Karriärreformen här och nu

Comments

Transcription

Karriärreformen här och nu
Karriärreformen här och nu
Så många är ni!
14 176 förstelärare och 169 lektorer
Källa: Skolverkets statistik
Här finns ni - förstelärare
23
22
20
17
20
Andel av
förstelärarna
i procent
17
15
Andel av
eleverna i
procent
15
9
8
8
8
6
5
4
Stockholm
Östra
Småland med
Mellansverige
öarna
Sydsverige
Västsverige
Norra
Mellansverige
4
Mellersta
Norrland
Övre Norrland
Källa: Skolverkets statistik
Här finns ni - lektorer
30,2
Andel av
lektorerna i
procent
25,4
23
Andel av
eleverna i
procent
20
17
15
12,4
10,1
13,0
9
8
4,1
Stockholm
Östra
Småland med
mellansverige
öarna
Sydsverige
Västsverige
Norra
Mellansverige
3,0
5
4
Mellersta
Norrland
1,8
Övre Norrland
Källa: Skolverkets statistik
Skolformer
• Grundsärskola eller gymnasiesärskola 2 %
• SFI <1 %
• Vuxenutbildning eller särskild undervisning för
vuxna 2 %
• Grundskolan/förskoleklass 73 %
• Gymnasieskolan 23 %
• Förskolan/fritidshem ? %
• Statlig <1 %
Källa: Skolverkets statistik
Här arbetar ni
84 %
15 %
1%
Källa: Skolverkets statistik
Fördelning efter kön - förstelärare
Alla lärare i Sverige
Läsåret 14/15
Alla förstelärare i Sverige
Höstterminen 2015
23%
29%
71%
77%
Kvinna
Man
Källa: Skolverkets statistik
Fördelning efter kön - lektorer
Alla lärare i Sverige
Läsåret 14/15
Alla lektorer i Sverige
Höstterminen 2015
29%
46%
71%
54%
Kvinna
Man
Källa: Skolverkets statistik
Så här mycket tjänar ni
• Medellönen för förstelärare är 37 880 kr
• Medellönen för lektorer är 45 234 kr
Källa: Skolverkets statistik
Mer om lön
HT 15
Medellön förstelärare
Kvinnor
Män
Skillnad i förhållande till
medellön för alla förstelärare
37 880
37 756
38 284
-124
405
38 073
193
-1 195
Medellön förstelärare i
Kommunal
Enskild
Övriga
36 685
39 031
1 151
Medellön förstelärare i
Grundskola
37 530
-350
Gymnasieskola
Övriga
38 872
992
38 416
537
Källa: Skolverkets statistik
Uppdragets varaktighet
60
50
40
30
20
10
0
Tidsbegränsat, mindre
än 12 månader
Tidsbegränsat, 24
månader - 35
månader
Tidsbegränsat, 12 - 23 Tidsbegränsat, 3 år
månader
eller mer
Förstelärare
Lektor
Tillsvidare
Källa: Skolverkets statistik
Tid för uppdraget
30%
32%
68%
70%
Fått särskild tid avsatt
Anser att tiden är tillräcklig
Inte fått särskild tid avsatt
Anser att tiden är otillräcklig
Källa: Uppföljning av karriärstegsreformen, Delrapport 2, Statskontoret
Uppgifter som förstelärare/lektor
Leda projekt för utvecklad undervisning
Stötta eller handleda andra lärare i undervisningen
Hålla mig uppdaterad om och sprida forskning
Annat ansvarsområde, t.ex. IT, kollegialt lärande
Utpekat ämnesansvar
Annat
Avlasta rektor i det löpande arbetet
Hålla kontakten med universitet och högskolor
Bedriva egen forskning
Det ingår inga särskilda uppgifter i mitt uppdrag
Vet inte
0%
10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
Källa: Uppföljning av karriärstegsreformen, Delrapport 2, Statskontoret
Stödinsatser
Nej, inga särskilda insatser
Ja, deltagande i nätverk med andra
förstelärare/ lektorer
Ja, kompetensutvecklingsinsatser
Ja, annan insats
Ja, individuell coachning
0%
10%
20%
30%
40%
50%
Källa: Uppföljning av karriärstegsreformen, Delrapport 2, Statskontoret
Stöd från rektor
Upplever du att du har rektorns stöd i ditt uppdrag som
förstelärare/lektor?
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Ja, i mycket hög
grad
Ja, i ganska hög
grad
Ja, i någon grad
Nej
Källa: Uppföljning av karriärstegsreformen, Delrapport 2, Statskontoret
Kollegornas inställning
Hur upplever du dina kollegers inställning till dig i rollen
som förstelärare/lektor?
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Mycket
positiv
Ganska
positiv
Varken
positiv eller
negativ
Ganska
negativ
Mycket
negativ
Vet inte
Källa: Uppföljning av karriärstegsreformen, Delrapport 2, Statskontoret
Kollegornas inställning
Har du haft nytta av det arbete som förstelärarna gör på din
skola? (fråga till lärare)
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Ja, i mycket hög
grad
Ja, i ganska hög
grad
Ja, i någon grad
Nej
Mycket negativ
Källa: Uppföljning av karriärstegsreformen, Delrapport 2, Statskontoret
Synliggöra den nytta som
försteläraren och lektorn gör
Pågående studier och forskning
• Uppföljning av
karriärstegsreformen, Delrapport
2, Statskontoret
• Följeforskning förstelärare –
Linnéuniversitetet
• Skolverkets egna rapporter
- Vad gör försteläraren?
- Vem är försteläraren?
- Delårsrapport
#karriar16
Tack för oss!

Similar documents