Kommunfullmäktige 2016-02-22

Comments

Transcription

Kommunfullmäktige 2016-02-22
PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2016-02-22
KOMMUNFULLMÄKTIGE
Tid: Kl. 18:30 - 21:20. Ajournering för fika 19:55 – 20:15.
Plats: Kulturhuset Fregatten Stenungesalen
Beslutande
Sofia Westergren (M)
Kent Sylvan (M)
Sofie Folkesson (M)
Carl-Henrik Lindberg (M)
Christina Engström (M)
Eva Öhlin (M) – ersättare för Rune Järpsten (M)
Helena Järpsten (M)
Linda Ekdahl (M) – ersättare för Henrik Hallgren (M)
Maria Renfors (M)
Ola Engström (M)
Gunnar Lidén (M) – ersättare för Helena Nävergårdh (M)
Maggie Robertsson (M)
Linda Maria Hermansson (C)
Thomas Danielsson (C)
Erik Söderberg (L)
Lisbeth Svensson (L)
Jan Glimstedt (L)
Gunnar Pettersson (KD) – ersättare för Lena Hedlund (KD)
Marie-Louise Ericsson (KD)
Janette Olsson (S)
Bo Pettersson (S)
Olof Lundberg (S)
Carola Granell (S)
Lars-Ebbe Pettersson (S)
Carin Oleryd (S)
Roger Andersson (S)
Liz Noréen (S)
Jan Rohlén (S)
Katja Nikula (S)
Doa Al Saif (S) – ersättare för Michael Ekdahl (S)
Pia Andell (S)
Morgan Andersson (S)
Birgit Lövkvist (V)
Jan Alexandersson (V)
Anneli Holmén (MP)
Martin Martinsson (Ober.)
Ann-Marie Andersson Farkas (MP)
Otto Ericsson (SD)
1
Justerar
PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2016-02-22
Håkan Larsson (SD)
--- (SD)
Linda Hanson (SD)
Ersättare
Tomas Olsson (C)
Robert Ottosson (C)
Göder Bergermo (L)
Christer Svensson (S)
Gunnel Lundgren (S)
Göran Börjesson (S)
Himan Mojtahedi (S)
Sanida Okanovic (S)
Berith Svensson (S)
Emma Ramhult (V)
Jimmy Löfgren (MP)
Övriga närvarande
Staffan Vretborn (S) - Revisionen § 39
Agneta Dejenfelt - kommunsekreterare
Justeringsdag: 2016-02-25
Justerare: Maria Renfors (M) Jan Rohlén (S)
Agneta Dejenfelt
Sekreterare
Jan Glimstedt (L)
ordförande
Maria Renfors (M)
justerare
Jan Rohlén (S)
justerare
2
Justerar
PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2016-02-22
ANSLAGSBEVIS
Protokollet har justerats. Justeringen har gjorts offentlig genom anslagsbevis på kommunens
anslagstavla.
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2016-02-22
Paragrafer: § 10 - § 49
Datum då anslaget sätts upp: 2016-02-25
Datum då anslaget tas ner: 2016-03-18
Förvaringsplats för protokoll: Kommunkansliet
Agneta Dejenfelt
Sekreterare
3
Justerar
PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2016-02-22
Val av justeringspersoner ........................................................................................................... 6
Fastställande av dagordning ....................................................................................................... 7
Interpellation till bildnings- och socialutskottets ordförande - anmärkningar från
Skolinspektionen till Stenungsunds kommun/Nösnäsgymnasiet hösten 2014 - Jimmy Löfgren
(MP) ........................................................................................................................................... 8
Allmänhetens frågestund ............................................................................................................ 9
Yttrande till Kungälvs kommun med anledning av aktualitetsprövning av Kungälvs
översiktsplan............................................................................................................................. 10
Motion - simundervisning för 6-åringar - Olof Lundberg (S) .................................................. 12
Motion - utarbetande av en kost- och hållbarhetspolicy - Anneli Holmén (MP)..................... 15
Motion - montera solceller på Stenungsundshems och kommunens fastigheter - Anneli
Holmén (MP)............................................................................................................................ 17
Motion - infrastrukturplanering för laddstolpar i Stenungsund - Birgit Lövkvist (V) och Jan
Alexandersson (V).................................................................................................................... 18
Motion - minnesplats och fysisk installation - fotograf Ingeborg Enander - Erik Söderberg (L)
.................................................................................................................................................. 21
Budget 2016 - Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn ....................... 22
Budgetförutsättningar 2017, plan 2017-2019 - tidplan - Stenungsunds kommun ................... 23
Kommunikationsprogram - Stenungsunds kommun ................................................................ 24
Exploateringsavtal för Nösnäs 1:89 - Nösnäs Utvecklings AB ............................................... 25
Detaljplan för bostäder, Nösnäs 1:89 ....................................................................................... 26
Lekplatsplan - Stenungsunds kommun .................................................................................... 27
Riktlinjer för Stenungsunds kommuns miljöpris ..................................................................... 28
Återrapportering av uppdrag i budget 2015 angående att säkerställa detaljplaner och
byggnation så att en befolkningsökning om 1,5% uppnås över tid. ......................................... 29
Återrapportering av uppdrag i budget 2015 angående möjligheter att förbättra det
förebyggande stödet för grundskoleelever som inte klarar kunskapsmålen ............................ 30
Justering av kommunstyrelsens reglemente - Närvarorätt i personal- och ekonomiutskottet.. 31
Motion - revidering av Kulturpolitisk vision - Lillemor Arvidsson (M) ................................. 32
Inköp av fastighet på Hallerna Villaväg 2 för LSS och SoL boende samt justering av
investeringsbudget .................................................................................................................... 33
Ärende från krisledningsnämnd 2015-12-07............................................................................ 34
Fördelning av flyktingmedel 2015-2016 .................................................................................. 35
Lednings- och informationsplan - Stenungsunds kommun ...................................................... 36
Äskande om kommunal borgen från Stenungsunds segelsällskap ........................................... 37
Hyreshöjningar för Fregatten och Mariagården ....................................................................... 38
Riksnorm och delposter inom riksnormen samt högsta godtagbara boendekostnad 2016 ...... 39
Rapport om ej verkställda biståndsbeslut, tredje kvartalet och fjärde kvartalet 2015.............. 40
Yttrande - Förstudie avseende kommunens miljöarbete .......................................................... 41
Begäran om entledigande från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige och som ledamot
och ordförande i Stenungsundshems styrelse - Helena Nävergårdh (M) ................................. 43
Val av ledamot och ordförande i Stenungsundshems styrelse efter Helena Nävergårdh (M) . 44
Begäran om entledigande från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige och som
ersättare i SEMAB och stiftelsen Stenungsunds fjärrvärme - Henrik Hallgren (M) ............... 45
4
Justerar
PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2016-02-22
Begäran om entledigande från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige - Owe
Johansson (M) .......................................................................................................................... 46
Val av ledamöter och ersättare till Solgårdsterrassens styrelse................................................ 47
Inkomna skrivelser och protokoll – KF.................................................................................... 48
Fullmakter till stämmoombud - Renova AB och Kommuninvest............................................ 50
Stenungsund Arena principbeslut om alkoholservering........................................................... 51
Val av ersättare i SEMABs och stiftelsen Stenungsunds fjärrvärmes styrelser efter Henrik
Hallgren (M) ............................................................................................................................. 54
Tidpunkt för kommunfullmäktiges sammanträde under våren 2016 ....................................... 55
5
Justerar
PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2016-02-22
§ 10
Val av justeringspersoner
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar utse Maria Renfors (M) och Jan Rohlén (S) till
justeringspersoner för dagens protokoll. Justeringen äger rum på kommunkansliet torsdagen
den 25 februari 2016 kl. 09:00.
Sammanfattning av ärendet
Maria Renfors (M) och Jan Rohlén (S) föreslås justera dagens protokoll.
_______________________
6
Justerar
PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2016-02-22
§ 11
Fastställande av dagordningen
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar enhälligt att fastställa dagordningen med följande justeringar:
Komplettering
Punkt 33 Dnr 0002/16 – Begäran om entledigande från uppdraget som ersättare i SEMAB och
stiftelsen Stenungsunds fjärrvärme – Henrik Hallgren (M).
Punkt 37 Dnr 0128/16 – Stämmoombud till Renova ABs stämma. Dnr 0128/16 – Stämmoombud till Kommuninvests föreningsstämma.
Tillkommande ärenden
Punkt 39 Dnr 0001/16 – Val av ersättare i SEMABs och stiftelsen Stenungsunds fjärrvärme
efter Henrik Hallgren (M).
Punkt 40 Dnr 0469/15 – Justering av tidpunkt för kommunfullmäktiges sammanträde våren
2016.
Utgående ärenden:
Punkt 4 Dnr 0043/16 – Allmänhetens frågestund – inga inkomna frågor.
Punkt 35 Dnr 0001/16 – Val av ledamöter och ersättare till Solgårdsterrassens styrelse.
Dukade handlingar
Punkt 3 Dnr 0765/15 – Svar på interpellation om anmärkningar från Skolinspektionen/
Nösnäsgymnasiet.
Punkt 38 Dnr 0068/16 - Stenungsund Arena principbeslut om alkoholservering. Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2016-02-22 § 34
_______________________
7
Justerar
PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2016-02-22
§ 12
Diarienummer 0765/15
Interpellation till bildnings- och socialutskottets ordförande angående
anmärkningar från Skolinspektionen till Stenungsunds
kommun/Nösnäsgymnasiet hösten 2014 - Jimmy Löfgren (MP)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige noterar att interpellationen angående anmärkningar från
Skolinspektionen till Stenungsunds kommun/Nösnäsgymnasiet hösten 2014 skriftligen och
muntligen besvarats av bildnings- och socialutskottets ordförande Linda Ekdahl (M).
I interpellationsdebatten deltog: Jimmy Löfgren (MP), Linda Ekdahl (M) och Janette Olsson
(S).
Sammanfattning av ärendet
I interpellation beträffande anmärkningar från Skolinspektionen till Stenungsunds
kommun/Nösnäsgymnasiet hösten 2014 ställer Jimmy Löfgren (MP) följande frågor till
bildnings- och socialutskottets ordförande Linda Ekdahl (M):
1. Vilka åtgärder har explicit vidtagits sen skolinspektionens besök hösten 2014?
2. Hur ser det specifikt ut på Nösnäsgymnasiet idag; när det gäller t.ex. inom områdena
”Trygghet och studiero”, ”Särskilt stöd” och ”Bedömning och betygssättning”?
3. Vad har man faktiskt gjort för att förbättra sig på dessa områden och fortsättningsvis
kunna ge fullgod service åt barn och ungdomar?
4. Vilka resurser har satts in på dessa områden?
5. Skulle man idag, cirka ett år efter Skolinspektionens besök, alldeles samvetsgrant kunna
klara ett nytt besök utan att få några som helst anmärkningar på dessa områden?
Linda Ekdahl (M) lämnar ett skriftligt och muntligt svar på frågorna.
Beslutsunderlag
Svar från bildnings- och socialutskottets ordförande Linda Ekdahl (M)
Interpellation av 2015-11-30
___________________
8
Justerar
PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2016-02-22
§ 13
Diarienummer 0043/16
Allmänhetens frågestund
Ärendet utgår – inga frågor har inkommit.
9
Justerar
PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2016-02-22
§ 14
Diarienummer 0700/15
Yttrande till Kungälvs kommun med anledning av aktualitetsprövning av
Kungälvs översiktsplan
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att beträffande aktualisering av Kungälvs översiktsplan 2010
framföra behovet av viss komplettering av kapitlet ”Mellankommunala frågor”.
Sammanfattning av ärendet
Stenungsunds kommun har inför aktualitetsprövning av Kungälvs kommuns översiktsplan
2010 getts möjlighet att lämna synpunkter.
Stenungsunds kommun framför att kapitlet ”Mellankommunala frågor” bör kompletteras med
gemensamma frågor rörande kusten. Exempelvis bör kommunerna arbeta för en samsyn
beträffande utvecklingen av orterna Aröd och Sävelycke - Timmervik samt hantera
gemensamma frågor som framkommer i projektet ”Mellankommunal kustplanering i GR,
Orust och Uddevalla”.
I samband med att Kungälvs kommun ska aktualitetspröva Översiktsplan för Kungälvs
kommun 2010, antagen 2012-01-19, har Kungälvs grannkommuner getts möjlighet att
inkomma med synpunkter. Synpunkter på hela översiktplanens innehåll kan lämnas, men
synpunkter efterfrågas särskilt beträffande innehållet i kapitlen ”Övergripande inriktning” och
”Mellankommunala frågor”.
I kapitlet ”Övergripande inriktning” behandlas frågor som Kungälvs ansvar för huvudstråket
enligt GR:s strukturbild, attraktiva boendemiljöer, ett differentierat näringsliv, ett hållbart
transportsystem, miljö och energi samt höga natur- och kulturvärden.
I kapitlet ”Mellankommunala frågor” lyfts vissa områden eller verksamheter upp som är
beroende av eller ger effekter i en angränsande kommun. I dessa områden är det viktigt att
samordna mark- och vattenanvändningen över kommungränsen. De mellankommunala frågor
som anges i Kungälvs översiktsplan 2010 som berör Stenungsund är:
- Svartedalens naturreservat
- Bohusbanan och kollektivtrafik
- Vattenförsörjningen
- Avfall
- Farleder
- Vindkraft
Generellt anges även vikten att i all planering ta hänsyn till den gemensamma bostads- och
arbetsmarknaden som Göteborgsregionen utgör.
Stenungsunds kommun har inga synpunkter att framföra beträffande översiktsplanen generellt
eller innehållet i kapitlet ”Övergripande inriktning
Forts.
10
Justerar
PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2016-02-22
Forts. § 14
Beträffande kapitlet ”Mellankommunala frågor” framför Stenungsunds kommun behovet av
komplettering med följande:
-
Kusten – flera viktiga gemensamma frågor berör kustzonen. Här kan nämnas bl. a att
arbeta för en samsyn beträffande utvecklingen av orterna Aröd och Sävelycke - Timmervik
med omnejd samt att hantera gemensamma frågor som kommer fram i projektet
”Mellankommunal kustplanering i Göteborgsregionen, Orust och Uddevalla.
Kommunstyrelsen föreslår 2015-12-07 kommunfullmäktige besluta att beträffande
aktualisering av Kungälvs översiktsplan 2010 framföra behovet av viss komplettering av
kapitlet ”Mellankommunala frågor”.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2015-12-07 § 253
Tjänsteskrivelse 2015-11-09
_______________________
Protokollsutdrag skickas till
Kungälvs kommun
Planering
Samhällsbyggnad
442 81 Kungälv
11
Justerar
PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2016-02-22
§ 15
Diarienummer 0088/15
Motion - simundervisning för 6-åringar - Olof Lundberg (S)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar bifalla motionen om ”simundervisning för 6-åringar” med start
hösten 2016. Verksamheten finansieras genom kommunstyrelsens konto för oförutsedda
behov och arbetas därefter in i budgeten för 2017.
Sammanfattning
Olof Lundberg (S) inkom 2015-01-27 med en motion där han föreslår kommunfullmäktige
besluta att i Stenungsunds kommun återinföra avgiftsfri simundervisning för 6-åringar
snarast. Kommunfullmäktiges ordförande har i detta ärende beslutat remittera motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Utredningen i ärendet visar att avgiftsfri simundervisning har genomförts i kommunen
tidigare samt att det enligt kursplanen för elever från årskurs1 genomförs simundervisning
som en del av ämnet Idrott och hälsa. Vidare beskrivs kostnaderna för ett återinförande av
avgiftsfri simundervisning till sammanlagt 360 - 551 tkr. Det bedöms inte föreligga några
juridiska hinder för ett införande.
Yrkanden på kommunstyrelsen
Ordföranden: Återremittera ärendet till förvaltningen för ytterligare klargörande av ärendet
utifrån följande frågeställningar: Hur ser måluppföljningen ut för elever i åk 3 respektive åk 5
avseende simkunnigheten, Har Stenungsunds kommun högre mål än andra kommuner, Finns
det behov av riktade åtgärder, ex mot nyanlända. Görs insatser redan? Hur kan en lösning se
ut där föräldrar ansvarar för transporten till simhallen? Om simundervisning sker inom
förskoleverksamheten, hur stort intäktsbortfall får då simhallen?
Bo Pettersson (S): Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen om
simundervisning för 6-åringar för start hösten 2016. Verksamheten ska finansieras genom
kommunstyrelsens oförutsedda och arbetas in i budget för 2017.
Beslutsgång på kommunstyrelsen
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller yrkande
om återremiss. Omröstning begärs och verkställs. Kommunstyrelsen godkänner följande
beslutsgång: Ja-röst för återremiss. Nej-röst för bifall till motionen.
Omröstningsresultat på kommunstyrelsen
Med 6 nej-röster för bifall till motionen mot 5 ja-röster för återremiss beslutar
kommunstyrelsen att bifalla motionen.
Ledamot/tjg ersättare
Sofia Westergren (M)
Bo Pettersson (S)
Kent Sylvan (M)
Roger Andersson (S)
Lisbeth Svensson (L)
Ja-röst
Nej-röst
Avstår från att rösta
X
X
X
X
X
12
Justerar
PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2016-02-22
Olof Lundberg (S)
Thomas Danielsson (C)
Anneli Holmén (MP)
Otto Ericsson (SD)
Lena Hedlund (KD)
Carin Oleryd (S)
Summa
X
X
X
X
X
X
6
5
Kommunstyrelsen föreslår 2015-12-07 kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen om
”simundervisning för 6-åringar” för start hösten 2016. Verksamheten ska finansieras genom
oförutsedda och arbetas in i budgeten för 2017.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2015-12-07 § 255
Tjänsteskrivelse 2015-11-04
Kommunfullmäktige 2015-02-16 § 34
Motion om simundervisning för 6-åringar
Yrkande på kommunfullmäktige
Olof Lundberg (S), Janette Olsson (S), Bo Pettersson (S), Birgit Lövkvist (V), och Jan
Alexandersson (V): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Sofia Westergren (M) och Linda Ekdahl (M): Avslag på kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång på kommunfullmäktige
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunfullmäktige bifaller Sofia
Westergrens yrkande.
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige bifaller följande beslutsgång.
Ja-röst för Olof Lundbergs m.fl. yrkande.
Nej-röst för Sofia Westergrens m.fl. yrkande.
Omröstningsresultat
Med 20 ja-röster för Olof Lundbergs yrkande och 19 nej-röster för Sofia Westergrens yrkande
samt en som avstod från att rösta beslutar kommunfullmäktige bifalla Olof Lundbergs
yrkande.
Parti Namn
M
M
M
M
M
M
M
M
Sofia Westergren
Kent Sylvan
Sofie Folkesson
Carl-Henrik Lindberg
Christina Engström
Eva Öhlin
Helena Järpsten
Linda Ekdahl
Ja – Lundberg
Nej - Westergren
X
X
X
X
X
X
X
X
Avstår
13
Justerar
PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2016-02-22
M
M
M
M
C
C
L
L
KD
KD
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
V
V
MP
MP
MP
SD
SD
SD
SD
FP
Maria Renfors
Ola Engström
Gunnar Lidén
Maggie Robertsson
Linda-Maria Hermansson
Thomas Danielsson
Erik Söderberg
Lisbeth Svensson
Gunnar Pettersson
Marie-Louise Ericsson
Janette Olsson
Bo Pettersson
Olof Lundberg
Carola Granell
Lars-Ebbe Pettersson
Carin Oleryd
Roger Andersson
Liz Noréen
Jan Rohlén
Katja Nikula
Doa Al Saif
Pia Andell
Morgan Andersson
Birgit Lövkvist
Jan Alexandersson
Anneli Holmén
Martin Martinsson
Ann-Marie Andersson Farkas
Otto Ericsson
Håkan Larsson
Linda Hansson
Jan Glimstedt
SUMMA
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
20
X
19
1
_______________________
14
Justerar
PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2016-02-22
§ 16
Diarienummer 0431/14
Motion - utarbetande av en kost- och hållbarhetspolicy - Anneli Holmén
(MP)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar bifalla motionen om ”utarbetande av kost- och
hållbarhetspolicy” för Stenungsunds kommun genom att anta förslag till Kost- och
hållbarhetspolicy för Stenungsunds kommun. Policyn är ett inriktningsdokument där de delar
som får ekonomiska konsekvenser beaktas i kommande budgetarbeten med 2017 års budget
som start.
Reservationer
Erik Söderberg (L) och Lisbeth Svensson (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande.
Sammanfattning av ärendet
Utifrån en motion från Anneli Holmén (MP) om att utarbeta en kost- och hållbarhetspolicy
med intentionen att förbättra kvaliteten och öka andelen ekologisk och närproducerad mat i
kommunens verksamheter föreslår nu beredningen Barn och ungdom kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta att anta förslag till Kost- och hållbarhetspolicy för Stenungsunds
kommun. Beredningen menar att policyn är ett inriktningsdokument där de delar som får
ekonomiska konsekvenser beaktas i kommande budgetarbeten med 2017 års budget som start.
Samtliga i beredningen ställer sig bakom förslaget men Liberalerna (Folkpartiet) har en
avvikande uppfattning när det gäller varmhållning av mat. Man menar att mat som varit
varmhållen i två timmar eller mer inte ska få servereras.
Förvaltningens ekonomiska och juridiska granskning och konstaterar att Måltids bedömning är
att policyn är ett dokument som man väl kan följa i sitt arbete. Dokumentet speglar Måltids
ambitioner kring kost- och hållbarhet.
Eftersom beredningens förslag grundar sig på en motion och beredningen föreslår ett bifall till
motionen bör detta finnas med i kommunstyrelsens förslag till beslut.
Kommunstyrelsen föreslår 2015-12-07 kommunfullmäktige besluta följande:
I enlighet med beredningen Barn och ungdoms förslag med tillägget om bifall till motionen.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen om framtagande
av kost- och hållbarhetspolicy för Stenungsunds kommun.
Kommunstyrelsen föreslår 2015-12-07 kommunfullmäktige besluta att anta förslag till Kostoch hållbarhetspolicy för Stenungsunds kommun. Policyn är ett inriktningsdokument
Forts.
15
Justerar
PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2016-02-22
Forts. § 16
där de delar som får ekonomiska konsekvenser beaktas i kommande budgetarbeten med 2017
års budget som start.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2015-12-07 § 256
Tjänsteskrivelse 2015-11-17
Skrivelse från beredningen 2015-09-27
Kost- och hållbarhetspolicy för Stenungsunds kommun
Kommunfullmäktige 2015-02-16 § 14
Kommunfullmäktige 2014-11-17 § 157
Motion 2014-04-28 inkl. bilagor
Yrkande
Sofie Folkesson (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Erik Söderberg (L): Bifall till kommunstyrelsens förslag men med tilläggsyrkande - Mat som
varit varmhållen i två timmar eller mer får inte serveras.
Anneli Holmén (MP): Bifall till kommunstyrelsens förslag men med tilläggsyrkande - Mat
som varit varmhållen i två timmar eller mer bör inte serveras.
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att samtliga i kommunfullmäktige är överens om att bifalla Sofie
Folkessons, Erik Söderbergs och Anneli Holméns yrkande dvs. kommunstyrelsens förslag
men att det finns två tilläggsyrkanden, ett från Erik Söderberg (L) och ett från Anneli Holmén
(MP) som kommunfullmäktige har att ta ställning till. Ordföranden frågar därför om
kommunfullmäktige vill ha med tilläggsyrkanden och konstaterar att kommunfullmäktige inte
vill ha med några tilläggsyrkanden.
_______________________
16
Justerar
PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2016-02-22
§ 17
Diarienummer 0406/15
Motion - montera solceller på Stenungsundshems och kommunens
fastigheter - Anneli Holmén (MP)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar bifalla motionen om att ”utreda möjligheten att sätta solceller
på kommunens fastigheter där så är lämpligt” och ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda
detta.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har överlämnat en motion om solceller på kommunens byggnader till
kommunstyrelsen för beredning om motionen ska bifallas eller avslås. Motionen handlar om
att sätta upp solceller på kommunens befintliga fastigheter där så är lämpligt.
Intresset för solceller för elproduktion har kraftigt ökat på senare år i både privata och
offentliga sammanhang. Detta både på grund av intresset för förnybar energi och för att det på
grund av statliga stöd och prissänkning av solcellsmoduler gjort det mer lönsamt ekonomiskt.
Solceller producerar förnybar el och är en viktig del i utvecklingen av ett hållbart samhälle.
Stenungsunds kommun har tagit beslut om att sätta upp solceller på taket på
Kyrkenorumskolans nya idrottshall och att sätta upp solceller där det är lämpligt på befintliga
fastigheter är ett fortsatt steg i den processen. En plan för solceller på kommunala fastigheter
där så är lämpligt bör tas fram och investeringar hanteras i kommande budgetarbeten.
Kommunstyrelsen föreslår 2015-12-07 kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen om
att utreda möjligheten att sätta solceller på kommunens fastigheter där så är lämpligt och ge
uppdrag till kommunstyrelsen att utreda detta. Kommunstyrelsen beslutar för egen del att ge
kommunchefen i uppdrag att starta en utredning om att sätta solceller på kommunens
fastigheter där så är lämpligt under förutsättning att kommunfullmäktige bifaller motionen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2015-12-07 § 257
Tjänsteskrivelse 2015-11-18
Kommunfullmäktige 2015-06-01 § 134
Motion 2015-05-22
_______________________
17
Justerar
PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2016-02-22
§ 18
Diarienummer 0428/15
Motion - infrastrukturplanering för laddstolpar i Stenungsund - Birgit
Lövkvist (V) och Jan Alexandersson (V)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar bifalla motion om ”infrastrukturplanering för laddstolpar i
Stenungsund” och ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en infrastrukturplan för
laddstolpar.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har överlämnat en motion om infrastrukturplanering för ladd stolpar i
Stenungsund för beredning om motionen ska bifallas eller avslås. I motionen föreslås att en
infrastrukturplan för ladd stolpar tas fram med en kartläggning av hur det ser ut idag, var det
skulle kunna vara aktuellt att komplettera behovet och en strategi för genomförande.
Av motionen framgår att man vill att det i uppdraget ska finnas en tydlig ambition till att
stimulera kommunens bolag och andra näringsidkare till en tydlig och gemensam strategi som
sätter Stenungsunds kommun på kartan som en kommun med framtidstro och med ett stort
miljömedvetande. Motivet är att uppnå en god och hållbar tillväxt och god service.
Intresset för att sätta upp ladd stolpar har ökat kraftigt i samband med att allt fler elbilar och
elhybridbilar har kommit ut på marknaden. Naturvårdsverkets nya statliga stöd Klimatklivet
från hösten 2015 visar att intresset runt i kommunerna för ladd stolpar är mycket högt. Det är
ett sätt att möta nuvarande men framför allt framtida behov och samtidigt göra stor
klimatnytta.
Kommunstyrelsen föreslår 2015-12-07 kommunfullmäktige besluta att bifalla motion om
infrastrukturplanering för ladd stolpar i Stenungsund och ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta
fram en infrastrukturplan för ladd stolpar. Finansiering av genomförande sker i första hand
genom att söka det statliga stödet Klimatklivet. I andra hand finansieras genomförandet i
samband med budgetarbete med start 2017.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2015-12-07 § 258
Tjänsteskrivelse 2015-11-17
Kommunfullmäktige 2015-08-24 § 151
Motion 2015-06-03
Yrkande till beslut på sammanträdet
Jan Alexandersson (V), Bo Pettersson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag
Sofia Westergren (M), Otto Ericsson (SD), Ola Engström (M): Bifall till kommunstyrelsens
förslag men finansieringen tas bort (Två sista raderna i förslaget).
Forts.
18
Justerar
PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2016-02-22
Forts. § 18
Beslutsgång
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunfullmäktige bifaller Sofia
Westergrens m.fl. yrkande.
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för Jan Alexanderssons m.fl. yrkande.
Nej-röst för Sofia Westergrens m.fl. yrkande.
Omröstningsresultat
Med 20 ja-röster för Jan Alexanderssons m.fl. yrkande och 20 nej-röster för Sofia
Westergrens m.fl. yrkande konstateras att ordföranden har utslagsröst och därmed bifaller
kommunfullmäktige Sofia Westergrens m.fl. yrkande.
Parti Namn
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
C
C
L
L
KD
KD
S
S
S
S
S
S
S
S
S
Sofia Westergren
Kent Sylvan
Sofie Folkesson
Carl-Henrik Lindberg
Christina Engström
Eva Öhlin
Helena Järpsten
Linda Ekdahl
Maria Renfors
Ola Engström
Gunnar Lidén
Maggie Robertsson
Linda-Maria Hermansson
Thomas Danielsson
Erik Söderberg
Lisbeth Svensson
Gunnar Pettersson
Marie-Louise Ericsson
Janette Olsson
Bo Pettersson
Olof Lundberg
Carola Granell
Lars-Ebbe Pettersson
Carin Oleryd
Roger Andersson
Liz Noréen
Jan Rohlén
Ja – Alexandersson
Nej - Westergren Avstår
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
19
Justerar
PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2016-02-22
S
S
S
S
V
V
MP
MP
MP
SD
SD
SD
SD
FP
Katja Nikula
Doa Al Saif
Pia Andell
Morgan Andersson
Birgit Lövkvist
Jan Alexandersson
Anneli Holmén
Martin Martinsson
Ann-Marie Andersson Farkas
Otto Ericsson
Håkan Larsson
X
X
X
X
X
X
X
Linda Hansson
Jan Glimstedt
X
X
20
SUMMA
X
X
X
X
20
_______________________
20
Justerar
PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2016-02-22
§ 19
Diarienummer 0253/15
Motion - minnesplats och fysisk installation över fotograf Ingeborg
Enander - Erik Söderberg (L)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen om ”minnesplats och fysisk installation
över fotograf Ingeborg Enander” såtillvida att kommunstyrelsen beaktar förslaget om
Ingeborg Enanders väg/gata/plats. Kommunfullmäktige beslutar att i övrigt avslå motionen.
Reservationer
Erik Söderberg (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Sammanfattning av ärendet
Erik Söderberg (L) har i en motion i mars 2015 tagit upp frågan om att med en plats och en
fysisk installation/skulptur uppmärksamma fotografen Ingeborg Enanders gärning.
Förvaltningens bedömning efter att ha fört samtal med hembygdsföreningen är att kostnaden
av en installation i form av byst eller skulptur medför en kostnad om över 500 tkr. Vilket inte
ryms inom budget.
Samtal har även förts med sektor samhällsbyggnad kring pågående och kommande
gatunamnsärenden.
Kommunstyrelsen föreslår 2015-12-07 kommunfullmäktige besluta att sektor
samhällsbyggnad beaktar förslaget Ingeborg Enanders väg/gata/plats. Kommunstyrelsen
föreslår kommunfullmäktige besluta att i övrigt avslå motionen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2015-12-07 § 259
Tjänsteskrivelse 2015-11-26
Kommunstyrelsen 2015-11-02 § 240
Kommunfullmäktige 2015-04-27 § 94
Motion
Yrkande på sammanträdet
Erik Söderberg (L): Yrkar på att ”döpa området vid rondellen GöteborgsvägenUddevallavägen till Ingeborg Enanders plats. Att bejaka en fysisk installation vid Ingeborgs
Enanders plats den dag finansiering finnes.
Beslutsgång
Ordföranden ställer Erik Söderbergs yrkande mot kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
_______________________
21
Justerar
PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2016-02-22
§ 20
Diarienummer 0741/15
Budget 2016 - Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och
Tjörn
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att tilldela samordningsförbundet medel motsvarande 501 tkr
för 2016. Den utökade finaniseringen, 125 tkr sker via kommunstyrelsens konto för
oförutsedda behov (2016). Övriga medel finns inom sektor socialtjänsts budgetram 2016.
Sammanfattning av ärendet
Samordningsförbundets verksamhet finansieras av Försäkringskassa, Arbetsförmedling,
Västra Götalandsregionen och Ale, Tjörn, Kungälv och Stenungsunds kommuner. Från 2016
har staten utökat Samordningsförbundets budget vilket gör att utökning av medel också
begärs från regionen och kommunerna. Samordningsförbundets budget har varit på samma
nivå sedan 2010 och en höjning bedöms som rimlig. Höjningen består av ytterligare 125 tkr
utöver 376 tkr som ryms inom sektor socialtjänst budget.
Kommunstyrelsen föreslår 2015-12-07 kommunfullmäktige besluta att tilldela
Samordningsförbundet medel motsvarande 501 tkr för 2016. Den utökade finaniseringen
motsvarande 125 tkr sker via medel från kommunens oförutsedda medel för 2016. Övriga
medel finns inom sektor socialtjänsts budgetram 2016.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2015-12-07 § 261
Tjänsteskrivelse 2015-11-23
Skrivelse samordningsförbundet 2014-11-07
_______________________
Protokollsutdrag skickas till
Samordningsförbundet
Västragatan 64
442 31 KUNGÄLV
22
Justerar
PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2016-02-22
§ 21
Diarienummer 0688/15
Budgetförutsättningar strategisk plan 2017-2019, budget 2017, tidplan och
innehåll – Stenungsunds kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ”Budgetförutsättningar strategisk plan 2017-2019,
budget 2017, tidplan och innehåll” Stenungsunds kommun.
Sammanfattning av ärendet
Dokumentet ”Budgetförutsättningar Plan 2017-2019 Budget 2017” beskriver processen för
arbetet med budget 2017 och innehåller tidplan för budgetarbetet, planeringsförutsättningar
mm.
Kommunstyrelsen föreslår 2015-12-07 kommunfullmäktige besluta att godkänna
budgetförutsättningar strategisk plan 2017-2019, budget 2017, tidplan och innehåll
Stenungsunds kommun.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2015-12-07 § 262
Tjänsteskrivelse 2015-10-29
Budgetförutsättningar
_______________________
23
Justerar
PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2016-02-22
§ 22
Diarienummer 0545/15
Kommunikationsprogram - Stenungsunds kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta kommunikationsprogram för Stenungsunds kommun.
Kommunikationsprogrammet ersätter tidigare informationspolicy för Stenungsunds kommun.
Sammanfattning av ärendet
Kommunen har för avsikt att ersätta informationspolicyn med kommunikationsprogram.
Kommunikationsprogrammet ska bidra till att Stenungsunds kommun uppnår de övergripande
målen i Vision 2035. Samtidigt ska den bidra till en kommunikation som gör att kommunen
upplevs som en sammanhållen organisation med en tydlig avsändare – både internt och
externt.
Kommunstyrelsen föreslår 2015-12-07 kommunfullmäktige besluta att anta
kommunikationsprogram för Stenungsunds kommun som ersätter tidigare informationspolicy
för Stenungsunds kommun.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2015-12-07 § 265
Tjänsteskrivelse 2015-08-28
Kommunikationsprogram
_______________________
24
Justerar
PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2016-02-22
§ 23
Diarienummer 0677/13
Exploateringsavtal för Nösnäs 1:89 - Nösnäs Utvecklings AB
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättat exploateringsavtal mellan Nösnäs
utvecklings AB och Stenungsunds kommun gällande Nösnäs 1.89.
Sammanfattning av ärendet
Parallellt med upprättandet av detaljplan för Nösnäs 1:89 m.fl. har ett exploateringsavtal
upprättats mellan Nösnäs Utvecklings AB och Stenungsunds kommun. Exploateringsavtalets
syfte är att reglera villkoren för genomförandet av den planerade byggnationen.
Största delen av markområdet ägs av Nösnäs Utvecklings AB. Exploatören ansvarar för alla
åtgärder inom sin kvartersmark. Kommunen är huvudman för allmän plats. Kommunen ska
bygga ut vägar samt vatten och avlopp i området. Allmän plats inom Nösnäs 1:89 ska övergå
till kommunen utan ersättning. Exploatören ska betala va-anläggningsavgift enligt gällande
taxa.
Byggnation av huvudgatan genom området planeras att ske i samband med genomförande av
exploatering i området Centrala Hallerna. Kostnaden för utbyggnad av huvudgatan ligger idag
till stor del på kommunen. Genom exploatering av Centrala och Södra Hallerna, bedöms en
stor del av utbyggnadskostnaderna kunna läggas i dessa exploateringar. Exploatören för
Nösnäs 1:89 betalar ett exploateringsbidrag för huvudgatan samt för lokalgatorna.
Kommunstyrelsen föreslår 2015-12-07 kommunfullmäktige besluta att godkänna upprättat
exploateringsavtal mellan Nösnäs utvecklings AB och Stenungsunds kommun.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2015-12-07 § 268
Tjänsteskrivelse 2015-10-19
Exploateringsavtal
Bilaga 4 – kartbild över exploateringsbidrag
_______________________
Protokollsutdrag skickas
Nösnäs Utvecklings AB – [email protected]
25
Justerar
PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2016-02-22
§ 24
Diarienummer 0268/08
Detaljplan för bostäder, Nösnäs 1:89
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplaneförslag för Nösnäs 1:89 i enlighet med 5 kap
25 §, plan-och bygglagen (1987:10).
Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsutskottet beslutade 2013-10-01, § 126, att godkänna samrådsredogörelsen
och skicka ut detaljplaneförslaget på utställning enligt normalt förfarande, plan- och
bygglagen enligt 5 kap. 23§ (1987:10)
Planläggningens huvudsyfte är att, som ett led i bostadsutbyggnaden inom Västra Hallerna,
möjliggöra en utbyggnad av bostäder inom planområdet. Planförslaget ger möjlighet till
uppförandet av ny bostadsbebyggelse i form av ca 37 friliggande villor inom fastigheten
Nösnäs 1:89. Området kommer att trafikförsörjas norrifrån via en ny anslutningsväg som
ansluter till Hallerna-leden och fungera som en lokalgata/bussgata inom området.
Detaljplaneförslaget har varit utsänt för granskning under tiden 2013-12-04 till och med 201401-04. Under tiden för utställningen har 14 yttranden inkommit. Samtliga yttranden har
sammanställts och kommenterats i ett utställningsutlåtande.
Kommunstyrelsen föreslår 2015-12-07 kommunfullmäktige besluta att anta
detaljplaneförslaget i enlighet med 5 kap 25 §, plan-och bygglagen (1987:10).
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2015-12-07 § 269
Tjänsteskrivelse 2015-10-21
Plankarta med bestämmelser 2015-10-21
Planbeskrivning 2015-10-21
Genomförandebeskrivning 2015-10-21
Utställningsutlåtande 2015-10-21
Illustrationskarta 2013-08-21
_______________________
Protokollsutdrag skickas till
Exploatören
26
Justerar
PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2016-02-22
§ 25
Diarienummer 0650/15
Lekplatsplan - Stenungsunds kommun
Kommunfullmäktige beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Lekplatsplan för Stenungsunds kommun
För 2016 finns medel i budget och medel för 2017 – 2019 äskas i respektive års budgetarbete.
Sammanfattning av ärendet
Grunden till ärendet att upprätta en lekplatsplan är en motion från 2006 och ett
medborgarförslag som mynnade ut i ett uppdrag till beredningen Barn och unga att se över de
kommunala lekplatserna. Beredningen föreslog att man arbetar utifrån konceptet om två
kommunlekplatser samt 4-5 kommundelslekplatser och några närområdeslekplatser.
Frågan aktualiserades igen hösten 2013 då en inventering och säkerhetsbesiktning av de
kommunala lekplatserna (som förvaltas och underhålls av gata/park) gjordes. Flertalet av
lekplatsernas lekredskap visade sig vara i mycket dåligt skick. Ett antal farliga lekredskap
plockades därefter bort.
Förvaltningen beslutade att under 2015 genomföra en utredning i enlighet med tidigare beslut
fattade av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen om vilka lekplatser som man bör ha
kvar samt hur dessa ska utrustas. Konsekvenserana av denna utredning visas i en lekplatsplan.
Genomförandet av lekplatsplanen med rivning och upprustning föreslås ske under åren 2016
till 2019.
Medel för upprustning av 2016 års föreslagna åtgärder finns med i budget för 2016.
Kommunstyrelsen föreslår 2015-12-07 kommunfullmäktige besluta att godkänna upprättad
lekplatsplan.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2015-12-07 § 270
Tjänsteskrivelse 2015-10-21
Lekplatsplan
Yrkande på sammanträdet
Sofia Westergren (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag med tillägget kring finansiering
enligt följande: För 2016 finns medel i budget och medel för 2017 – 2019 äskas i respektive
års budgetarbete.
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att samtliga i kommunfullmäktige är överens om att besluta i
enlighet med kommunstyrelsens förslag och Sofia Westergrens (M) tilläggsyrkande.
27
Justerar
PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2016-02-22
§ 26
Diarienummer 0509/15
Riktlinjer för Stenungsunds kommuns miljöpris
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta riktlinjer för Stenungsunds kommuns miljöpris
(justerade i enlighet med kommunstyrelsens förslag). Kommunfullmäktige beslutar att
prispengen ska vara densamma som för kulturstipendiet vilket innebär en höjning av
miljöpriset med 10 tkr. Höjningen från 10 tkr till 20 tkr finansieras inom ram.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2014-09-08 § 114 att anta beredningen Miljö- och fysisk
planerings samtliga inriktningsmål inom energi-/klimat- och miljöområdet. Miljömålen ska
tillsammans med de syften och villkor som anges i riktlinjerna ligga till grund för utdelande
av Stenungsunds kommuns årliga miljöpris.
Kommunstyrelsen föreslår 2015-12-07 kommunfullmäktige besluta att anta föreslagna
riktlinjer för Stenungsunds kommuns miljöpris med följande ändring: Stycket där miljömålen
räknas upp stryks och ersätts med texten ”Insatsen får inte stå i strid med av
kommunfullmäktige beslutade miljömål”. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att
fatta beslut om att prispengen ska vara densamma till både miljöpriset och kulturstipendiet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2015-12-07 § 271
Tjänsteskrivelse 2015-11-19
Stenungsunds kommuns miljöpris
Yrkande på sammanträdet
Sofia Westergren (M): Enligt kommunstyrelsens förslag men med tillägget att förslaget
innebär att miljöpriset höjs med 10 tkr och att finansieringen sker inom ram.
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att samtliga i kommunfullmäktige är överens om att besluta i
enlighet med kommunstyrelsens förslag och Sofia Westergrens (M) tilläggsyrkande.
_______________________
28
Justerar
PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2016-02-22
§ 27
Diarienummer 0671/15
Återrapportering av uppdrag i budget 2015 angående att säkerställa
detaljplaner och byggnation så att en befolkningsökning om 1,5 % uppnås
över tid.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar notera informationen om redovisning av kommunfullmäktiges
uppdrag angående att säkerställa detaljplaner och byggnation så att en befolkningsökning om
1,5 % uppnås över tid.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har gett sektor Samhällsbyggnad i uppdrag att säkerställa detaljplaner
och byggnation så att en befolkningsökning om 1,5 % uppnås över tid.
Det är inte möjligt att ange det antal nya bostäder som krävs för att uppnå en
befolkningsökning om 1,5 %, då befolkningsutvecklingen, utöver nybyggnation, är beroende
av faktorer som födelseöverskott, in- och utflyttning, fördelning av bostadsstorlekar m.fl.
Den önskade befolkningsökningen bedöms dock kunna uppnås om bostadsbeståndet ökar med
140 nya bostäder per år. En ökningsnivå som också är ett inriktningsmål för Plan och Byggs
verksamhet under 2015 och 2016.
Kommunstyrelsen föreslår 2015-12-07 kommunfullmäktige att notera informationen om
redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag angående att säkerställa detaljplaner och
byggnation så att en befolkningsökning om 1,5 % uppnås över tid.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2015-12-07 § 272
Tjänsteskrivelse 2015-10-21
Lista pågående planer
_______________________
29
Justerar
PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2016-02-22
§ 28
Diarienummer 0666/15
Återrapportering av uppdrag i budget 2015 angående möjligheter att
förbättra det förebyggande stödet för grundskoleelever som inte klarar
kunskapsmålen
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige noterar återrapportering av uppdraget i budget 2015 om möjligheter att
förbättra det förebyggande stödet för grundskoleelever som inte klarar kunskapsmålen
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2014-06-16 i samband med budget 2015 och strategisk plan
2015-2017 att uppdra åt kommunchefen att utreda möjligheter att förstärka det förebyggande
stödet till grundskoleelever som inte klarar kunskapsmålen.
Förvaltningen har kartlagt vad som är reglerat i författningar och vad som utöver det redan
görs/gjorts i kommunen.
Kommunen har en organisation kring individuell kartläggning och sammarbete med skolans
elevhälsoteam där specialpedagog ingår. Flertalet fortbildningsinsatser för att stärka
pedagogens profession pågår och kommer att utvecklas under kommande läsår.
Ytterligare förebyggande insatser skulle kunna vara personalförstärkningar och/eller genom
rätt incitament attrahera skickliga pedagoger.
Kommunstyrelsen föreslår 2015-12-07 kommunfullmäktige att notera informationen och
därmed anse uppdraget fullgjort.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2015-12-07 § 275
Tjänsteskrivelse 2015-10-19
_______________________
30
Justerar
PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2016-02-22
§ 29
Diarienummer 0776/15
Justering av kommunstyrelsens reglemente - Närvarorätt i personal- och
ekonomiutskottet
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar göra följande justering i kommunstyrelsens reglemente:
Närvarorätt medges, i personal- och ekonomiutskottet, för vart och ett av de partier som är
representerade i kommunstyrelsen men som inte har en plats i personal- och
ekonomiutskottet. Utöver dessa medges de utskottsordförande som inte har någon plats i
personal- och ekonomiutskottet närvarorätt. Beslutet gäller inte yttranderätt eller rätt till
ersättning.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen önskar utöka närvarorätten i personal- och ekonomiutskottet.
Kommunstyrelsen föreslår 2015-12-07 kommunfullmäktige besluta att medge närvarorätt i
personal- och ekonomiutskottet till en kommunstyrelserepresentant från vart och ett av de
partier som sitter i kommunstyrelsen och som inte har en plats i personal- och
ekonomiutskottet. Utöver dessa medges ordföranden i kommunstyrelsens utskott närvarorätt.
Beslutet gäller enbart närvaro och ger inte yttranderätt eller rätt till ersättning.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2015-12-07 § 282
Yrkande på sammanträdet
Sofia Westergren (M): Enligt kommunstyrelsens förslag med förtydligandet att det är
kommunstyrelsens reglemente som ska justeras och att det är de utskottsordföranden som inte
har någon plats i personal- och ekonomiutskottet som har närvarorätt.
Beslutsgång
Samtliga i kommunfullmäktige är överens om att besluta i enlighet med kommunstyrelsens
förslag och Sofia Westergrens (M) förtydliganden.
_______________________
31
Justerar
PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2016-02-22
§ 30
Diarienummer 0084/12
Motion - revidering av Kulturpolitisk vision - Lillemor Arvidsson (M)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen om revidering av den kulturpolitiska
visionen.
Sammanfattning av ärendet
Beredningarna Barn och Unga samt Vuxna och Äldre har arbetat fram en kulturpolitisk policy.
Föreslagen kulturpolitisk policy innehåller viljeinriktningar inom fyra fokusområden;
Kulturhuset Fregatten, föreningsverksamheten, kulturminnes- och kulturmiljövård och
Kulturskolan.
För att kunna införliva den kulturpolitiska policyn kan vissa viljeinriktningar behöva arbetas in
i budgeten. Kommunstyrelsen har att yttra sig över de ekonomiska och juridiska
konsekvenserna av att införliva hela, eller delar, av den kulturpolitiska policyn.
Kostnaden för att införliva policyn i sin helhet beräknas uppgå till 6 305 tkr. Inga juridiska
hinder föreligger.
Kommunstyrelsen föreslår 2016-01-25 kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2016-01-25 § 3
Tjänsteskrivelse 2016-01-11
Kommunstyrelsen 2013-08-26 § 221
Tjänsteskrivelse 2013-08-13
Skrivelse från beredningen 2013-03-20
Kulturpolitisk policy 2013-04-05
Motion
_______________________
32
Justerar
PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2016-02-22
§ 31
Diarienummer 0565/15
Inköp av fastighet på Hallerna Villaväg 2 för LSS och SoL boende samt
justering av investeringsbudget
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att köpa fastigheten Hallerna Villaväg 2 av Svensk
Husförvaltning AB för 18 Mkr samt att justera innevarande års investeringsbudget med 19
Mkr, vilket tas från projekt simhall. Beslutet gäller under förutsättning att bygglovet blir
lagakraftvunnet.
Sammanfattning av ärendet
Sektor socialtjänst är i behov av ytterligare boendeplatser för målgrupper som har rätt till
insatser och bistånd enligt LSS och SoL.
I tidigare tjänsteskrivelse i ärende 0565/15 föreslog förvaltningen att hyra Hallerna Villaväg 2
under 10 år. Beslut togs om att inte hyra fastigheten. Möjligheten finns nu att köpa samma
fastighet till en summa av 18 Mkr. Tillkommande kostnader såsom lagfart, IT, larm etc
beräknas till ca 1,0 Mkr. Investeringen genererar en kapitalkostnad på 1,1 Mkr per år.
Kommunstyrelsen föreslår 2016-01-25 kommunfullmäktige besluta att köpa fastigheten
Hallerna Villaväg 2 av Svensk Husförvaltning AB för 18 Mkr samt att justera innevarande års
investeringsbudget med 19 Mkr, vilket tas från projekt simhall. Beslutet gäller under
förutsättning att bygglov blir lagakraftvunnet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2016-01-25 § 7
Tjänsteskrivelse 2016-01-21
_______________________
33
Justerar
PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2016-02-22
§ 32
Diarienummer 0035/16
Ärende från krisledningsnämnd 2015-12-07
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att notera informationen om krisledningsnämndens beslut.
Krisledningsnämndens beslut ser ut enligt följande
Med anledning av flyktingkris ge kommunchefen i uppdrag att kunna inskaffa lämpliga
fastigheter för boenden upp till 10 Mkr per objekt. Inför köp ska samråd ske med
kommunstyrelsens ordförande och oppositionsråd. Delegation ges till sektorschef för
samhällsbyggnad att teckna avtalen. Avtalen ska skyndsamt redovisas till kommunstyrelsen
och kommunfullmäktige.
Sammanfattning av ärendet
Enligt lag om kommuners och landstingsåtgärder inför och vid extraordinära händelser i
fredstid och höjd beredskap får krisledningsnämnden fatta beslut om att överta hela eller delar
av verksamhetsområden från övriga nämnder i kommunen. Krisledningsnämndens beslut ska
anmälas på följande fullmäktigesammanträde.
2015-12-07 aktiverades krisledningsnämnden och fattade följande beslut:
Med anledning av flyktingkris ge kommunchefen i uppdrag att kunna inskaffa lämpliga
fastigheter för boenden upp till 10 Mkr per objekt. Inför köp ska samråd ske med
kommunstyrelsens ordförande och oppositionsråd. Delegation ges till sektorschef för
samhällsbyggnad att teckna avtalen. Avtalen ska skyndsamt redovisas till kommunstyrelsen
och kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsen beslutar 2016-01-25 att notera informationen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2016-01-25 § 11
_______________________
34
Justerar
PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2016-02-22
§ 33
Diarienummer 0785/15
Fördelning av flyktingmedel 2015 - 2016
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fördela flyktingmedlen på 21,4 Mkr med 1,6 Mkr på 2015
och 19,8 på 2016 samt att 1,6 Mkr fördelas med 1,2 Mkr till sektor utbildning och med 0,4
Mkr till sektor socialtjänst. Beslutet gäller under förutsättning att riksdagen fattar beslut i
enlighet med regeringens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar att förvaltningen återkommer med fördelning per verksamhet
avseende de 19,8 Mkr för 2016.
Sammanfattning av ärendet
Regeringen har föreslagit att ge kommunsektorn ett tillfälligt stöd med anledning av
flyktingsituationen. Stenungsunds kommun har i förslaget erhållit 21,4 Mkr. Förvaltningen
föreslår, i enlighet med rekommendationen från rådet för kommunal redovisning, att
fördelningen mellan åren fördelar sig med 1,6 Mkr för 2015 och 19,8 Mkr för 2016.
För 2015 föreslår förvaltningen att de 1,6 Mkr fördelas med 1,2 Mkr till sektor utbildning och
0,4 Mkr till sektor socialtjänst.
För 2016 ser förvaltningen en rad områden där statsbidraget kommer att behövas men ber om
att få återkomma med en fördelning. Förvaltningen föreslår även att inte alla medel fördelas ut
i början på året då det i dagsläget är svårt att överblicka alla kostnader för 2016 avseende
flyktingsituationen.
Kommunstyrelsen föreslår 2016-01-25 kommunfullmäktige besluta att fördela flyktingmedlen
på 21,4 Mkr med 1,6 Mkr på 2015 och 19,8 på 2016 samt att de 1,6 Mkr fördelas med 1,2
Mkr till sektor utbildning och med 0,4 Mkr till sektor socialtjänst. Beslutet gäller under
förutsättning att riksdagen fattar beslut i enlighet med regeringens förslag.
Kommunstyrelsen föreslår 2016-01-25 kommunfullmäktige besluta att förvaltningen
återkommer med fördelning per verksamhet avseende de 19,8 Mkr för 2016.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2016-01-25 § 16
Tjänsteskrivelse 2015-12-11
_______________________
35
Justerar
PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2016-02-22
§ 34
Diarienummer 0584/15
Lednings- och informationsplan - Stenungsunds kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta lednings- och informationsplan för Stenungsunds
kommun.
Sammanfattning av ärendet
Lednings- och informationsplan 2015 är en del av kommunens handlingsprogram och utgör
ett styrdokument för kommunens centrala krishanteringsarbete. Lednings- och
informationsplan 2015 fastställer riktlinjer för kommunens lednings- och informationsarbete
vid samhällsstörningar, redogör för hur kommunens krishanteringssystem är organiserad,
innehåller en beskrivning av tillgängliga resurser för kommunen att motstå och hantera
samhällsstörningar och omfattas även av en utbildnings- och övningsplan.
Kommunstyrelsen förslår 2016-01-25 kommunfullmäktige besluta att anta lednings- och
informationsplan 2015.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2016-01-25 § 18
Tjänsteskrivelse 2015-11-30
Lednings- och informationsplan 2015-09-15
_______________________
36
Justerar
PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2016-02-22
§ 35
Diarienummer 0678/15
Äskande om kommunal borgen från Stenungsunds segelsällskap
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå borgen till Stenungsunds Segelsällskap om 2.5 Mkr.
Sammanfattning av ärendet
Stenungsunds Segelsällskap ansöker i skrivelse daterad 2015-10-15 om kommunal borgen på
2,5 Mkr. Föreningen avser att byta ut befintliga bryggor som inte bedöms säkra att vistas på.
Yrkanden på kommunstyrelsen
Bo Pettersson (S): avslag på ansökan om borgen till Stenungsunds Segelsällskap.
Lisbeth Svensson (L): bevilja borgen till Stenungsunds Segelsällskap.
Annelie Holmen (MP): avslag på ansökan om borgen till Stenungsunds Segelsällskap.
Ordförande: avslag på ansökan om borgen till Stenungsunds Segelsällskap.
Agneta Pettersson Bell (KD): bevilja borgen till Stenungsunds Segelsällskap.
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutar i
enlighet med yrkande från Bo Petersson (S), Annelie Holmen (MP) och ordföranden.
Kommunstyrelsen föreslår 2016-01-25 kommunfullmäktige besluta att avslå borgen till
Stenungsunds Segelsällskap om 2.5 Mkr.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2016-01-25 § 19
Tjänsteskrivelse 2015-12-08
Ansökan om kommunal borgen
Yrkande på sammanträdet
Gunnar Pettersson (KD): Återremiss för att be Stenungsunds Segelsällskap inkomma med
bokslut och en budget som redogör för finansiering.
Anneli Holmén (MP): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige bifaller Anneli
Holméns (MP) yrkande.
_______________________
37
Justerar
PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2016-02-22
§ 36
Diarienummer 0725/15
Hyreshöjningar för Fregatten och Mariagården
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa hyrorna för Fregatten och Mariagården enligt
förslag med start 2016-03-01.
(Det finns inga särskilda skäl som talar emot att hyrorna börjar gälla redan 2016-03-01.)
Sammanfattning av ärendet
Lokalhyrorna korrigeras årligen för att ligga i paritet med marknadspriset, detta för att
uppfylla kraven i konkurrenslagstiftningen.
Förvaltningen har tagit fram ett förslag på hyreshöjningar som ska motsvara den
kostnadsökning förvaltningen sett under verksamhetsåret 2015. De nya hyrorna föreslås börja
gälla 2016-03-01.
Kommunstyrelsen föreslår 2016-01-25 kommunfullmäktige besluta att fastställa hyrorna för
Fregatten och Mariagården enligt förslag med start 2016-03-01.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2016-01-25 § 25
Tjänsteskrivelse 2015-11-11
_______________________
38
Justerar
PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2016-02-22
§ 37
Diarienummer 0746/15
Riksnorm och delposter inom riksnormen samt högsta godtagbara
boendekostnad 2016
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna fördelning av riksnormen i delposter för 2016 i
enlighet med dokumentet ”Riksnorm 2016 bilaga 1”, samt att besluta om högsta godtagbara
boendekostnad för 2016 i enlighet med Försäkringskassans föreskrifter.
Sammanfattning av ärendet
Regeringen beslutar årligen om miniminivå för de behov riksnormen i försörjningsstödet.
Beloppen fastställs inför varje nytt kalenderår. Riksnormen ska fördelas i vissa bestämda
delposter samt gemensamma hushållskostnader. Varje kommun beslutar om hur denna
fördelning ska ske. I riksnormen 2016 har beloppet för barn i åldersgruppen 0–6 år höjts med
100 kronor. För barn i åldersgruppen 7–18 år och för skolungdomar i åldersgruppen19-20 år
(hemmavarande ungdomar som går i gymnasiet) har beloppet höjts med 250 kronor. Syftet
med höjningen är att barn i åldersgruppen 7 – 18 år i familjer med försörjningsstöd ska ha
ekonomiska möjligheter att utöva fritidsaktiviteter.
Normen för gemensamma hushållskostnader höjs med 10 kronor för att kompensera
höjningen av TV-avgiften. Den fördelning Stenungsunds kommun har beslutat om årligen har
i stort följt fördelningen som gjorts av andra kommuner inom GR. Höjningen av riksnormen
för 2016 har varit tydligt riktad mot behovsposterna lek/fritid för barn, samt för att
kompensera förhöjd avgift för TV-licens. Med utgångspunkt från den fördelning som gäller
för 2015, bör Stenungsunds kommun därför höja nämnda delposter med de belopp som
regeringen har beslutat om. I övrigt lämnas normen oförändrad.
Kommunen beslutar årligen om högsta godtagbara boendekostnad vid beräkning av
ekonomiskt bistånd. Tjänstemännens förslag innebär att nivåerna för högsta godtagbara
boendekostnad vid beräkning av ekonomiskt bistånd ska följa den nivå som gäller enligt
Försäkringskassans föreskrifter vid ansökan om bostadsbidrag med mera. Dessa föreskrifter
meddelas årligen, dock har nivåerna för 2016 ännu inte meddelats. Då föreskrifternas nivåer
är vägledande i många kommuner inom GR och i landet i stort, bör även Stenungsunds
kommun utgå från samma nivåer. En individuell bedömning av om boendekostnaden bedöms
vara skälig ska göras i varje enskilt fall.
Kommunstyrelsen föreslår 2016-01-25 kommunfullmäktige att godkänna fördelning av
riksnormen i delposter för 2016 i enlighet med bilaga 1, samt att besluta om högsta
godtagbara boendekostnad för 2016 i enlighet med Försäkringskassans föreskrifter.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2016-01-25 § 26
Tjänsteskrivelse 2015-11-23
Riksnormen 2016, delposter, bilaga 1
39
Justerar
PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2016-02-22
§ 38
Diarienummer 0114/15
Rapport om ej verkställda biståndsbeslut, tredje kvartalet och fjärde
kvartalet 2015
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige noterar rapporten om ej verkställda biståndsbeslut, tredje kvartalet och
fjärde kvartalet 2015 samt de vidtagna och planerade åtgärderna i varje ärende.
Sammanfattning av ärendet
En rapporteringsskyldighet finns i socialtjänstlagen 16 kap. § 6 f-h. Rapporteringen gäller ej
verkställda gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen. Rapportering ska ske till
socialstyrelsen, kommunens revisorer och kommunfullmäktige.
Per 2015-09-30 är det 11 gynnande beslut som ej verkställts.
Per 2015-12-31 är d
et 11 gynnande beslut som ej verkställts.
Kommunstyrelsen föreslår 2016-01-25 kommunfullmäktige notera rapporten om ej
verkställda biståndsbeslut samt de vidtagna och planerade åtgärderna i varje ärende.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2016-01-25 § 27
Tjänsteskrivelse 2016-01-13
Bilaga ej verkställda gynnande beslut fjärde kvartalet 2015
Tjänsteskrivelse 2015-11-04
Bilaga ej verkställda gynnande beslut tredje kvartalet 2015
_______________________
40
Justerar
PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2016-02-22
§ 39
Diarienummer 0547/15
Yttrande - Förstudie avseende kommunens miljöarbete
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera förstudien avseende miljöarbetet till
kommunstyrelsen för komplettering. Kommunstyrelsens kommentarer till de två
utvecklingsområden som kommenterats av teknisk myndighetsnämnden saknas.
Sammanfattning av ärendet
Ernst & Young har gjort en förstudie av Stenungsunds kommuns miljöarbete på uppdrag av
de förtroendevalda revisorerna i Stenungsunds kommun. Sex utvecklingsområden
identifierades. Dessa gäller systematiskt arbete och uppföljning av miljörisker, styrdokument
kopplade till miljöområdet, miljömål och tillsynsplan samt revidering av översiktplanen så att
den överensstämmer med kommunens vision 2035 och att säkerställa att det finns tillräckliga
resurser att arbeta med beslutade miljömål och tillsynsansvar. Två av utvecklingsområdena
har kommenterats av tekniska myndighetsnämnden.
Kommunstyrelsen föreslår 2016-01-25 kommunfullmäktige besluta att ställa sig bakom
framlagda yttrande.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2016-01-25 § 28
Tjänsteskrivelse 2015-12-02
Tekniska myndighetsnämnden 2015-10-27, § 117
Yrkande på sammanträdet
Morgan Andersson (S), Anneli Holmén (MP): Yrkar på återremiss av förstudien avseende
miljöarbetet till kommunstyrelsen för komplettering. Kommunstyrelsens kommentarer till de
två utvecklingsområden som kommenterats av teknisk myndighetsnämnden saknas.
Sofia Westergren (M): Yrkar på bifall till kommunstyrelsens förslag
Beslutsgång
Ordförande frågar om ärendet ska återremitteras eller avgöras idag och finner att
kommunfullmäktige bifaller Morgan Anderssons m.fl. förslag.
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för bifall till Sofia Westergrens yrkande.
Nej-röst för bifall till Morgan Anderssons m.fl. yrkande.
Omröstningsresultat
Med fem ja-röster mot 34 nej-röster och en som avstår beslutar kommunfullmäktige bifalla
Morgan Anderssons m.fl. yrkande.
41
Justerar
PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2016-02-22
Parti
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
C
C
L
L
KD
KD
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
V
V
MP
MP
MP
SD
SD
SD
SD
FP
Namn
Sofia Westergren
Kent Sylvan
Sofie Folkesson
Carl-Henrik Lindberg
Christina Engström
Eva Öhlin
Helena Järpsten
Linda Ekdahl
Maria Renfors
Ola Engström
Gunnar Lidén
Maggie Robertsson
Linda-Maria Hermansson
Thomas Danielsson
Erik Söderberg
Lisbeth Svensson
Gunnar Pettersson
Marie-Louise Ericsson
Janette Olsson
Bo Pettersson
Olof Lundberg
Carola Granell
Lars-Ebbe Pettersson
Carin Oleryd
Roger Andersson
Liz Noréen
Jan Rohlén
Katja Nikula
Doa Al Saif
Pia Andell
Morgan Andersson
Birgit Lövkvist
Jan Alexandersson
Anneli Holmén
Martin Martinsson
Ann-Marie Andersson Farkas
Otto Ericsson
Håkan Larsson
-Linda Hansson
Jan Glimstedt
SUMMA
Ja –Westergren
X
X
X
X
Nej - Andersson
Avstår
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
5
X
X
34
1
_______________________
42
Justerar
PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2016-02-22
§ 40
Diarienummer 0002/16
Begäran om entledigande från uppdraget som ledamot i
kommunfullmäktige och som ledamot och ordförande i Stenungsundshems
styrelse - Helena Nävergårdh (M)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Helena Nävergård (M) från uppdraget som
ledamot i kommunfullmäktige och som ledamot och kommande ordförande i
Stenungsundshems styrelse.
Kommunfullmäktige beslutar att hos Länsstyrelsen begära ny rösträkning.
Sammanfattning av ärendet
Helena Nävergård (M) har begärt sitt entledigande från uppdraget som ledamot i
kommunfullmäktige och som ledamot och kommande ordförande i Stenungsundshems
styrelse.
Beslutsunderlag
Begäran om entledigande 2016-01-25
_______________________
Protokollsutdrag skickas till
Registrator
Personal
43
Justerar
PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2016-02-22
§ 41
Diarienummer 0001/16
Val av ledamot och ordförande i Stenungsundshems styrelse efter Helena
Nävergårdh (M)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att välja Gunnar Lidén (M) till ledamot i Stenungsundshems
styrelse intill slutet av årsstämma som följer efter nästa val till fullmäktige.
Kommunfullmäktige beslutar att välja Maria Renfors (M) till ny ersättare i
Stenungsundshems styrelse efter Gunnar Lidén (M).
Kommunfullmäktige beslutar att utse Hans Gillenius (L) till ordförande i Stenungsundshems
styrelse för tiden från årsstämman 2016 och till slutet av årsstämma som följer efter nästa val
till fullmäktige.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har att utse ny ledamot i Stenungsundshem ABs styrelse efter Helena
Nävergårdh (M).
Kommunfullmäktige har att utse ny ordförande i Stenungsundshem efter Helena Nävergårdh
(M).
Gunnar Lidén (M) som är ersättare i Stenungsundshems styrelse föreslås på
kommunfullmäktige väljas till ny ledamot efter Helena Nävergård (M) varför ny ersättare
behöver utses.
_______________________
Protokollsutdrag skickas till
Personal – Soltak
Registrator
44
Justerar
PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2016-02-22
§ 42
Diarienummer 0002/16
Begäran om entledigande från uppdraget som ledamot i
kommunfullmäktige och som ersättare i SEMAB och stiftelsen
Stenungsunds fjärrvärme - Henrik Hallgren (M)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Henrik Hallgren (M) från uppdraget som ledamot i
kommunfullmäktige och som ersättare i SEMABs och stiftelsen Stenungsunds fjärrvärmes
styrelse.
Kommunfullmäktige beslutar att hos Länsstyrelsen begära ny rösträkning.
Sammanfattning av ärendet
Henrik Hallgren (M) har begärt sitt entledigande från uppdraget som ledamot i
kommunfullmäktige och som ersättare i SEMABs och stiftelsen Stenungsunds fjärrvärmes
styrelse.
Beslutsunderlag
Begäran om entledigande 2016-01-25
Begäran om entledigande 2016-02-21
_______________________
Protokollsutdrag skickas till
Registrator
Personal
45
Justerar
PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2016-02-22
§ 43
Diarienummer 0002/16
Begäran om entledigande från uppdraget som ersättare i
kommunfullmäktige - Owe Johansson (M)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Owe Johansson (M) från uppdraget som ersättare i
kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige beslutar att hos Länsstyrelsen begära ny rösträkning.
Sammanfattning av ärendet
Owe Johansson (M) har begärt sitt entledigande från uppdraget som ersättare i
kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Begäran om entledigande 2016-01-27
_______________________
Protokollsutdrag skickas till
Registrator
Personal
46
Justerar
PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2016-02-22
§ 44
Diarienummer 0001/16
Val av ledamöter och ersättare till Solgårdsterrassens styrelse
Ärendet utgår.
47
Justerar
PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2016-02-22
§ 45
Diarienummer 0003/16
Inkomna skrivelser och protokoll – KF
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige noterar informationen om inkomna skrivelser och protokoll för
kännedom och lägger den till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Ett antal skrivelser och protokoll har inkommit.
Sveriges kommuner och landsting
• SKL har beslutat att ingå en överenskommelse med staten om en satsning för att stärka
jämnställdhetsarbetets inriktning mot män, pojkar och maskulinitetsfrågor i kommuner,
landsting och regioner.
• Ansvar för välfärd - inriktningsdokument för Sveriges kommuner och landsting
kongressperioden 2016-2019
Kommundelsstämma
• Hasselbacken, Kopper, Kyrkenorum och Hallerna 2015-11-17 anteckningar
• Ucklum – Svenshögen 2016-03-03 – inbjudan till stämma
Länsstyrelsen Västra Götalands län
• Samhällsbyggnadsenheten: Kommunfullmäktige beslutade 2014-12-15 § 177 att anta
upphävande av avstyckningsplan 3 i enlighet med plan- och bygglagen 5 kap 27 §.
Länsstyrelsen beslutade att inte pröva kommunens antagandebeslut. Ett överklagande till
Länsstyrelsen och Mark- och miljödomstolen har avslagits och Mark- och
miljööverdomstolen har beslutat att inte ge prövningstillstånd. Mark- och miljödomstolens
avgörande står fast. Beslutet vann laga kraft 2015-11-13. Dnr 0450/08
• Samhällsbyggnadsenheten: Kommunfullmäktige beslutade 2014-03-17 § 27 att anta
detaljplan för Södra Nytorpshöjd Solgårdsterrassen. Mark- och miljööverdomstolen
fastställde kommunens beslut och detaljplanen vann laga kraft 2015-12-28. Dnr 0844/09
• Naturavdelningen: Beslut om ändring i naturreservatet Svartedalens natur- och
friluftsområde i Kungälvs, Stenungsunds och Lilla Edets kommuner. Dnr 0613/15
• Miljöprövningsdelegationen: Tillstånd till vindkraftsverksamhet, Vindpark Sköllunga,
Stenungsunds kommun. Uppförande och drift av maximalt tre vindkraftverk med en
totalhöjd på vardera högst 180 m. Tillståndet gäller i 35 år. Dnr 0233/14
Minnesanteckningar beredningarna
Demokratiberedningen 2015-06-22
Demokratiberedningen 2015-08-17
Demokratiberedningen 2015-08-31
Demokratiberedningen 2015-09-14
Demokratiberedningen 2015-10-05
Forts.
48
Justerar
PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2016-02-22
Forts. § 45
Demokratiberedningen 2015-10-19
Demokratiberedningen 2015-11-02
Demokratiberedningen 2015-11-16
Demokratiberedningen 2015-12-09
Beredningen barn och ungdom 2015-09-28
Beredningen barn och ungdom 2015-10-12
Beredningen barn och ungdom 2015-11-09
Beredningen barn och ungdom 2015-12-14
Beredningen barn och ungdom 2016-01-13
Beredningen vuxna och äldre 2015-05-12
Beredningen vuxna och äldre 2015-08-31
Beredningen vuxna och äldre 2015-09-29
Beredningen vuxna och äldre 2015-10-21
Beredningen vuxna och äldre 2015-11-10
Beredningen miljö- och fysisk planering 2015-08-17
Beredningen miljö- och fysisk planering 2015-10-06
Beredningen miljö- och fysisk planering 2015-10-22
Beredningen miljö- och fysisk planering 2015-11-03
Beredningen miljö- och fysisk planering 2015-11-10
Beredningen miljö- och fysisk planering 2015-12-03
Tillfällig beredning
Social hänsyn vid upphandling 2015-09-14
Social hänsyn vid upphandling 2015-10-09
Beslutsunderlag
Skrivelse av 2016-02-09
_______________________
49
Justerar
PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2016-02-22
§ 46
Diarienummer 0128/16
Fullmakter till stämmoombud - Renova AB och Kommuninvest
Kommunfullmäktiges beslut
Fullmakter
Stenungsunds kommun befullmäktigar Carola Granell (S) att vid årsstämma 2016 med
aktieägarna i Renova AB som ombud för Stenungsunds kommun föra kommunens talan och
bevaka dess rätt.
Stenungsunds kommun befullmäktigar Sofia Westergren (M) att som ordinarie ombud och Bo
Pettersson (S) som ersättare vid Kommuninvests föreningsstämma 2016 föra kommunens
talan och bevaka dess rätt.
Kommunfullmäktiges ordförande utfärdar fullmakterna.
Sammanfattning av ärendet
Renova AB har begärt att ägarkommunernas valda ombud ska lämna en fullmakt för
registrering så att en formlig röstlängd kan upprättas.
Kommuninvest har begärt att få information om vem som utsetts vara ordinarie ombud
respektive ersättare på föreningsstämman.
_______________________
Protokollsutdrag skickas till
Renova AB
Kommuninvest
50
Justerar
PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2016-02-22
§ 47
Diarienummer 0068/16
Stenungsund Arena - principbeslut om alkoholservering
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar bordlägga ärendet.
Sammanfattning av ärendet
Stenungsund Arena planeras innehålla både aktivitetsytor, som idrottshall, simhall, ishall,
bowlinghall, träningslokaler, gym, multihall, och ytor för café och restaurang. De ytor där
alkoholservering planeras tillåtas ligger lokalmässigt avgränsade från aktivitetsytorna.
I planeringen har restaurangverksamheten varit ett viktigt inslag och i förutsättningarna har
ingått servering av alkohol. Principbeslutet rör grundförutsättningarna för konceptet.
Yrkande på kommunstyrelsen
Lisbet Svensson (L): Bifall till att anta ett principbeslut om att tillåta alkoholservering i
Stenungsund Arena.
Bo Pettersson (S): Avslå principbeslut om att tillåta alkoholservering i Stenungsund Arena.
Birgit Lövkvist (V): Bordläggning.
Janette Olsson (S): Bifall till yrkande från Bo Pettersson (S).
Annelie Holmén (MP): Bordläggning.
Sofia Westergren (M): Bifall till att anta ett principbeslut om att tillåta alkoholservering i
Stenungsund Arena.
Beslutsgång på kommunstyrelsen
Ordförande ställer proposition på yrkande om bordläggning och finner att frågan ska avgöras
idag.
Ordföranden ställer yrkandena om bifall och avslag mot varandra och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt yrkandet om bifall till att anta ett principbeslut om att tillåta
alkoholservering i Stenungsund Arena.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för bifall till att anta ett principbeslut om att tillåta alkoholservering i Stenungsund
Arena.
Nej-röst för avslå principbeslut om att tillåta alkoholservering i Stenungsund Arena.
Omröstningsresultat på kommunstyrelsen
Med 5 ja-röster mot 5 nej röster beslutar kommunstyrelsen att anta ett principbeslut om att
tillåta alkoholservering i Stenungsund Arena då ordföranden har utslagsröst vid lika röstetal.
Ledamot/tjg ersättare
Ja-röst
Nej-röst
Avstår från att rösta
Sofia Westergren (M)
x
Bo Pettersson (S)
X
Linda Ekdahl (M)
X
Janette Olsson (S)
X
Lisbeth Svensson (L)
X
Olof Lundberg (S)
X
Thomas Danielsson (C)
X
51
Justerar
PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2016-02-22
Anneli Holmén (MP)
Otto Ericsson (SD)
Agneta Pettersson Bell
(KD)
Birgit Lövkvist (V)
Summa
X
X
X
5
x
5
1
Tilläggsyrkande på kommunstyrelsen
Bo Pettersson (S): Kommunstyrelsen ska godkänna hyresavtalen för cafe, bistro/restaurang
och gymlokal i Stenungsund arena.
Sofia Westergren (M): Avslag på yrkande från Bo Pettersson (S).
Birgit Lövkvist (V): Bifall till yrkande från Bo Pettersson (S).
Beslutsgång på kommunstyrelsen
Ordföranden ställer yrkandena om bifall och avslag mot varandra och finner att
kommunstyrelsen beslutar avslå yrkande från Bo Pettersson (S).
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för bifall till yrkande från Bo Pettersson (S).
Nej-röst för avslå yrkande från Bo Pettersson (S).
Omröstningsresultat på kommunstyrelsen
Med 5 ja-röster mot 6 nej-röster beslutar kommunstyrelsen att avslå yrkandet från Bo
Pettersson (S).
Ledamot/tjg ersättare
Sofia Westergren (M)
Bo Pettersson (S)
Linda Ekdahl (M)
Janette Olsson (S)
Lisbeth Svensson (L)
Olof Lundberg (S)
Thomas Danielsson (C)
Anneli Holmén (MP)
Otto Ericsson (SD)
Agneta Pettersson Bell
(KD)
Birgit Lövkvist (V)
Summa
Ja-röst
Nej-röst
x
Avstår från att rösta
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
5
6
Kommunstyrelsen föreslår 2016-02-22 kommunfullmäktige besluta att anta ett principbeslut
om att tillåta alkoholservering i Stenungsund Arena.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2016-02-22 § 34
Tjänsteskrivelse 2016-01-22
Forts.
52
Justerar
PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2016-02-22
Forts. § 47
Yrkande på kommunfullmäktige
Sofia Westergren (M), Helena Järpsten (M): Yrkar på bordläggning.
Erik Söderberg (L): Yrkar på bifall till kommunstyrelsens förslag. Om ärendet inte ska
avgöras idag - återremiss för ytterligare utredning.
Beslutsgång
Ordförande frågar om ärendet ska avgöras idag och finner att kommunfullmäktige beslutar att
ärendet inte ska avgöras idag.
Ordförande frågar om ärendet ska bordläggas eller återremitteras och finner att
kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska bordläggas.
__________________________
53
Justerar
PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2016-02-22
§ 48
Diarienummer 0001/16
Val av ersättare i SEMABs och stiftelsen Stenungsunds fjärrvärmes
styrelser efter Henrik Hallgren (M)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att välja Frèdèric Vermeulen (M) till ny ersättare i SEMABs
styrelse för tiden intill slutet av årsstämma som följer efter nästa val till fullmäktige.
Kommunfullmäktige beslutar att välja Frèdèric Vermeulen (M) till ny ersättare i stiftelsen
Stenungsunds fjärrvärmes styrelse till och med 2018-12-31.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har att välja ny ersättare i SEMABs och stiftelsen Stenungsunds
fjärrvärmes styrelser efter Henrik Hallgren (M).
_______________________
Protokollsutdrag skickas till
Personal – Soltak
Registrator
54
Justerar
PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2016-02-22
§ 49
Diarienummer 0469/15
Tidpunkt för kommunfullmäktiges sammanträde under våren 2016
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige noterar att kommunfullmäktiges ordförande beslutat att
kommunfullmäktiges sammanträden på försök börjar kl. 18.00 under våren dvs mötena 21
mars, 25 april, 30 maj och 20 juni.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktiges ordförande beslutar efter samråd med kommunfullmäktiges presidium
och samtliga gruppledare att kommunfullmäktiges sammanträde, på försök, börjar kl. 18.00
under våren. ( 21 mars, 25 april, 30 maj och 20 juni)
_______________________
55
Justerar

Similar documents