denne linken - Vindfangerbukta Båtforening

Comments

Transcription

denne linken - Vindfangerbukta Båtforening
VINDFANGERBUKTA BÅTFORENING
DET INNKALLES MED DETTE TIL
ÅRSMØTE
i Frogn Rådhus, ”Fraunar”
fredag 4. mars 2016 kl. 1900
Etter årsmøtet inviterer vi til sosialt samvær i Ruffen fra ca. kl. 21.00.
Kunngjøring om årsmøtet er annonsert i Akershus Amtstidende.
Styret har i henhold til foreningens vedtekter satt opp følgende saksliste:
Sak nr. 1:
Godkjenning av innkalling og dagsorden
Sak nr. 2:
Årsberetning for 2015
Sak nr. 3:
Regnskap for 2015 og revisors beretning
Sak nr. 4:
Fastsettelse av båtplassavgifter, slipp og strømavgift på bryggene
Sak nr. 5:
Fastsettelse av medlemskontingent
Sak nr. 6:
Budsjett for 2016
Sak nr. 7:
Valg i henhold til vedtektenes § 4, herunder valg av arrangementskomité.
Sak nr. 8:
Innkomne forslag
Styrets forslag til endringer av vedtektene §5, §6 og §8
Styret
Etter årsmøtet: Eventuelt.
1
Sak nr. 1
Godkjenning av innkalling og dagsorden.
Sak nr. 2
Årsberetning
Vindfangerbukta Båtforening har i 2015 hatt følgende tillitsvalgte:
Formann
Kasserer:
Viseformann/sekretær
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Varamann:
Varamann:
Rune Svevad
Jon Bekkevold
Øivind Hagen
Geir Morten Antonsen
Terje Stenseth
Erik Burud
Roger Karlsen
Ragnar Berget
Steinar Erevik
Øvrige tillitsvalgte
Revisor
Revisor
Jan Ulrik Mathiesen
Leif Aker
Arrangementskomité
Steinar Bakken
Frank Sandberg
Joachim Høibraaten
Christer Nilsson
Trond Arvid Larsen
Knut Slåke
Håkon Isdahl
Tom-Egil Olavsrud
Valgkomité:
Roald Larsen
Kjell Evensen
Halvor Roxrud
Pr. 1. januar 2016 var det 1.270 medlemmer i foreningen, en tilgang på 16 medlemmer i 2015. Det har
skjedde en stabilisering av medlemsmassen etter den store økningen vi hadde i fb.m. den nye havna.
Vindfangerbukta Båtforening har 8 æresmedlemmer.
Det har i valgperioden vært avholdt 11 styremøter. Styret har i tillegg hatt en arbeidslørdag.
Havnesjef:
Styret ansatte Erik W. Eriksen som havnesjef for 2015.
Ruffen
Erik W. Eriksen har ført tilsyn med Ruffen i 2015, samt vært kontaktperson i forbindelse med utleie
og andre arrangementer. Styret takker Erik for vel utført arbeid.
2
Beretning fra Styret
I 2015 har vi hatt 11 styremøter og en arbeidslørdag
Vindfangerbukta Båtforening har blitt en stor forening med sine 500 båtplasser og 1270
medlemmer.
Dette året har styret brukt mye tid for å se på løsninger som kan gjøre driften av VB
enklere og bedre. Vi ønsker å gjøre det slik at det er overkommelig for styrets
medlemmer og kunne gjøre dette på fritiden, uten at det skal gå utover deres arbeid.
Samtidig ønsker vi å forbedre tilgjengeligheten og kommunikasjon med medlemmene
For å drifte foreningen vår trenger vi et regnskapssystem, et medlemsregister og et
båtplassregister. Frem til nå har vi benyttet et system som heter Mamut. Styret har
gjennom 2015 nedlagt betydelig arbeid i å evaluere disse systemene og behovet for en
daglig leder. Vi har valgt å sette bort føringen av regnskapet til firma Råd & Regnskap.
Videre har vi besluttet å legge medlemsregisteret og båtplassregisteret over på et system
som heter Styre WEB. Vi har store forventninger til at disse tiltakene vil gi en langt mer
rasjonell drift av foreningen. Således ønsker vi ikke å ta beslutninger om organiseringen
av foreningen før vi ser effektene av disse tiltakene.
I den indre havna har vi i 2015 fått skiftet ut den gamle D-brygga med en flott
flytebrygge. Vi jobber også med å oppgradere en del av H-brygga med nye utriggere.
Videre er planen å få skiftet ut en flytebrygge til, i løpet av 2016.
I høst fikk vi endelig permanent godkjenning fra kommunen for den nye havnen på
Husvik (ytre havn). Til tider kan det være litt vind og strømninger her ute, så husk, vær
nøye med fortøyningene! For å hindre innbrudd og tyveri fra medlemmers båter
(dessverre hatt noen tilfeller), samt holde «ubudne gjester» borte, har vi satt opp en dør
ut til bryggene som kan låses. Kodebrikker blir delt ut til båtplass-leiere i den ytre
havnen før sesongstart.
På trafoplassen er det blitt satt opp bom. Dette for å forebygge tyveri fra båter i opplag,
og for å sikre parkeringsplass til våre medlemmer når det skjer mye i nærområdet.
Båtplass-leiere kan få kjøpt port åpner til bommen.
For de som ser seg rundt i Vindfangerbukta, vil se at det meste er på stell til enhver tid.
Det er ryddig overalt, friserte plener, fine blomster og orden på bryggene. Ruffen ser
flott og respektabel ut. Dette kan vi takke deg for Havnesjef Erik. Tusen takk. Du har
kontroll på det meste
Ut over dette, må det rettes en takk til alle dere som stiller på dugnader, og når Erik
ellers trenger en hjelpende hånd.
På Bergholmen er vi nå ved et veiskille. Kontrakten med Forsvaret må fornyes i løpet av
mars om vi ønsker å videreføre avtalen. Vår situasjon har forandret seg etter at
Oslofjorden Friluftsråd kom på banen med mere bruk av øya. Det vil si at vi vil få større
endringer og begrensninger i bruk av anlegget. Samtidig som vi må være med å dekke
kostnadene for vedlikeholdet, som vil øke i fremtiden. Engasjement og interesse fra
medlemmene har også vært dalende den senere tid. Med dette som begrunnelse har
styret valgt å ikke forlenge leieavtalen med Forsvaret. Allemannsretten gir oss fortsatt
muligheter til å bruke Bergholmen.
I VB er det et flott miljø og mange som trives veldig godt. Dette er undergruppene
Ruffeline, Senior-og Bridges gruppas fortjeneste. Her blir det lagt ned en fantastiske
innsats for medlemmene. Tusen takk til dere alle.
Arrangementskomiteen … Hva skulle vi ha gjort uten dere? Året rundt står dere på for å
3
arrangerer temakvelder, sammenkomster og fester. Dere legger ned mye arbeid i å skape
et hyggelig, sosialt og godt miljø i foreningen. Tusen takk.
Hver høst setter valgkomiteen seg ned for å finne kandidater til styret og Arrangementskomiteen. Dere bruker mye tid på finne de rette kandidatene, slik at sammensettingen
fungerer best mulig, Tusen takk til dere.
Tusen takk også til våre to revisorer som alltid er der, hvis vi lurer på noe. Dere passer
på det økonomiske slik at det går rett for seg.
I år er det to styremedlemmer som gir seg. Tidligere formann Jon Bekkevold og
nåværende nestformann og sekretær Øivind Hagen. De har vært med i mange år og
brukt mye av sin fritid i foreningen. Denne «dugnads- innsatsen» står det stor respekt
av, tusen takk
Til slutt vil jeg som formann takke dere alle som sitter sammen med meg i styret. Dere
bretter opp armene og bruker mye av deres fritid, slik at medlemmene får en fin og
veldrevet forening. Tusen takk for at dere stiller opp til enhver tid.
Til dere alle!
Husk å sette dere inn i reglementet og vedtektene til båtforeningen.
Dette er viktig for drift og trivsel.
Beretning fra Medlemsservice
Vindfangerbukta Båtforening sine hjemmesider har blitt driftet på en stabil plattform
gjennom året. Den tekniske plattformen har vært stabil, og vi ser at det stadig er økende
trafikk inn mot løsningen.
Sidene benyttes i hovedsak til følgende:
1.
2.
3.
4.
Generell informasjon til medlemmene
Prisliste, innkalling og referat fra årsmøter
Skjemabasert påmelding til kurs, opplag og løft høst og vår. Vi har fått gode
tilbakemeldinger på dette.
Aktivitetskalenderen ligger ute med informasjon om fremtidige arrangementer
Vi ønsker å samle mobilnummer og epost-adresser for alle medlemmer. Vi har startet
med å kontakte medlemmer via SMS og epost når det er store arrangementer, eller vi
har andre behov. Inntil nå har den største utfordringen i dette ligget i å lage en
automatisert informasjonsinnhenting. Vi har fortsatt ikke en fungerende løsning for
dette.
Styret vedtok før jul 2015 å ta i bruk nytt medlemsregister. I skrivende stund (25.
januar) er dette arbeidet helt i oppstarten, men vi håper å ha mye på plass rundt tiden for
årsmøtet. Nytt system vil gi oss bedre muligheter for kontakt med medlemmene og en
forbedret mulighet for fakturering av båtplasser, medlemskap og arrangementer.
P.g.a. dalende interesse har vi i 2015 kun arrangert 2 kurs i Båtførerprøven. Man skulle
tro dette tilbudet var ytterst aktuelt med tanke på det nye regelverket for føring av båt.
Men, vi går løs på det nye året med nye kurs. Følg med på hjemmesiden og i Amta.
Ønsker våre medlemmer noe annet en Båtførerprøven så gi undertegnede beskjed om
dette på [email protected]
Beretning fra Havna
Året har gitt oss noen utfordringer, spesielt i ytre havn. Flere stormer har satt
havneanlegget på store utfordringer.
Vi mistet mye av plankegjerdet på bølgebryteren, borte vekk, og ingen planker ble
funnet igjen. Utriggere blir utsatt for store påkjenninger, derfor er det viktig med riktige
4
fortøyninger som har anbefalte gummidempere, dette for å unngå skader på båter og
brygger.
Det jobbes hele tiden med fornyelse og oppgradering. I indre havn ble D brygga som
var bygget 1967 revet, leit men nødvendig. Ny betong flytebrygge med utriggere,
bredere plasser med strømuttak og vann ble godt mottatt. Utriggere er skiftet på H
brygga, og forankringene er ettersett og fornyet i høst av Drøbak Marineservice.
Vi må enda en gang oppfordre til at dere ikke legger igjen tomkanner og søppel i
oljebua.
Det har vært to fine dugnader dette året, takk til dere som har stilt opp.
Vi har noen ildsjeler og støttespillere som er med og bidrar i det daglige, stor takk til
dere.
Beretning fra Havnevakt
Medlemmene har i år igjen vært ansvarsbevisste og hatt en sporty innstilling til
vaktordningen. Årets vaktsesong ble gjennomført uten problemer. Våre båter og
brygger, og omkringliggende anlegg er blitt bevoktet på en betryggende måte.
At vi går vakt har beviselig en preventiv effekt, da det heller ikke i år er rapportert om
uønskede hendelser. Vi må alle være ansvarsbevisste og årvåkne, og "bry oss" dersom
vi ser noe som kan virke mistenkelig. Kameraovervåkingen virker også preventivt.
Også i år har det vært slik at det for noen ikke har passet å gå vakt på oppsatt dag. Slik
vil det alltid være. Dette har vært løst ved at vaktene har byttet vakt seg imellom. Vi
har også hatt noen ringevakter som har kunnet steppe inn på kort varsel ved uteblitt
vakt. Også dette har fungert fint.
Vaktsjefen takker alle som har gått vakt, både medlemmer og ringevakter, for en
utmerket gjennomført vaktsesong.
Beretning fra Brannvernleder
Ruffen skal være et trygt sted å være for medlemmer og besøkende. Vi har derfor
rutiner på egenkontroll som Havnesjefen gjennomfører jevnlig. Dette går på å
kontrollere at alle slokkemidler er på plass og fungerer, sjekke at ingen nødutganger er
blokkert, at varslingsutstyr og nødlys er i orden osv. Disse egenkontrollene
dokumenteres i vårt internkontroll system. Det foretas opplæring og brannøvelser
avholdes.
Det er viktig at alle brukere av Ruffen, også de som leier, er kjent med rømningsveier
og plassering og bruk av våre slukkemidler.
Brannvernleder har ansvaret for at disse tingene fungerer, følges opp og at avvik rettes.
Det er i 2015 ikke gjennomført formelt tilsyn av brannvesenet. I 2014 ble dette
gjennomført uten at det ble avdekket mangler.
Vi må konkludere med at våre rutiner rundt brannvern i Ruffen fungerer godt.
Beretning fra Arrangementskomiteen
Arrangementskomiteen har i 2015 arrangert:
 Medlemstreff i Ruffen tre ganger
 Flaggheis i Ruffen 24. april
 Sesongåpning i Ruffen 9. mai
 Åpent hus / Færdern i Ruffen 12. juni
 Sesongavslutning på Bergholmen 12. september
 Årsfest på Kumlegården 24. oktober
5
Alle arrangementer er i henhold til kalender og har også vært annonsert i Amta og på
våre hjemmesider, samt at vi har sendt ut nyhetsbrev i forkant av arrangement.
I tillegg til arrangementene har arrangementskomiteen hatt nødvendige
planleggingsmøter og deltatt på ett styremøte.
Beretning fra Bergholmen
Mange har funnet sjøveien til Bergholmen i år også. Til tross for litt mer varierende
vær har kjente VB medlemmer og nye sjøfarende kost seg på øya. Vi har hatt noen
ekstra dugnader med opprydding av kvist etter fjorårets høstdugnad. Speiderne fra Sætre
hjalp til i år også med strandrydding i mai, over hundre barn plukket søppel rundt øya.
Bra! Uken etter hadde VB og DB en den planlagt vårdugnaden som ble gjennomført i
flott maivær. Over 12-13 søppelsekker ble kjørt til land.
I sommer har en liten gjeng ryddet og satte i stand snekkerverkstedet. Det ble klargjort
til sesongavslutningen som igjen ble en flott opplevelse med rebus og aktiviteter for
barn og voksne. Stor takk til Hege og Joacim for at dette ble så bra!
Høstdugnaden ble igjen utført sammen med DB. Det var en stor gjeng fra VB, ca. 20
personer, som var der hele helgen i strålende høstvær. Store tømmerstokker ble slept til
nordsiden, kratt langs stien og rundt båthuset ble fjernet og nye fortøyningsøyer og bord
på brygga. Og nok en gang ble strendene ryddet. Det hele ble avsluttet med en stor gryte
med høstsuppe. Koselig!
Takk til alle som bidratt til dugnad og sosialt.
Beretning fra Ruffeline
Ruffelineåret 2015 startet med det tradisjonelle julebordet den 23, januar hvor det var 19
personer til stede. I første halvår avholdt vi fire ordinære møter og hadde avslutning den
19. juni med grillfest og våre ektefeller/samboere til stede. Dette var et vellykket
arrangement med hele 49 feststemte deltakere. Været var bra og Margit og Eva var
grillsjefer og gjorde en kjempejobb!
I 2. halvår hadde vi fire møter og på møtet den 30.9.2015 var skuespiller Norvald
Teigen hos oss og hadde opplesning, det var veldig hyggelig. Vi var også på
sommerrevy i Drøbak og på julekonsert i Drøbak kirke. Dette ble organisert som vanlig
av Marit Andersen.
Vi vil få takke styret for godt samarbeide i 2015 og bidragene vi blir tildelt til våre
arrangementer. Vi vil også få takke Erik Eriksen for all hjelpen vi får.
Beretning fra Seniorgruppa
Aktiviteten gjennom 2015 har ikke skilt seg ut fra tidligere år. Bare avbrutt av sommerog juleferie har onsdagstreffen i Ruffen vært den ukentlige samlingen for de aller fleste
medlemmene. Praten går livlig over kaffe, kaker og lotteri. Trekkningen er
høydepunktet for mange. Videre har vi gjennomført to turer (vår og høst) med buss til
Strømstad via Sandefjord. Turene er svært populære og nærmest hele gruppa er med. Vi
har også hatt vårt tradisjonelle sildebord som avslutning på vinter, og vårsesongen, og i
tillegg vårt julebord før juleferien. Gjennom året har noen falt fra, naturlig nok, men nye
står klar til å overta ledige plasser i den svært sosiale gruppa.
Beretning fra Bridgegruppa
Til tross for at medlemstallet i 2015 er så lavt som 24 på grunn av høy alder og frafall av
den grunn, har bridgegruppa hatt et aktivt år. På grunn av reisevirksomhet blant
medlemmene er deltakelse på spillekveldene variabel, men bare få spillekvelder er blitt
avlyst. Vi er ute etter flere i båtforeningen som liker bridge. Det er ikke nødvendig å
6
være par, vi kan skaffe makker. Vi har spillere på alle nivåer og det er ikke høye krav til
å delta. Aktiviteten passer utmerket for pensjonister, men vi tar selvfølgelig også imot
yngre spillere med glede. Spillekveldene er hver onsdag kl. 17:45 unntatt siste
spillekveld i hver måned som er tirsdag, fordi onsdagen er Ruffelines dag i Ruffen.
Medlemmer i båtforeningen med makker kan bare møte opp, det er ingen andre krav
enn medlemskap. Mangler du makker er det en fordel å ringe dagen før, så skal vi prøve
å skaffe makker. Hver spillekveld har vi kaffe og kaker midt i økta. Økonomien er god
så evt. fellesarrangementer kan få tilskudd.
Vi takker Vindfangerbukta Båtforening for denne muligheten for et godt sosialt tilbud
for oss bridgeinteresserte.
Sak nr. 3
Regnskap
Regnskapet for 2015 vil bli fremlagt på årsmøtet sammen med revisors beretning.
Regnskap og budsjett vil for øvrig bli lagt ut til gjennomsyn i Ruffen onsdag 2. mars 2016 kl. 18 19.
Sak nr. 4
Fastsettelse av båtplassavgifter, leie av slipp, strømavgift,
vakt og leie av Ruffen.
DATO: 12.01.2016
Båtplassavgift pr kalenderår
Pris 2016
Pris 2017
Båtplasser med bredde:
2 400
2 400
000-200 cm
2 900
2 900
201-250 cm
3 700
3 700
251-300 cm
4 200
4 200
301-350 cm
4 600
4 600
351-400 cm
5 500
5 500
401-450 cm
6 400
6 400
451-500 cm
8 800
8 800
501-550 cm
Låneplass (sommer) til medlemmer som ikke har fast båtplass = Båtplassavgift + kr.
400
Vinterplass ved brygge (for medlemmer uten fast båtplass), samt
Vinterplass på land (betinger medlemskap i en av
båtforeningene i kommunen)
Båtplasser med bredde:
000-200 cm
201-250 cm
251-300 cm
301-350 cm
351-400 cm
401-450 cm
451-500 cm
501-550 cm
Tillegg for plass i bobleanlegg
Strøm
Vinterstrøm
Sommerstrøm
Maks. 250 w. Godkjente gummikabler skal brukes.
Pris 2016
1 650
1 900
2 300
2 550
2 750
3 200
3 650
4 850
500
Pris 2016
1 750
1 000
7
Båter opp eller ut
Slipp ved bruk i 3 døgn,
deretter pr døgn
Sjøsetting eller opptak av båt på henger på "Rampa"
Pris 2016
500
150
40
Vakt
Ikke møtt til vakt
Godtgjørelse for event.avtalt ekstravakt
Pris 2016
1 500
1 000
Leie av Ruffen
1 750
Innskudd for leierett til båtplass
Konsumprisindex
2,5 m
3,0 m
3,5 m
4,0 m
4,5 m
5,0 m
Sak nr. 5
Pris 2016
0%
79 000
95 000
110 000
126 000
142 000
158 000
Medlemskontingent
Medlemskap i VB
Medlemskap, ett medlemskap = en stemme
Medlemskap senior, ett medlemskap = en stemme
(senior betinger fylte 67 år eller uførepensjon)
Innmeldingsavgift
Sak nr. 6
Pris 2016
350
175
Pris 2017
350
175
100
100
Budsjett
Budsjettet for 2016 vil bli fremlagt på årsmøtet.
Sak nr. 7
Valg.
Valgkomiteen har innstilt følgende kandidater til valg for perioden 2016:
Formann
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Rune Svevad
Ragnhild Lie
Erik Burud
Terje Stenseth
Steinar Erevik
Følgende er ikke på valg
Styremedlem
Styremedlem
Roger Karlsen
Geir Morten Antonsen
Varamedlem
Varamedlem
Ragnar Berget
Espen Tonås
Revisor
Revisor, ikke på valg
Leif Aker
Jan Ulrik Mathisen
1 år
2 år Ny
2 år
2 år
1 år Ny
1 år
1 år
1 år
1 år Ny
2 år
1 år
8
Kandidater til Arrangementkomiteen
Steinar Bakken
Hege Elnes
Mona Følstad
Liv Holm
2 år
2 år Ny
2 år Ny
2 år Ny
Følgende er ikke på valg
Trond Arvid Larsen
Håkon Isdahl
Knut Slåke
Tom-Eigil Olavsrud
Styret innstiller på følgende valgkomite
Roald Larsen
Halvor Roxrud
Kjell Evensen
1 år
1 år
1 år
1 år
1 år
1 år
2 år
Alle kandidater er forespurt, og har gitt sitt samtykke til nominasjonen.
Sak nr. 8
Innkomne forslag
Forslag fra Styret
1. Årsberetning, innkalling og referat fra årsmøte i VB legges over på elektronisk
plattform.
Begrunnelsen fra styret:
Trykking og utsendelse av innkallingen til årsmøtet representerer mye arbeid og en
kostnad på ca kr 40.000. I vår forening er dette en god slump penger! Styret er kjent
med at en rekke foreninger og aksjeselskaper har tatt i bruk ny teknologi i forbindelse
med årsmøtene. For at VB skal kunne gjøre tilsvarene kreves det at vedtektene må
endres slik det er beskrevet under.
Gjeldende §8 Årsmøte
Ordinært årsmøte holdes hvert år innen 30. april og innkalles med 14 dagers varsel ved
skriv til registrerte medlemmer pr. 1.1. i årsmøteåret.
Forslag til endring av §8 Årsmøte
Ordinært årsmøte holdes hvert år innen 30. april og innkalles med 14 dagers varsel.
Innkallingen sendes registrerte e-postadresser og suppleres med SMS til registrerte
mobiltelefonnummer. Innkallingen med dokumenter legges ut på vår hjemmeside
senest 14. dager før årsmøtet. Ønskes innkallingen eller referatet tilsendt pr post
kontaktes styret, enten på telefon, mail eller vår hjemmeside.
9
2. Organiseringen av VB.
Forslag til endringer av §5 og §6 i vedtektene
Begrunnelsen fra styret
Med utbyggingen av den nye havna på Husvik har VB over lengre tid vært preget av
en utviklingsfase med ekstraordinær arbeidsinnsats, spesielt fra styret. I dag har dette
endret seg, ved at vi har gått over i en driftsfase, en driftsfase som inkluderer drift og
vedlikehold av over 200 nye båtplasser, men hvor belastningen på styret har blitt
mindre.
På siste årsmøtet i mars 2015 var ansettelse av daglig leder fremme i ordskiftet. Siste
året har derfor evaluering av organiseringen og styringssystemene lagt beslag på
betydelig innsats. Som det fremgår av styrets beretning er ikke tiden moden til å ta
beslutninger om den videre arbeidsdelingen og organiseringen, før vi ser virkningene
av de endringene som er iverksatt.
Helt naturlig er ikke vedtektene våre detaljerte med hensyn til drift og organisering,
dette er styrets ansvar. Styret ønsker imidlertid å oppdatere et par punkter i vedtektene
for å gjøre de mer relevante for utfordringene i dag, se under.
Gjeldende §5 Styret
Styret skal lede foreningen i samsvar med vedtektene samt ivareta foreningens
eiendom og økonomi. Styret har ansvar for å utarbeide et reglement for driften av
foreningen. Styret innkalles til møte av formannen eller når minst tre av de andre
styremedlemmene krever det. Styret er beslutningsdyktig når minst tre av dets
medlemmer og formannen er til stede på møtet.
Styrets formann og ett styremedlem har signaturrett for Vindfangebukta Båtforening.
Forslag til endring av §5 Styret
Styret skal lede og organisere foreningen i samsvar med vedtektene samt ivareta
foreningens eiendom og økonomi. Styret har ansvar for å utarbeide et reglement for
driften av foreningen. Styret innkalles til møte av formannen eller når minst tre av de
andre styremedlemmene krever det. Styret er beslutningsdyktig når minst tre av dets
medlemmer og formannen er til stede på møtet.
Styrets formann og ett styremedlem har signaturrett for Vindfangebukta Båtforening.
Gjeldende §6 Båthavnsjef
Styret ansetter båthavnsjef som arbeider etter instruks utarbeidet av styret. Han
rapporterer for øvrig til styret.
Forslag til endring av §6 Ansatte og/eller innleide ressurser
Styret ansetter daglig leder og båthavnsjef.
Styret organiserer driften slik det til enhver tid er mest hensiktsmessig for å nå
foreningens mål og imøtekomme myndighetenes krav til forsvarlig drift. Ressurser
hentes fra styret, medlemmene, ansatte eller innleide. Enhver ressurs skal arbeide etter
instruks utarbeidet av styret.
10