Landzonetilladelse til etablering af legeplads/opstilling af

Comments

Transcription

Landzonetilladelse til etablering af legeplads/opstilling af
Stig Pedersen
Havrevænget 9
8870 Langå
Postadresse:
Favrskov Kommune
Byggesagsafdelingen
Skovvej 20
8382 Hinnerup
Tlf. 89 64 10 10
[email protected]
www.favrskov.dk
Landzonetilladelse til etablering af legeplads
Afgørelse
Favrskov Kommune meddeler hermed landzonetilladelse efter planlovens § 35 stk. 1,
til etablering af legeplads/opstilling af legeredskaber, på adressen Havrevænget 10,
8870 Langå, matr. nr. 4p Vrangstrup By, Granslev.
Dato. 17. februar 2016
Sagsnr.
2015-1088-01
Sagsbehandler
Tine Lysdahl Sørensen
Personlig henvendelse:
Favrskov Kommune
Byggesagsafdelingen
Torvegade 7
8450 Hammel
[email protected]
favrskov.dk
Den røde prik viser beliggenheden af legepladsarealet
Vilkår for tilladelsen
Der stilles følgende vilkår for tilladelsen:
1. At de anførte vilkår og betingelser der er anført i brugsretsaftalens overholdes.
Tilladelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside d. 17. februar 2016. Du må først
udnytte tilladelsen når klagefristen på 4 uger er udløbet. Du vil få besked hvis der indgives klage. Klagefristen er onsdag d. 16. marts 2016.
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter den er meddelt.
Forudsætninger
Tilladelsen er meddelt på grundlag oplysningerne i din ansøgning modtaget 28.
september 2015. Det forudsættes således at det ansøgte udføres som beskrevet i ansøgningsmaterialet og i overensstemmelse med vilkårene for landzonetilladelsen samt
brugsretsaftalen.
Andre tilladelser
Der gøres opmærksom på at det ansøgte kun ved denne tilladelse er behandlet efter
Planlovens § 34 – 38.
Det er ansøgers/ejers ansvar at indhente alle nødvendige tilladelser og dispensationer
til projektet.
Der gøres opmærksom på at det ansøgte kræver en byggetilladelse. Det fremgår at
kommunen allerede har modtaget ansøgning herom. Byggesagsbehandlingen påbegyndes efter klagefristens udløb, under forudsætning af at nærværende tilladelse ikke
påklages.
Sagsfremstilling
Ansøger har på vegne af beboere på Havrevænget og Rugvænget, Bøstrup, ansøgt
om at indrette en ”større” legeplads, på et grønt areal i byen, til fælles glæde og udnyttelse for de lokale beboerne. Arealet er allerede indrettet med to stk. borde/bænke sæt
og en sandkasse, udover dette vil der blive opstillet et vippedyr, og en ”Supernova”.
(se nedenunder).
Arealet, hvorpå legepladsen etableres, ejes af Favrskov Kommune og er 700 m² stort.
Beboerne på Havrevænget og Rugvænget har indgået en aftale om brugen af arealet
med kommunen. Brugsretsaftalen er blevet udvidet med et tillæg til brugsretsaftalen,
underskrevet september 2015, hvor brugsretsarealet fremover også må anvendes til
legeplads.
side 2 af 4
Kommuneplan 13
Arealet ligger inden for landsbyafgrænsningen og kommuneplanramme nr. 12.LB.4,
der udlægger områdets anvendelse til blandet bolig og erhverv. Boliger, offentlige- og
landbrugsformål og ikke generende erhverv, herunder mindre butikker på højst 1.000
m² til områdets daglige forsyning.
Naboorientering
Det ansøgte har i perioden 19. januar – 2. februar 2016 været sendt til naboorientering.
Der er ikke modtaget bemærkninger fra naboerne.
Vurdering
Der er ved afgørelsen lagt vægt på, at det ansøgte ikke strider mod kommuneplanens
retningslinjer samt de hensyn som landzonebestemmelserne og planloven i øvrigt varetager.
Vurderingen bygger på, at opstilling af forskellige legeredskaber, ikke vil være til gene
for, eller medføre væsentlige ændringer på de omkringliggende ejendomme. Det vurderes ligeledes at der ikke er landskabelige, kulturelle og miljømæssige forhold der
kunne tale imod det ansøgte.
Ved udarbejdelsen af landzonetilladelsen har Byggesagsafdelingen tillige lagt vægt på
at udnyttelsen af et grønt område til legeplads, vil være et positivt samfundsmæssigt
tiltag, der vil komme de lokale beboere til gode.
Risikovurdering iht. habitatbekendtgørelsen
Ifølge bekendtgørelse nr. 1828 af 16. december 2015 skal der foretages en foreløbig
konsekvensvurdering af det ansøgte projekts eventuelle indvirkning på en række internationale naturbeskyttelsesområder samt visse beskyttede arter og deres levesteder.
Det ansøgte ligger udenfor internationale naturbeskyttelsesområder og vurderes derfor
at være af underordnet betydning for disse.
Klage
Kommunens afgørelse kan inden 4 uger fra offentliggørelsesdatoen ankes til Natur- og
Miljøklagenævnet jf. vedlagte klagevejledning. Det er Nævnets afgørelse hvornår en
klage er indkommet rettidigt.
Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Hvis der er klaget, må tilladelsen ikke udnyttes, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet opretholder tilladelsen.
Med venlig hilsen
Mogens Kjeldsen
Afdelingsleder
side 3 af 4
/
Tine Lysdahl Sørensen
Landzonesagsbehandler
Kopi til:
Friluftsrådet v/ Thorkild Danielsen, Duevej 3, 8382 Hinnerup, [email protected]
Danmarks Naturfredningsforening, [email protected]
Energinet, [email protected]
Klagevejledning
Lov om planlægning
I henhold til planlovens § 58, (jf. Lovbekendtgørelse af lov om planlægning nr. 1529 af
23/11/2015) kan du påklage Kommunens afgørelse til Natur- og Miljøklagenævnet, inden 4 uger fra offentliggørelsesdatoen.
Klageberettigede er:
1. adressaten for afgørelsen
2. ejeren af den ejendom, som afgørelsen berører
3. offentlige myndigheder
4. enhver med retlig interesse i afgørelsen
5. lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen
6. landsdækkende foreninger og organisationer som efter deres formål varetager
væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser
Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller
www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.
En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du
klager, skal du betale et gebyr på kr.500.-. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvis medhold i din klage.
Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden
om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.
Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet
anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden
Videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.”
Rettidig klage har den virkning, at tilladelsen ikke må udnyttes, med mindre Natur- og
Miljøklagenævnet bestemmer andet.
Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra afgørelsens modtagelse.
side 4 af 4