SkrivnostniRogOpis

Comments

Transcription

SkrivnostniRogOpis
Kratek opis znamenitosti na poti
Hrastolika jelka
Ta jelka je primer, ko zaradi spremembe v genskem zapisu en osebek dobi posebno obliko, kar je izjemna redkost. V tem
primeru je lubje jelke zelo podobno hrastovemu, zato jo imenujemo »hrastolika«.
Ostanki vasi Trnovec
Sredi gozdov a vz ožju Roga je do leta
stala vasi a Tr ove Tiefe reuther . Da es vidi o sa o osta ke vasi,
ruševi e hiš, zapušče e z iral ike dežev i e ali »štir e«, osta ke sadov jakov i ruševi e erkvi e a vzpeti i ad vasjo.
Debela jelka - Kraljica Roga
Nedaleč od Rajhe avskega pragozda stoji jelka, i e ova a Kralji a Roga, ki je z viši o .
etrov e a aj ogoč ejših
jelk pri nas. Debelina 160 cm, starost pri liž o
let. V okoli i raste še več podo ih spoštova ja vred ih orjakov.
Prelesnikova koliševka
Preles ikova koliševka je posledi a geoloških dogaja j pred
leti. O ro u Rajhe avske doli e je glo oka vrtača s
strmimi stenami skoraj v vsem obodu. Nastala je s podorom stropa nad podze o ja o. )ato se je ohra ila združ a
s reke, zelišč i
ahov iz dav i e. Mraz i hlad v te zaprte če ru je ohra jal podo e raz ere za rastje skozi
tisočletja. Tu ajde o rastli stvo, ki i ga si er ašli v rzle pod e ju gora ali daleč a severu.
Rajenavski pragozd
Rajhenavski pragozd velja za prvo o očje, zavarovano z namenom ohranjanja naravne dedišči e. O očje
Rajhenavskega pragozda je oskrbnik gozdov dr. Leopold Hufnagel leta 1892 v ačrtu za gospodarjenje z gozdom izločil
dva oddelka s pripombo, da se ohranita kot pragozd. Pragozd Rajhenavski Rog meri 51 hektarov in se nahaja na
nadmorski viši i med 850 m in 920 m. Prevladujoči drevesi sta bukev in jelka.
Roška žaga
Leta
je pričela delovati Roška žaga, ki je ila ekaj desetletij ede ajvečjih les o - predelovalnih obratov na
Slove ske . )a je e potre e je ila zgraje a tudi gozd a ozkotir a želez i a dolži e k . Žage je poga jal par i stroj
oči
KM. Delovale so do leta
. Veči a zida ih stav je ila u iče ih ed drugo svetovno vojno. Danes je jasa, ki
je postala za i iva izlet iška točka. Na jasi stoji o ovlje a hiša, ki je postala skavtski do , stojijo pa tudi še posa ez e
ruševi e. Po sredi i jase poteka gozd a esta, ki povezuje Kočevje i Dole jske Topli e.
Vrh Roga
Najvišji vrh Roga
. . , od koder je lep razgled Julijske Alpe, Ka
iške Alpe,...