Leppefisk.com 142,5 kB

Comments

Transcription

Leppefisk.com 142,5 kB
Til Fiskeridirektoratet,
Høring-regulering av fisket etter leppefisk for 2016
Leppefisk.com as ,4520 Lindesnes, er den største oppkjøper av leppefisk fra Svenskegrensen-til og
med Vest-Agder fylke, hos Skagerak Fisk SL. Vi har levert leppefisk fra og med 2011,og har de største
oppdrettere som kunder, Marineharvest , Lerøy, Salmar og Nova Sea med flere. Vi organiserer ca 65
fiskere og har hatt en stabil fiskerstand helt siden 2012, da vi ekspanderte sterkt med antall fiskere.
Firmaet vårt føler derfor at vi har fått en god oversikt over fisket og de utfordringer denne næringen
står over for, samt hva som kreves av oss, våre kunder og hva som er deres utfordringer.
Vi vil herved prøve å gi et så nøkternt innspill til høringen som mulig, hva vi har fått av reaksjoner og
utfordringer både fra fiskere og avtagere av leppefisk. Det må presiseres at vårt firma er opptatt av
en god forvaltning av leppefisk, er også firmaets eneste inntektskilde og er derfor avhengig av at
dette foregår på en bærekraftig måte. Våre kunder er av den formening at leppefisk vil ha en viktig
rolle i kampen mot lakselus i enda mange år fremover. For våre lokale fiskere betyr fisket kanskje
bærebjelken i et lokalt fiskemiljø, etter at ålefisket ble forbudt og andre fiskearter ikke er nok til et
utkomme for de fleste her langs Sørlandskysten.
Regulering av leppefiske 2016.
Ved tilbakeblikk på sesongen 2015, er vår oppfatning at denne ikke representerte en middels sesong,
vær og vindmessig. Temperaturene kom ikke før i september og oversteg sjelden 18 grader og det
kunne forekomme enkelte bergnebb med rogn helt ut i denne måned. Det var meget vind og
landligge, bergnebben kom aldri skikkelig opp. Redskapen ble fylt opp mest av grønngylt ,noe som
kanskje holdt bergnebben borte fra teinene i større grad. Dette leses også enkelt ut fra Skagerakfisk
totale fangsttall med sterk nedgang i nebb og berggylt.
1.Åpningstidspunkt 2016.
Åpningstidspunkt for fiske etter berggylt, der det tidligere år var ca 27.mai og HI-forslag åpning 1.juli,
vil dette sansynligvis bli slutten på rusefisket etter denne arten .Det vil da kun være bifangst sammen
med fiske etter de andre arter. For vårt firma var 40 % av leveransene her innen 1.juli, og i 2015 var
nedgangen ca 20% bare på 14 dgr. senere oppstart. Vi anser det beste fisket etter berggylt er fra
slutten av mai til 1.juli, da den gjerne går dypere ved høyere temperaturer. Tatt i betraktninger av
opplysninger fra Skagerakfisk SL, ble det i 2015 fangstet ca.250.000 stk i dette område, kan dette
umulig være en trussel mot bestanden. Vi føler HI snakker med to tunger og hevder fiske skal være
bærekraftig i mange år, mens de struper til hele tiden og har følelsen av de helst ser Sørlandsfisket
stoppet raskest mulig.
Vi foreslår å heller innføre prøvefiske etter berggylt for å konstatere når hovedgytingen er over, vi
ønsker i den forbindelse, kanskje å bidra økonomisk til noen referansefiskere i samarbeid kanskje HI
–Flødevigen. Dette vil kunne avklare hoved gytingen som vi mener starter tidligere i øst og noe
senere i vest rundt månedskifte mai\juni.
Ett paradoks er at det ikke innføres forbud mot garnfiske etter berggylt, forut for hummerfiske, der
vi tror det kan dreie seg om like store uttak som leppefiske representerer. Det fiskes ofte dypere med
nesten bare stor kjønnsmoden fisk som resultat. Med tanke på at det kan oppnås mellom 25-30 kr.
pr.fisk fra oppkjøper, finner vi dette er gal bruk av ressursen, på en særdeles etterspurt fisk til bruk
mot lakselus stor laks.
Åpningstidspunktet for bergnebb og grønngylt finner vi naturlig, da vi registrerer at disse artene ikke
er ferdig gytt før etter dette tidspunkt, men med visse forskyvninger fra Østfold til vest i Agder.
I vårt innsalg har vi alltid blitt møtt med berggyltleveranse som en inngangsbillett til å levere
mengder av bergnebb/grønngylt, og en kraftig nedgang her vil kanskje ikke åpne for like store
mengder av nevnte arter, særlig grønngylt, som er tung å selge inn, men med stor betydning
inntektsmessig.
2.Seleksjonsinnretninger.
Ved tilbakemeldinger fra en del av de fiskerne som deltok i 2015, ble det mye hevdet at en del fisk
satte seg fast i risten, og særlig grønngylt hadde potensial for skader ved å forsøke å trenge seg
gjennom. Bergnebb som i teinene hadde tatt for seg godt av agnet, ble hengende igjen i magesekken,
selv om de var godt under minstemål . Dette er sansynligvis ikke så stort et problem ved rusefangst,
da det normalt ikke brukes agn her. Mye lovlig fangstet fisk forsvant ut av for brede sorteringsrister.
Skal dagens fluktåpninger videreføres, mener vi disse må tilpasses det fiskearter som det primært
fangstes etter. For bergnebb bør fluktåpning ikke overstige 10 mm. Vi ser det som mye viktigere at
fiskerne bevisstgjøres i sterkere grad for gjenutsetting av undermåls fisk, på den mest forsvarlige og
skånsomme måte, gjerne med en runde fra veterinær før sesongstart.
3.Minstemål.
Her mener vi dagens ordning fungerer greit, men ser helst at det heves for grønngylt, da det er lite og
ingen etterspørsel etter denne fra sør under 13 cm.
Avslutningsvis håper vi at Fiskeridirektoratet vil ta våre innsigelser på alvor, da vi tross alt har det
største antall fiskere under kontrakt, fra Hvaler i øst til Lindesnes i vest, og derved god innsikt og
kunnskap i det som skjer i hele fiskeperioden. Det har den siste tiden strømmet på med spørsmål og
bekymringsmeldinger fra kunder om de forventes mindre fisk fra sør for 2016. Denne fisken er av
stor betydning, da den kan settes inn tidligere og minsker bruk av kjemikalier under våravlusingen.
Likeledes har vi også mange rådville fiskere som har investert i dyrt ruseutstyr og lurer på hva de nå
skal foreta seg ,og merker generelt stor bekymring bre om seg hos våre fiskere.
Vi håper å komme i dialog med Fiskeridirektoratet, kanskje sammen med andre oppkjøpere av
leppefisk. Vi mener å besitte bred kompetanse mot fiskere lokalt, får hele tiden fornuftige innspill til
forbedringer, variasjoner fra tidligere års fiske og mengde under hele fiskeperioden. Det må
presiseres at vi ikke har lokalkunnskap utover vårt eget fiske i sør, og ser at forholdene kan variere
en god del i andre deler av landet.
Med vennlig hilsen
Åge Kristian Hansen.
Styreleder Leppefisk.com as.

Similar documents