Lista över alla bidrag i Lärarkonferens2016

Comments

Transcription

Lista över alla bidrag i Lärarkonferens2016
Lärarkonferens2016 – undervisning och lärande i akademin
TORSDAG 18 FEBRUARI 2016
AULA MAGNA STOCKHOLMS UNIVERSITET
Bidrag
Namn
Titel
Bider, Ilia
An approach for
simulation of
apprenticeship in case
based learning courses.
Björkman,
Beyza
Challenges and realities
in English-medium
instruction and research
Blomström,
Vendela
Tandemundervisning –
ett sätt att utveckla det
akademiska lärarskapet
Sammanfattning
We demonstrate how simulated
apprenticeship in the frame of
case based learning can help
students to acquire tacit
knowledge
This panel highlights challenges
and realities in English-medium
Higher Education (HE) settings
regarding academic reading and
vocabulary, doctoral supervision,
and the practices by academic
staff in different European HE
contexts
Presentation av och diskussion
kring en arbetsmodell för
tandemundervisning i tre steg som
syftar till att stödja den kollegiala
pedagogiska utvecklingen.
Tema
Form
Institution
IKT-stött
lärande
Demonstration
Institutionen för data- och
systemvetenskap
Akademisk
litteracitet
Interaktiv presentation
Engelska institutionen
Kollegial
pedagogisk
utveckling
Interaktiv presentation
Institutionen för svenska
och flerspråkighet
1
Blåsjö, Mona
Studenttextens röster
Bolander
Laksov, Klara
Att skapa hållbar
pedagogisk förändring
Bolander
Laksov, Klara
Vad gör en bra lärare? paneldiskussion med fem
pristagare
Bolander
Laksov, Klara
Att vara en kritisk vän
som lärare
Bonetti,
Stefano
Forskningsbaserad
undervisning med peer
instruction
Burden, Tony
Students’ conceptions of
the Nature of Science
Cedervall,
Sofia
Utveckla ditt ledarskap
genom drama
Cedervall,
Sofia
Drama som verktyg i din
undervisning
Akademisk
litteracitet
Strategisk
pedagogisk
utveckling
Vi beskriver principerna för peer
instruction samt illustrerar hur
förberedelse och genomförande av
ett seminarium baserat på denna
metod kan se ut.
The seminar focuses on students’
conceptions of the nature of
scientific knowledge and discusses
ways of promoting students’
understanding of how knowledge
is developed and evaluated in the
Natural Sciences.
Din kropp, röst och uttryck har
betydelse för interaktion och
kommunikation med studenterna
och därmed också lärandet. I
workshopen får du verktyg för att
stärka hela din lärargestalt.
Hur kan dramats verktyg vävas in
i undervisning på högskola och
universitet? I workshopen prövas
olika interaktiva metoder och
modeller för att öka studenternas
engagemang och motivation.
Poster
Institutionen för svenska
och flerspråkighet
Workshop
Centrum för
universitetslärarutbildning
Pedagogisk
skicklighet
Interaktiv presentation
med panel
Centrum för
universitetslärarutbildning
Kollegial
pedagogisk
utveckling
Interaktiv presentation
med panel
Centrum för
universitetslärarutbildning
Pedagogisk
skicklighet
Interaktiv presentation
Fysikum
Akademisk
litteracitet
Rundabordsseminarium
Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas
didaktik
Pedagogisk
skicklighet
Workshop
HSD
Pedagogisk
skicklighet
Workshop
HSD
2
Collin, Jonas
Engagera dina studenter
med digitala lärresurser!
Edsjö, Joakim
Flipped Classroom som
pedagogiskt verktyg
Ericsdotter,
Christine
Effektiv feedback på text
– Kommentarsbank som
metod
Geijer, Lena
Exempel: Student aktiva
arbetssätt
György
Ullholm,
Kamilla
Träna akademisk
litteracitet från dag ett –
utan avkall på
ämnesinnehåll
Henkel,
Martin
Acquiring tacit
knowledge by combining
the simulation of
apprenticeship and case
based learning
Hernwall,
Patrik
Gymnasieelevers förväntan på högre studier
Motivation är en viktig faktor vid
utformningen av framgångsrika
digitala lärresurser. Likaså
genomsyrar motivationen
studentens resa ifrån ansökan till
färdig examen. Vi tittar på
konkreta exempel och kopplar
dessa till motivationsteori.
Kan användning av en bank av
färdigformulerade kommentarer
vara ett sätt för dig att möta
studenters behov av stöd för
akademisk skrivutveckling? Kom
och diskutera!
Det här seminariet handlar om
hur vi på ett enkelt sätt kan stärka
studenternas medvetenhet om
kraven på skrivande och
resonerande inom akademin och
träna deras färdigheter utan att
tappa ämnesfokus.
Vi presenterar hur en
lärlingssituation kan simuleras för
att underlätta för studenter att
tillgodgöra sig så kallad tyst
kunskap.
Hur uppfattar och förstår
gymnasieelever universitet i
allmänhet och universitetsstudier i
synnerhet? En presentation och en
diskussion, med målet att fördjupa
IKT-stött
lärande
Interaktiv presentation
Institutionen för data- och
systemvetenskap
IKT-stött
lärande
Interaktiv presentation
Fysikum
Akademisk
litteracitet
Poster
Språkstudion
Tillgänglig
undervisning
Workshop
Institutionen för pedagogik
och didaktik
Akademisk
litteracitet
Rundabordsseminarium
Institutionen för
språkdidaktik
IKT-stött
lärande
Peka kucha
Institutionen för data- och
systemvetenskap
Akademisk
litteracitet
Interaktiv presentation
Institutionen för data- och
systemvetenskap
3
förståelsen för studenters
förutsättningar att ta i anspråk
universitetsstudier.
Hulten,
Gunilla
Helander,
Karin
Kuteeva,
Maria
Lalander,
Christine
Storylab – ett
samarbetsprojekt i
digitalt dokumentärt
berättande mellan
utbildningar i journalistik
och medieteknik
Så skapade JMK och KTH ett
samarbete som gav studenterna en
kreativ och effektiv undervisning
samt ökad konkurrenskraft på
arbetsmarknaden
Strategisk
pedagogisk
utveckling
Interaktiv presentation
Institutionen för
mediestudier
Att arbeta strategiskt med
pedagogisk utveckling i
olika ämnen
Vicerektor Karin Helander för ett
samtal med en panel där deltagare
från olika ämnesområden berättar
om hur de arbetat strategiskt och
övergripande för att utveckla
institutionens pedagogik
Strategisk
pedagogisk
utveckling
Interaktiv presentation
med panel
CBK
Akademisk
litteracitet
Rundabordsseminarium
Engelska institutionen
Strategisk
pedagogisk
utveckling
Poster
Institutionen för
språkdidaktik
IKT-stött
lärande
Interaktiv presentation
Institutionen för
språkdidaktik
Workshop
Områdeskansliet för
humaniora, juridik och
samhällsvetenskap
Teaching and learning
English for Academic
Purposes: Writing across
disciplines
Självständigt arbete som
en integrerad del i
lärarutbildningen (SAIL)
Nilsson, Tore
Podcast i
Ämneslärarprogrammet
med inriktning mot språk
Oldsjö,
Fredrik
Om betygssättning − hur
använder vi A−F-skalan?
I presentationen presenteras ett
pågående projekt med
podcastavsnitt som pedagogisk
resurs i lärarutbildningen med
inriktning mot språk. En mobil
enhet är bra att ha med sig.
Hur använder vi A−F-skalan när
vi sätter betyg? Hur stor andel
studenter brukar få betyget A?
Varför skiljer sig betygssättningen
mellan olika kurser och ämnen?
Hur kommer vi överens om
tillämpningen av betygsskalan?
Pedagogisk
skicklighet
4
Strategisk
pedagogisk
utveckling
Rundabordsseminarium
Institutionen för data- och
systemvetenskap
Strategisk
pedagogisk
utveckling
Pecha kucha
HSD
Pedagogisk
skicklighet
Interaktiv presentation
Romanska och klassiska
institutionen
Kollegial
pedagogisk
utveckling
Rundabordsseminarium
Slabafinety
Flipping the classroom in
a large course
IKT-stött
lärande
Interaktiv presentation
Stockholm Business
School
Tvåspråkig undervisning,
ja, men hur?
På jakt efter en
Pedagogisk
skicklighet
Strategisk
Olsson, Ulf
Mot global öppen
utbildning?
Pemsel, Maria
Högskolepedagogiskt
didaktiskt
utvecklingsarbete i de
estetiska ämnena bild och
musik
Premat,
Christophe
Är det möjligt att
undervisa en kulturell
kompetens till nybörjare
av en kurs i främmande
språk?
Ringblom,
Natalia
Intern
kompetensutveckling för
en fördjupad diskussion
bland institutionens
medarbetare
Rodríguez
Longarela,
Iñaki
Sandberg,
Ylva
Sandström,
Öppna och flexibla kurser blir
alltmer vanliga som
universitetsutbildning. I detta
rundabordsseminarium
diskuterar vi vilka drivkrafter och
hinder som existerar hos oss
lärare för att utveckla denna typ
av utbildning.
Presentation av ett pågående
utvecklingsprojekt inom
lärarutbildningen på SU, där fem
didaktiklärare som undervisar i
ämnena bild- eller musik försöker
att skapa synergieffekter i
spänningsfältet mellan vetenskap,
hantverk, konst, estetik och
didaktik.
Sessionens syfte är att dela med
våra erfarenheter av projektet
som pågick under 2015 vid
institutionernas sammanslagning
och visa att det finns stora
pedagogiska vinster att göra vid
sammanslagningen.
Juridiska fakultetens arbete med
Workshop
Interaktiv presentation
Institutionen för
språkdidaktik
Juridiska institutionen
5
Marie
pedagogisk identitet
högskolepedagogik
Scheja, Max
Dialogic round-table
session on teaching and
learning in higher
education
Scheja, Max
Öppen dialog kring
lärande och undervisning
i högre utbildning
This round-table session invites
colleagues to raise their own
questions about teaching and
learning in higher education.
I det här rundabordsseminariet
får du möjlighet att resa egna
frågor som du har kring
undervisning och lärande i högre
utbildning.
Skelton,
Alasdair
Slove
Davidson,
Jessica
pedagogisk
utveckling
Akademisk
litteracitet
Rundabordsseminarium
Institutionen för pedagogik
och didaktik
Akademisk
litteracitet
Rundabordsseminarium
Institutionen för pedagogik
och didaktik
Assessment of distance
courses – can we meet
the challenge?
IKT-stött
lärande
Rundabordsseminarium
Institutionen för geologiska
vetenskaper
Vad är problemet med
genomströmningen?
Strategisk
pedagogisk
utveckling
Workshop
Institutionen för biologisk
grundutbildning
Strategisk
pedagogisk
utveckling
Rundabordsseminarium
Institutionen för biologisk
grundutbildning
Strategisk
pedagogisk
utveckling
Interaktiv presentation
HSD
IKT-stött
lärande
Peka kucha
BUV
Slove
Davidson,
Jessica
Hur kan man levandegöra
examensmålen?
Strandberg,
Max
Forskningscirkel,
auskultationer och
lektionsinspelningar redskap för att utveckla
de samhällsvetenskapliga
ämnenas didaktik.
Svedäng,
Maria
Bloggen som arena för
kollaborativt lärande
Med hjälp av deltagarnas
erfarenheter från den senaste
UKÄ-utvärderingen vill vi starta
en diskussion om hur
examensmålen kan konkretiseras i
lärandemålen och
operationaliseras i den dagliga
undervisningsverksamheten.
Rapport från ett pågående projekt
som syftar till att utveckla
samband mellan fem delkurser
inom grundlärarprogrammet med
hjälp av forskningscirklar,
auskultationer och
lektionsinspelningar
Hur kan man använda blogg som
ett didaktiskt verktyg och en
arena för samarbete och
6
Tanja, Schult
Positiv feedback - till
studenterna!
Tielman,
Sanna
Studenters förmåga till
vetenskaplig
kommunikation
von
Ehrenheim,
Hedvig
Att ge en bakgrund till
dagens skolpolitik: en
interdisciplinär kurs om
undervisning och lärande
från antiken till
upplysningen.
Wennerberg,
Jeanna
Insocialisering i och
vägledning till det
akademiska språket
Wennnerberg,
Jeanna
Akademisk svenska för
andraspråkstalare
kollaborativt lärande? Vad tycker
studenterna om bloggandet? Vad
kan man använda bloggen till?
Erfarenheter från många års
bloggande som ett inslag i NTkurser för blivande förskollärare
och grundlärare.
Om vikten av positiv feedback till
studenterna
Presentation av pedagogiskt paket
tidigt under utbildning för att öka
studenters förmåga till klar
skriftlig kommunikation.
Vi vill diskutera vår nya
masterkurs och inspirera till
interdisciplinära samarbeten om
dagsaktuella ämnen.
Sammanfattning: Presentation av
förslag till hur ämneslärare kan
inkludera språkutvecklande
övningar som syftar till att göra
studenterna uppmärksamma på
hur viktigt språket är för såväl
kunskapsinhämtning som
kunskapsutveckling.
Sammanfattning: Här presenteras
hur medel för kvalitetsutveckling
av undervisning har använts för
en nyskapad kurs för studenter
med svenska som andraspråk.
Kursen introducerar språkbruket
på högskolan, såväl det skriftliga
som det muntliga.
Pedagogisk
skicklighet
Workshop
Institutionen för kultur och
estetik
Aademisk
litteraticitet
Interaktiv presentation
Institutionen för socialt
arbete
Pedagogisk
skicklighet
Poster
Arkeologi och antikens
kultur
Akademisk
litteracitet
Workshop
Institution för svenska och
flerspråkighet
Akademisk
litteracitet
Workshop
Institution för svenska och
flerspråkighet
7
Wennström,
Sofie
Bibliotekets digitala
utveckling och
användarnas
informationsbehov
Österlind, Eva
Drama som verktyg i
undervisning om hållbar
utveckling
Österling,
Lisa
Dynamisk programvara i
matematiklärarutbildning
Fang, Tony
“Ship design” and
“Football”: Using
Metaphors in Teaching.
How to Write and
Publish Academic Thesis
Lindfors,
Petra
Samtal i och kring
forskarhandledning:
kommunikationen mellan
handledare och doktorand
Drama som verktyg i
undervisning om hållbar
utveckling ur ett individ- och
samhällsperspektiv ’Hållbar
utveckling’ förväntas genomsyra
undervisningen, men är komplext
och svårgripbart. Workshopen
innehåller dramapedagogiska
arbetsformer riktade till vuxna.
Den bygger på deltagarnas aktiva
medverkan och reflektion. Inga
förkunskaper krävs.
En workshop där vi prövar
dynamisk programvara, och
diskuterar hur en kommunikativ
undervisning kan organiseras, där
programvaran ingår som en
möjlighet för elever att visualisera
och kommunicera matematiska
samband.
Det här rundabordsseminariet
fokuserar på utmaningar i
forskarhandledning och lyfter
möjligheten att använda
styrdokument för
forskarutbildningen som en del i
IKT-stött
lärande
Workshop
Universitetsbiblioteket
Pedagogisk
skicklighet
Workshop
HSD
IKT-stött
lärande
Workshop
Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas
didaktik
Pedagogisk
skicklighet
Rundabordsseminarium
Stockholm business school
Pedagogisk
skicklighet
Rundabordsseminarium
Psykologiska institutionen
8
den centrala och regelbundet
återkommande kommunikationen
mellan handledare och
doktorand.
Hansson,
Henrik
How to manage bachelor
and master theses:
increasing both quality
and productivity?
Suggestions based on a
case study
Schelin, Johan
Studierektorsuppdraget
Brännström,
Pär
REBUS och dess arbete
Roxå, Torgny
Strategiskt arbete och
pedagogiska kulturer
Eisenhauer,
Elli
Kursvärdering – Hur BIG
arbetade fram en
förbättrad
kursvärderingsprocess
Strategisk
pedagogisk
utveckling
Strategisk
pedagogisk
utveckling
Strategisk
pedagogisk
utveckling
Strategisk
pedagogisk
utveckling
BIG berättar om arbetet med att
få till en fungerande och effektiv
kursvärderingsprocess med
digitala kursvärderingar utifrån
en standardmall, kursanalys och
enhetlig återkoppling av resultatet
till studenterna.
Strategisk
pedagogisk
utveckling
Rundabordsseminarium
Institutionen för data- och
systemvetenskap
Interaktiv presentation
med panel
Juridiska institutionen
Rundabordsseminarium
Rundabordsseminarium
Lunds tekniska högskola
Interaktiv presentation
med panel
Institutionen för data- och
systemvetenskap
9

Similar documents