Tegningsinnbydelse, Rena Bryggeri AS

Comments

Transcription

Tegningsinnbydelse, Rena Bryggeri AS
RENA BRYGGERI AS
Aksjekapitalforhøyelse – tegningsfrist 1. mai 2016
Aksjekapitalforhøyelse
I styremøte 01.03.2016 ble følgende besluttet:
Styret besluttet å benytte styrefullmakt til kapitalforhøyelse jf. ekstraordinær generalforsamling sak 4 den
22.02.2016.
1.
Aksjekapitalen skal kunne forhøyes med minimum kr. 1000 og maksimum kr. 70.000. Aksjenes pålydende
er kr. 1.
2. Kapitalforhøyelsen skal gjennomføres med tegningskurs kr. 20 per aksje.
3. Alle kan tegne seg for aksjer.
4. Tegningen finner sted på egen blankett. Frist for tegning av aksjer settes til 01/05-2016.
5. Innbetaling av tegningsbeløpet skal skje senest 01/05-2016 til selskapets bankkonto.
6. Aksjeeiernes fortrinnsrett skal kunne fravikes.
7. De nye aksjene gis stemmerett med virkning fra registering av kapitalforhøyelsen i Brønnøysund-registeret
og har rett på utbytte fra samme tidspunkt.
8. Selskapet skal kunne disponere midlene før kapitalforhøyelsen før kapitalforhøyelsen er registret i
foretaksregisteret.
9. Kostnadene ved kapitalforhøyelsen er oppad begrenset til kr. 40 000 og dekkes av selskapet.
10. Vedtektene endres i tråd med tegningsbeløpet.
Begrunnelse: Styret forventer en vekst i omsetning som krever at selskapet har tilstrekkelig arbeidskapital til å
møte veksten. Styret vurderer det slik at den forslåtte tegningskursen på kr. 20,- står i forhold til de
foreliggende verdier i selskapet slik de fremgår av de siste årsoppgjør korrigert for merverdier, hensyntatt
selskapets resultatutvikling etter årsoppgjøret. Styret vurderer det slik at selskapets resultatutvikling for
perioden etter årsoppgjøret i hovedsak er i samsvar med foreliggende budsjett.
Tegningsfrist:
Tegningsperioden er 01.03.2016 – 01.05.2016. Siste frist for aksjetegning er søndag 01.05.2016. Tegning av aksjer
må skje i form av utfylt tegningsblankett som må være kommet frem til selskapet innen fristen.
Minimumstegning:
Minimumstegningen av aksjer vil være 200 aksjer, tilsvarende et beløp på NOK 4000.
Tildeling av aksjer
Endelig tildeling av aksjer vil fine sted etter at tegningsfristen er over. Ved overtegning vil selskapets styre kunne
redusere eller stryke enhver tegning.
Selskapets virksomhet
Selskapets virksomhet er produksjon og handel med øl. Det tas videre sikte på prosjektarbeid med selskaper som
driver innen samme bransje.
Formålet med aksjekapitalforhøyelsen
Hovedformålet med aksjekapitalforhøyelsen er å sikre finansiering av oppkjøp/fusjon av/med andre
virksomheter og anskaffelse av driftsmidler herunder bryggeriutstyr og transportmidler.
Annen informasjon
Annen dokumentasjon om selskapets virksomhet, herunder selskapets vedtekter, innkalling og protokoll fra
generalforsamling samt årsregnskapet og årsberetning for de siste to år, er tilgjengelig på selskapets kontor i
Drammensveien 49.
TEGNINGSBLANKETT FOR AKSJER I RENA BRYGGERI AS
Nærmere opplysninger om tegneren:
Navn/firma
Adresse
Postnr. og sted
Skattekommune
Person/org.nr.
Telefon/mobil
E-post adresse
VPS kontonr.
Konto for utbytte
Antall aksjer:
stk……… NOK
Beløp pr aksje:
20,-
Beløp å betale:
NOK ………..,-
Vennligst betal beløpet til vår konto: 1503.58.17023
, den
Sted og dato
Forpliktende underskrift
Utfylt blankett returneres til:
E-post: [email protected]
Post: Rena Bryggeri AS | PB 1880 Vika | N-0124 Oslo
Ved tilbud om tegning eller kjøp av omsettelige verdipapirer som rettes til 100 personer eller flere i det norske verdipapirmarkedet og
gjelder et beløp på minst 100 000 euro beregnet over en periode på 12 måneder, skal det utarbeides prospekt etter reglene. Tegningen
faller derfor utenfor prospektplikten i Verdipapirhandelloven.
Potensielle investorer må være klar over den risikoen som følger med å investere i et unotert selskap. Det må derfor være den enkelte
investors eget ansvar å vurdere forretningskonseptet, og muligheter og risiko som forretningskonseptet medfører. Investorer gjøres
oppmerksom på at en investering i Rena Bryggeri AS vil medføre at investeringen kan være illikvid i lengre tidsrom.