ARK 253 Arkitektur Miljö och Hållbar Utveckling

Comments

Transcription

ARK 253 Arkitektur Miljö och Hållbar Utveckling
 ARK 253 Arkitektur Miljö och Hållbar Utveckling Kursprogram 2016 Övergripande mål med kursen Det ställs allt högre krav på byggnader för att nå en minskad miljöpåverkan från den byggda miljön och för att stödja en hållbar samhällsutveckling. Hållbart byggande är ett stort och komplext område som berör många frågeställningar och som angränsar till flera kunskapsområden. Efter kursen kommer du ha grundläggande kunskap om vad hållbart byggande innebär och hur man som arkitekt kan arbeta för att stödja en hållbar utveckling av byggd miljö. Det finns sällan entydiga svar och du kan finna olika svar på samma frågor och ibland till och med motstridig information. Kunskap är dessutom en färskvara och måste ständigt aktualiseras. Under kursen kommer du att påbörja en läroprocess som löper genom hela din utbildning och ditt verksamma yrkesliv. Som arkitekt behöver du leta upp information och ta ställning för att kunna göra medvetna val. Det är av stor vikt att arkitekten kan förklara och argumentera för sina kunskaper och de kvaliteter en genomtänkt arkitektur kan bidra med för att få gehör bland andra aktörer i byggsektorn och samhället. I kursen kommer du att öva på att skriftligt och muntligt kommunicera och argumentera för dina val. Kursen är uppbyggd kring fyra utvalda teman som beskriver hållbart byggande: sociala aspekter, material & resurser, energieffektivitet & solenergi samt vatten och grönstrukturer. Det finns många aspekter på hållbart byggande men kursen fokuserar på frågor som berör radhuset och bostaden vilket passar övriga moment i årskurs 1. Vi arbetar med fyra inledande workshops och därefter en fördjupningsuppgift där ni kan fördjupa er i en frågeställning som ni upplever som intressant. Både workshops och fördjupningsuppgift är grupparbete. Kursen avslutas med att du sammanfattar dina erfarenheter från kursen (workshops, föreläsningar och fördjupningsarbete) i en individuell avsiktsförklaring. Avsiktsförklaring beskriver en egen strategi för hur du tänker arbeta med hållbarhet i kommande kurser främst med fokus på Boendets rum (A1) och Stadsbostaden (A2) men också i övriga kurser under din grundutbildning. Inom workshops och fördjupningsuppgift har vi Vallastaden i Linköping som bakgrund, ett område ni kommer att arbeta med både i Boendets rum och Stadsbostaden. Praktisk information och schema ARK253 ligger parallellt med kursen AFT077 Form och Teknik under hela läsperiod 3 (lp3). Som ett gemensamt tema arbetar vi med arkitekturens material med fokus på trä. Inom ARK253 tar upp miljöaspekter på byggnadsmaterial och AFT077 tar upp andra egenskaper såsom uttrycksmedel och konstruktion. Under hela lp3 kommer ni också att bygga en friggebod och arbeta med en trälåda under ledning av Peter Lindblom. Peter lämnar ut separat information och byggschema med tider för varje grupp. Vi använder pingpong för alla kommunikation och uppladdning av inlämningsuppgifter – logga in er på pingpong regelbundet. Tider står angivet i KursPM. För detaljerade schema för särskilda aktiviteter som t.ex. seminarium eller studiebesök hänvisas till särskilda dokument i pingpong och för bokade salar till TimeEdit. För frågor maila kursassistent Lina Jonsdotter: [email protected], 070‐3580 772 eller kursansvarig Paula Femenías: [email protected], 031 – 772 24 58 .
1 ÖVERSIKT ÖVER ARK253 – lp3 2016 ([email protected]e, 031‐772 24 58; [email protected]; 070‐3580 772) Introduktion Tema 1
Sociala aspekter
Föreläsningar ‐ Sociala aspekter V3 18/1 – 22/1 m t o t f
18 19 20 21 22
Föreläsningar
Material &
resurser
V4 25/1 – 29/1
m t o t f
25 26 27 28 29
G måndag:
Universeum
tisdag fm:
Älvrummet
tisdag em:
studiebesök
Göteborg
onsdag fm:
Diskussion
ritsalen med
assistent
onsdag em:
Föreläsning
Pernilla Hagbert
och Okidoki
G måndag-tisdag:
Workshop med
Pernilla Hagbert
& Elke
onsdag:
Föreläsningar:
H. Wallbaum
Karin Nyquist
LCA: A. Nyström
Claesson
onsdag:
Gästföreläsning
Vandkunsten Tema 2
Material &
resurser
Fördjupningsuppgift – Eget
arbete i grupp
V5 1/2 - 5/2
m t o t f
1 2 3 4 5
V6 8/2 – 12/2
m t o t f
8 9 10 11 12
V7 15/2 – 19/2
m t o t f
15 16 17 18 19
V8 22/2 – 26/2
m t o t f
22 23 24 25 26
G måndag-tisdag:
Workshop med
Elke & Koen
onsdag fm:
Föreläsning
Lena F
onsdag em:
Eget arbete med
fördjupningsupp
gift – välj
frågeställning
och skicka till
assistent! Tema 3
Energieffektivitet & solenergi
Bibliotek
GF
Tema 4
Vatten & grönstrukturer
Fördjupningsuppgift - Eget
arbete i grupp
Besök på
arkitekters
arbetsplatser
V9 29/2 – 4/3
m t o t f
29 1 2 3 4
Fördjupningsuppgift - Eget
arbete i grupp
Avsiktsförklaring –
Indivduellt arbete
V10 7/3 – 11/3
m t o t f
7 8 9 10 11
Fördjupn.
G måndag-tisdag:
Workshop med
Joakim
Kaminsky
onsdag:
Biblioteksintroduktion i
tre grupper. Eget
arbete
fördjupningsuppgift när man
inte är på intro.
onsdag em:
Föreläsning:
Klara Mörk
onsdag:
Gästföreläsning
Urbio måndag-tisdag:
Workshop med
Klara Mörk med
Anna, Sofia och
Lina
onsdag
Studieresa till
Derome med
Peter Lindblom
G G G måndag fm:
Eget arbete
Fördjupningsuppgift
måndag fm:
Eget arbete
Fördjupningsuppgift
tisdag em:
Litteraturseminarium på
ritsalen.
måndag em:
Besök arkitektkontor, förbered
presentation
måndag em:
Genomgång
fördjupningsuppgift
på ritsal med
assistent
tisdag fm:
Presentation
tisdag em:
Eget arbete
Fördjupningsuppgift
onsdag:
Gästföreläsning
Crisna du Plessis fredag em: inl
fördjupningsuppgift Pingpong
tisdag:
Individuellt
arbete med
avsiktsförklaring
Avsiktsförklaring Indivduellt arbete
Examination
V11 14/3 – 18/3
m t o t f
14 15 16 17 18
G måndag-onsdag
Eget arbete
Fördjupningsuppgift
2 Fördjupningsuppgift – Eget
arbete i grupp
måndag:
Individuellt
arbete med
avsiktsförklaring
tisdag:
Slutgenomgång
avsiktsförklaring
kursavslutning
Lärandemål och examination Här följer en lista lärandemål, moment och vad som krävs för godkänt. Kursen har som generellt krav 80% närvaro där giltig frånvaro är sjukdom och liknande. Närvaro kontrolleras. Moment Biblioteksintroduktion (förståelse, tillämpning) Specifika lärandemål Efter kursen skall du ha grundläggande kunskaper om sökvägar för att finna källor och information. Du skall känna till Chalmers biblioteksresurser och hur du utnyttjar dem samt visa förståelse för grundläggande källkritik och kunna avgöra en källas tillförlitlighet. Examination Deltagande vid biblioteksintroduktion samt inlämnad uppgift godkänd av ansvarig bibliotekarie. Hållbart byggande (Förståelse) Efter kursen skall du kunna redogöra för huvudaspekter där arkitekten och arkitekturen kan bidra till ett mer hållbart byggande främst avseende de fyra utvalda teman som behandlas inom kursen. Aktivt deltagande vid föreläsningar, studiebesök, genomgångar, slutgenomgång och seminarier. Läsa in och ge muntlig presentation av litteratur. Fördjupningsuppgift (förståelse, tillämpning, analys och syntes) Efter kursen skall du kunna redogöra för en utvald frågeställning med avseende på ett förbestämt tema inom hållbart byggande. Ni skall ha en tydlig frågeställning, beskriva metod, ge en sammanfattning av relevant litteratur med källhänvisningar samt kunna argumentera för en viss ståndpunkt och dra slutsatser avseende informationens användbarhet i ditt arkitektarbete. Efter kursen skall du kunna skriftlig och muntligt kunna argumentera för personliga ställningstaganden avseende ett övergripande hållbarhetsprogram för kommande studioprojekt. Vi fokuserar främst på Vallastaden och kommande projekt i Boendets rum och Stadsbostaden. Du skall: ‐ beskriva aspekter som refererar till ett övergripande förhållande till hållbarhet samt till de fyra teman kursen tar upp ‐ motivera dina val Deltagande i grupparbete och vid handledning, deltagande vid genomgång, inlämnad godkänd fördjupningsuppgift som följer riktlinjer i separat PM. Avsiktsförklaring (tillämpning, analys, syntes och värdering) 3 Inlämnad godkänd avsiktsförklaring som följer riktlinjer i separat PM. Aktivt deltagande på slutgenomgången. Utveckling av kursen Kursen har funnits sedan 1990‐talet men var då i mindre omfång. Den har funnits i sin ursprungliga form sedan 2012. Kursen är teoretisk, uppgiften har sedan tidigare varit en skrivuppgift och det ingår ett moment med biblioteksintroduktion. Ni får under kursen en första introduktion till akademiskt skrivande som följs upp i en progression där ni i AKA082 Teori och Text i A3 skriver en individuell uppsats. Kursen är uppbyggd kring fyra utvalda teman som beskriver hållbart byggande men som tidigare legat lite utspritt i kursen. Det fanns under de första åren från 2012 ett önskemål från studenterna om att ha ett tydligare tematiserat upplägg, vilket introducerades 2015. Det har också funnits önskemål om att alla studenter skall kunna arbeta med alla teman och inte ett utvalt som kursen var upplagd tidigare. Under 2015 gick vi från att enbart ha haft en skrivuppgift till att ha företrädelsevis workshops kring utvalda teman. I år gör vi en kombination där ni får fyra kortare workshops där ni mer handbegripligt arbetar med fyra teman för att sedan också fördjupa er inom en frågeställning eller tema. Både workshops och fördjupningsuppgift skall ge er underlag för att kunna skriva er individuella avsiktsförklaring som är den huvudsakliga uppgift på vilken ni examineras. Meningen med fördjupningsuppgiften är att ni tillsammans i årskursen skapar en bredare grund för att kunna skriva er avsiktsförklaring. Ni tar del av de andras fördjupningsuppgifter vid en genomgång och arbetena kommer att finnas tillgängliga på pingpong. Lärarlaget Ritsalsassistenter/handledare Ritsal 1 Lina Jonsdotter Ritsal 2 Anna Gustafsson Ritsal 3 Peter Selberg Ritsal 4 Klara Mörk
Ritsal 5 Jonas Lundgren
Kursassistent: Lina Jonsdotter Kursansvar och examinator: Paula Femenías Studentstab Vi behöver några funktionärer för kursnämnd, en representant per ritsal, som deltar i introduktionsmöte, mittmöte och kursnämnd (slutmöte) samt påminner alla om att fylla i kursutvärderingen. o
o
o
Introduktionsmöte med kursnämnd: onsdag 27/1 12:30 – 12:50, 2286c, ta med lunch Mittmöte med kursnämnd: onsdag 24/2, 12:15‐12:50, 2286c, ta med lunch Slutmöte bokas av utbildningssekreteraren efter att kursutvärderingen lämnats in. 4 Förberedelser inför vecka 3: Inläsning: Kyrkander, A (2007) Vägen mot framtiden, Del 1 Arkitekten 08/07 augusti, pp 44‐49. Del 2 Arkitekten 09/07 september, pp 56‐61, Del 3 Arkitekten 10/07 oktober, pp 50‐56. Vecka 3: Introduktionsvecka 18/1, måndag Introduktionsdag på Universeum 8:45 – 16:00 Vi ses vid entrén på Universeum 8:45 Introduktionsdag med kursen Form o Teknik AFT077 med kursgenomgång och inspirationsföreläsningar av Karin Nyquist, en arkitekt med lång erfarenhet av att arbeta med hållbart byggande i Sverige och globalt samt av Karl‐Gunnar Olsson kring bärande och buret. Vi kommer att besöka Universeums utställning och lokaler på eftermiddagen. Ta med skissblock, penna ev. färger för övningar på plats. 19/1, tisdag Hållbart byggande i Göteborg – hur bygger vi hållbart idag? 09:00 – 12:00 Föreläsningar Älvrummet, Lilla Bommen. Samling Älvrummet: Introduktion till Älvrummet Arkitekt Sofia Lundberg, ”Miljöcertifiering och Miljöbyggnad” Docent Liane Thuvander/arkitekt Anna Gustafsson ”10 moderna exempel på hållbart byggande” 13:00 ‐ca 16:30 Studiebesök Ni delas upp i tre grupper som besöker tre objekt parallellt. Klä er varmt för studiebesöken – vi är utomhus! Ta gärna med skissbok och kamera. Läs in er om objekten på internet i förväg. Arbetsgrupp 1:1, 1:2, 2:1, 2:2, 3:1, 3:1, 4:1, 4:2, 5:1, 5:2: Bfr Trädriket, Kvillebäcken etapp 1 Kontakt: Derome Hans Palmqvist Tid och plats: 13:30 – 15:00 Adress och transport: Jöns Rundbäcks Plats 1. Ni kan ta er med spårvagn från Nordstan till Vågmästareplatsen sedan till fots. 5 Arbetsgrupp 1:3, 1:4, 2:3, 2:4, 3:3, 3:4, 4:3, 4:4, 5:3, 5:4: Chalmers studentbostäder Kv Nålskäran. Det första studentbostadsprojektet i Sverige som certifierats med Miljöbyggnad Guld. Kontakt: Åke Thunberg, projektutvecklings‐ och projektansvarig på Chalmers studentbostäder berättar om projektet. Tid och plats: utanför entrén 14:00 Adress och transport: Doktor Forselius backe 6 (använd Eniro, google maps är inte uppdaterad). Gångavstånd från Chalmers. Buss 52, hpl Mossen. Arbetsgrupp 1:5, 1:6, 2:5, 2:6, 3:5, 3:6, 4:5, 4:6, 5:5, 5:6: Äppelträdgården, radhus i Frölunda. White Arkitekter. Vann bostadspriset 2011. Lågenergihus och blandade upplåtelseformer. Kontakt: Magnus Borglund, White Arkitekter Tid och plats: Magnus möter upp i södra änden av Tvärflöjtsgatan 14:00 Adress och transport: Tvärflöjtsgatan, hpl Positivgatan med spårvagn 1, 7, 8. 20/1, onsdag 9:00 – 12:00 Presentation av studiebesök och diskussion med assistent, ritsalen Presentation av studiebesöken för varandra. Diskussion om hållbart byggande, vad som byggs idag, förväntningar på kursen och utbildningen. Ni skall ha läst Kyrkanders text (finns på pingpong) till diskussionen! 13:00 – 16:00 Föreläsningar A‐salen: 13:00 – 14:00 Pernilla Hagbert 14:00 – 15.00 Okidoki berättar om Vallastaden Förberedelser inför vecka 4: Inläsning (obs på engelska!): Thorpe. A (2010) Design’s Role in Sustainable Consumption. Design Issues, 26 (2), 3‐16 (Finns på pingpong) Vecka 4: Tema 1 – sociala aspekter Workshop som leds av Pernilla Hagbert. Detaljerat schema delges senare. 6 25/1, måndag 08:00 – 10:00 Introduktionsföreläsningar, A‐salen 10:00 – 12:00 Workshop, ritsalarna 13:00 – 17:00 Workshop, ritsalarna 26/1, tisdag 08:00 – 17:00 Workshop, ritsalarna 15/16‐17 Avslutning, A‐salen 27/1, onsdag Introduktion till nästa veckas tema om material och resursflöden, A‐salen 08:00 – 10:15 Professor Holger Wallbaum, Byggnadsfysik, Bygg och Miljö, ”The role of building materials for a more sustainable built environment”. A‐salen 11:00 – 12:00 Arkitekt Karin Nyquist, ”Miljöaspekter på trä som byggmaterial”. A‐salen 12:10 – 12:50 Kursnämnden har introduktionsmöte i 2286 c 13:00 – 15:00 Docent Anna Nyström Claesson, ”LCA, Miljösystemanalys, Energi och Miljö”. A‐salen 16:00 – 17:00 Gästföreläsning Søren Nielsen Vandkunsten, “The Architectural Potential of Reuse and Reversible Construction”. A‐salen Förberedelser inför vecka 5: Inläsning: Mulhall, D och Braungart, M (2013) Cradle to cradle för den byggda miljön. Rinneby kommun: Cefur (finns på pingpong) Mörk och Gustafsson (2015) Återbruk var dag. Chalmers tekniska högskola. (finns på pingpong) Titta på TedX: http://livestream.com/tedx/tedxroermond2015/videos/106
759690. Titta på Koen Kaljee med start 1:34:24. Vecka 5: Tema 2 – material & resursflöden Koen Kaljee och Elke Miedema. Koen har arbetet med ett projekt kallat Drijfveer: ”The Drijfveer
is the first pavilion for the world horticultural expo Floriade 2022 Almere Amsterdam. The building
is a self-sufficient floating visitor centre built from locally sourced materials. Materials such as
hemp, wood and wool are harvested between the city borders of Almere. In the coming 6 years —
7 during the making of Floriade 2022 — the Drijfveer will be used as a visitor centre to inspire
people to build in a way that enhances the environment for people and planet.”
1/2, måndag 08:00 – 10:00 Introduktion och föreläsningar. A‐salen 10:00 – 12:00 Workshop Ateljéerna och ritsalarna 13:00 – 17:00 Workshop. Ateljéerna och ritsalarna 2/2, tisdag 08:00 – 17:00 Workshops Ateljéerna och ritsalarna 15/16‐17:00 3/2, onsdag Avslutning. A‐salen 08:00 ‐10:00 Föreläsning. Universitetslektor Lena Falkheden ”Lerjord som byggnadsmaterial”. A‐salen 10:00 – 17:00 Eget arbete, ritsalen Ni skall påbörja arbetet med fördjupningsarbetet genom att välja er frågeställningen och funder på hur ni skall leta svar på frågan. Efter dagens slut skall ni ha skrivit ned er frågeställning och en kort synopsis på ert arbete som mailas in er ritsalsassistent. Synopsis skall beskriva er frågeställning och hur ni skall leta information. Ni skall fundera på sökord och bra sökvägar för litteratur men också fundera över möjligheten att få information från företag, produkttillverkare, forskare och planerare! Ni kan med fördel använda intervjuer som ett sätt att finna information. Förberedelser inför vecka 6: Inför workshop i vecka 6 skall ni inhandla (på Cremona) och läsa följande bok. Ni kommer att behöva boken även i lp4. Petersson B‐Å (2013) Tillämpad byggnadsfysik, Studentlitteratur: Lund Ni skall läsa följande avsnitt: Kap. 1 Den effektiva byggnaden (till Figur 1.4) Kap. 2 Generella funktionskrav (till Figur 2.4) Kap. 2 Underkapitel Energiåtgång från byggande till rivning – exempel småhus (precis innan Kap. 2.2) Kap. 4.8 Lågenergihus – passivhus 8 Vecka 6: Tema 3 – energieffektivitet, passivhus och solenergi Ni får en genomgång av energieffektiva hus och passivhus i en workshop ledd av arkitekt Joakim Kaminsky och Jenny Nyström från KjellgrenKaminsky arkitekter. Separat schema för workshopen finns på pingpong. Ni behöver ha modellbyggarmaterial tillgängligt. Kniv, lim, tejp mm, samt kamera och skissbok för dokumentation. 8/2, måndag 08:00 – 10:00 Föreläsningar. A‐salen Byggnadsfysik doktor Pär Johansson, Bygg & Miljö; Passivhus, Joakim Kaminsky. 10:00 – 17:00 Workshop. Ritsalarna och ljusgården. (Lisa, Karin och Sanna deltar) 9/2, tisdag 9:00 – 17:00 Workshop. Ritsalarna och ljusgården. 15/16‐17 Avslutning, A‐salen 10/2, onsdag Biblioteksintroduktion (Sal ED2480) varvat med eget arbete (ritsalen). Biblioteksintroduktionen är ett obligatoriskt moment! Ni skall ha med era förberedda frågor för fördjupningsuppgiften. Ni är uppdelade i 3 grupper och ni måste respektera gruppindelningen. Om ni måste byta tid, byt med en student i den gruppen. När ni inte är på bibliotekskursen arbetar ni med er fördjupningsuppgift på ritsalen. 08:00 – 9:45 Biblioteksintroduktionen Grupp 1a, 1b, 2a och 2b 10:00 – 11:45 Biblioteksintroduktionen Grupp 3a, 3b och 4a 13:00 – 14:45 Biblioteksintroduktionen Grupp 4b, 5a och 5c 15:00 – 15:45 Klara Mörk, arkitekt, ”Introduktion till tema vatten och grönstrukturer”, A‐salen 16:00 – 17:00 Gästföreläsning Urbio, ekosystemtjänster, gröna och blå strukturer. Förberedelser inför vecka 7: Inläsning: Sida 3‐19 i Delshammar, T., Fors, H., (2010) Gröna och blå strukturer för en hållbar stadsutveckling (Landskap Trädgård Jordbruk 2010:16) Alnarp, SLU Vecka 7: Tema 4 – vatten och grönstrukturer Workshop leds av Klara Mörk. Ett detaljerat schema läggs ut på pingpong. 9 15/2, måndag 08:00 – 12:00 Föreläsningar + genomgång av veckans övning. A‐salen + ritsalarna. 13:00 – 17:00 Eget arbete. Ritsalarna 16/2, tisdag 09:00 – 12:00 Eget arbete. Ritsalarna 13:00 – 15:00 Eget arbete. Ritsalarna 15:00 – 17:00 Eget arbete. Ritsalarna Förberedelser inför vecka 8: Obligatorisk inläsning inför litteraturseminarium: Välj och läs en text en egen text ni hitta alternativ en text ur litteraturlistan till fördjupningsuppgiften från det tema du ska skriva om. Alla ska också läsa: Mooi, Alexander (2014) “What will the architect be doing next? How is the profession of the architect as the focus of society shifts from sustainability to resilience or reactivist‐
driven design demands?” Asignifying Semiotics: Or how to paint pink on pink, Spring 2014, pp 119‐128‐ Wangel, J (2013) ”Hur hållbara är Hammarby Sjöstad och Norra Djurgårdsstaden?” i Teleman, H, Caldenby, C, Ullstad E, von Platen F (red) Hållbarhetens villkor. Arena: Malmö, Sverige Vecka 8: Fördjupningsuppgift 22/2, måndag 08:00 – 17:00 Eget arbete i grupp med fördjupningsuppgift enligt separata instruktioner på pingpong. Ritsalarna 23/2, tisdag 08:00 – 12:00 Eget arbete. Ritsalarna 13:00 – 15:00 Litteraturseminarium med handledare på ritsalen Varje student diskuterar först i mindre grupper de texter de har läst, följt av gemensam diskussion och reflektion tillsammans i ritsalen 15:00 – 17:00 Eget arbete. Ritsalarna 24/2, onsdag 08:00 – 16:00 Eget arbete. Ritsalarna 10 Förberedelser inför vecka 9: Förbered ert besök till arkitektkontor genom att läsa in er på kontoret på deras hemsida, leta upp intressanta projekt de gjort som ni vill fråga mer om. Ni skall sammanställa frågor och fördela arbete inom gruppen med utfrågning och sammanställning av material. Ni gör besök i halva ritsalen (1a, 1b osv) Vecka 9: Besök på en arkitekts arbetsplats och fördjupningsuppgift Ni gör ett besök på en arkitekts arbetsplats som kan vara ett arkitektkontor eller på kommunen. Vi besöker 10 arbetsplatser i era halva ritsalsgrupper (samma grupper som för bygget med Peter Lindblom). Ni skall noggrant förbereda ert besök, se rutan ovan. Efter besöket sammanställa en presentation på 5‐
10 ppt bilder för genomgång på tisdag fm. Schema för vilka kontor ni skall besöka läggs ut på pingpong. 29/2, måndag 9:00 – 12:00 Eget arbete, fördjupningsuppgift. Några grupper har studiebesöket 10‐12 – se schema på pingpong 13:00 – 15:00 Besök på arbetsplats, se tider på separat schema. 15:00 – 17:00 Eget arbete sammanställning av presentation, Ritsalarna. Ni skall sammanställa en presentation på 5‐10 ppt bilder som laddas upp på pingpong i avsedd mapp före presentationen på tisdag fm. Förbered er presentation där hela gruppen deltar. Ni har bara 12‐15 minuter per grupp. 1/3, tisdag 9:00 – 12:00 Presentation i helklass. A‐salen Varje grupp har 12 ‐ 15 minuter för sin presentation. 13:00 –17:00 Eget arbete fördjupningsuppgiften. Ritsalarna 4/3, fredag 18:00 Senaste tid för digital inlämning av fördjupningsuppgiften på pingpong inför inläsning och genomgång måndag 7/3. Inför vecka 10: Inläsning för opposition på genomgång. Tid finns även måndag fm. Instruktioner för vilken text ni ska läsa in sig på finns på pingpong 11 Vecka 10: Genomgång fördjupningsuppgift & Avsiktsförklaring Ni skall individuellt ta fram er avsiktsförklaring för kommande projektarbeten baserat på kunskap ni samlat på er från workshops, fördjupningsuppgift och föreläsningar mm. 7/3, måndag 08:00 –12:00 Inläsning inför genomgång, ritsalarna 13:00‐ ca 17:00 Genomgång av fördjupningsuppgift, ritsalarna Instruktioner för gensvar och opposition finns på pingpong. 8/3, tisdag 08:00 –17:00 Eget arbete avsiktsförklaring, ritsalarna 09:00 –12:00 Handledning på ritsalen, skriv upp er på listan, boka tidiga tider först! Vecka 11: Examination och slutreflektion 14/3, måndag 08:00 –17:00 Eget arbete avsiktsförklaring, ritsalen 18:00 15/3, tisdag Senaste tid för digital inlämning av avsiktsförklaring (A4 och A3) på pingpong 08:30 – 10:00 Häng upp avsiktsförklaring på ljusgården 8:30 + inläsning 10:00 – 15:00 Presentation och genomgång av avsiktsförklaring med gästkritiker och handledare i mindre grupper på ljusgården. Varje arbete ges 20‐25 minuter. Studenten presenterar i 10 minuter. Studentopponenter ger synpunkter 5‐10 minuter, lärare/gästkritiker ger synpunkter i 5 minuter och varje arbete avrundas med synpunkter från hela gruppen. 15:15 – 16:00 Kursavslutning, A‐salen. 16:00 – 17:00 Individuell slutreflektion av kursen (instruktioner lämnas ut via pingpong). Ritsalarna Litteratur Kurslitteratur Kyrkander, A (2007) ’Vägen mot framtiden, Del 1 Arkitekten 08/07 augusti, pp 44‐49. Del 2 Arkitekten 09/07 september, pp 56‐61, Del 3 Arkitekten 10/07 oktober, pp 50‐56. Stockholm. (pingpong) Mooi, Alexander (2014) “What will the architect be doing next? How is the profession of the architect as the focus of society shifts from sustainability to resilience or reactivist‐driven design demands?” Asignifying Semiotics: Or how to paint pink on pink, Spring 2014, pp 119‐128 (pingpong) 12 Mulhall, D och Braungart, M (2013) Cradle to cradle för den byggda miljön. Rinneby kommun: Cefur (pingpong) Mörk och Gustafsson (2015) Återbruk var dag. Chalmers tekniska högskola. (pingpong) Petersson B‐Å (2013) Tillämpad byggnadsfysik, Studentlitteratur: Lund (finns att köpa i bokhandeln i kårhuset) (Kap. 1 Den effektiva byggnaden (till Figur 1.4); Kap. 2 Generella funktionskrav (till Figur 2.4); Kap. 2 Underkapitel Energiåtgång från byggande till rivning – exempel småhus (precis innan Kap. 2.2); Kap. 4.8 Lågenergihus – passivhus Thorpe. A (2010) Design’s Role in Sustainable Consumption. Design Issues, 26 (2), 3‐16 (pingpong) Wangel, J (2013) ”Hur hållbara är Hammarby Sjöstad och Norra Djurgårdsstaden?” i Teleman, H, Caldenby, C, Ullstad E, von Platen F (red) Hållbarhetens villkor. Arena: Malmö, Sverige (pingpong) Websidor Materialdatabasen Material Connexion, en informationskälla för avancerade material och tillverkningstekniker som ska fungera som en brygga mellan industri och konstnärliga yrken. Online‐
databasen innehåller ca 7000 material med detaljerade material‐ och egenskapsbeskrivningar, användningsområden samt tillverkarens/distributörens kontaktinformation. I prenumerationen ingår även fysiska materialprover som skickas ut kvartalsvis (60 st. per år) tillhandahålls tills vidare i informationsdisken på Arkitekturbiblioteket. Länk till sökfunktion: http://library.materialconnexion.com/home.aspx GXN: Från arkitektkontoret 3XN egen innovationsenhet. Här finns många spännande e‐böcker man kan läsa gratis: GNX yearbook, Material world, Vad är biomimicry mm. http://gxn.3xn.dk/#/publikationer Annan övergripande litteratur (finns i Arkitekturbiblioteket): Bodin, Anders, Jacob Hidemark; Martin Stintzing, Sven Nyström (2014) Arkitektens Handbok 2014. Byggegenskap Förlag Bokalders, Varis., Block, Maria., Kindgren, Leif. (2009) Byggekologi: Kunskaper för ett hållbart byggande. Stockholm: Svensk Byggtjänst. Bokalders, Varis (2010) The whole building handbook: how to design healthy, efficient and sustainable buildings Callahan, Tim., Clarke, Snell. (2009) Building green: a complete how-to guide to alternative building methods. Halliday, Sandy (2008) Sustainable Construction. Amsterdam: Elsevier; Oxford: Butterworth‐Heinemann Robèrt, Karl‐Henrik., Göran Broman et al. (2012). Sustainability Handbook. Lund: Studentlitteratur. Thorpe, Anne (2008). Design för hållbar utveckling. Stockholm: Raster Förlag. 13