Code of Conduct - deichmann.com

Comments

Transcription

Code of Conduct - deichmann.com
Deichmann
Kodeks poslovne etike
Kodeks poslovne etike DEICHMANN vključuje Kodeks
poslovne etike BSCI, različico 1/2014. Skupina DEICHMANN
je sprejela Kodeks poslovne etike BSCI in ga prilagodila
svojemu formatu, da bi lahko bolje prispevala h kaskadnemu učinku BSCI.
2
Kodeks poslovne etike
Uvod
Mi, skupina DEICHMANN, prevzemamo odgovor-
S Kodeksom poslovne etike DEICHMANN želimo
nost za družbeno in okoljevarstveno združljivost
uvajati in skupaj s poslovnimi partnerji in podjetji
z našim globalnim poslovanjem. Svoje stališče
dobavne verige družbe DEICHMANN graditi pred-
želimo deliti s poslovnimi partnerji in vsemi pod-­
stavljena načela. Če poslovni partnerji ne bodo
jetji dobavne verige, s sodelavci in drugimi part­
upoštevali in izpolnjevali naših načel, sodelova-
nerji, zato smo sestavili Kodeks poslovne etike
nja z njimi ne bomo prekinili, ampak bomo skupaj
DEICHMANN (različica 2016). Brezpogojno in brez
skušali doseči boljšo poslovno etiko.
izjeme morajo kodeks upoštevati vsi poslovni part­
nerji in dobavitelji družbe DEICHMANN.
V skladu z našim osnovnim pravilom morajo vsi
poslovni partnerji in podjetja v dobavni verigi
Kodeks poslovne etike DEICHMANN temelji na
(podizvajalci) družbe DEICHMANN spoštova-
aktualnih načelih pobude Business Social Com-
ti navedena načela pri vseh svojih dejavnostih.
pliance Initiative (BSCI) in na mednarodnih spo-
Če naša načela ne dosegajo standardov nacio-
razumih, ki so bistvenega pomena za izboljšanje
nalnega prava, veljajo nacionalni zakoni in s tem
delovnih pogojev v dobavni verigi. Med omenjene
višji standardi. V takšnem primeru mora poslovni
sporazume sodijo Splošna deklaracija o člove-
partner družbe DEICHMANN o tem takoj obvestiti
kovih pravicah, Smernice o otrokovih pravicah in
skupino DEICHMANN. Če je standard obstoječih
načelih poslovanja podjetja, smernice Združenih
predpisov ali določil višji kot je določen z lokalnimi
narodov na področju »Gospodarstvo in človekove
zakoni, je treba upoštevati naše predpise.
pravice«, načela OECD, globalni dogovor ZN ter
konvencije in priporočila Mednarodne organizacije dela (ILO).
Heinrich O. Deichmann, predsednik upravnega odbora in
izvršnih direktorjev
»Poslovni partner družbe DEICHMANN« je pogodbeni partner, ki je odgovoren za izdelek, postopek ali storitev in ki zaradi
svojega položaja v dobavni verigi lahko zagotavlja izpolnjevanje družbenih standardov. Ta definicija velja za proizvajalce,
distributerje, uvoznike, monterje, ponudnike storitev ipd.
»Podizvajalec« je gospodarski subjekt v dobavni verigi, ki dobavitelje neposredno ali posredno oskrbuje z blagom in/ali
storitvami, ki jih dobavitelji uporabljajo pri oz. za proizvodnjo blaga in/ali zagotavljanje storitev in so s tega stališča zanje
bistveni.
Kodeks poslovne etike
3
1. Sodelovanje zaposlenih in njihova
zaščita
2. Otroško delo in zaščita mladoletnih
zaposlenih
Poslovni partnerji družbe DEICHMANN in podiz-
Za otroško delo velja vsako delo, ki ga opravlja
vajalci v dobavni verigi morajo določiti preverjene
oseba, mlajša od 15 let, razen če lokalna zakono-
prakse vodenja, tako da lahko zaposleni in njihovi
daja predpisuje višjo minimalno starost oz. daljšo
predstavniki sodelujejo pri izmenjavi relevantnih
šoloobveznost. V tem primeru se upošteva višja
informacij o delovnih mestih. Omogočiti morajo
starost. Če je zakonska minimalna starost 14 let,
ustrezne ukrepe za zaščito zaposlenih v skladu s
kot je določeno v izjemah konvencije ILO 138, ki
cilji Kodeksa poslovne etike DEICHMANN in pos-
se nanašajo na države v razvoju, se upošteva nižja
krbeti za obveščanje svojih zaposlenih o njihovih
starost.
pravicah in dolžnostih.
Za »mlade zaposlene« veljajo zaposleni, ki so staPoleg tega morajo poslovni partnerji družbe
rejši od otroka po zgornji definiciji in mlajši od 18 let.
DEICHMANN in podizvajalci v dobavni verigi pri
vodstvenih delavcih, zaposlenih in predstavnikih
Poslovni partnerji družbe DEICHMANN in podiz-
delavcev zagotoviti razvoj ustreznih veščin, da
vajalci v dobavni verigi ne smejo niti neposredno
bodo navedene ukrepe uspešno vpeljali v svoje
ali posredno izvajati otroškega dela po zgornji
poslovanje. Za to pa je potrebno stalno izobraže-
definiciji niti ga dopuščati. Zavezujejo se, da bodo
vanje in nadaljnje usposabljanje na vseh ravneh
zagotovili zanesljive mehanizme za ugotavljanje
poslovanja, zlasti na področju varnosti pri delu.
starosti v postopku zaposlovanja, ki pa v nobenem primeru ne smejo biti ponižujoči ali nedostojni
Na ravni podjetij morajo poslovni partnerji družbe
do delojemalca.
DEICHMANN in podizvajalci v dobavni verigi omogočiti, zagotoviti in podpirati učinkovite mehaniz-
Če so otroci žrtve otroškega dela po zgornji
me za pritožbe, ki bodo na voljo posameznikom
definiciji in jih podjetje odpusti, morajo poslovni
in skupinam, ki bi lahko imeli negativne izkušnje.
partnerji družbe DEICHMANN in podizvajalci v do-
Tudi kjer pravni sistem deluje učinkovito in je za-
bavni verigi uvesti metode in postopke za zagotav-
nesljiv, lahko pritožbeni mehanizmi predstavljajo
ljanje varnosti, zdravja, izobraževanja in razvoja
dodatne prednosti, kot sta hiter stik s pravo ose-
teh otrok, jih dokumentirati in predstaviti svojim
bo, ki ji lahko zaupamo, in hitra pomoč pri morebi-
zaposlenim in drugim zainteresiranim osebam.
tnih nepravilnostih.
Poslovni partnerji družbe DEICHMANN in podizvajalci v dobavni verigi morajo tem otrokom ponuditi primerno podporo in jim omogočati šolanje,
ki ga bodo obiskovali, dokler bodo otroci v smislu
zgornje definicije.
Poslovni partnerji družbe DEICHMANN in podizvajalci v dobavni verigi morajo uvesti, dokumenti-
4
Kodeks poslovne etike
rati in upoštevati metode in postopke za spodbu-
V času trajanja delovnega razmerja poslovni part-
janje izobraževanja v skladu s priporočilom ILO
nerji družbe DEICHMANN in podizvajalci v dobav-
146, ki spodbujajo izobraževanje otrok, ki so po
ni verigi ne smejo od zaposlenih zahtevati kavcije
lokalni zakonodaji šoloobvezni ali se šolajo. Omen­
ali osebnih dokumentov. Delavci imajo pravico, da
jene metode in postopke morajo predstaviti
svoje delovno mesto kadar koli neovirano zapus-
svojim zaposlenim in drugim zainteresiranim ose-
tijo in prekinejo pogodbo o zaposlitvi, pri čemer
bam. Sem sodijo ukrepi, s katerimi zagotavljamo,
morajo upoštevati razumen odpovedni rok.
da noben otrok ali mladoletnik ne bo zaposlen
v času pouka in da prevoz (prevoz na delo in v šolo
ter nazaj domov), pouk in delo skupaj ne bodo tra-
4. Disciplinski ukrepi
jali dlje kot 10 ur dnevno.
Poslovni partnerji družbe DEICHMANN in podizPoslovni partnerji družbe DEICHMANN in podiz-
vajalci v dobavni verigi morajo zagotoviti, da njiho-
vajalci v dobavni verigi zagotavljajo, da mladoletni
vi zaposleni ne bodo izpostavljeni nečloveškemu
zaposleni ne bodo opravljali nočnega dela in bodo
ali ponižujočemu ravnanju, spolnemu nadlegova-
tudi izven delovnega mesta zaščiteni pred situa-
nju, telesnemu kaznovanju, psihični ali fizični pri-
cijami, ki bi ogrožale njihovo zdravje, varnost, mo-
sili in/ali verbalnim žalitvam.
ralni, psihični in fizični razvoj. Podjetja omogočajo
mladoletnim delojemalcem dostop do učinkovi-
Potrebne disciplinske ukrepe je treba vedno pisno
tih pritožbenih mehanizmov, šolskega sistema in
dokumentirati, zaposlenim pa jih je treba ustno
programov na temo varnosti pri delu.
pojasniti na razumljiv način.
3. Prisilno delo
5. Diskriminacija
Za prisilno delo velja vsako delo ali storitev, ki ga
Poslovni partnerji družbe DEICHMANN in podiz-
mora oseba opraviti neprostovoljno, pod prisilo in
vajalci v dobavni verigi ne smejo diskriminirati ali
pretnjo sankcije.
dopuščati diskriminacije ljudi zaradi njihove rase,
kaste, rojstva, družbenega razreda, etnične ali
Poslovni partnerji družbe DEICHMANN in podiz-
narodnostne pripadnosti, vere, invalidnosti, spol-
vajalci v dobavni verigi nikoli ne smejo izvajati ali
ne usmerjenosti, pripadnosti združenju, politič-
dopuščati prisilnega ali obveznega dela, vključno
ne pripadnosti, družinskih vezi ali spola, zlasti v
s suženjstvom, hlapčevstvom, trgovino z ljudmi
delovnem razmerju, pri plačilu, pri nadaljnjem
ali zaporniškim delom.
izobraževanju, pri napredovanju, odpovedi delovnega razmerja ali upokojitvi.
Če imajo poslovni partnerji družbe DEICHMANN
in podizvajalci v dobavni verigi dobiček zaradi
Poslovni partnerji družbe DEICHMANN in pod­
omenjene oblike dela, ki jo izvajajo njihovi po-
izvajalci v dobavni verigi ne smejo ovirati svojih
slovni partnerji v dobavni verigi, tvegajo, da bodo
zaposlenih pri uveljavljanju njihovih pravic do iz-
obtoženi sostorilstva.
obraževanja ali šolanja oziroma pri izpolnjevanju
Kodeks poslovne etike
5
potreb, ki so povezane z njihovo raso, družbenim
Poslovni partnerji družbe DEICHMANN in podiz-
razredom, narodno pripadnostjo, vero, invalidno-
vajalci v dobavni verigi morajo nuditi dostojne in
stjo, spolom, spolno usmerjenostjo, pripadnostjo
človeške delovne pogoje. To pomeni tudi podpo-
združenju ali politično pripadnostjo.
ro zaposlenim v njihovih vlogah staršev ali skrbnikov, predvsem pri migrantih in sezonskih delav-
Poslovni partnerji družbe DEICHMANN in podiz-
cih, ki imajo svoje otroke v svojih domovinah.
vajalci v dobavni verigi ne smejo dopuščati nobenega vedenja, vključno s kretnjami, ustnimi izrazi
Poslovni partnerji družbe DEICHMANN in podiz-
ali fizičnimi stiki, ki bi pomenilo spolni napad, grož-
vajalci v dobavni verigi ne smejo izkoriščati de-
njo, zlorabo ali izkoriščanje.
lovnih razmerij na način, ki nasprotuje z zakonom
predpisanim določbam. To vključuje – a ni omeje-
Zaposlenim
ženskam
mora
biti
zagotovljen
no le na to – (a) izobraževalne programe, katerih
najmanj zakonsko določen porodniški dopust
cilj ni pridobitev kvalifikacij ali redne zaposlitve,
pred in po porodu. Zaposlenih žensk ne smejo
(b) sezonsko ali priložnostno delo, če se izrablja
odpuščati zaradi nosečnosti. Nosečih zaposlenih
za zmanjšanje zaščite in pravic delavcev, in (c)
žensk se ne sme razporejati na delovna mesta,
pogodbe za začasno delovno silo. Poleg tega ne
kjer bi bilo njihovo zdravstveno stanje ogroženo.
smejo sklepati drugačnih pogodb z namenom
zmanjševanja pravic zaposlenih.
6. Brez prekarnih zaposlitev
7. Primerno plačilo
Poslovni partnerji družbe DEICHMANN in podizvajalci v dobavni verigi skrbijo, da njihova delovna
Poslovni partnerji družbe DEICHMANN in podiz-
razmerja ne povzročajo negotovosti oz. socialne
vajalci v dobavni verigi morajo zagotoviti, da izpla-
ali ekonomske ogroženosti zaposlenih. Zagotav-
čane plače za standardni delovni teden ustrezajo
ljajo, da so vse dejavnosti izvedene na podlagi
vsaj zakonskim predpisom ali da so, če so višje,
priznanih in dokumentiranih delovnih razmerij,
skladne z industrijskimi standardi, ki so določeni
ki so skladna z nacionalnimi pravnimi predpisi,
s kolektivno pogodbo, in da vključujejo zakonsko
običaji ali praksami in mednarodnimi delovnimi
določene socialne prispevke. Izplačane plače
standardi glede na to, katera oblika nudi najboljšo
morajo biti v vsakem primeru dovolj visoke, da za-
zaščito.
dostijo osnovnim potrebam zaposlenih, da omogočajo dostojno življenje zaposlenih in njihovih
Pred začetkom delovnega razmerja morajo dati
družin ter zagotavljajo določen prosto razpoložljiv
poslovni partnerji družbe DEICHMANN in pod­
dohodek.
izvajalci v dobavni verigi svojim kandidatom za
zaposlitev na voljo razumljive informacije o nji-
Poslovni partnerji družbe DEICHMANN in pod­
hovih pravicah, dolžnostih in delovnih pogojih,
izvajalci v dobavni verigi morajo zagotoviti, da de-
vključno z delovnim časom, s plačilom, pravico
lavcem redno podrobno pojasnjujejo natančno
do dopusta, z varstvom ob odpovedi delovnega
sestavo plače in dodatkov. Odtegljaji so dovoljeni
razmerja, materinskim varstvom in določili plačila.
le v okviru zakonskih predpisov ali v skladu s po-
6
Kodeks poslovne etike
goji, določenimi v kolektivni pogodbi. Disciplinski
ali podizvajalci v dobavni verigi s svojimi zaposle-
odtegljaji niso dovoljeni. Višina plačila mora odra-
nimi dogovorjene nadure (več kot tedenski redni
žati kvalifikacijo in stopnjo izobrazbe zaposlenih in
delovnik), je treba zagotoviti, da so vedno obraču-
se nanaša na redni delovnik.
nane po premijski stopnji, ki ne sme biti manjša od
1,25-kratnika normalne tarife. Nadure so le izjema in
Poslovni partnerji družbe DEICHMANN in podiz-
jih zaposleni opravljajo po svoji volji.
vajalci v dobavni verigi morajo zagotoviti, da so
plače in dodatki izplačani pravočasno, redno in v
skladu z vsemi veljavnimi zakoni in da je izplačilo izvršeno z zakonitimi plačilnimi sredstvi in na
9. Svoboda združevanja in kolektivna
pogajanja o tarifah
način, ki je ugoden za zaposlene. Delno plačilo v
naravi je dovoljeno v skladu s pogoji ILO.
Poslovni partnerji družbe DEICHMANN in podizvajalci v dobavni verigi spoštujejo pravico vseh
Poslovni partnerji družbe DEICHMANN in podiz-
delavcev, da svobodno ustanovijo združenja de-
vajalci v dobavni verigi zagotavljajo, da ne posre-
lavcev po svoji izbiri, se jim pridružijo in sodelujejo
dujejo delovne sile in ne sklepajo lažnih vajeništev
pri kolektivnih pogajanjih.
z namenom, da bi se izognili svojim obveznostim
do zaposlenih v skladu z veljavnimi zakoni na
Poslovni partnerji družbe DEICHMANN in pod­
področju delovne zakonodaje in zakonodaje o so-
izvajalci v dobavni verigi morajo zaposlenim v
cialni varnosti ter z ustreznimi določili.
primerih, ko svobodo združevanja in kolektivna
pogajanja omejujejo zakoni, zagotoviti primerljive
8. Razumni delovnik
načine za neodvisno in svobodno združevanje, da
bi lahko z delodajalcem razpravljali o vprašanjih, ki
so povezana z delovnim mestom.
Poslovni partnerji družbe DEICHMANN in podizvajalci v dobavni verigi morajo upoštevati veljavne
Poslovni partnerji družbe DEICHMANN in podiz-
zakone in industrijske standarde, ki določajo de-
vajalci v dobavni verigi ne smejo izvajati diskrimi-
lovni čas. V nobenem primeru se od zaposlenih
nacije nad zaposlenimi zaradi članstva v sindikatu
ne sme zahtevati, da bi redno delali več kot 48 ur
in ne smejo ovirati njihovih predstavnikov na poti
tedensko. Zagotovljen mora biti najmanj en prost
do zaposlenih na delovnem mestu ali pri komuni-
dan na teden. Kljub vsemu skupina DEICHMANN
kaciji z njimi.
priznava izjeme, ki jih določa ILO. Veljavne nacionalne pravne predpise, primerljive industrijske
standarde ali kolektivne pogodbe je treba razla-
10. Varnost in zdravje
gati v okviru mednarodnih osnovnih pogojev, ki jih
določa ILO.
Izhajamo iz predpostavke, da poslovni partnerji
družbe DEICHMANN in podizvajalci v dobavni ve-
ILO določa, da lahko zgornjo mejo števila določenih
rigi najbolje poznajo svoje področje in morebitna
delovnih ur presežemo v primeru prostovoljnih nad-
posebna tveganja, zato morajo tudi poskrbeti za
ur. Če imajo poslovni partnerji družbe DEICHMANN
varno, čisto in zdravo življenjsko in delovno okolje.
Kodeks poslovne etike
7
Imenovati morajo predstavnika vodstva podjetja,
sti sprejmejo vse ustrezne ukrepe, ki zagotavlja-
ki je odgovoren za varnost in zdravje vseh zapo-
jo stabilnost in varnost opreme in zgradb, ki jih
slenih in za izpolnjevanje varnostnih in zdravstve-
uporabljajo, vključno s stanovanjskimi objekti za
nih elementov te smernice.
zaposlene, če delodajalec z njimi razpolaga, in
ukrepe, ki preprečujejo vse predvidljive nujne
Poslovni
partnerji
družbe
DEICHMANN
in
primere.
podizvajalci v dobavni verigi morajo sprejeti ustrezne ukrepe za preprečevanje delovnih nesreč
Poslovni partnerji družbe DEICHMANN in podiz-
ali ogrožanja zdravja, do česar lahko pride med
vajalci v dobavni verigi spoštujejo pravico zapo-
delom, zaradi dela ali pa v povezavi z njim, tako da
slenih, da zapustijo prostore podjetja, ne da bi
v delovnem okolju zmanjšajo vzroke za tveganje
morali podjetje prositi za dovoljenje, če je to pot-
na minimum. Ranljivejši posamezniki, kot so, a ne
rebno, da se izognejo neposredni nevarnosti.
omejeno na, mladoletni zaposleni, mlade mame
in nosečnice ter invalidi, morajo biti deležni po-
Poslovni
sebne zaščite.
podizva­jalci v dobavni verigi skrbijo za ustrezno
partnerji
družbe
DEICHMANN
in
zdravstveno oskrbo na delovnem mestu in za
Za uvedbo sistemov, ki zagotavljajo varno in zdra-
prostore, ki so potrebni za to.
vo delovno okolje, je bistvenega pomena aktivno
sodelovanje vodstva podjetja in zaposlenih oz.
Poslovni partnerji družbe DEICHMANN in podizva-
njihovih predstavnikov. To lahko dosežemo z
jalci v dobavni verigi skrbijo za dostop do čiste pitne
ustanovitvijo odborov za varstvo pri delu. Podjetja
vode, varnih in čistih območij za hranjenje in poči-
zagotavljajo, da bodo uvedla sisteme za določa-
tek ter čiste in varne prostore za pripravo in shra-
nje, oceno, preprečevanje in odpravljanje more-
njevanje živil. Poleg tega vsem zaposlenim nudijo
bitnih tveganj za varnost in zdravje zaposlenih.
brezplačno in učinkovito osebno zaščitno opremo.
Izvajajo tudi učinkovite ukrepe za preprečevanje
morebitnih nesreč, telesnih poškodb in bolezni
Poslovni partnerji družbe DEICHMANN in podiz-
zaposlenih, ki se zgodijo med delom ali so pove-
vajalci v dobavni verigi morajo zagotoviti, da so
zane z njim. Ukrepi morajo zmanjševati nevarnos-
prenočišča, če so delavcem na voljo, stranišča in
ti v delovnem okolju. Poslovni partnerji družbe
umivalnice čisti in varni ter izpolnjujejo osnovne
DEICHMANN in podizvajalci v dobavni verigi
zahteve.
morajo zagotoviti zaposlenim predpisano in dokumentirano usposabljanje o varstvu in zdravju
pri delu, ki ga morajo ponoviti za vse nove in znova
11. Varstvo okolja
zaposlene delavce.
Poslovni partnerji družbe DEICHMANN in podizPoslovni partnerji družbe DEICHMANN in pod­
vajalci v dobavni verigi morajo preverjati vplive
izvajalci v dobavni verigi se po svojih najboljših
operativnega poslovanja na okolje, določiti morajo
močeh trudijo izboljšati varstvo zaposlenih v
učinkovite smernice in postopke, ki odražajo njiho-
primeru nesreč, na primer s sistemi obveznega
vo odgovornost do okolja, in skrbeti za učinkovito
zavarovanja. V okviru svojega vpliva in pristojno-
uporabo naravnih virov. Pri tem morajo upoštevati
8
Kodeks poslovne etike
veljavne zakone in določila glede varstva okolja v
in pravnimi zahtevami glede varstva podatkov in
državi, v kateri poslujejo.
informacijske varnosti.
Poslovni partnerji družbe DEICHMANN in pod­
izvajalci v dobavni verigi zagotavljajo izvajanje
13. Sistemi vodenja
ustreznih ukrepov za zmanjšanje škodljivih učinkov na skupnost, naravne vire in celotno okolje.
Poslovni partnerji družbe DEICHMANN in podiz-
Kjer je mogoče, se je treba izogibati nevarnim
vajalci v dobavni verigi morajo izvajati jasne ukre-
snovem ali jih uporabljati le v omejenem obsegu.
pe za izpolnjevanje zahtev iz Kodeksa poslovne
Uporabiti jih je dovoljeno le takrat, ko so pravilno
etike DEICHMANN, vključiti jih morajo v vse svoje
uporabljene in ne škodujejo okolju.
poslovne procese in postati morajo nepogrešljiv
del filozofije in politike njihovega podjetja.
Okolju prijazno odlaganje odpadkov in posod
mora biti zagotovljeno in na zahtevo izkazano. Vse
Poslovni partnerji družbe DEICHMANN in pod­
odpadke, ki nastanejo med proizvodnjo, je treba
izvajalci v dobavni verigi morajo določiti vodjo,
odložiti na pravilen način.
ki bo v njihovi organizaciji odgovoren za vse zadeve, ki se nanašajo na Kodeks poslovne etike
12. Etično poslovanje
DEICHMANN.
Vodstvo podjetja poslovnih partnerjev družbe
Poslovni partnerji družbe DEICHMANN in podiz-
DEICHMANN in podizvajalcev v dobavni veri-
vajalci v dobavni verigi se zavezujejo, da ne bodo
gi mora v rednih časovnih presledkih prever-
sodelovali v korupciji, izsiljevanju ali poneverbi
jati izvajanje zahtev iz Kodeksa poslovne etike
ali kakršni koli obliki podkupovanja, vključno z, a
DEICHMANN.
ne omejeno na, obljubo, ponudbo ali odobritvijo
nepoštenih finančnih ali drugih spodbud.
Poslovni partnerji družbe DEICHMANN in podizvajalci v dobavni verigi prevzemajo odgovornost
Pričakujemo, da bodo o svojih dejavnostih, struk-
za spoštovanje zahtev iz Kodeksa poslovne etike
turi in poslovanju predstavljali prave informacije
DEICHMANN v zvezi z vsemi zaposlenimi, ki so
ter jih bodo razkrivali v skladu z veljavnimi predpisi
pod njihovim nadzorom, in pristajajo na to,
in primerljivimi industrijskimi praksami.
– da bodo na vsaki lokaciji, ki je v njihovi lasti ali
Poslovni partnerji družbe DEICHMANN in podiz-
jo upravljajo, določili odgovorno osebo za izva-
vajalci v dobavni verigi ne smejo sodelovati pri
janje Kodeksa poslovne etike DEICHMANN;
ponarejanju teh informacij ali kakršni koli goljufiji
v dobavni verigi. Poleg tega morajo skrbno zbirati,
– da bodo poskrbeli, da bodo vsi zaposleni sezna-
uporabljati in varovati osebne podatke (vključno s
njeni s Kodeksom poslovne etike DEICHMANN,
podatki zaposlenih, poslovnih partnerjev, strank in
tako da bodo vsebino posredovali v razumlji-
kupcev). Zbiranje, uporaba in varovanje osebnih
vem jeziku, in da bodo redno izvajali izobraže-
podatkov morajo potekati v skladu z zakonodajo
vanja o Kodeksu poslovne etike DEICHMANN;
Kodeks poslovne etike
9
– da ne bodo izvajali disciplinskih ukrepov, odpuščali ali drugače diskriminirali zaposlenih,
smernicami pobude Business Social Compliance
Initiative (BSCI).
ki bodo posredovali informacije o upoštevanju
Kodeksa poslovne etike DEICHMANN.
15. Korektivni ukrepi in neupoštevanje
Poslovni partnerji družbe DEICHMANN in pod­
izvajalci v dobavni verigi morajo z ustrezno
Kodeks poslovne etike DEICHMANN določa
dokumentacijo dokazati, da izpolnjujejo zahteve,
osnovna načela, za katera pričakujemo, da jih
določene v Kodeksu poslovne etike DEICHMANN.
poslovni partnerji družbe DEICHMANN in podiz-
Tretjim
vajalci v dobavni verigi izvajajo.
osebam,
ki
po
pooblastilu
skupine
DEICHMANN preverjajo upoštevanje zahtev, morajo omogočiti dostop do dokumentacije in jim
Zavedamo se, da vseh pričakovanj ni mogoče
nuditi ustrezne informacije.
vedno in takoj izpolniti. Za skupino DEICHMANN je
pomembno, da v primeru neupoštevanja poslov-
Poslovni partnerji družbe DEICHMANN in podizva-
ni partnerji družbe DEICHMANN in podizvajalci v
jalci v dobavni verigi morajo upoštevanje Kodeksa
dobavni verigi sprejmejo vse potrebne korektivne
poslovne etike DEICHMANN postaviti kot pogoj v
ukrepe za izboljšanje situacije in ta načela izpolni-
vseh dogovorih s podizvajalci. Ti dogovori morajo
jo v ustreznem času. Ta časovni odlog je odvisen
podizvajalce zavezovati k izpolnjevanju vseh zah-
od vrste korektivnega ukrepa in stopnje tveganja
tev Kodeksa poslovne etike DEICHMANN (vključ-
ter ga mora potrditi skupina DEICHMANN.
no s to točko) in na zahtevo se morajo udeležiti
Če pride do večkratnih kršitev, ne da bi poslovni
nadzornih dejavnosti dobavitelja.
partnerji družbe DEICHMANN in podizvajalci v
dobavni verigi uvedli ustrezne korektivne ukrepe,
14. Preverjanje in nadzor
bomo morali prekiniti sodelovanje.
Za presojanje upoštevanja Kodeksa poslovne etike DEICHMANN bo skupina DEICHMANN
izbrala tudi neodvisne nadzornike, ki bodo po naročilu skupine DEICHMANN izvedli družbeni in
okoljski pregled. Za poslovne partnerje družbe
DEICHMANN veljajo različni pogoji izvajanja, kar je
odvisno od njihove vloge v dobavni verigi.
Mi, skupina DEICHMANN, imamo pravico do nadzora nad izvajanjem Kodeksa poslovne etike s
sistematičnimi,
nenapovedanimi
inšpekcijski-
mi nadzori. Inšpekcije izvajajo člani skupine
DEICHMANN ali neodvisni revizorji v skladu s
10
Kodeks poslovne etike
Kodeks poslovne etike
11
Deichmann SE • Deichmannweg 9 • 45359 Essen • [email protected]

Similar documents