Verksamhetsberättelse 2015 och framtidsplaner

Comments

Transcription

Verksamhetsberättelse 2015 och framtidsplaner
Bilaga 1
Verksamhetsberättelse 2015
På vår hemsida kan du se vem som ansvarar för vad - www.tegefjall.info. Där hittar du också
mailadresser och telefonnummer.
Snöplogning, kontaktperson utåt – ansvarig Lennart Lindén
Under 2015 har styrelsen haft 5 styrelsemöten varav 1 telefonmöte.
Inför varje vintersäsong åker jag runt med Brattland som ansvarar för vinterväghållningen, för att
tillsammans gå igenom lämpliga ställen där snön kan tippas. Tyvärr har det ibland hänt att
missförstånd uppstått och snön hamnat där det inte är överenskommit. Jag beklagar detta men felen
har rättats till ganska omgående.
Efter säsongen besiktigar vi eventuella skador som uppkommit. Återkommande skador som skett är i
synnerhet skador på broräcket, men att bevisa hur dessa skador uppkommit är nästan omöjligt.
Till våren kommer vi undersöka möjligheterna till att bredda kurvan vid bron över E-14. Till dess har
vi låtit sätta upp en spegel vid kurvan för att förbättra sikten.
Många som ringer mig i egenskap av ordförande i Tegefjälls Samfällighetsförening har frågor som
berör Tegenova. Förmodligen är det en hel del som inte känner till att oavsett om man har en bostad i
Tegenova eller Tege Samfällighetsförening (som var för sig är en självständig samfällighetsförening)
så är man medlem i Tegefjälls Samfällighetsförening.
I det stora hela tycker jag att år 2015 varit ett bra år utan några anmärkningsvärda intermezzon.
Som säkert alla vet är det snökanonerna som räddat skidåkningen. Utan dem hade man inte kunnat
öppna backarna i tid. Jag förstår att Skistar prioriterar dessa med tanke på klimatförändringarna de
senaste åren.
När Nicklas Sjögren-Berg (destinationschef på Skistar) och jag i höstas undersökte möjligheterna att
anordna en pulkabacke med belysning och grillstad väster om Tegeliftens dalstation uppfattade jag
detta som ett löfte från Skistar. Detta som ett tack till vår samfällighetsförening som på egen hand
bekostat en lekplats. Då jag i början av år 2016 påtalade att ingenting hänt, påstod han att han inte
lovat detta men skulle se vad Skistar kunde åstadkomma i alla fall vad gäller pulkabacke. I skrivandes
stund vet jag inte hur det kommer att sluta men vi får hoppas på det bästa.
Väghållning, brunnar, trummor - ansvarig Roger Markström
Under 2015 har vanligt underhåll av vägar brunnar och trummor genomförts.
Det har inneburit följande åtgärder med kostnader inom beräknad budget, samt åtgärd av sidotrumma.
-
Hyvling av vägar efter säsongsslut.
Spolning och tömning av sandfång i våra dagvattenbrunnar.
Röjning av viss vegetation längs med vägar ex vid bil bron över E14.
Reparation av sidotrumma och mindre skador på väg.
Lantmäteriförrättningar m.m. – ansvarig Lennarth Berggren
Under 2015 har samtliga förrättningar vunnit laga kraft, som innebär att samtliga fastigheter inom
Tege samfällighetsförening nu är anslutna till gemensamhetsanläggningen Åre Totten ga:1, sektion 1,
Vägar med tillbehör. Fastigheterna är också medlemmar i Tegefjälls samfällighetsförening, TSS.
TSS har nu 243 fastigheter med 697 lägenheter anslutna. En fortsatt nyproduktion pågår och ett antal
bygglov är beviljade, vilket innebär ytterligare tillväxt.
TSS verksamhet regleras av ett flertal Lantmäteriförrättningar. Precisionen i dessa har inte varit hög.
Vissa av förrättningarna är motstridiga mot varandra. Därför har en Fastighetsbestämning begärts hos
Lantmäteriet som en ny förrättning, för att tolka de tidigare besluten. Denna genomfördes den 23
oktober i Östersund. I beslutet regleras vad som är fastighetsägarens ansvar och vad som är det
gemensamma ansvaret, gemensamhetsanläggningens, bl. a. avseende parkeringsplatser och trummor (
förrättningshandlingarna kan läsas på hemsidan ). Ansvaret mellan ga:1 och Trafikverket behandlades
Bilaga 1
också. Trafikverkets uppfattning är att TSS har ansvaret för dels belysningsanläggningen på E 14 och
dels på vägen mellan E 14 och gamla vägen. Förrättningen reglerar att TSS inte har något ansvar för
anläggningen på E 14, men för den på gamla vägen. TSS styrelse har inte varit nöjd med det senare
och har därför överklagat denna del till Mark- och miljödomstolen. TSS hävdar att ansvaret övergått
till staten 1993 enligt ett beslut i enlighet med Väglagen. Ett avgörande väntas under 2016.
Områdets exteriör – ansvarig Kia Rydell
Under 2015 avslutades det påbörjade arbetet med förbättringen av postlådorna. Nu återstår ytterligare
några postställen som skulle kunna få en upprustning, vilket vi också har för avsikt att ta itu med.
När det gäller områdets 3 hänvisningsskyltar, undersöker vi nu möjligheten att belysa dessa och det
arbetet kommer förhoppningsvis att utföras under sommaren.
Lekplatsen är nu färdig efter idogt arbete under hösten, mycket grävning, bortforsling av jord och sen
montering och till sist påfyllning av jord. När äntligen snön kom, tillsammans med snökanonernas
arbete så blev lekplatsen så gott som översnöad, vilket vi i och för sig hade anat, men med
snöskovlarnas hjälp går den nu att använda. Som vi på hemsidan har informerat om, så äger och
ansvarar Samfälligheten för lekplatsen där Skistar har upplåtit marken.
Nya varningsskyltar där vi uppmanar bilister att visa hänsyn till gående med skidor, har satts upp efter
Tegefjällsvägen samt i Bäckenområdet. Detta efter många påpekande att bilarna kör alldeles för fort,
trots 30 skyltar.
Vatten, avlopp, brunnar – ansvarig Hans Sjöstrand
VA-systemet som försörjer Tegefjäll och Tegenova med dricksvatten har försetts med nytt styrsystem
och möjlighet till fjärravläsning. Genom fjärravläsningen kan vi studera hur anläggningen arbetar,
d.v.s. vilka pumpar som är i drift, vilka varvtal dessa går på samt pumparnas ingående och utgående
tryck.
Under nyårsaftonens eftermiddag då det erfarenhetsmässigt är mycket hög belastning på va-nätet
inträffade vattenbrist i Tegefjälls övre område och i Tegenova. Via fjärravläsningen kunde det
konstateras att detta berodde på att inkommande vatten från kommunens nät till områdets första
pumpar (det finns två anslutningspunkter till kommunens nät) gick under den nivå där risk för skador
på pumparna kan uppstå och pumparna stängdes därför av med automatik.
Vid kontroll med Åre kommuns va-tekniker framkom det att kommunen haft problem med att leverera
vatten under nyårsaftonen sannolikt beroende på ett underdimensionerat va-nät. Även Björnen och
boende i centrala Åre hade upplevt problem med va-försörjningen. Det saknas för närvarande
möjlighet att mäta tryck och flöde i de anslutningspunkter i kommunens nät som Tegefjäll nyttjar.
Alternativt kan Tegefjälls ledningssystem vara underdimensionerat. Åtgärder för att komma tillrätta
med ovanstående problem redovisas under verksamhetsplanen för nästkommande år.
Kapaciteten i Tegefjälls va-system och tillgång till vatten i anslutningspunkterna till kommunens nät
är under utredning. Resultatet ska användas som underlag för beslut om eventuella åtgärder. Det är
alltså i dag för tidigt att dra någon definitiv slutsats om vad orsaken till bristen på vatten är. Resultat
och åtgärder kommer att informeras om via föreningens hemsida tegefjall.info.
Fiber, gatubelysning – ansvarig Andreas Lindén
Jämtfiber har under hösten 2015 fått adressuppgifter av samfälligheten till samtliga
fastigheter/bostadsrättsföreningar i Alpen, Bäcken och Canyon för att kunna skicka ut ett erbjudande
om anslutning till fiber. Ett flertal har redan tackat ja och där sker kontraktsskrivandet direkt med
Jämtfiber. Notera att Tegefjälls Samfällighetsförening inte har något engagemang i fiberutbyggnaden.
Samfälligheten har under 2015 tagit beslut om att söka bygdemedel för att konvertera gatubelysningen
till Ledlampor. Ansökan har skickats till länsstyrelsen i början av 2016 och besked om vi får medel
ges under våren. Därefter beslutar samfällighetens styrelse om vi ska utföra konverteringen beroende
på utfallet i bygdemedelsansökan.
Bilaga 1
Sophantareing. Ansvarig Reinhold Järpling
Sandlådor har placerats vid sopbodarna för att vara tillhanda vid halka framför bodarna.
Under året har vi haft allmän grovsophämtning en gång på våren och en gång på hösten. Trots det har
grovsopor typ bildäck, elektronik, byggmaterial m m dumpats vid sopstationerna vid andra tillfällen.
Hanteringen av dessa grovsopor leder till extra kostnader för samfällighetsföreningen som påverkar
årsavgiften.
Märkningen ”Brännbart” på container missuppfattas tydligen då många ställer sin soppåse vid
sopboden. Lundstams skall märka om container till ”Hushållssopor”.
Kommande satsningar
Under kommande verksamhetsår har styrelsen identifierat ett antal åtgärder som ska genomföras.
Dessa listas nedan.
-
Vägen (Mellanalpen) som leder in i Tege Samfällighetsförenings område ska åtgärdas enligt
förrätningsbeslut.
Den asfalterade sträckan från anslutningen mot förbindelsevägen mellan E14 och gamla
riksvägen upp till vägbron ska ses över och skador repareras.
Räcken på vägbron ska repareras och om möjligt ska kurvan som leder in mot vägbron
breddas..
Byte till ledbelysning i befintlig vägbelysning ska utvärderas och om lönsamhet kan visas
skall utbyte göras.
Informationsskyltarna ska belysas.
Kapaciteten i VA-systemet ska utredas och vid behov åtgärdas.
Huvudvägens bärighet in i Bäckenområdet ska förbättras
Åre i mars 2016
Styrelsen

Similar documents