Prospektvedlegg, Hus 2

Comments

Transcription

Prospektvedlegg, Hus 2
Salgsprospektdel2Hus2
(seogsåleveransebeskrivelsesamtprospektdel1)
EtdokumentutarbeidetavLørenvangenUtviklingASOrg.nr.940531721
01.03.2016
Side1av3
SALG
SalgavboligeneerunderlagtBustadoppføringslova(Lovomavtalarmedforbrukaromoppføringavny
bustadmedmer).HviskjøperikkeerforbrukerbenyttesAvhendigslovensbestemmelser.
BETALINGSBETINGELSER
Kr.100.000,-betalesvedkontraktsinngåelse.Vedbeslutningomigangsettingavprosjektetskaldet
betales10%avtotalprisenfratrukketdeinnbetalteKr.100.000,-.Dettemåværesåkaltfriegenkapital,
dvsatdetikkekanværeknyttetnoenvilkårellerforbeholdtilinnbetalingenavpengeneutoverdevilkår
somfremgåravnærværendekontrakt.Beløpetkanforeksempelikkeinnbetalesmedforbeholdomat
megleravgirinneståelseserklæringoverforKjøpersbankforbindelse.Restbeløpinnskudd/egenkapital
samtomkostningerbetalesetterregningførovertagelse.Hviskjøperikkeerforbrukerbetales20%av
totalpriseniforbindelsemedkontraktsinngåelse.
Detvilkunnekrevesfremlagtfinansieringsbevisførkontraktsinngåelse.Selgerharretttilåinnhente
kredittopplysningerioffentligeregistreomkjøperne.Slikeundersøkelservilisåfallbligjennomførtfør
inngåelseavordinærkjøpekontrakt.Selgerkanpågrunnlagavopplysningerfradisseundersøkelsene
bestemmeatdetikkeskalgjennomføressalgavbolig,herunderatordinærkjøpekontraktikkeblir
inngått.
OMKOSTNINGER
Gebyrfortinglysningavskjøte......................................................kr525,-
Gebyrfortinglysningavpantobligasjon........................................kr525,-
Gebyrpantattest............................................................................kr172,-
Utskriftgebyr..................................................................................kr28,-
Andeloppstartskapital……….........................................................kr3mndfellesutgift(Seprislisten)
Dokumentavgiftandeltomteverdi.................................................kr7.500,-
Dettasforbeholdomendringerioffentligeavgifteroggebyrer.
OppgjørforetasavMegleroppgjørASorgnr.977040949.
LIGNINGSVERDI
Ligningsverdiskalutgjøreca.30%avmarkedsverdiforprimærbolig(dereiererfolkeregistrertpr.01.
januar),ogca70%forsekundærbolig(alleandreboliger).Forberegningavligningsverdi,gåinnpå:
www.skatteetaten.no
ENERGIATTEST
LeiligheteneiprosjektetfårenergimerkegrønnD.
LØREN
Lørenogomkringliggendestedereretområdesomerunderstorutvikling.Nabotomtenøstfor
Gartnerkvartalet,vedsidenavhus1,eriskrivendestundunderplanleggingtilenaktivitetspark.Tvers
EtdokumentutarbeidetavLørenvangenUtviklingASOrg.nr.940531721
01.03.2016
Side2av3
overveienerdetregulerttilnyeboligblokker.Endelnæringsvirksomhetvildetogbliinnimellom
boligeneietasjenepåbakkeplan.
SemerpåOslokommunepåPlan-ogbygningsetatenshjemmesider,www.oslo.kommune.no.
UTLEIE
Boligeneiprosjektetkanleiesut,jfr.lovomeierseksjoner.Boligeneharbareénboenhet,ogingen
utleiedel.Detgjøresoppmerksompåatutleieavleilighetenførseksjoneringsbegjæringenertinglyst,kan
utløsekjøperettforleietagertilredusertpris,jf.EierseksjonslovenkapIII.Detteerkjøpersrisiko.
LEVVELMEDOBOS
BoligenevilbliorganisertsometboligsameiemedOBOSsomforretningsfører.OBOSharlangogsolid
erfaringmedforretningsførsel,ogvilsikreatboligsameietfårentryggogsikkerdrift.Somseksjonseieri
eteierseksjonssameie,vilkjøperblisameierieiendommenmedtilhørendeeneretttilbrukavsin
leilighet.
Seksjonseiernefårfellesbruksretttilsameietsfellesarealogbruksretttilarealsomerinærtilknytningen
tilegenbolig.
SALGVED
LørenvangenUtviklingAS
C/oVeidekkeEiendomAS
Skabosvei4,0214OSLO
E-post:[email protected]
Organisasjonsnummer:940531721
PROSJEKTSELGER
HanneLarsen Tlf:22865753/91376360 E-post:[email protected] PROSJEKTSELGER
AnneKariSterten
Tlf:22868208/90172006
E-post:[email protected]
EtdokumentutarbeidetavLørenvangenUtviklingASOrg.nr.940531721
01.03.2016
Side3av3
Gartnerkvartalettrinn1
Leveransebeskrivelseboliger:
GULV
Ialleoppholdsromlegges14mmparkett3-stavs”eiknatur”pågulvetmedfotlistieik.Badmeddusj
fårfliser20x20cm.med10x10cmidusjsonen.SeparatWCfårbelegg(ikkefliser)pågulv.
VEGGER
Veggeribetongoggipssparklesogmales.Badmeddusjfårfliser20x40cmpåvegg.SeparatWC
leveresmedmaltevegger.
HIMLING
Himlingleveresihvitmaltebetongelementermedsynligev-fuger.Himlingibadblirilakkerteplater
ellerhvitmaltbetong.Deleravhimlingkanhanedforinger/dragerepga.tekniskeføringersomikkeer
vistpåplantegningene.Detleveresikketaklister.Detersynligesprinklerhoderihimling.
MALING
InnvendigeveggermalesifargenEgghvitNCS-0502-Y.
HimlingermalesifargekodeNCS-0500.
ROMHØYDE
Istuerogideflestesoveromutentekniskeinstallasjoneritakvildetbliennettotakhøydepåca.250
cm.Pågrunnavtekniskeinstallasjonerihimlingvilenkelteromfånedforethimlingellerinnkassing
langstak/vegg.Typiskeeksemplerpådetteerbad,toalett,entre/gangogkjøkken.Nedforingerog
innkassingererikkevistpåplantegningene.
DØRER/VINDUER
Plasseringogutformingavvinduervariererisammeleilighetstype,ogvioppfordrerkjøperetilå
setteseginnihvordanvindusløsningenbliridenenkelteleilighet.
Innvendigedørerleveresiglatthvitmaltutførelse.Vinduerleveresmedfabrikkmalthvitkarm
innvendig.Utvendigblirvinduenemantletmedlakkertaluminiumsomerentilnærmetvedlikeholdsfri
løsning.Innvendigeforingerogbelistning(gerikter)rundtdørerogvinduerihvitutførelse,gjæretog
medsynligfestestift.InngangsdørerleveresmedFG-godkjentelåser.
KJØKKEN
VilevererkjøkkeninnredningavtypenUnofraSigdal,medslettfrontimaltMDFigråfarge(NSCS
2500-N)oghåndtakistål.Benkeplateilaminatiutførelse«Drivved».Dersomdetinngåsavtalemed
annenkjøkkenleverandørblirinnredningavtilsvarendekvalitetlevert.Overskapeneleverestilhøyde
ca.227cm.Detmonteresforingmellomskapogtak.Pågrunnavdoblekanalføringervildetkomme
innkassingutoveroverskapenkeltesteder.Detlevereslysarmaturmedstikkunderoverskap.
Hvitevarerblirikkelevertsomstandard,mendetforberedesforintegrertkomfyrmedskrogfor
stekeovnoghelbenkeplatefornedfellingavkoketopp.Hvitevarerkanbestillessomtilvalgav
kjøkkenleverandør.
GARDEROBE
Garderobeskapleveresikkesomstandard.Garderobeløsningkanomønskeligbestillesgjennom
kjøkkenleverandørsomtilvalg.Vigjøroppmerksompåatviikkekanmonteregarderobesomkommer
ikonfliktmedreglenefortilgjengelighet(snusirkel).
BAD/WC
Badlevereshovedsakeligsomferdigekabinersomprodusertpåfabrikkogfraktestilbyggeplassen.
Veggeroggulvflislegges,gulvetpåbadfårelektriskgulvvarme.Detleveresvegghengtklosettihvitt
porselenmedsynligsisterne.Ideflestehovedbad(unntatttypeAogF)leveresbaderomsinnredning
medskufferihvitutførelseogbenkplatemedservantfraveggtilveggmedplasstilvaskemaskinog
tørketrommelunderbenkeplatepåhversideavinnredningen.Ideøvrigebadeneleveres60cm
baderomsinnredningmedhelstøptservant.Overservantmonteresspeilskapmedbelysningogstikk.
1
Detleveresdownlightsihimling.Detmonteresdusjveggeriglass.Oppleggforvaskemaskinog
kondenserendetørketrommelleveresmedvann,ettavløpogstrømderdetteertegnetinnpå
plantegning.PåseparatWCromleveresdetporselensservantoglysarmaturmontertpåvegg.
BOD
Bodleveresmedparkettpågulvogmaltevegger.Kravtilfinishpåveggeroghimlingererikkede
sammeibodsomioppholdsrom,ogkanhasynligetekniskeføringer.
VARMTVANN/OPPVARMING
Prosjektettilknyttesfjernvarmeforoppvarmingogtappevann.Boligeneleveresmedradiatorersom
styresavdirektevirkendetermostater.Normaltplasseresradiatorunder/foranvinduer,mendetkan
ogsåbliaktueltmedsentraltplasserteradiatorersomforeksempeligang.Størrelseogtykkelsepå
radiatorerdimensjoneresutfrafjernvarmeleverandørenstemperaturkravogantallradiatoreri
leiligheten.Antallogstørrelsepåradiatorerkanavvikefraleilighettilleilighetogdetblirikke
nødvendigvisradiatoriallerom.Baderomfårelektriskevarmekablerigulvmedreguleringsmulighet.
SeparateWCromfårikkegulvvarme.Boligenefårmålerepåvarmtvann.Forbruktiloppvarmingog
tappevannfaktureresetterforbruk.
Energimerkingavboligenskalutføresavselgerogvilforeliggevedovertakelseellerinnenrimeligtid
etterovertakelse.
RINGEKLOKKE
Detleverescallinganleggmedporttelefonforfjernåpningfrahverleilighet.Itilleggleveres
ringeknappvedinngangsdør.
TV/TELEFON
Detleveresuttakforbredbånd,Kabel-TVogtelefoni.PåvegneavSameietvilutbyggerbestille
installasjonavgrunnpakkeforTV-signalerogbredbåndtilknytningfraGetmed1uttak.Bindingstidfor
avtalener5år.Avtalefortelefoniogtrådløstnettverkbestillesavdenenkelte.
ELEKTRO
Detelektriskeanleggeterskjult,påbetong-oglydvegger,ogihimlingerkandetforekommesynlige
ledninger.Hverleilighetfårsikringsskapmedautomatsikringer.Leiligheteneleveresmedbelysningi
bod,påbadoglysarmaturoverkjøkkenbenk.Hovedsikringogmålerforstrømblirplassertifellesareal
ellerikjeller.Kravtilmateriell,utførelse,tekniskebestemmelseretc.ihenholdtilNS3420,FELog
NEK400:2014.
BRANNSIKRING
Alleleilighetersprinkles.Fulldekkendeautomatiskbrannvarslingsanleggmedmultidetektorerog
røykdetektorerifellesarealenemonteresettergjeldendeforskrifter.Kjelleretasjensprinkles.
VENTILASJON
Detblirbalansertventilasjonmedvarmegjenvinnerihht.tekniskeforskrifter,medavtrekkfrakjøkken
ogbad.Alleventilasjonskanalerleggesskjult/innkassetmedunntakavkanalføringeribod.
Volumhetteikjøkkenhareffektregulatorforøktavtrekkvedmatlaging.Innvendigedørerharspalte
motterskelavhensyntilluftgjennomstrømning.
BALKONGER/TERRASSER/UTEPLASSER
Balkongerlevereshovedsakeligsomferdigeelementeravbetongmedtremmegulvitreog
ubehandletbetongunderside.Dekkeforkantpåbalkongblirbeslått.Detmonteresutelampeogstikk
påbalkong.Balkongereråansesomenutvendigkonstruksjon.Rekkverkleveresimetallogglass.En
delbalkongervilfårekkverkpådenenekortsidenmedplatekledning.Allebalkongerleveresmedfall
utover.Detkanforekommeatvannblirliggendelokaltpåbalkongdekketundertremmegulvved
nedbør.Terrasserpåterrengblirlevertmedtremmegulvitre.Enkelteavboligenemedutgangtil
terrengfårenhageparsellmedplenitilleggtilterrassen.Omfangetavdisseervistiutomhusplanen
ogpåprislisten.Vigjøroppmerksompåatdettearealetkanbligjenstandformindrejusteringeri
forbindelsemedendeligterrengtilpasningeravutomhusområdet.
2
Leilighet2713og2714hartakterrasseitilleggtilbalkong.Adkomstentiltakterrasseblirikketrinnfri.
Detbliretttrinnfragulvinneogetttrinnutepåterrassen
INSPEKSJONSLUKER/-DØRER
Flereavdetekniskeinstallasjonenekreverinspeksjonsluker,somforeksempelrør-i-rørsystem,luke
tilfordelerforfjernvarmeogelektroskap.Slikedøreroglukervilistørstmuliggradbliplassertibod,
gangogbad.Ienkeltetilfellerkandetblinødvendigåplasseredemioppholdsrom.Flerestedervil
detværeinspeksjonslukepåveggderkjøleskaperinntegnet.Hervildetikkeværemuligåmontere
integrertkjøleskap/fryseskap.
TILVALGSMULIGHETER
Vihariutgangspunktetlagtopptilengodogtidsriktigstandard.Nåerdetlikevelslikatsmakog
behagerforskjellig,ogvitilbyr,motpristillegg,etbegrensetutvalgavtilvalgsmuligheter.Mulighettil
åbestilletilvalg/endringervilværetidsbegrensetogkjøperevilbliunderrettetomdette.Detmå
påregnesatdersomsummenavtilvalgsbestillingeroverstigerkr50.000,-vildetoverskytendebeløp
blikrevdinnbetalttilklientkontovedbestillingsfrist.
Daprosjekteterbasertpåserieproduksjon,kandetikkepåregnestilvalg/endringerutoverdetsom
fremgåravopplistingenunder.Rettentiltilvalg/endringereruansettbegrensettilenverdiav15%av
totalkjøpesumforboligen,jfr.Bustadoppføringslova§9.
Deterikkeanledningtilågjøreendringersomkanværesøknadspliktige,somforeksempelvinduer,
balkongrekkverkellerfasade.
Selgerforbeholdersegretttilåkrevebetalingforutarbeidelseavpristilbud,tegningerm.v.selvom
utarbeidelsenavpristilbudm.v.ikkeresultererinoenbestillingfrakjøpersside,jfr.
Bustadoppføringslova§44.
Tilvalgeneblirpresentertogbestillesgjennometweb-basertkundebehandlingssystem«Boligbasen»
somhverkjøperfåretbrukernavnogpassordtil.
Tilvalgsmulighetersomkanpåregneser:
•Påvåtromvilmankunnevelgemellomutvalgtealternativefargerpågulvflis.Tilvalgsfristerforbad
ogenkeltekonstruksjonsbetingedetilvalgutløperkorttidetterbyggestartgrunnetproduksjonens
fremdrift.
•Kostnadsfriendringavfargepåkjøkkenfronterblantetutvalgfarger.Gjelderkunvedstandard
oppsettutenandreendringeravinnredningen.
•Endrekjøkkeninnredninginnenforleverandørenssortiment,forutsattattekniskeinstallasjonersom
vann,avløpogavtrekkikkeflyttes.VitilbyrikkebenkeplateisteinellerCoriansomtilvalg.
•Mankanbestillegarderobeskapellerskyvedørsgarderobe,forutsattatløsningenikkekommeri
konfliktmedsnusirklerellerandrelovkrav.
•Mankanbestilleekstraelektroleveranseiforbindelsemedkjøkken(foreksempelstikktil
mikrobølge-ellerstekeovnvedeventuellutvidelsemedhøyskap).
•Mankanvelgeblantutvalgteparkettyper.Detmåvelgessammeparkettiheleboligen.
3
Leveransebeskrivelsefellesarealer:
INNGANGSPARTI/TRAPPEOPPGANGER
Inngangspartiogtrappeoppgangerfårgulvbelegg.Rekkverkoghåndløpereleveresilakkertmetall.
Veggeritrapperomleveressparkletogmalt.Himlingerleveresmaltmedinnslagav
lydhimlinger/systemhimlingerogbelysning.
Detbliretablertenvertikalplanteveggiinngangspartietmedlevendeplantersomholdesilivemed
spesiellplantebelysningogvanningssystem.UtbyggervilpåvegneavSameiettegneenserviceavtale
fordenneplanteveggen.
GARASJE/SPORTSBODER
Detbyggesunderjordiskgarasjeanleggmedbiloppstillingsplassermedadkomstviaheisogtrapp.
Minimumshøydeikjøresonerer215cm.
Sykkelparkeringvilblietablertikjellerogpåterreng.Selgerforbeholdersegrettentilåbestemme
antallplasser/plasseringavsykkelparkeringute.Organiseringogfordelingavparkeringsplasserog
boderbestemmesavselger.
Garasjeportenefårmotordriftmedløsningforfjernbetjening.Alleleilighetenefårsportsbodpåca.5
m2iegnebodanleggsomikkenødvendigvisliggeritilknytningtilheisfrahvertbygg.Gulvibodanlegg
leveresmedbetonggulvmensveggerogdørerisportsboderleveresmednettingvegger.
Sportsbodeneerikkeegnetforoppbevaringavfuktømfintligegjenstander.
HEIS
Allebyggfårheismedadkomsttilgarasjeanlegg.Målpåheisstolenetilfredsstillerkravenefor
båreheis.Heisenefår24timerstelefontilknytningmedtoveiskommunikasjontilvakttjeneste.
RENOVASJON
Prosjektetfåravfallsbrønnerforsøppelhåndteringsomplasseresulikestederpåområdet,blantannet
pånordsidenavhus1.
KONSTRUKSJON
Byggenefundamenterestilfjellogbyggesiplasstøptbetongogbindingsverkitre-/stålstendere.
Etasjeskillerogskilleveggermellomleiligheteneutføreshovedsakeligibetong.Fasaderutføresien
kombinasjonavplatekledningogbeisetpanel.Innvendigedeleveggerblirutførtistål-/trestendereog
gipsplater.
4
Prosjektet
Prosjektetbyggespåeiettomt.Prosjektetblirdeltinniflerebyggetrinnmedtilsammenomkring525
leiligheterognæringslokalermotLørenveien.Prosjektetgjennomføressomentrinnvisutbygging,og
antallboligeriprosjektetvilkunneblijustertunderveis.
EIENDOMMEN
Gnr.124Bnr.75IOslokommune.ProsjektetvilbeståavflereGårds-ogBruksnummersomvilbli
sammenføydogfradelt.Endeligmatrikkelnummertildelessenere.
EIEROGSELGER
LørenvangenUtviklingAS–Org.nr.940531721.
TOMTOGGRUNNAREAL
Gnr.124Bnr.75ereiettomtpå3.434kvm.Selgertarforbeholdomtomtensstørrelseinntil
oppmålingsforretningergjennomført.
AREALERUTOMHUS
Boligerpåbakkeplansomhareksklusivbruksretttildeleravutearealet,skalforegenregning
vedlikeholdedetteutearealet.Isameietsvedtektervildetblifastsattatseksjonseiermåhastyrets
samtykkeførdetkanforetasendringeravutearealet(setteoppgjerdeellerandrefasteinnretninger,
leggeheller,plantebuskeretc.).Prosjektetsutearealblirtrinnvisferdigopparbeidet.Sentralti
prosjektetblirtunetmedlekeplassogoppholdsarealertilgledeforbådestoreogsmå.Vioppfordrer
alletilåsetteseginniutomhusplanenogtaruttrykkeligforbeholdomatendeligtilpasningavterreng
ogendeligutformingavfellesarealerogprivatiserteparselleriforbindelsemedutbyggingennaturlig
vilføretilendringeriforholdtilillustrasjonen.
Deøvrigeutomhusarealerpåtomten,dvs.utomhusarealenemedunntakavdesomdisponeresav
boligenepåbakkeplan,disponeresifellesskapavboligeneiSameiet.Kostnadenetildriftog
vedlikeholdavutomhusarealenedekkesavBorettslaget(ene)ogSameiet(ene)ifellesskap.
NÆRINGSLOKALER
2
IHus2liggerdetetnæringslokalepåca.140m igateplan.Deterikkeavklarthvaslagsvirksomhet
somvilkommeher.Detmåpåregnesatdetvilblivareleveringtilnæringslokalet.Næringslokaletvil
bliendelavsameiet.
REGULERINGSFORHOLD/RAMMETILLATELSE
Eiendommenerregulerttilbyggeområdeforboligihenholdtilegenreguleringsplanfortomten.Kopi
avreguleringsplan/kart/vedtekterkaninnhenteshosmegler.
Reguleringsplanergodkjent,ogrammesøknadersendttilbehandling.Selgertarforbeholdomat
rammetillatelseognødvendigeigangsettingstillatelserinnvilgesavOslokommune.Dettasitillegg
forbeholdomendringersomfølgeravoffentligbehandlingavprosjektet.
SERVITUTTER/RETTIGHETER
Seksjoneneoverdrasmedderettigheterogforpliktelsersomgrunnbokenviser.Devilværefrifor
økonomiskeheftelsermedunntakavlovpålagtpanteretttilsameiet,somsikkerhetforoppfyllelseav
denenkeltesameiersfellesforpliktelser.Itilleggkanselgertinglysebestemmelservedreørende
sameiet,naboforholdellerforholdpålagtavmyndighetene.Kopiavservituttertinglystpå
eiendommenkanfremleggesavprosjektselger.
AREALDEFINISJON
Leilighetsarealetidennepresentasjonenogiprislistenerangittibruksareal(BRA)somerboligenes
målinnvendig,innbefattetinnvendigeboder,veggerogsjakter,menikkemedregnetyttervegg.I
tilleggopplysesP-rom-detteer(littforenkletuttrykt)leilighetensBRAfratrukketinnvendigeboder.I
tilleggkommerbalkong,fellesarealogboderutenforleiligheten.Arealangivelsenepådeenkelterom
kanblijustertsomfølgeavdenendeligedetaljprosjekteringen.Slikemindreavvikvilikkegiretttil
noenformforkompensasjonsålengeleilighetenstotalearealikkeblirjustertvesentlig.
5
PLANTEGNINGER
Plantegningenemåikkebenyttessommålegrunnlagforbestillingavspesialbestiltinnredningeller
møbler.NorskStandardgirromformindreavvikfrategningeriproduksjon–avdengrunnleveres
ikkemålsattearbeidstegninger.
EIER-OGORGANISASJONSFORM
GartnerkvartaletBoligsameie(sameiet,navnkanbliendretvedregistrering)inngårietbyggeprosjekt
somerplanlagtåinneholde8bygninger(hus1til8)medtilsammenca.525boliger,etunderjordisk
garasjeanleggsamtetnæringslokaleogetsameieforutomhuseiendommenpåbakkeplan.
Utbyggingengjennomføresiflerebyggetrinn,ogdetkanblienkombinasjonaveierleiligheterog
borettslagsleiligheter.
Sameietinngåriførstebyggetrinnsombeståravhus1og2somtilsammenerplanlagtåinneholde
142boligenheter.Hus2bestårav73leiligheter,menshus1har69leiligheterdereierformikkeennå
erendeligbesluttet.Itilleggkommer1næringslokaleihverthus.
Hviseiendommensominngåriprosjektetbliroppdeltiflereeiendommer,vilutbyggerogsåfastsette
vedtekterforutomhusarealenesomskalværefellesforalleboligene.Vedtektenevilinneholde
bestemmelseromfordeling/betalingavkostnadertildrift/vedlikehold,ombruketc.Vedtektenevil
væreforpliktendeforSameiet.
Sameietstomtbegrensestilkunåomfatteetarealsomistørrelseeromtrentlikthusets/husenes
fotavtrykkmedtilleggavutomhusarealenesomdisponeresavboligenepåbakkeplan,samtenideell
eierandelifellesutomhusarealoggarasjeanlegg.
Sameietliggerpåeietgrunnogerplanlagtåinneholdetotalt73eierseksjoner(hus2),dog
forbeholdetomantallboligeretc.Sameietskaleieellerhabruksretttil48parkeringsplasseri
underjordiskgarasjeanlegg.Antallp-plasserkanendresdersomsameietikkeblirbeståendeav73
eierseksjoner,menogsåomdetselgesekstraP-plasserellerleiligheterselgesutenoppsattP-plass.
Boligerpåbakkeplansomhareksklusivbruksretttildeleravutarealet,skalforegenregning
vedlikeholdedettearealet.HekkerrundtprivatisertearealervedlikeholdesavSameiet.ISameiets
vedtektervildetblifastsattatSeksjonseieremåhastyretssamtykkeførdetkanforetasendringerav
utearealet(setteoppgjerde,ellerandrefastinnretninger,leggeheller,plantebuskeretc.)
FørstebyggetrinnomfatterHus1ogHus2med142leiligheterogtilsammen85parkeringsplasseri
garasjeanlegget.Pågrunnavbyggetekniskeforholdvilikkealledisse85parkeringsplasseneståklare
tilbruknårleiligheteneiførstebyggetrinnferdigstilles.Endelavplassenevilværeklareforbrukførst
iforbindelsemedatHus3ferdigstilles.
Dettebetyratikkeallesomkjøperleilighetmedparkeringsplassvilkunnetaibrukdenneved
overtakelseavleiligheten.Antallplassersomførstvilferdigstillessenereerikkeheltavklartdaikke
alleproduksjonsmessigeavklaringererpåplass,mendetvilantakeligdreiesegommellom20og35
plasser.
Parkeringsplassersomikkeerklarevedferdigstillelseavtrinn1vilikkeforfalletilbetalingførdestilles
tilrådighetforkjøper.
Inntilparkeringsanleggetfortrinn1erferdigstiltvilvitilbyfastparkeringsplasspåterrengpå
prosjektetseiendomforkjøperesomikkeovertarparkeringsplasssammenmedleiligheten.Denne
parkeringsmulighetenerikkeforbundetmedkostnaderforbrukerne.
Antattferdigstillelseavhelegarasjeanleggetfortrinn1ersommer2020,mendettevilogsåavhenge
avsalgogproduksjonavHus3og4.
Selgerforbeholdersegrettentilåeie,selgeogfrittdisponereoveralleusolgteparkeringsplasserog
boder.
6
SelgervilinngåavtaleomforretningsførselmedOBOSEiendomsforvaltningAS.
DRIFTSKOSTNADER
FelleskostnadenefordelesihenholdtilleilighetenesarealBRAogeranslåtttilkr35,-prkvm/mnd.
Itilleggkommerkostnadersomikkefordelespåarealsomutgjørfølgende:kr235,-samtkr325,-for
kabel-TV/bredbåndpr.mnd.Fellesutgifterforseksjonersomhargarasjeplasskommeritilleggmed
ca.kr150,-pr.garasjeplass/mnd.Enkeltekostnaderkanfordelesetternytteellerforbruk.
Felleskostnadeneskaldekkebl.a.kommunaleavgifter,bygningsforsikring,vaktmestertjenester,
renhold,generelldriftogvedlikeholdavsameiet,forretningsførseloggrunnpakkeforkollektivavtale
forTVogbredbånd,samtdriftavdigitalFDV.Betalingforfjernvarmetiloppvarmingogtappevann,
samtforbrukavelektriskstrømkommeritillegg.
Flerefaktorerpåvirkerstørrelsenpåfelleskostnaden,bl.a.endringerilønns-,pris-ogavgiftsnivåpåde
fastetjenesterogproduktersomsameietentenmåha,ellerselvvelgeråinngåavtalerom.
Styretisameietharansvarforogplikttilåtilpassedemånedligefelleskostnadenetildereelleutgifter
sameietharoggjennomdettesørgeforatborettslagettilenhvertidharensunnøkonomi.
KJØPSBETINGELSER/PRISER
Sedentilenhvertidgjeldendeprisliste.Avtaltsalgspriserfastogvilikkeblijustertetter
kontraktsinngåelseoginkludereralleoffentligeavgiftertilknyttetbyggingavboligene.
Kjøpsomkostningersomernevntikjøpekontraktkommeritillegg.Selgerstårfritttilnårsomhelst,og
utenforutgåendevarselåreguleresalgsprisellerbetingelserpåusolgteboliger.Ved
kontraktsinngåelseinnbetaleskr100.000,-tilMegleroppgjørsklientkonto.Vedvarselombyggestart
innbetales10%avkjøpesumminusalleredeinnbetalt.Restbeløpetogeventuelletilvalgforfallertil
betalingvedovertakelse.RenterpåallebeløpinnbetalttilMegleroppgjørsklientkontotilfallerisin
helhetselger,såfremtselgerstillergarantietterBustadoppføringslova§47.
Selgervilbenytteegenstandardkjøpekontrakt.Detforutsettesatkjøpetilbudleggesinnpågrunnlag
avdennekjøpekontrakten,ogeneventuellakseptgisundersammeforutsetning.Kontraktsmalenkan
innhenteshosprosjektselgerellerlastesnedfraprosjektetshjemmeside.
Detmåpåregnesatdetstilleskravomfinansieringsbevisellerannentilfredsstillendedokumentasjon
forfinansieringavkjøpesummenførkjøpstilbudaksepteres.
SelgersstandardkjøpekontraktertilpassetBustadoppføringslovaogkanikkeforventesbenyttetved
salgtilkjøperesomikkeerforbrukereogsomdermedfallerutenforBustadoppføringslova.Forslike
kjøperevildetgjeldesærskiltebetingelser,blantannetmådetforventeskravomathåndpenger
tilsvarende20%avkjøpesummeninnbetalesvedkontraktsunderskrift.
Innbetalingavdeloppgjørvedkontraktsinngåelseskalværeiformavubundetegenkapital.Detvilsiat
detikkeskaletablerespantiboligenellerieiendommenhvorboligeninngårsomsikkerhetfor
kjøpersfinansieringav10%innbetalingen.
Hovedoppgjør(restkjøpesum,eventuelletilvalgogomkostninger)skalinnbetalestilMegleroppgjørs
klientkontoførovertakelse.
Forsinkesbetalingmedmerenn21dagerforbeløpetsomforfallervedkontraktsinngåelsenog30
dagerforandreavtalteinnbetalinger,ansesdettesomvesentligmisligholdogselgerharretttilåheve
kjøpetogforetadekningssalg.
AVBESTILLING
Kjøperharretttilåavbestilleheleleveransenførovertagelseharfunnetsted.Avbestillingførbygging
erbesluttetigangsatt,medføreratkjøperskalbetaleetavbestillingsgebyrpåkr.100.000,-.
Avbestillingetteratbyggingerbesluttetigangsattskjermotfullerstatningforselgersøkonomisketap
somfølgeavavbestillingen.Jfr.Bustadoppføringslovakap.VI.
7
SALGAVKONTRAKTPOSISJON
Medselgerssamtykkekankjøpervidereselgesinkontraktførovertagelseavboligenharfunnetsted.
Detersattbestemtevilkårforvideresalget(salgavkontraktsposisjon)ogoppgjøretfordette.Det
påløperetadministrasjonsgebyrpåkr.30.000,-.Detpresiseresatutbetalingavmuliggevinstetteret
sliktsalgikkevilforetasførhjemmeltilseksjoneneroverførtnykjøperogskjøtetertinglyst.Detgis
ikkesamtykketilvideresalgsenereenn6–seksukerførførsteovertagelse.
FORSIKRING
Utbyggerholderbyggetforsikretunderbyggeperiodeninntilsameieterkonstituertogharfåtttegnet
egenbygningsforsikring.Denenkelteboligkjøpermåselvsørgeforinnboforsikringfraovertakelse.
GARANTIER
SelgereretterBustadoppføringslova§12pliktigtilåstillegarantipå3%avkjøpesummeni
byggetidenog5%avkjøpesummeniinntil5åretterovertakinga.Overføringavinnbetaltbeløptil
selgereravhengigavselgersgarantistillelseihenholdtilBustadoppføringslova§47.
FREMDRIFT
Selgertarsiktepååferdigstilleboligene4.-kvartal2018forutsattbyggestartaugust2016.Dette
tidspunkterforeløpigogikkebindende,ogdetutløserikkekravpådagmulkt.
DersomSelgerikkehargjortgjeldendeforbeholdetikjøpekontraktenspkt.14innenfristen,skal
Selgerfastsetteenovertakelsesperiodesomikkeskalværepåmerenn3måneder.Selgerskalda
innen14dageretterutløpetavfristenikjøpekontraktenspkt.14sendeenskriftligmeldingtilKjøper
omnårOvertakelsesperiodenbegynnerogslutter.Boligenskalværeferdigstiltiløpetavdenne
perioden.DersomSelgerikkeharsendtmeldingtilKjøperogfastsatten
Overtakelsesperiodeinnenfristenpå14dager,gjelderperioden.1.november.2018–31.januar.2019
somovertakelsesperiode.
Selgerskalsenest10ukerførferdigstillelseavboligengiKjøperskriftligmeddelelseom
overtakelsesdato,somskalliggeinnenforOvertakelsesperioden.Overtakelsesdatoog
Overtakelseperiodenerforpliktendeogdagmulktbelagtefristerslikdeterregulertikjøpekontraktens
pkt.12
FERDIGATTESTELLERMIDLERTIDIGBRUKSTILATELSE
Ferdigattestellermidlertidigbrukstillatelseskalforeliggeskriftligførovertagelsekanfinnested.Det
erselgerspliktåfremskaffeferdigattest.Detgjøresoppmerksompåatdetkantalangtidfør
ferdigattestforeligger.
FORBEHOLD
Selgertarfølgendeforbeholdforgjennomføringavprosjektet:
1.Dettasforbeholdomatselgerfårrammetillatelseogigangsettingstillatelse.
2.Førstebyggetrinnvilomfattehus1og2.Dettasforbeholdomatdetblirsolgtboligersomisamlet
verdiutgjørminst50%avtotalverdienforbeggehus.Totalverdienforhus1oghus2utgjør
kr.579425000,-iflg.prislisteav23.02.2016.Avbestilteboligerregnesikkesomsolgt.
3.Dettasforbeholddersomdetinntrefferforhold,ellerdetergrunntilåantaatslikeforholdvil
inntreffe,sommedføreratSelgerikkefinnerdetforsvarligåiverksettebyggearbeidene.Eksemplerpå
slikeforholderprisfalliboligmarkedet,redusertemulighetertilåfåboliglånog/ellerbyggelån,
uforutsetteoffentligekravetc.
Selgersfristforågjøreforbeholdgjeldeneer25.08.2016.Selgererbundetavkontraktendersomdet
innendennefristenikkeersendtskriftligogsakligbegrunnetmeldingomatforbeholdgjøres
gjeldene.
Selgerstårfritttilåakseptereelleravslåethvertbud,herunderbestemmeomdevilaksepteresalgtil
8
selskaper.Selgerstårfritttilåbestemmeseksjonsnummeriprosjekteringsprosessen,ogdettas
forbeholdomeventuelleendringeravantallandeleribygningene.
ProsjekteterbyggeanmeldtihenholdtiltekniskeforskrifterTEK2010.Detteprospektetermentsom
enorienteringomboligprosjektetogerikkebindendefordendetaljerteutformingen,material-og
fargevalgavbebyggelsenogdeenkelteenheter.
Detutearealetsomhørertilderespektivebyggetrinnvilbliferdigstiltidengraddetermulig.
Avhengigavårstidenvilferdigstillelseavutomhusarealenekunnebliutførtetterovertakelseav
boligene.Gjennomføringavetstortbyggeprosjektifleretrinnvil,blantannetpågrunnavløpende
byggevirksomhet,kunnemedføreenkelteulemperforbeboerneinntilferdigstillelseavsamtlige
byggetrinn.
Sjakterfortekniskeføringersomernødvendigeerikkeendeliginntegnetpåplantegningforboligen.
Alle3D-presentasjonereravillustrativkarakter,oggirikkeeneksaktfremstillingavdetferdige
prosjektetnårdetgjelderendeligdetaljeringavinteriør,fasader,materialerogomgivelser.Detmå
påregnesatdetaljprosjekteringenvilføretilavvikiforholdtil3D-bildene.Plantegningeriprospektet
kanviseforholdsomikkeermedileveransen,såsommøblering,garderobeinnredning,fargevalg,
tepper,dørogvindusform,bygningsmessigedetaljer,f.eks.fasadedetaljer,detaljerpåfellesarealer,
materialvalg,blomsterkasser,beplantningetc.Plasseringogutformingavvinduervariererisamme
leilighetstype,ogvioppfordrerkjøperetilåsetteseginnihvordanvindusløsningenblirdenenkelte
leilighet.
Generellebeskrivelseravprosjektetisalgs-ogmarkedsføringsmateriellvilikkepasseforalle
leiligheter.Kjøperoppfordresderforsærskilttilåvurderesolforhold,utsikt,beliggenhetiforhold
terrengogomkringliggendebygningsmassem.v.førbudgivning.Utomhusplanenviserplanlagt
utformingavprivatehageparsellerpåterreng.Viunderstrekeratarealangivelsenpådissemåtasmed
forbehold.Utomhusplanenerikkeendeligogdetkanforekommeendringer.
Kjøkkentegningiprospekteterveiledende.Detpresiseresatkjøkkenleveresihenholdtilegen
kjøkkentegning.Alleopplysningerergittmedforbeholdomretttilendringersomerhensiktsmessige
ellernødvendige,utenatdengenerellestandardenforringes.Dettasforbeholdommindreavvikfor
deoppgittearealer.Selgertarforbeholdomendeliggodkjenningavprosjektet,samtpåleggfra
offentligemyndighetersomkanfåbetydningforprosjektetsutformingogfremdrift.
Detgjøresuttrykkeligoppmerksompåatanslagetvedrørendeovertagelsestidspunktikkeeråanse
somenavtaltfristforovertagelseiforholdtilBustadoppføringslova§10.Anslageterkunetestimat,
ogendeligovertagelsesdatovilbl.a.avhengeavkommunalbehandling,fremdriftiprosjekt-og
byggearbeid.
Detkanværeavvikmellomdeplanskisser,planløsningerogtegningersomerpresentertiprospektet,
ogdenendeligeleveransen.Slikeavvikutgjøringenmangelvedselgersleveransesomgirkjøperrett
tilprisavslagellererstatning.Dettasforbeholdomeventuelletrykkfeiliprisliste/prospekt.
FORBRUKERINFORMASJONVEDINNGIVELSEAVKJØPSBEKREFTELSE
Allekjøpsbekreftelserskalværeskriftligeellerskriftligebekreftet,ogskaloversendessignertvia
faks/e-post/leverestilprosjektselger.Skjemaetskalfyllesutsånøyaktigsommuligmedhensynpå
finansiering,finansinstitusjonenskontaktpersonsamtandelegenkapital.Normaltvilikke
kjøpsbekreftelsermedforbeholdbliakseptertavselgerførforbeholdeteravklart.Selgerstårfritttilå
forkasteellerakseptereenhverkjøpsbekreftelse.
HVITVASKING
MegleroppgjørerunderlagtLovomhvitvasking.DetteinnebæreratMegleroppgjørharplikttilå
meldefratilØkokrimaveventuellemistenkeligetransaksjoner.
9
OPPGJØR
Oppgjørmellomparteneforetasav
MegleroppgjørAS,orgnr.982577675
Pb6666StOlavsPlass
0129OSLO
SALGVED
LørenvangenUtviklingAS,orgnr.940531721
c/oOBOSNyeHjemAS
HammersborgTorg1
0179OSLO
Epost:[email protected]
PROSJEKTSELGERE
HanneLarsen
Tlf:22865752
Mobil:91376360
E-post:[email protected]
AnneKariSterten
Tlf:22868208
Mobil:90172006
E-post:[email protected]
Byggherre:
LørenvangenUtviklingAS
Entreprenør:
VeidekkeEntreprenørAS
Arkitekt:
LillestrømArkitekterAS
3Dillustrasjoner:Oxivisuals
Prospekt:BKRMNAS
Sewww.gartnerkvartalet.noforledigeboliger.
01.03.2016
10

Similar documents