkistysviikot Kyyhkylässä
Piiri järjestää yhdessä Kyyhkylän kuntoutuskeskuksen (Mikkeli) kanssa kaksi 4 vrk:n
mittaista virkistysviikkoa. Virkistysviikot ovat 4.–8.4.2016 (ma-pe) ja 30.5–3.6.2016 (ma-pe).
Virkistysviikko on osallistujalle maksuton. Virkistysviikot ovat ensisijaisesti tarkoitettu niille
jäsenille, jotka eivät ole oikeutettuja sotilasvammalain mukaiseen kuntoutukseen eivätkä
Valtiokonttorin korvaamiin kotiin vietäviin palveluihin. Sama koskee myös heidän
puolisoitaan ja leskiään. Myös puolisoilla ja leskillä, jotka ovat oikeutettuja kuntoutukseen,
mutta eivät ole määrärahojen loputtua siihen päässeet, on oikeus osallistua
virkistysviikoille. Jyväskylästä on maksuton kuljetus Kyyhkylään.
Jos olet kiinnostunut lähtemään virkistysviikolle, ilmoittaudu osaston toimistolle!
Sivu 4 / 7
Jyväskylän Vanhuspalvelut tiedottaa:
Vapaaehtoinen asiointiapu
Vapaaehtoista asiointiapu voi pyytää Jyväskylän kaupunkialueella asuva henkilö, joka tarvitsee
tukea kertaluontoisesti. Asiointiapua voi saada esimerkiksi lääkärissäkäyntiin, yksittäisille
kauppakäynneille tai tapahtumiin. Vapaaehtoista asiointiapua järjestävät yhteistyössä Punaisen
Ristin Jyväskylän osasto ja Jyväskylän kaupungin vapaaehtoistoiminnan palvelut Vapari.
Palvelupyyntö tulee tehdä viimeistään kolme päivää ennen kuin apua tarvitaan. Pyynnön voi tehdä
joko asiakas itse tai joku muu, kuten kotihoito tai omaiset, asiakkaan puolesta.
Vapaaehtoinen asiointiapu, puh. 050 569 2877, numero päivystää ma-to klo 9.00–12.00
Yhteystiedot
Lisätietoa kotona asumista tukevista palveluista ja niiden myöntämisestä antaa OIVA-keskus
arkisin klo 9-15, puh. 014 266 1801
Avustajatoiminta
Keski-Suomen Sairaskotisäätiö järjestää osana Sotainvalidien Veljesliiton valtakunnallista
projektia sotiemme veteraanien avustajatoimintaa Keski-Suomen alueella. Avustajatoiminnan
tarkoituksena on sotainvalidien, veteraanien ja heidän puolisoidensa ja leskiensä kotona
selviytymisen tukeminen.
Avustajatoiminnan apu voi olla mm. Kodinhoitoa, pyykkihuoltoa, ylläpitosiivousta, ruuan
valmistusta, ulkoilua, pieniä pihatöitä, asiointiapua ja seurustelua. Avustajakäynnin pituus on
vähintään kaksi tuntia kerrallaan, sotainvaliditaloudet saavat palvelun hintaan 12 €/ 2 tuntia.
Lisätietoja ja palvelun tilaus: Avustajatoiminta, Keski-Suomen Sairaskotisäätiö, puhelin
(014) 690 661
Sotainvalidien osallistuminen piirin vuosikokoukseen Sairaskodille 31.3.2016
Mikäli olet kiinnostunut lähtemään osaston edustajana piirin vuosikokoukseen, ota yhteyttä
osaston toimistolle. Kuljetus järjestetään.
Tukihenkilötoiminta
Pyydämme tukihenkilöitä ottamaan toimistolle yhteyttä, mikäli olisit kiinnostunut auttamaan
järjestöämme aktiivisemmin. Toimintamme kaipaa henkilöitä, jotka auttaisivat mm. jäsenistön
kuljetuksissa tapahtumiin, tapahtumissa auttavana kätenä toimimisessa sekä jäsenistölle
yhteydenotoissa. Voit mielesi mukaan valita, mitä haluaisit tehdä. Jokainen yhteydenotto on
tarpeellinen, rohkeasti toimintaan mukaan!
Naisten Porinakerho
Naisten Porinakerho- toiminta on saatu käyntiin ja ensimmäinen keskustelutilaisuus pidetty.
Seuraavat porinat pidetään toimiston kokoustilassa Telkänpesässä 16.3 klo 13 alkaen. Tervetuloa
keskustelemaan mieltä askarruttavista asioista tai vain muuten kahvittelemaan toisten kanssa! Ei
ennakkoilmoittautumista.
Sivu 5 / 7
Kevättalven tapahtumia:
18.2.2016 Jyväskylän seudun sotainvalidit ry:n vuosikokousjuhla ja vuosikokous
Telkänpesässä alkaen ruokailulla klo 12.15. Juhla alkaa klo 13.00. Ilmoittautumiset osaston
toimistolle 12.2.2016 mennessä.
9.3.2016
Piirin talvitapahtuma Kartanon Kievari, Äänekoski. Tilaisuus alkaa lounaalla klo
11.15. Yhteiskuljetus lähtee Vaajakoskelta Vesmanninmäen pysäkiltä klo 9.30 – Telkänpesä klo
9.40 – Heikinkadun risteys klo 9.45 – Harjukadun tilausajolaituri klo 9.50 – Tyyppäläntie klo 10.00
– Ritopohjantie klo 10.05 – Äänekoski. Ilmoittautumiset 29.2. mennessä osaston toimistolle.
Tervetuloa mukaan myös tukijäsenet!
12.4
”Meille kallis on maa”- kirjaesittely Telkänpesässä alkaen klo 13. Kirjan esittelee
Sotaorpojen puheenjohtaja Ritva Kuivanen. Tilaisuuden päätteeksi kahvitarjoilu. Ilmoittautumiset
5.4. mennessä osaston toimistolle.
20.4.
Leskien tapaaminen Vanhassa Pappilassa alkaen klo 13. Tilaisuus on tarkoitettu
niille, jotka ovat jääneet leskeksi vuoden 2015 aikana. Ilmoittautumiset 13.4. mennessä osaston
toimistolle.
7.5.
Elämän meno- teatteriesitys Jyväskylän kaupungin teatterilla alkaen klo 13.
Jäsenhinta kahveineen 20€/ henkilö. Tarvittaessa taksilla yhteiskuljetus 5€/ suunta. Lipun voi
maksaa osaston tilille FI39 2017 1800 1717 82, laita viestiin lähtijän nimi sekä Katoava maa. Voit
käydä maksamassa myös osaston toimistolla. Soitathan ilmoittautumisesi vaikka maksaisit lipun
pankkitilille. Ilmoita myös kuljetuksen tarve. Ilmoittautumiset 20.4. mennessä osaston toimistolle.
25.5.
Vuonna 2016 90 vuotta täyttävien juhla Vanhassa Pappilassa alkaen klo 13.
Päivänsankareille lähetetään henkilökohtaiset kutsut. Ilmoittautumiset osaston toimistolle 16.5.
mennessä.
8.6
Piirin järjestämät yleisurheilukisat Yliopiston kentällä. Ohjelmassa mukavaa
yhdessäoloa kevyen urheilun merkeissä. Sopii kaikenkuntoisille ja kaikenikäisille, myös tukijäsenet
tervetulleita mukaan päivän toimintaan! Tapahtuman päätteeksi ruokailu pizzeriassa. Tule
mukaan, vaikka vain viihtymään!
9.6
Telkänpesän kesäpäivä alkaen klo 11 Telkänpesän pihassa. Ohjelmaa,
yhteislaulua ja ruokailu. Tervetuloa mukaan toimintaan!
15.6
Piirin Kesätapahtuma Laukaan Peurungassa. Perinteinen kesäjuhla, ohjelmassa
mm. musiikkia, puheita ja ruokailu ja kahvitarjoilu. Osasto järjestää yhteiskuljetuksen bussilla,
tarkempi aikataulu kevään kuluessa. Ilmoittautuminen osaston toimistolle 1.6. mennessä.
Tervetuloa!
Muut tapahtumat löydät seuraavalta sivulta luetteloituna kuukausittain. Leikkaa talteen ja
ilmoittaudu!
Sivu 6 / 7
HELMIKUU 1.2.2016
13.2.2016
klo 14
klo 13
15.2.2016
17.2.2016
18.2.2016
klo 14
klo 13
klo 13
29.2.2016
klo 14
MAALISKUU 9.3.2016
HUHTIKUU
14.3.2016
16.3.2016
31.3.2016
klo 14
klo 13
klo 11.30
4.4.2016
4-8.4.2016
12.4.2016
klo 14
13.4.2016
18.4.2016
20.4.2016
27.4.2016
klo 13
klo 14
klo 13
TOUKOKUU 2.5.2016
7.5.2016
klo 13
klo 14
klo 13
Piirin talvitapahtuma Kartanon Kievari, Äänekoski
(ilm. viim. 29.2.2016)
Asevelilounas Sammon Kotilounaassa (tunnuksen omaaville)
Naisten Porinakerho Telkänpesässä (ei ilmoittautumista)
Piirin vuosikokous (kokousedustajille)
Asevelilounas Sammon Kotilounaassa (tunnuksen omaaville)
Virkistysviikko Kyyhkylässä
Meille kallis on maa-kirjaesittely Telkänpesässä
(ilm. viim. 5.4.2016)
Naisten Porinakerho Telkänpesässä (ei ilmoittautumista)
Asevelilounas Sammon Kotilounaassa (tunnuksen omaaville)
Leskien tapaaminen vanhassa Pappilassa (ilm. viim. 13.4.2016)
Kansallisen Veteraanipäivän juhla Kaupungintalon juhlasali
klo 14
klo 13
Asevelilounas Sammon Kotilounaassa (tunnuksen omaaville)
Elämän meno-teatteriesitys Jyväskylän kaupungin teatteri
(ilm.20.4.16)
Kaatuneitten Muistopäivä
Asevelilounas Sammon Kotilounaassa (tunnuksen omaaville)
Naisten Porinakerho (ei ilmoittautumista)
25.5.2016 klo 13
26.5.2016 klo 18
30.5.2016 klo 14
30.5–3.6.2016
Vuonna 2016 90 vuotta täyttävien juhla Vanhassa Pappilassa
Rintamaveteraanien järjestämä konsertti Palokan koululla
Asevelilounas Sammon Kotilounaassa (tunnuksen omaaville)
Virkistysviikko Kyyhkylässä
4.6.2016
9.6.2016
22.6.2016
8.6.2016
15.6.2016
Puolustusvoimain Lippujuhlan päivä
Telkänpesän kesäpäivä
Naisten Porinakerho (ei ilmoittautumista)
Piirin yleisurheilukisat Yliopiston kentällä
Piirin Kesätapahtuma Laukaan Peurungassa
15.5.2016
16.5.2016
18.5.2016
KESÄKUU
klo 11
Asevelilounas Sammon Kotilounaassa (tunnuksen omaaville)
Katoava maa-teatteriesitys Jyväskylän kaupungin teatteri
(ilm.27.1.2016)
Asevelilounas Sammon Kotilounaassa (tunnuksen omaaville)
Naisten Porinakerho Telkänpesässä (ei ilmoittautumista)
Osaston vuosikokousjuhla ja vuosikokous Telkänpesässä
(ilm. 11.2.2016)
Asevelilounas Sammon Kotilounaassa (tunnuksen omaaville)
Tervetuloa tapahtumiin mukaan, tapahtumat ovat myös osaston tukihenkilöille!
Osaston toimisto
Telkäntie 2 C, 40400 Jyväskylä
Avoinna ke – to klo 9-15
puh. 040 778 2740.
Sähköposti: [email protected]
www.jyvaskylanseudunsotainvalidit.fi
Piirin toimisto
Rauhankatu 1, 40100 Jyväskylä
Avoinna ma-pe klo 8.15–15.15
Soita ja varmista, että ollaan paikalla.
Puhelinnumero 010-439 3200.
Sivu 7 / 7