OKROŽNO SODIŠČE V CELJU Prešernova 22 - Dražba

Comments

Transcription

OKROŽNO SODIŠČE V CELJU Prešernova 22 - Dražba
TINK TRGOVINA, proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o. Celje – v stečaju
Kosovelova ulica 016, 3000 Celje
Matična št.: 3378934000; davčna št.: 40698734
Začetek stečajnega postopka 12.08.2015 – opr. št. St 1843/2015
Upraviteljica:
Mag. Staška Mark Jamnik
Lahova pot 8
1000 Ljubljana
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU
Prešernova 22
3000 CELJE
Opr. št. St 1843/2015
Ljubljana, 25.02.2016
OBJAVA JAVNE DRAŽBE
(334. ČL. ZFPPIPP)
Na podlagi pravnomočnega sklepa opr. št. 1843/2015 Okrožnega sodišča v Celju, z dne
13.01.2016, o prodaji – prvi, premoženja stečajnega dolžnika TINK TRGOVINA,
proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o. – v stečaju, Kosovelova ulica 16, 3000 Celje, v prilogi
pošiljam OBJAVO JAVNE DRAŽBE, ki je v skladu z II. odstavkom istega člena.
Objavo javne dražbe pošiljam v zakonitem roku zaradi objave po I. odstavku 122. čl.
ZFPPIPP.
Upraviteljica:
Mag. Staška Mark Jamnik
Priloga:
- Objava javne dražbe
Na podlagi pravnomočnega sklepa o prodaji – prvi, Okrožnega sodišča v Celju, opr. št. St
1843/2015, z dne 13.01.2016, upraviteljica
objavljam;
JAVNO DRAŽBO
Z ZVIŠEVANJEM IZKLICNE CENE
1. Predmet prodaje so sledeče nepremičnine:
POSLOVNI PROSTORI – PISARNE (14 pisarn, shramba, predprostor, dva hodnika ter
moške in ženske sanitarije), v 1. nadstropju poslovne stavbe, številka stavbe 715, k.o. 1077CELJE (ID 5384308), na naslovu Kosovelova ulica 16, Celje, na parc. št. 372, k.o. Celje,
številke delov stavbe kot sledi;
DEL
STAVBE
ID ZNAK
VRSTA
PROSTORA
POVRŠINA
% DELEŽ
SKUPNIH
PROSTOROV
IZKLICNA
CENA
10%
VARŠČINA
PISARNIŠKI PROSTORI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
11 E
12 E
13 E
14 E
14 E
15 E
16 E
17 E
18 E
19 E
20 E
21 E
22 E
23 E
24 E
1077-715-11
1077-715-12
1077-715-13
1077-715-14
1077-715-14
1077-715-15
1077-715-16
1077-715-17
1077-715-18
1077-715-19
1077-715-20
1077-715-21
1077-715-22
1077-715-23
1077-715-24
1. pisarna
2. pisarna
3. pisarna
4. pisarna
5. pisarna
6. pisarna
7. pisarna
8. pisarna
9. pisarna
10. pisarna
shramba
11. pisarna
12. pisarna
13. pisarna
14. pisarna
SKUPAJ:
21,55 m2
15,34 m2
21,45 m2
19,46 m2
19,55 m2
19,67 m2
19,90 m2
15,10 m2
19,64 m2
19,61 m2
4,55 m2
21,31 m2
15,32 m2
21,29 m2
8,50 m2
262,24 m2
8,22 %
5,85 %
8,17 %
7,42 %
7,46 %
7,50 %
7,59 %
5,76 %
7,48 %
7,48 %
1,74 %
8,13 %
5,84 %
8,12 %
3,24 %
SKUPAJ:
17.726,58 €
12.617,78 €
17.638,91 €
16.006,11 €
16.082,72 €
16.178,80 €
16.369,03 €
12.421,06 €
16.150,22 €
16.130,76 €
3.744,76 €
17.529,80 €
12.600,25 €
17.512,32 €
6.990,90 €
215.700,00 €
1.772,66 €
1.261,78 €
1.763,89 €
1.600,61 €
1.608,27 €
1.617,88 €
1.636,90 €
1.242,11 €
1.615,02 €
1.613,08 €
374,48 €
1.752,98 €
1.260,03 €
1.751,23 €
699,09 €
21.570,00 €
Pisarne se prodajajo posamezno, skupaj s pripadajočimi deli na splošnih skupnih delih stavbe
in skupaj s pripadajočim deležem zemljišča, na katerem stoji stavba, v kateri se nahajajo
ocenjevane nepremičnine, parcelna številka zemljišča 372/0, vse katastrska občina 1077 Celje, v Celju, Kosovelova ulica 16, vse kot izhaja iz cenitvenega poročila, sodnega cenilca
za gradbeništvo Miran Bulovec, zaprisežen sodni cenilec za gradbeno stroko, z dne
24.09.2015 ter dopolnitve poročila, z dne 05.10.2015.
Prodaja se opravi na podlagi javne dražbe z zviševanjem izklicne cene.
Izklicna cena in 10% varščina, za posamezni del stavbe, sta razvidni iz zgornje tabele.
Znesek za katerega se izklicna cena v posameznem koraku dražbe zvišuje znaša za vse
dele stavb 1.000,00 € razen za del stavbe z oznako 20 E, ki znaša 200,00 €.
2. Znesek varščine in številka fiduciarnega denarnega računa upraviteljice
stečajnega dolžnika, v dobro katerega mora dražitelj ta znesek plačati;
za
Dražitelji morajo najkasneje do vključno 03.05.2016 vplačati varščino, na transakcijski račun
stečajnega dolžnika, št. SI56 6100 0001 1456 435 odprt pri Delavski hranilnici d.d.,
Miklošičeva 5, 1000 Ljubljana, z navedbo »plačilo varščine–javna dražba – opr. št.
1843/2015».
3. Pristop k dražbi in pravila javne dražbe
Draži lahko le tisti, ki do vključno 03.05.2016 na transakcijski račun stečajnega dolžnika
plača varščino in to dokaže s pisnim dokazilom o plačilu.
Na dražbi lahko sodeluje samo tista oseba za katero ne obstaja zakonska ovira po kateri kupec
po pravu Republike Slovenije ne bi mogel postati lastnik nepremičnin.
Dražitelju, ki s svojo ponudbo na javni dražbi ne uspe, se mu znesek vplačane varščine vrne v
treh delovnih dneh po koncu javne dražbe, brez obresti.
Dražitelju, ki uspe na dražbi in sklene prodajno pogodbo v skladu s tem zakonom, plačilo
varščine velja za plačilo are v znamenje sklenitve te prodajne pogodbe.
Če dražitelj, ki je uspel na dražbi ne sklene pogodbe v treh delovnih dneh po koncu dražbe,
mora stečajnemu dolžniku plačati pogodbeno kazen, za neizpolnitev obveznosti skleniti
prodajno pogodbo v znesku, ki je enak znesku varščine.
Pooblaščenci dražiteljev so dolžni pred začetkom dražbe predložiti pooblastilo za zastopanje
na sami dražbi.
Z vplačilom varščine sprejme ponudnik razpisne pogoje, pravila za izvedbo javne dražbe,
tekst prodajne pogodbe in obveznost pristopiti k dražbi.
Dražbo vodi upraviteljica, ki ugotovi kdo od prisotnih izpolnjuje pogoje za pristop k dražbi.
Dražba je končana deset minut po tem, ko je podana najugodnejša ponudba. O poteku dražbe
se vodi zapisnik, ugovore zoper potek dražbe pa je možno podati do zaključka zapisnika o
poteku dražbe. O ugovorih takoj odloči upraviteljica.
4. Drugi pogoji prodaje skladno s 337. do 343. členom ZFPPIPP:
1. Kupec ne more biti oseba, s katero skladno z določili 337. člena ZFPPIPP ni dovoljeno
skleniti pogodbe. Ustrezno izjavo mora kupec predložiti pred sklenitvijo pogodbe razen
kadar gre za zakonitega predkupnega upravičenca.
2. Pogodba med stečajnim dolžnikom in kupcem, bo sklenjena najkasneje v treh delovnih
dneh po koncu dražbe.
3. Rok za plačilo celotne kupnine ne bo daljši od 30 dni po sklenitvi prodajne pogodbe.
4. Stečajni dolžnik ne odgovarja za stvarne in pravne napake premoženja, ki je predmet
prodaje.
5. Vsi davki in vsi stroški za prenos lastništva niso vključeni v ceno in so obveznost kupca.
6. Kupec postane lastnik prodanega premoženja šele po plačilu celotne kupnine.
5. Dan, ura in mesto poteka dražbe:
Javna dražba bo potekala dne 04.05.2016 v poslovnih prostorih družbe;
OBAHA d.o.o., Dunajska cesta 101, 1000 Ljubljana
in sicer ob 16:00 uri.
6. Mesto, na katerem si je mogoče ogledati premoženje, ki se prodaja ter čas ogleda
Ogled premoženja, vpogled v cenitev in druge informacije v zvezi s prodajo premoženja
stečajnega dolžnika je možen po predhodnem dogovoru na telefonski številko 041/667-725,
g. Gregorič Andrej, vsak delovni dan med 10 in 12 uro.
Upraviteljica:
Mag. Staška Mrak Jamnik

Similar documents