Tilskudd til integreringsprosjekter i asylmottak i regi av

Comments

Transcription

Tilskudd til integreringsprosjekter i asylmottak i regi av
Postadresse:
Til: Frivillige organisasjoner
Rundskriv: 14/2016
Dato: 1.3.2016
Saksnr: 16-02448
Rundskriv
lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet
Postboks 8059 dep
0031 Oslo
Besøksadresse:
Tollbugata 20
Internett:
www.imdi.no
E-post:
[email protected]
Sentralbord:
24 16 88 00
Telefaks:
24 16 88 01
STATSBUDSJETTET ÅR 2016 - KAP 821, POST 71
Org.nr.
987 879 696
TILSKUDD TIL INTEGRERINGSPROSJEKTER I ASYLMOTTAK I REGI AV
FRIVILLIGE ORGANISASJONER
Stortinget har bevilget 29,5 mill. kroner til en ny tilskuddsordning for
integreringsprosjekter i asylmottak i regi av frivillige organisasjoner. Tilskuddsordningen
skal stimulere til integreringsfremmende aktiviteter for beboere i asylmottak.
Den store økningen av flyktninger som skal bosettes i norske kommuner har ført til et
behov for å styrke frivillighetens innsats for å sikre en rask og god integrering.
Frivilligheten kan spille en særlig viktig rolle for å skape kontakt mellom lokalsamfunn og
beboere i asylmottak.
1. SØKNADSFRIST
30.3.2016
2. Formål
Formålet med tilskuddsordningen er å utnytte ventetiden i asylmottaket best mulig og å
forberede flyktninger til bosetting i kommunene.
Tilskuddet skal stimulere til aktiviteter som bidrar til at beboere i mottak får en
meningsfull hverdag og bedre muligheter for deltakelse i arbeid eller utdanning.
3. Målgruppe for tilskuddsordningen
Målgruppen for tilskuddsordningen er beboere i asylmottak, primært over 18 år.
Familieaktiviteter omfattes av tilskuddsordningen.
Utlendingsdirektoratet (UDI) forvalter en tilskuddsordning til aktiviteter for barn og unge
som bor i asylmottak, https://www.udiregelverk.no/no/rettskilder/departementetsrundskriv-og-instrukser/2016-01-15-jd/
IMDi og UDI samarbeider i sin forvaltning av disse tilskuddsordningene.
1
4. Hva det gis støtte til
Aktivitetene skal kunne foregå enten i asylmottak eller i lokalmiljøet. Det gis primært
støtte til aktiviteter for beboere i ordinære asylmottak. Aktivitetene skal tilrettelegge for
forståelse av menings- og ytringsfrihet, trosfrihet og likestilling. Organisasjonene bør
inngå et samarbeid med kommunen, næringsliv, asylmottak og andre organisasjoner der
det er hensiktsmessig.
Det oppfordres til samarbeid med innvandrerorganisasjoner. Frivillige organisasjoner kan
eksempelvis søke om støtte til:






Norsktrening
Kunnskap om det norske samfunnet
Arbeidsrettede tiltak, for eksempel mentorordning
Veiledning om bolig
Flyktningguide og lignende
Idretts- og friluftsaktiviteter
5. Tildelingskriterier
Følgende momenter vektlegges i søknadsbehandlingen:
•
•
•
•
Prosjektplan- og styring
Økonomistyring
Prosjekter som treffer flest mulig mottaksbeboere
At det er inngått samarbeid med beboere i mottak
6. Formelle vilkår
Med frivillig organisasjon forstås her først og fremst ideelle organisasjoner, dvs.
foreninger, lag, stiftelser, m.m., som er registret i Brønnøysundregistrene. Det blir ikke
gitt støtte til private foretak eller organisasjoner med økonomisk fortjeneste som formål.
Søkere må være registrerte i Frivillighetsregisteret i Brønnøysundregistrene
(http://www.brreg.no).
Organisasjonsnummeret må oppgis i søknaden, for å sikre at virksomheten oppfyller
formelle kriterier for å være juridisk person. For å få utbetalt et eventuelt tilskudd må
søkere ha opprettet en egen bankkonto for virksomheten.
Tilskuddet skal kun brukes til de tiltak det er bevilget for. Det forutsettes at midlene blir
brukt til den målgruppen de er tiltenkt, at det er samsvar mellom tilskudd og aktiviteter,
og at kriterier og retningslinjer for øvrig blir fulgt. IMDi kan kreve tilskuddet tilbakebetalt
dersom det ikke benyttes i tråd med forutsetningene i tilskuddsbrevet.
Tilskuddet skal benyttes og regnskapsføres i 2016. Ubenyttede midler ved årets slutt skal
tilbakeføres til IMDi.
Det kan gis støtte til innkjøp av utstyr som er nødvendig for gjennomføring av
aktiviteten. Prosjektmidlene kan ikke brukes til investeringer, anskaffelser og generell
drift av organisasjonene.
Sentralleddet i landsdekkende organisasjonene kan søke om en pott til fordeling mellom
lokallagene. Lokallagene kan ikke motta støtte til samme tiltak/aktivitet både fra IMDi
direkte og fra IMDi via eget sentralledd.
2
7. Søknadens form og innhold
Søknaden skal sendes til [email protected]
Søknaden skal blant annet inneholde en beskrivelse av prosjektet/tiltaket, hvordan det
skal gjennomføres, og hvordan det skal bidra til målet for ordningen,
samarbeidspartnere, samt budsjett. Organisasjonen bes opplyse om de har søkt, eller
mottatt, tilskudd til lignende prosjekter for inneværende år.
Innvilgede søknader vil bli bekreftet med tilskuddsbrev fra IMDi.
8. Rapportering for tilskudd 2016
Statusrapport
Statusrapport skal oversendes IMDi innen 1. september 2016. Dersom det oppstår
vesentlige endringer i forhold til budsjett og aktivitetsplan i løpet av tilskuddsåret, skal
IMDi så snart som mulig orienteres om dette.
Tilskuddsrapport
Tilskuddsrapport skal sendes via [email protected] innen 16. januar 2017. Hensikten med
rapportering fra prosjektet er å dokumentere i hvilken grad man har oppnådd målet med
tilskuddsordningen. Rapporten skal utformes slik at den lett kan videreformidles til andre.
Rapporteringsskjema vil være tilgjengelig på IMDis nettsider.
Kriterier for mål- og resultatoppnåelse vil fremgå av rapporteringsskjema og av
tilskuddsbrev fra IMDi til organisasjoner som mottar støtte.
Regnskapsrapportering
For støtte f.o.m. kr 100 000 kreves det regnskap etter regnskapsloven og
revisjonsberetning etter revisjonsstandard ISA 805. Når dette er nødvendig for å få god
nok oversikt over økonomien, kan det i tillegg kreves regnskap for hele virksomheten og
revisjonsberetning etter revisjonsstandard ISA 700.
For støtte under kr. 100 000 kreves det regnskap og eventuelt bilagsoversikt.
Rapporteringsfrist for prosjektregnskap og revisjonsberetning er 15. mars 2017.
Manglende rapportering
Dersom IMDi ikke mottar rapportering innen angitte frister, vil midlene kunne bli krevet
tilbake, og det vil også kunne få konsekvenser for fremtidig utbetaling av tilskudd.
9. Kontroll og klageadgang
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet og Riksrevisjonen kan iverksette kontroll med at
midlene nyttes etter forutsetningene, jf. Bevilgningsreglementet § 10 annet ledd og
riksrevisjonsloven § 12 tredje ledd.
Integrerings- og mangfoldsdirektoratets vedtak om tilskudd i henhold til dette
rundskrivet er å regne som et enkeltvedtak jf. forvaltningsloven (fvl) § 2. Det er således
klageadgang jf. fvl § 28. Klagefristen er 3 uker fra man mottar vedtaket, jf. fvl § 29.
Klageinstans er Justisdepartementet jf. fvl § 28 annet ledd. Klagen fremsettes for
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet jf. fvl § 32. Forøvrig gjelder forvaltningslovens
saksbehandlingsregler om enkeltvedtak.
3
10. Nærmere opplysninger – kontaktpersoner
IMDi Vest (Hordaland, Rogaland, Sogn og Fjordane): Mariam Mafi, 97 68 89 98,
[email protected]
IMDi Midt (Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Møre og Romsdal): Fiffi Namungunga, 90 28
85 31, [email protected]
IMDi Sør (Aust-Agder, Vest-Agder, Telemark): Mons Sydness, 90 93 96 05, [email protected]
IMDi Indre-Øst (Buskerud, Hedmark, Oppland): Petter Hansen, 90 41 05 47,
[email protected]
IMDi Nord (Finnmark, Troms, Nordland): Baard Espen Arnøy, 48 50 88 20, [email protected]
IMDi Øst (Vestfold, Østfold, Akershus, Oslo): Arezo Banafsheh, 40 60 02 04,
[email protected]
Sentralleddet i landsdekkende organisasjoner kan kontakte Arezo Banafsheh
Med hilsen
for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
Geir Barvik
direktør
Randi Kleven
regiondirektør
4

Similar documents