Ladda ned PB+CV+PORTFOLIO

Comments

Transcription

Ladda ned PB+CV+PORTFOLIO
PE RSON LIGT
BREV
Mattias Bustos
Tekn. kand Fysisk planering
Att ha möjligheten att välja en profession man intresserar
sig för anser jag är ett privilegium. Att verka i en profession
vars resultat påverkar våra samhällen kräver inte inte bara
mognad och ansvar utan även vilja att förändra den till
något bättre.
När jag idag bläddrar igenom teckningar och ritningar från
barndomen i min hemstad Jönköping, är det tydligt att min
fascination för design alltid har funnits där. Mitt nyfikenhet
över att förstå hur våra samhällen fungerar växte sig
starkare med åren. Idag studerar jag på masterprogrammet
i stadsplanering på Blekinge Tekniska Högskola med
förhoppning att vidareutveckla mina teoretiska kunskaper.
Nu söker jag en praktiktjänst med förhoppning att fylla min
kunskapsbank med nya erfarenheter och upprätta nya
värdefulla kontakter. Med tidigare arbetserfarenheter har
jag lärt mig att man kommer långt med att vara ödmjuk
inför den arbetsroll man beträder. Ödmjukhet och vilja att
lära mig av praktiker i tjänst är vad som driver mig till att
söka tjänsten hos er.
Likt Amy Diamond kanske ni frågar er what’s in it for me och
undrar vad jag kan tillföra er organisation? Ni kan förvärva
er en individ som är villig att ta ansvar för delegerade
arbetsuppgifter, kreativ i bemärkelse att jag gärna ser vad
som sker utanför Sverige ur ett planeringsperpspektiv och
en lagarbetare.
Jag ser fram emot möjligheten att berätta mer om mig själv,
mina erfarenheter och mina ambitioner.
Med vänliga hälsningar,
Mattias Bustos
15 februari 2016
Sida 1 av 4
+46730232453
[email protected]
mattiasbustos.se
CURRI CULUM
VITA E
ARBETSHISTORIK
UTBILDNING
MAJ 2014 - IDAG
SEPTEMBER 2015 - IDAG
BLI-OPERATÖR
MASTERPROGRAMMET I STADSPLANERING
BLEKINGETRAFIKEN AB
BLEKINGE TEKNISKA HÖGSKOLA
Har fullgjort två somrar på länstrafiken i
Blekinge med ansvar för beställningledning och information. Har numera en
tillsvidaretjänst vid sidan av studierna.
En liten klass med god gemenskap och
härlig atmosfär. Programmet är en
fördjupning av min kandidatexamen.
MAJ 2012 - IDAG
SEPTEMBER 2012 - JUNI 2015
BUTIKSSÄLJARE
FYSISK PLANERING
TEKNIKMAGASINET AB
BLEKINGE TEKNISKA HÖGSKOLA
Har arbetat både på A6 Center i Jönköping
och på gallerian Kronan i centrala
Karlskrona.
Har
numera
en
tillsvidaretjänst vid sidan av studierna.
Jag tog min kandidatexamen år 2015. Programmet
syftade till att lära ut såväl teoretisk och praktisk
kunskap inom planering.
KURSER
Planering: Introduktion (7.0 HP)
Geografiska informationssystem (9.0 HP)
Planering översiktlig nivå (9.0 HP)
APRIL 2011 - AUGUSTI 2011
Miljökonsekvensbedömning (6.0 HP)
Stadsbyggnadshistoria (3.0 HP)
BUTIKSSÄLJARE
Planering: Gemenskap (12.0 HP)
MEDIA-SATURN-HOLDING, MEDIA MARKT
Planering: Detaljplaneprocess och plangenomförande (9.0)
Arbetade inom HiFi-avdelningen utan
tidigare säljerfarenheter. Blev erbjuden
förlängd tjänst men tackade nej på grund
av studier.
Infrastruktur och mobilitet (15.0 HP)
Naturresurser och landskap (15.0 HP)
Planering och hållbarhet (7.5 HP)
Planeringsteori (7.5 HP)
Planering och medborgardeltagande (7.5 HP)
Kvantitativa och kvalitativa metoder (7.5 HP)
Planeringsteori: Introduktion (6.0 HP)
OKTOBER 2008 - NOVEMBER 2011
Arkitektur och offentliga rum (7.5 HP)
Komplexa stadsbyggnadsprojekt (15.0 HP)
MATTLÄGGARE
Urbanteori (7.5 HP)
NESSIM FAIR SUPPORT AB
Projekt: detaljplanering och översiktlig planering (15.0 HP)
Mitt första jobb. Ett fysiskt krävande jobb
som gick ut på att lägga och plocka mattor
under olika mässor på Elmia, Jönköping.
Kandidatarbete (15 HP)
Sida 2 av 4
PORT FOLIO
Utdrag ur planförslag för stadsomvandling av Karlskronas
stadsmarina. Kurs: Kurs FM 2588 Introduktion till
stadsplanering
Utdrag ur planförslag för Länssjukhus Ekelund, Karlskrona.
Grundkartan var inte helt komplett, därav saknas en del
grundkartelinjer. Utarbetad i AutoCAD + Illustrator. Kurs: FM
1472 Projekt: detaljplanering & översiktlig planering.
Sida 3 av 4
Kandidatuppsats: Ljuset i Karlskrona
LJUSET I KARLSKRONA
E N S T U D I E O M B E LY S N I N G E N I C E N T R A L A K A R L S K RO N A
Mattias Bustos
Kandidatarbete, FM1473 V15 LP4, 15 HP
Programmet för Fysisk Planering, Blekinge Tekniska Högskola
Handledare: Katinka Schartau
2015-05-26
Arbetet redovisar förhållandet mellan belysnings- och fysisk
planering och hur dessa två kunskapsfält kan ge upphov till en
förbättrad utformning av våra städers offentliga miljöer. Förutom
att belysning har såväl rationella och estetiska värden som
funktions- och effektbelysning har ny teknik inom
belysningsbranschen möjliggjort till en form av ljussättning av
platser som tidigare ansågs vara antingen överflödiga, onödiga
eller omöjliga. Hållbar utveckling, det offentliga rummet och
belysningsplanering utgör arbetets teoretiska ram där olika
begrepp ställs emot varandra och konkretiseras i olika
gestaltningsförslag i ett resultatkapitel. I detta kapitel formuleras
visioner för olika problemområden i ett geografiskt avgränsat
område i Karlskrona, där intentionerna med en ny ljussättning
argumenteras och redovisas i ett gestaltande segment.
www.mattiasbustos.se
Syftet med denna uppsats är att ta reda på om sociala medier kan
påverka medborgardeltagande i planprocessen. Det blir därför
även intressant att ta reda på för- och nackdelarna med att
använda sig av sociala medier. En undersökning och analys
genomfördes för att se över hur många av Sveriges kommuner
som använder sig av sociala medier samt hur långt de har kommit
med användadet. En kvalitativ fallstudie gällande den fördjupade
översiktsplanen
av
Storsudret/Brugsvik
kompletterar
surveyundersökningen.
Kurs:
FM
1468
Process
och
medborgardeltagande
Ta gärna del av mitt öppna online-portfolio. Här kan ni ta del av fler
dokument producerade under min tid på BTH och läsa dokumenten i
sin helhet.
Sida 4 av 4