Ladda ned produktbroschyr

Comments

Transcription

Ladda ned produktbroschyr
Vi har
acitet
p
a
k
s
n
levera
ill 100
t
p
p
u
h
på
cka oc
e
v
/
r
e
l
modu
ranstid
e
v
e
l
n
e
ckor.
e
v
8
n
frå
Produkter: Beskrivning och val
En hållbar lösning* för att
snabbt lösa bristen på asylboende.
Besök oss på Asylbo.se
SmartMove har tagit fram en hemsida där vi lägger upp
dagsaktuell information kring allt som rör flyktingströmmarna
till Sverige, bostadsbristen för asylsökande, men naturligtvis
också de lösningar som SmartMove erbjuder.
På hemsidan kan ni även följa pågående projekt, hitta ledig
mark för asylboenden m.m.
* Ekonomiskt, miljömässigt och socialt.
Asylbo - Produktbeskrivning för tryck-rev2.1.pdf
Kontakta oss!
SmartMove arbetar med stöd från Boverket.
[email protected]
+46 760 28 28 88
Huvudkontoret:
Vidövägen 52
663 34 Skoghall
Eller besök oss på
www.asylbo.se
Samtliga bilder i katalogen är endast att betrakta som vägledande och kan skilja sig i verkligheten från foton/illustrationer i
katalogen. Bilder kan innehålla tillval eller skilja sig något i utseende och används främst för inspiration.
Alla bilder är copyrightskyddade och får inte användas i andra sammanhang utan tillåtelse från SmartBo AB
Vi reserverar oss för eventuella tryckfel eller ändringar i produkter.
2
© SmartBo AB
Innehåll:
Föreskrifter och normer
s. 4
2.1Markarbete
s. 5
2.2Grund
s. 5
2.3Stomme
s. 6
2.4Yttervägg
s. 7
2.5Innervägg
s. 10
2.6Golv
s. 10
2.7Tak
s. 11
2.8Yttertak
s. 12
2.9
s. 14
Externa trappor och plattformar
2.10Värme/ventilation
s. 15
2.11 Dörrar och fönster
s. 16
2.12Elinstallation
s. 19
2.13 Badrumsutrustning / sanitär utrustning
s. 20
2.14 Ytskikt torra utrymmen
s. 22
2.15Kök
s. 23
2.16Brandsäkerhet
s. 26
2.17 Personlig säkerhet
s. 27
2.18 Övriga inomhusprodukter
s. 28
2.19Utomhusmiljö
s. 45
Asylbo - Produktbeskrivning för tryck-rev2.1.pdf
1.
= Inget val har gjorts
= Vald produkt
(Obs! Val kan även kryssas i med penna)
Glöm inte att även fylla i eventuella fritextrader (t.ex. antal eller kulör).
© SmartBo AB
3
Kunduppgifter/Projekt
Företag: ....................................................................... Kontaktperson: ......................................................................
Telefon: ........................................................................ E-post: .....................................................................................
Byggplatsadress: ........................................................
Fastighetsbeteckning: ..........................................................
Projektnamn: ..............................................................
Projektnr: ................................................................................
Beställare: ...................................................................
Beställarens kontaktperson: .................................................
Telefon: ........................................................................ E-post: .....................................................................................
1
Föreskrifter och normer
1. FÖRESKRIFTER OCH NORMER
Anbudets projektering och utformning uppfyller följande föreskrifter och normer:
Allmänt:
Boverkets byggregler, BFS 2011:6 med ändringar t.o.m. BFS 2014:3, BBR 22
Byggnadsutformning:
SS 914221:2006
SS 914222:2006
SS 21054:2009
Byggnadsutformning och invändiga mått i bostäder
Byggnadsutformning och funktionsplanering i bostäder
Area och volym för husbyggnader – Terminologi och mätregler
Konstruktion:
AMA Hus 11
AMA Anläggning 13
SS-EN 1990
Grundläggande dimensioneringsregler
SS-EN 1991Laster
SS-EN 1992Betongkonstruktioner
SS-EN 1993Stålkonstruktioner
SS-EN 1994
Samverkanskonstruktioner i stål & betong
SS-EN 1995Träkonstruktioner
SS-EN 1997Geokonstruktioner
EKS 9Europeiska konstruktionsstandarder
VVS-installation:
AMA VVS & Kyl 12
El- & tele-/data-installation AMA EL 12
SS 436 40 00 SEK handbok 444 Elinstallationsreglerna
ELSÄK-FS 2013:1
SS 4370102 Elinstallationer för lågspänning
Projektering och utförande enligt arbetarskyddsstyrelsens
arbetsmiljöanvisningar
Provning
AMA AF 12 AFD 352
Asylbo - Produktbeskrivning för tryck-rev2.1.pdf
Produktionsanläggningens certifieringar
4
ISO 9001:2008Kvalitetsledningssystem
ISO 14001:2004Miljöledningssystem
OHSAS 18001:2007
Arbetsmiljöledningssystem
CE
Märkning (uppfyller krav på hälsa, säkerhet, funktion, miljö etc.)
FM APPROVED
Säkerställer att produkten är testad och följer gällande standard
LPCB
Säkerställer att produkten uppfyller säkerhets- och brandklass.
EN
Säkerställer att Europeiska normer uppfylls (European Norms)
DINTysk standardiseringsorganisation
TÜV
Tysk övervakningsorganisation som kontrollerar och valitetsmärker CWCT
Sätter standarder och utbildar inom fönster- och fasadbeklädnadsteknik
© SmartBo AB
Produktbeskrivning
2
2. PRODUKTBESKRIVNING
Markarbete
2.1
2.1.1 Markarbeten, schakter
Beställaren beställer och bekostar nödvändiga tillstånd samt uppgifter om eventuella befintliga
ledningar och kablar I den aktuella marken. Beställaren beställer och bekostar utsättning av tomten
och aktuella byggnaders koordinatbestämda placeringar av hörn. Entreprenadens omfattning
begränsas av i objektet ingående tomtmark, om inget annat överenskommes. Allt material och arbete
som framgår av ritningar och beskrivningar ingår i entreprenaden, med följande undantag:
•
•
Nödvändig väg eller förstärkning av befintlig väg fram till tomtgräns ingår inte.
Bergsprängning, pålning eller andra onormala förstärkningsarbeten ingår inte, så tillvida inte
dessa är skriftligt överenskomna i förväg.
Trädfällning, röjning och stubbrytning skall utföras till ett avstånd av 4 meter från husgrund, och på
beställarens bekostnad. Alla träd, förutom ris och stubbar, förblir beställarens egendom. Träd uppläggs
på lämplig plats inom tomtmark. Ris och stubbar bortforslas på byggherrens bekostnad.
Nödvändig jordschakt, matjords- och vegetationsavtäckning av byggnadsytan ingår med 3
maskintimmar för hus och ekonomidelar. Rörgravsschakt för VA och el/teleserviser ingår, upp till 15 m
(förutsätter gemensam läggning). Vidare ingår schakter för markplanering till 3 meter utanför/utmed
husgrund.
Om entreprenören påträffar material som påverkar val av grundläggningssätt, skall lämpligt
grundläggningssätt överenskommas före arbetenas påbörjande och skriftlig överenskommelse om
kostnader skall träffas.
Bortforsling av överblivna massor ingår inte. Dessa uppläggs på överenskommen plats på tomten.
Upplastning och bortforsling av överblivna massor utförs efter skriftlig beställning och bekostas av
byggherren.
2.1.2 Fyllnads- och markplaneringsarbeten
Fyllning under byggnader utförs med dränerande massor i anpassad tjocklek dimensionerad för
markens beskaffenshet för att klara byggnadernas laster.
Fyllning och kringfyllning runt ledningar för vatten, dagvatten, avlopp och dränering utförs enligt
gällande regelverk.
Matjord och gräsfrön till gräsytor ingår om gräsklädda ytor är inritade på gällande situationsplan. Träd,
buskar och häck ingår normalt inte.
2.1.3 Hårdgjorda ytor
Hårdgjorda ytor ingår i den omfattning och det utförande som visas/beskrivs på gällande
situationsplan. Normalt utförs hårdgjorda ytor med sprängsten om inget annat anges. Om det på
gällande siuationsplan står att exempelvis gårdsgrus eller asfalt ingår, så gäller detta.
Grund
2.2
2.2.1 Fyllnads- och markplaneringsarbeten
Grunden utförs normalt med höjdavvägda upplagsplattor i storlek 80x80 cm och tjocklek 10 cm.
Beroende på det aktuella projektets laster justeras storleken på upplagsplattorna. Antalet plattor och
avstånd mellan dessa redovisas på gällande grundritning. Som alternativt kan även grundplatta med
betong, armering och underliggande isolering erbjudas, både med och utan ingjuten, vattenburen
golvvärme.
För en mer detaljerad beskrivning, se aktuell grundritning och aktuell version av dokumentet
”Beskrivning Mark- och grund-entreprenad”.
5
© SmartBo AB
Asylbo - Produktbeskrivning för tryck-rev2.1.pdf
För en mer detaljerad beskrivning, se aktuell situationsplan och aktuell version av dokumentet
”Beskrivning Mark- och grund-entreprenad”.
2.3
= Inget val har gjorts
= Vald produkt
(Obs! Val kan även kryssas i med penna)
Glöm inte att även fylla i eventuella fritextrader (t.ex. antal eller kulör).
2.3
Stomme
Förstärkt stålstomme
Byggkonstruktion / stommen
Kallvalsade stålprofiler 2 mm (4 mm för golv).
Ramar i S235 JR eller S355.
Asylbo - Produktbeskrivning för tryck-rev2.1.pdf
Dränering vid hörnbeslagen
Enligt ISO 1161.
PVC-stuprör vid ytterhörn.
6
© SmartBo AB
Yttervägg
2.4
Ytterväggspanel av typ FTVgs-200 bestående av:
1.
Fasadbeklädnad
2.
Utvändig, delvis korrugerad, stålplåt 0,5 mm
3.
Mineralull 200 mm
4.
Invändig stålplåt 0,5 mm
5.
Brandbeständiga gipsskivor Knauf GKF 12,5 mm
6.
Två lager akrylemulsion
U-värde:
Ljudklass R’w: Brandklass:
Belastning (vind):
0,20 W/m2K
30/45 dB (enkel-/dubbelvägg)
EI 240
0,5 kN/m2
Stålkonstruktion
Från 84 mm djup, U-värde från 0,20
2 materialdelar
Stålstomme/stålkonstruktion
Sandwich-panel (PIR 80 mm, tunnplåt 2x2 mm)
Lättregelkonstruktion
Lättregel, livisolerad
Mineralull
Tjocklek:
200 mm
220 mm
220+45 mm
Asylbo - Produktbeskrivning för tryck-rev2.1.pdf
Träregelkonstruktion
220 mm, U-värde 0,20
4 materialdelar
Träregel, 220 mm
Mineralull, 220 mm
Vindskyddsduk
Diffusionstät plastfolie
© SmartBo AB
7
2.4
Fasadpaneler/beklädnad
Dubbelfaspanel
Finns i stående eller liggande.
Finns i storlekar 22x95, 22x120, 22x145 och 22x195 mm.
Typ (stående eller liggande): ...................................
Storlek: .........................................................................
Kulör: ............................................................................
Stående lockläktpanel
Läkt 45 mm med fasade kanter,
22x145 mm underbräda + 22x45 mm läkt
Kulör: ............................................................................
Stående lockpanel
Finns i storlekar 22x120 + 22x120 mm eller 22x145 + 22x145 mm.
Storlek: .........................................................................
Kulör: ............................................................................
Z-panel
Falsad spårpanel.
Finns i stående eller liggande.
22x120 mm.
Typ (stående eller liggande): ...................................
Kulör: ............................................................................
Asylbo - Produktbeskrivning för tryck-rev2.1.pdf
Gammaldags panelsättning
Stående z-panel nedtill, midjebräda, överliggande plåt,
liggande z-panel ovanför
22x120 mm.
Kulör: ............................................................................
Fasadskivor
Kan bestå av endera fibercement, magnesiumoxid eller kalsiumsilikat.
Material: ......................................................................
Kulör: ............................................................................
8
© SmartBo AB
2.4
Stofix tegelpanel
Tunna tegelskivor
Äkta tegel med smart fästmekanism och konstruktion.
Tunnare än traditionella tegelfasader och funkar på
alla ytterväggskonstruktioner.
• Tegel 20mm.
• Luftspalt 35mm.
Fibercement med trästruktur
Cembrit HardiePlank
Tillgängliga kulörer:
Antikröd
Beige
Creme
Vit
Jordbrun
Koksgrå
Ljusgrå
Ljusgul
Mintgrön
Rödbrun
Svart
Mörkgrön
Kulör: ............................................................................
Med ArtMe-konceptet har man oändliga möjligheter,
exempelvis kan man ha ordet “Välkommen” på ett tiotal olika språk inskrivet i fasaden.
Det finns ingen begränsning på design med ArtMe.
Välj design (t.ex. text eller symboler): ..........................................................................................................
Du kan även kontakta SmartMove för att tydligare förklara ditt val.
© SmartBo AB
9
Asylbo - Produktbeskrivning för tryck-rev2.1.pdf
ArtMe
2.5
Byggdel
- Innervägg
Innervägg
Stålkonstruktion
Från 70 mm
2 materialdelar
Stålstomme/stålkonstruktion
Sandwich-panel
Träregelkonstruktion
Träreglar
Mineralull 45 mm eller mer
Tjocklek träreglar:
70 mm95 mm120 mm
2.6
145 mm
170 mm
Golv
Golv
1.
2.
3.
4.
Plastmatta Tarkett Granit eller likvärdigt, 2 mm.
Badrum: klinkers med vit glans.
Cementbundna spånskiva 20 mm.
Invändig stålplåt 0,5 mm.
Mineralull 150 mm.
Asylbo - Produktbeskrivning för tryck-rev2.1.pdf
U-värde:
Ljudklass R’w: Tillåtna laster:
0,24 W/m2K
30/45 dB (enkel-/dubbelvägg)
3,0 kN/m2
Stålkonstruktion
Från 84 mm, U-värde från 0,20
2 materialdelar
Stålstomme/stålkonstruktion
Sandwich-panel (PIR 80 mm, tunnplåt 2x2 mm)
10
© SmartBo AB
2.6
Lättregelkonstruktion
Lättregel 220 mm
Mineralull 45 mm
Träregelkonstruktion
Träregel 220 mm
Mineralull 220 mm
Tak
2.7
Tak
1.
2.
3.
4.
Invändig stålplåt 0,5 mm.
Mineralull 200 mm.
2x brandbeständiga gipsskivor Knauf GKF 12,5 mm.
Två lager akrylemulsion.
U-värde:
Ljudklass R’w: Tillåtna laster:
0,19 W/m2K
30/45 dB (enkel-/dubbelvägg)
1,0 kN/m2
Sandwich-paneler till tak
ArcelorMittal
Isolerad
Kulör: ...................................................................
Asylbo - Produktbeskrivning för tryck-rev2.1.pdf
Trätakstol
Fackverktakstol
Mineralull (lösull)
Trätakstol
Ramverktakstol
Mineralull (lösull)
© SmartBo AB
11
2.7
Lättregeltakstol
Med livisolering
PIR-isolering
Lättregeltakstol
Mineralull (lösull)
2.8
Yttertak
Sekundärt tak ovanför modulära enheter och plattformar
• Pulpettak eller sadeltak.
• Lutning enligt gällande ritning.
• Takkonstruktion gjord av galvaniserat stål med speciellt anpassade tunna profiler.
• Taktäckning gjord av oisolerade takpaneler med antikondensskikt av textil,
typ TRIMOVAL TPF-835 (stålplåt 0,6 mm + textillager 2 mm).
• Med metallhängrännor och stuprör.
Betongpannor
Palema Candor, blank ytbehandling
Tillgängliga kulörer:
Svart
Mellangrå
Tegelröd
Terracottaröd
Kulör: ............................................................................
Takshingel Skrå
Finns i skiffergrå, grå, svart, tegelröd och rustikröd
Asylbo - Produktbeskrivning för tryck-rev2.1.pdf
Kulör: ......................................................................................
Takshingel Swing
Finns i grå och tegelröd
Kulör: ......................................................................................
12
© SmartBo AB
2.8
Takpapp med stomme av polyesterfilt
För lägst 14°-taklutning
Kulör skiffergrå
Med underlagspapp YAM 2000
Takpapp med stomme av polyesterfilt
För lägst 3°-taklutning
Finns i kulörer skiffergrå, svart och röd
Med underlagspapp YAM 2000
Kulör: ......................................................................................
Plåttak, Plannja
Modern
Minsta taklutning: 10°
Tillgängliga kulörer: Svart, Grafitgrå, Silvermetallic, Mörk silvermetallic,
Mörkröd, Ärggrön, Brunröd
Kulör: ......................................................................................
Plåttak, Plannja
Trend 475, stål
Minsta taklutning: 8°
Tillgängliga kulörer: Svart, Grafitgrå, Silvermetallic, Mörk silvermetallic,
Mörkröd, Ärggrön, Brunröd
Kulör: ......................................................................................
Plåtpaket
Stuprör, takfotsplåt, vindskiveplåt etc.
Tillgängliga kulörer:
Vit
Svart
Silvermetallic
Asylbo - Produktbeskrivning för tryck-rev2.1.pdf
Kulör: ............................................................................
© SmartBo AB
13
2.9
2.9
Externa trappor och plattformar
Externa trappor
Externa enkelsidiga galvaniserade metalltrappor, 1500 mm breda, med metallsteg, metallplattformar
och räcken på båda sidorna, täckt med ett galvaniserat, strängpressat armeringsnät.
Trappor från leverantörer som Weland, Häfla eller Floby Durk.
Leverantör: ..............................................................
Storlek: ......................................................................
Antal: ........................................................................
Externa plattformar (bara på övervåningen av bostadsbyggnader)
Externa galvaniserade självbärande plattformar, 1500 mm breda, med räcken på ena sidan,
täckt med ett galvaniserat, strängpressat armeringsnät.
Gallerdurk från leverantörer som Weland, Häfla eller Floby Durk.
Asylbo - Produktbeskrivning för tryck-rev2.1.pdf
Leverantör: ..............................................................
Antal kvm: ................................................................
Räcken från leverantörer som Weland eller Häfla.
Leverantör: ..............................................................
Antal lpm: ................................................................
14
© SmartBo AB
Värme/ventilation
2.10
Elradiatorer
Adax
Placeras under fönster.
Finns från 400W till 1200W
Med sladd och stickpropp
Watt: ..........................Antal: .........................
Watt: .........................Antal: .........................
Oljefyllda elradiatorer
Pax
Placeras normalt under fönster.
Finns från 200W till 1400W.
Finns med fjärrstyrning via wifi.
Watt: ..........................Antal: .........................
Watt:..........................Antal: .........................
Nibe Fighter 1345
Beroende på byggnadens storlek/energibehov
kan flera bergvärmepumpar dockar ihop för större effekt
Antal: .................................................................
Nibe varmvattenberedare
Nibe Compact-serien
Modell:
..................................................................
Asylbo - Produktbeskrivning för tryck-rev2.1.pdf
Antal: .....................................................................
Nibe Aria
Klarar av att värma ytor upp till 180 kvm och
fungerar optimalt ner till -20 grader
Antal: .....................................................................
© SmartBo AB
15
2.10
Ventilation
Ftx-aggregat i alla rum.
Ventilationslösning
Alternativ 1:
Mitsubishi Q Air V200
Luftflödet styrs manuellt i 3 steg
Antal: ................................................................
Alternativ 2:
Pax Mistral iV12R
Ventilationsaggregat
med värmeåtervinning
Antal: ................................................................
Alternativ 3:
Pax Mistral iV14R
Ventilationsaggregat
med värmeåtervinning
Antal: ................................................................
Till våtutrymmen
Pax EOS
Fuktstyrning.
Justerar sig automatiskt efter förutsättningarna i huset/byggnaden.
Antal: ...............................................................
2.11
Dörrar och fönster
2.11.1Ytterdörrar
•
Brandklassad (EI-30) enkeldörr i stål
•
Dimensioner: 875/2125 mm respektive 1000/2125 mm
•
Öppnas med nyckelbricka eller kod.
•
U = 1,8 W/m2K
•
Rw = 37 dB (entrédörrar till rum)
Asylbo - Produktbeskrivning för tryck-rev2.1.pdf
Kodlås: Yale Doorman
Övre dörrstängare och glaserade fönsterpaneler
Automatisk låsning.
Talande instruktioner.
Antal: ................................................................
16
© SmartBo AB
2.11
P-1200
U-värde 0,78. Standardstorlek: 10x21. Slät ut- och insida
Kulör: .....................................................................
Antal: ....................................................................
Tillval: Branddörr EI60/35dB Sm
Branddörr med laminerat dörrblad
Antal: ....................................................................
Function Indus
U-värde 1,0
Klarglas
Standardstorlek: 10x21
Slät ut- och insida
Kulör: .....................................................................
Antal: ....................................................................
Entrédörrparti
Aluman (eller likvärdig leverantör)
Aluminium med glas
Antal: ..............................................................
2.11.2 Innerdörrar
Asylbo - Produktbeskrivning för tryck-rev2.1.pdf
Tamburdörr klass 1 EI30/35dB Sm
Dörr till boenderum mot uppvärmt utrymme.
Med Assa 410-låskista.
Antal: ....................................................................
Tillval: Laminerat dörrblad (för extra hållbarhet)
Antal: ....................................................................
© SmartBo AB
17
2.11
Dörr till övriga utrymmen
Modell Easy. Standardstorlek: 9x21
T.ex wc/dusch, lekrum, amningsrum
Antal: ...................................................................
Dörrkik
Till boenderum
Antal: ...................................................................
Tillval på innerdörrar:
•
Enkeldörrar i stål eller laminat.
Typ: .................................................................
•
Pardörrar.
Tillval på dörrar till badrum/toalett:
•
Enkeldörr i stål.
2.11.3Fönster
•
PVC-fönster:
Enkelfönster
Antal: ......................... Storlek: ........................ Kulör: ........................
Asylbo - Produktbeskrivning för tryck-rev2.1.pdf
DubbelfönsterAntal: .........................Storlek:........................ Kulör: ........................
BadrumsfönsterAntal: ......................... Storlek: ........................ Kulör: ........................
Fönsterdörrar
18
Antal: ......................... Storlek: ........................ Kulör: ........................
•
Persienner
•
U-värde W/m2K: ..........................
© SmartBo AB
Antal: ..........................
Elinstallation
2.12
Standard
BS 7671 / UL Listed (US) / EU-standard elinstallation
Standard IEC 60364 som inkluderar:
•
1 utrustat elskåp per enhet.
•
Kablar dragna I väggar och tak.
•
Ljusknapp, 220 V.
•
Uttag, 220 V.
•
Dubbla kommunikationsuttag.
•
Infällda taklampor, 60W.
•
Flexibla rör för TV-kablar och brandlarmssystem förberett i väggar och tak.
•
Elanslutningskablar, 5x6 mm², mellan enheter
och elektrisk huvudanslutning (en per husblock).
Inre distributionssystem
Elcentral, Nym-J kablar i lämpliga dimensioner, infällda, IP-40 (torra utrymmen) eller IP-65 (våtrum).
Armatur
Strömbrytare och uttag.
Fluorescerande taklampor.
Spänning
Spänning 230/400 V och 50 Hz.
Inkoppling
CEE-stickpropp / uttag, 5-polig, 32 A, 400 V, monterad på den yttre väggen av modulen,
försänkt i toppramen i de övre hörnen på den kortare sidoväggen.
Asylbo - Produktbeskrivning för tryck-rev2.1.pdf
Nätverk
Utrustning för trådlös internetanslutning ingår som standard i alla invändiga utrymmen.
Utrustning för fast internetanslutning finns i reception och övriga arbetsytor för personal.
© SmartBo AB
19
2.13
Badrumsutrustning / sanitär utrustning
Tvättställ
Ikea Tyngen
50x51x13
Antal: .................................................................
Blandare (badrum)
Nautic (eller likvärdigt)
Antal: .................................................................
Blandare (tvättstuga)
Nautic (eller likvärdigt)
Krom, Hög pip. Diskmaskin-/tvättmaskinsavstängning
Antal: .................................................................
Toalett
Wc-stol Nautic 5500 (eller likvärdigt)
Golvstående
Dubbelspolning, standardsits
Antal: .................................................................
Asylbo - Produktbeskrivning för tryck-rev2.1.pdf
Duschset Nautic (eller likvärdigt)
Krom med tvålkopp, 3 stråltyper
Antal: .................................................................
20
© SmartBo AB
2.13
Duschblandare Nautic (eller likvärdigt)
Krom, 160 c-c, termostat med duschanslutning nedåt
Antal: .................................................................
Duschkar
Ceramica Dolomite (eller likvärdigt)
800x800 mm
Antal: .................................................................
Tvättmaskin
Siemens WM 14B262DN (Vit)
Kapacitet: 6 kg
Energieffektivitetsklass: A+++
Årlig energiförbrukning 153 kWh, baserad på 220 standard-tvättcykler
för bomull 60° C och 40° C vid full och halv maskin
Högsta centrifugeringshastighet: 1400 varv/min
Antal: ......................................................................
Torktumlare
Siemens WT 46B268DN (Vit)
Kapacitet: 8 kg
Energieffektivitetsklass: B
Årlig energiförbrukning 561 kWh, baserad på 160 torkcykler för
standardprogrammet bomull skåptorrt vid full och
halv maskin autoDry, elektronisk fuktavkänning
Specialprogram: Ylle finish, Mix, Outdoor, Underkläder, Supersnabb 40
Asylbo - Produktbeskrivning för tryck-rev2.1.pdf
Antal: ......................................................................
© SmartBo AB
21
2.13
Torkskåp
Bosch BTCDC0000B (Vit plåt)
171,5 cm
Vänsterhängd (0000B) eller högerhängd (0001B)
Fläkt: kapacitet 180 m3/h
Kapacitet: 3,5 kg torr tvätt (bomull)
Ekonomiprogram: 0,5 kWh/kg tvätt, 180 min 30°C
Snabbprogram: 0,6 kWh/kg tvätt, 120 min 45°C
Antal: ..................................................................................
Tvättbänk
Nimo NB 1000 TMS (Vit)
900x1000x600 mm (HxBxD)
Låsbart tvättmedelsskåp med dubbla förvaringsfack. 3 trådbackar.
Helintegrerad sockel.
Antal: ..................................................................................
Golv (i våtutrymme)
iQ Granit Svart från Tarkett
Antal kvm: ..........................................................................
Väggar (i våtutrymme)
Vinylmattor från t.ex. Tarkett eller Ger-Flor
Antal kvm: ..........................................................................
Målade med våtrumsfärg
Antal kvm: ..........................................................................
Kulör: ...................................................................................
Ytskikt torra utrymmen
2.14
Golv (i torra utrymmen)
Vinylmattor från t.ex. Tarkett eller Ger-Flor
Asylbo - Produktbeskrivning för tryck-rev2.1.pdf
Antal kvm: ......................................................................
Väggar (i torra utrymmen)
Vitmålade
Antal kvm: ......................................................................
22
© SmartBo AB
Kök
2.15
Bänkskåp
Ikea Fyndig
Vit, 40x60x86 cm (BxDxH)
Med dörr och låda, inkl. handtag
Antal: ...............................................................................
Bänkskåp
Ikea Fyndig
Vit, 80x60x86 cm (BxDxH)
Med dörrar, inkl. handtag
Antal: ...............................................................................
Bänkskåp för ugn
Ikea Fyndig
Vit, 63x60x86 cm (BxDxH)
Antal: ...............................................................................
Bänkskiva
Ikea Fyndig
Finns i kulörer svart, svart mineral, vit sten, aluminium och ljus valnöt
Rundad kant
Tjocklek: 38 mm
Antal lpm: .......................................................................
Kulör: ................................................................................
Väggskåp
Ikea Fyndig
Vit, 40x35x60 cm (BxDxH)
Med dörr, inkl. handtag
Antal: ..............................................................................
Asylbo - Produktbeskrivning för tryck-rev2.1.pdf
Väggskåp
Ikea Fyndig
Vit, 80x35x60 cm (BxDxH)
Med dörrar, inkl. handtag
Antal: ..............................................................................
© SmartBo AB
23
2.15
2.15
Diskho:
Ikea Boholmen
Rostfritt stål
60x60 cm
Antal: ..............................................................................
Blandare:
Blandare Nautic (eller likvärdigt)
Krom, Hög pop
Diskmaskin-/tvättmaskinsavstängning
Antal: ..............................................................................
Inbyggnadsugn
Siemens HB 20AB512S
Mått (HxBxD) (mm): 595x595x548
Rostfritt stål, Ugnsvolym: 66 liter
Energiklass A
5 st ugnsfunktioner: stor variogrill, separat undervärme, varmluftgrill,
över-/undervärme, 3D varmluft PLUS
Asylbo - Produktbeskrivning för tryck-rev2.1.pdf
Antal: ..............................................................................
Häll
Siemens EH 651FE17E, 60 cm,
Induktionshäll
U-facette Design, touchSlider
4 induktionszoner med kokkärlsavkänning
17 effektlägen
Antal: ..............................................................................
24
© SmartBo AB
2.15
Mikrovågsugn
Siemens HF 15M564
Mått (HxBxD) (mm): 382x594x317
Vänsterhängd, rostfritt stål
För inbyggnad i 60 cm brett överskåp
Ugnsvolym: 20 liter
5 effektlägen: 800 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W
Antal: ..............................................................................
Köksfläkt
Siemens LC 64WA521
Vägghängd, rostfritt stål, Energiklass: D
Max kapacitet enligt DIN/EN 61591: 390 m³/h
Ljudnivå enligt EN 60704-3 och EN 60704-2-13 vid högsta normalläge,
frånluft: 67 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 μPa ljudtryck) 3 hastigheter
Belysning: 2 x Halogenbelysning 30W
Metallfettfilter, kan maskindiskas
Antal: ..............................................................................
Kyl-/frysskåpkombo
Siemens KG 36NVI32
Rostfritt stål, easyClean, noFrost
Energiklass: A++, 239 kWh/år
Nettovolym total: 319 liter
Kyl nettovolym: 233 liter
Frys nettovolym: 86 liter
Höjd: 186 cm
Antal: ..............................................................................
Diskmaskin
Siemens SN 45E807SK
Rostfritt stål
Energieffektivitetsklass: A+
Torkeffektivitetsklass: A
Årlig konsumtion i standardprogram Eco 50°C: 3360 liter vatten / 290 kWh
(baserat på 280 diskomgångar då maskinen är kopplad till kallvatten)
Ljudnivå: 46 dB(A) re 1 pW
5 program: Intensiv 70°C, Normal 65°C, Eco 50°C, Party 45°C, Försköljning
Asylbo - Produktbeskrivning för tryck-rev2.1.pdf
Antal: ..............................................................................
© SmartBo AB
25
2.16
Brandsäkerhet
Brandvarnare
LML-101 LC
Optisk brandvarnare som är trådlöst sammankopplingsbar i system
med upp till 12 brandvarnare. Larmar en larmar alla.
Antal: .........................................................................
Pulversläckare
ABC-pulver 55A, 6kg
Levereras komplett med fotring samt fäste för vägg.
Placeras i allmänna utrymmen (minst 1 per 25 m)
Antal: .........................................................................
Sprinklersystem
Sprinklersystem installeras i ytor med störst risk för brand
(t.ex. kök) samt loftgångar.
Antal: .........................................................................
Brandventilator/röklucka
Nytec Plast AB
Finns i olika utföranden och storlekar.
Placeras i tak för trapphus och schakt för hiss.
Antal: .........................................................................
Valbart utseende på utsidan.
Ta kontakt med SmartMove för att diskutera val.
Asylbo - Produktbeskrivning för tryck-rev2.1.pdf
Automatiska dörrstängare
Med magnetlås som stänger dörren vid brandlarm.
Antal: .........................................................................
Brandbackspjäll
SCV 60 (eller likvärdig)
Gummiringstätning. Smältsäkring 72°C. Kontrollventil.
Antal: .........................................................................
26
© SmartBo AB
Personlig säkerhet
2.17
Assa 410-lås
Lås till boenderum
Antal: ..............................................................................
Rulljalusi
Inbrotts- och solskyddsjalusi
Kräver ett väggregeldjup på 215 mm
Antal: ..............................................................................
Överfallslarm
SafeTeam
Trådlöst eller trådbundet.
Larmknappar som bärs i fickan, med integrerade personsökare.
Tvåvägskommunikation mellan alla bärbara enheter.
Lokaliseringsfunktion - alla ser var den som larmar befinner sig.
Antal: ..............................................................................
Asylbo - Produktbeskrivning för tryck-rev2.1.pdf
Övriga önskemål för Migrationsverkets personals säkerhet
Låssystem med högre säkerhet, passersystem, porttelefon, och andra kommunikationssystem
projekteras och offereras i samråd med beställaren. Skriv nedan:
© SmartBo AB
27
2.18
Övriga inomhusprodukter
Våningssängar
Ikea Svärta
90x200-bäddmått, metallkonstruktion
Antal: ...........................................................................
Loftsäng
Ikea Storå
Svart eller vitbets
Med plats för t.ex. bäddsoffa eller skrivbord under
140x200-bäddmått
Antal: ...........................................................................
Enkelsäng
Ikea Sultan Slåstad
Resårbotten inkl. stålben Ikea Sultan
Finns i storlekar 80x200 och 140x200.
Storlek: .........................................................................
Antal: ...........................................................................
Madrasser
Ikea Malfors
90x200-madrass. 12 cm, medelfast
Antal: ...........................................................................
Täcken
Ikea Grusblad
150x200. Varmare.
Fyllnadsvikt: 840 g. Totalvikt: 1470g
Antal: ...........................................................................
Kuddar
Ikea Jordrök
50x60. Fyllnadsvikt: 610 g. Mjukare.
Antal: ...........................................................................
Asylbo - Produktbeskrivning för tryck-rev2.1.pdf
Påslakan och örngott
Ikea Kråkris
Påslakan: 150x200.
Örngott: 50x60. Trådtäthet 120
Antal: ...........................................................................
Underlakan
Ikea Knoppa
150x250. Trådtäthet 120
Antal: ...........................................................................
28
© SmartBo AB
2.18
Madrasskydd (vätsketätt)
Ikea Nattlig
80x200
Antal: ................................................................
Vattentätt flanellakan med resårkant
Jysk N Dreams
90x200
Antal: ................................................................
Vattentätt flanellakan med resårband
Jysk N Dreams
Finns i storlekarna 90x200 och 180x200
Storlek: ..............................................................
Antal: ................................................................
Garderober
Ikea Pax
60x50x236,4
Vit, Vikedal spegelglas
Antal: ................................................................
Hatthylla
Ikea Hemnes
34x85x40
Antal: ................................................................
Skohylla
Ikea Hemnes
35x85x65
Antal: ................................................................
Asylbo - Produktbeskrivning för tryck-rev2.1.pdf
Hatthylla till kapprum
Byggbeslag Klädhylla
325x1500x90
Antal: ................................................................
Skohylla till kapprum
Ikea Portis
34x90x28
Antal: ................................................................
© SmartBo AB
29
2.18
Hylla till boenderum
Ikea Ekby Östen/Ekby Hensvik
28x119
Antal: .........................................................
Klädhängare
PS 2014
45x180
Antal: .........................................................
Hylla, hörn
Ikea Ivar
50x249x179, 50x164x179
Antal: .........................................................
Förrådshylla
Ikea Fjälkinge
176x193
Antal: .........................................................
Förrådshylla, liten
Ikea Hyllis
27x60x140
Asylbo - Produktbeskrivning för tryck-rev2.1.pdf
Antal: .........................................................
Hylla, liten
Ikea Ivar
50x89x179
Antal: .........................................................
30
© SmartBo AB
2.18
Hylla, mellan
Ikea Ivar
50x134x179
Antal: ................................................................
Hylla med skåpsdörrar
Ikea Ivar
50x174x179
Antal: ................................................................
Matsalsbord, typ 1
Ikea Melltorp
För 4 personer
75x125x74
Antal: ................................................................
Matbord, vägghängt (ihopfällbart)
Ikea Norbo
79x59
Antal: ................................................................
Skrivbord
Ikea Bekant
80x160x65-85
Antal: ................................................................
Enklare bord till mötesrum, tolkrum, introduktionsrum m.m.
Ikea Linnmon
60x200x74
Antal: ................................................................
Asylbo - Produktbeskrivning för tryck-rev2.1.pdf
Soffbord
Ikea Lack
55x90x45
Antal: ................................................................
Bordsduk
Jysk Agermynt
140x180
Antal: ................................................................
© SmartBo AB
31
2.18
Soffor, typ 1
Jysk Gedser
84x210x85
3-sits, grå. Sitthöjd: 48. Sittdjup: 48
Antal: ..............................................................
Soffor, typ 2
Ikea Kivik
95x228x83
3-sits, Dansbo mörkgrå
Antal: ..............................................................
Soffkudde
Jysk Lusern
45x45
Antal: ..............................................................
TV-bänk
Ikea Lack
26x90x45
Max. belastning/hyllplan: 10 kg. Max. belastning TV: 30 kg
Antal: ..............................................................
Matsalsstolar
Ikea Martin
52x49x86
Antal: ..............................................................
Stolar i undervisningssalar/datarum, reception, hall, mötesrum
Ikea Stoiljan
51x45x81
Asylbo - Produktbeskrivning för tryck-rev2.1.pdf
Antal: ..............................................................
Skrivbordsstolar till personal
Ikea Markus
60x62x129-140
Antal: ..............................................................
32
© SmartBo AB
2.18
2.18
Omklädningsbänk, dubbelbänk
12 krokar till omklädningsrum
78x200x160
Antal: ................................................................
Omklädningsbänk, enkelbänk
6 krokar till omklädningsrum
40x200x160
Bänk till duschrum
Ikea Ängsö
35x184x43
Antal: ................................................................
© SmartBo AB
33
Asylbo - Produktbeskrivning för tryck-rev2.1.pdf
Antal: ................................................................
2.18
Förvaringsskåp till duschrum
Ikea Hindö
37x78x82
Antal: ................................................................
Handdukstork, alternativ 1
NEMO (8757441)
Kromad stål.
990x500 mm
Termostat med timer, elpatron 300W (8757504)
Antal: ................................................................
Handdukstork, alternativ 2
Pax Flex I
Låg energiförbrukning – endast 40W
Antal: ................................................................
Duschdraperiringar
Duschdraperiring: Ikea Ringsjön (12 st/fpk)
Antal: ................................................................
Duschdraperistång
Duschdraperistång: Ikea Ore (180x200)
Antal: ................................................................
Kombiduschstång
Ikea Gömmaren (89-174)
Asylbo - Produktbeskrivning för tryck-rev2.1.pdf
Antal: ................................................................
Duschkorg
Ikea Tången
11x25x50
Antal: ................................................................
34
© SmartBo AB
2.18
Duschdraperi
Ikea Innaren (eller likvärdigt)
180x200
Antal: ............................................................................
Badrumsspegel
Ikea Lejen
9x25x61
Antal: ............................................................................
Toalettpappershållare
Ikea Grundtal (eller likvärdigt)
12x17x3
Antal: ............................................................................
Handdukskrok
Ikea Enudden (eller likvärdigt)
3,6x27x5
Antal: ............................................................................
Toalettborste
Ikea Baren
Rostfritt stål
10x43
Asylbo - Produktbeskrivning för tryck-rev2.1.pdf
Antal: ............................................................................
Toalettpappersmagasin
Ikea Grundtal
Rostfritt stål
Antal: ............................................................................
© SmartBo AB
35
2.18
Badhandduk
Ikea Hären
70x140 cm
Antal: ............................................................................
Gästhandduk
Ikea Näckten
30x50 cm
Antal: ............................................................................
Pappershanddukshållare
SveXo Tork
102x302x444 cm
Antal: ............................................................................
Pappershandduk
SveXo Tork
Antal: ............................................................................
Pappershandduk
SveXo Tork - Mjukare
För t.ex. kök och matrum
Antal: ............................................................................
Kakel (ersätter vinylmatta eller våtrumsfärg i våtutrymme)
Proyecta 1100
Vit, matt, 20x33 cm
Antal: ............................................................................
Klinker (ersätter vinylmatta i våtutrymme)
Cement Grafito 5802
Svart, 20x20 cm
Asylbo - Produktbeskrivning för tryck-rev2.1.pdf
Antal: ............................................................................
36
© SmartBo AB
2.18
2.18
Receptionsdisk
Lanab Design
80x110 cm (DxH)
Träslag melamin
Antal: ......................................................................
Hiss
Kone Motala 2000 från Kone (eller likvärdig leverantör)
Krav vid byggnader över 2 våningar. Max last 500 kg.
Projekteras och offereras i samråd med beställaren.
Antal: ......................................................................
Asylbo - Produktbeskrivning för tryck-rev2.1.pdf
Antal: ......................................................................
© SmartBo AB
37
2.18
Undersökningsbrits
Elektronisk
Höj- och sänkbar
Antal: ............................................................................
Provtagningsvagn
Fyra hjul, med körhandtag
Antal: ............................................................................
Personalpall
Snurrbar, höj- och sänkbar
Antal: ............................................................................
Soptunna för kompostbart avfall,
återvinningsbart material och restavfall
Durabin + lock
60 liter
Antal: ............................................................................
Soptunna med pedalhink och tyst stängning för tvättstuga, kök m.m.
Capere
30 liter
Lätt att tömma
Asylbo - Produktbeskrivning för tryck-rev2.1.pdf
Antal: ............................................................................
Papperskorg till boenderum, utredningsrum,
mötesrum, tolkrum, introduktionsrum m.m.
Ikea Fniss
Antal: ............................................................................
38
© SmartBo AB
Grenuttag
Ikea Koppla
2x3 uttag, jordad
2.18
Antal: ...............................................................................
Grenuttag
Ikea Koppla
Med brytare
2x8 uttag, jordad
Antal: ...............................................................................
Vägg-/klämspot
Ikea Kvart
Kan monteras på två sätt;
kläm- och väggfäste medföljer.
LED, Energiklass: A++, 200 lumen
Antal: ...............................................................................
Vägglampa
Ikea Santir
Ger ett mjukt stämningsljus
LED, Energiklass: A++, 200 lumen
Antal: ...............................................................................
Bordslampa
Ikea Lampan
Ger ett mjukt stämningsljus
LED, Energiklass: A++, 200 lumen
Antal: ...............................................................................
Taklampa
Ikea Melodi
Ger ett mjukt stämningsljus
LED, Energiklass: A++, 200 lumen
Asylbo - Produktbeskrivning för tryck-rev2.1.pdf
Antal: ...............................................................................
Barnlampa, vägg
Ikea Smila Hjärta
LED, Energiklass: A++, 400 lumen
Antal: ...............................................................................
© SmartBo AB
39
2.18
Takskena (till taklampa)
Ikea Tross
Till boenderum och sovrum
Antal: ............................................................................
LED-lampa (till takskena)
Ikea Ledare
Energiklass: A+, 400 lumen
Antal: ............................................................................
Plafond (taklampa)
Ikea Hyby
Till WC, städ, driftsrum, hall/korridor
Antal: ............................................................................
LED-lampa (till plafonder och hängande taklampor)
Ikea Ledare
Energiklass: A+, 400 lumen
Antal: ............................................................................
Taklampa (armatur)
Ikea Melodi
Till kök, sammanträdesrum
Asylbo - Produktbeskrivning för tryck-rev2.1.pdf
Antal: ............................................................................
40
© SmartBo AB
2.18
Spjälsäng
Ikea Sniglar
60x120
Med komplett textilpaket: madrass (Vyssa Slappna), madrasskydd (Len),
spjälskydd (Kompisar), bäddmadrass (Vyssa Tulta), dra-på-lakan (Len),
sängkappa (Len), kudde för spjälsäng (Len), vit/beige bäddset i 3 delar
(Älskad)
Antal: ........................................................................
Litet barnbord
Ikea Mammut
85x48
Antal: ........................................................................
Barnbord
Ikea Sundvik
50x76x50
Antal: ........................................................................
Barnstolar till matsal
Ikea Antilop
62x58x90
Antal: ........................................................................
Barnpall
Ikea Bolmen
35x44x25
Antal: ........................................................................
Stöddyna till barnstol
Ikea Pyttig
92x39
Asylbo - Produktbeskrivning för tryck-rev2.1.pdf
Antal: ........................................................................
Större barnstol
Ikea Färgglad
35x32x57
Antal: ........................................................................
© SmartBo AB
41
2.18
Potta
Ikea Lockig
27x36x28
Antal: ........................................................................
Toalettsits
Ikea Tossig
37x30
Antal: ........................................................................
Badbalja
Ikea Lättsam
43x71x20
Antal: ........................................................................
Bebis-ätset
Ikea Mata
Set med mugg, haklapp, skål, sked
Antal: ........................................................................
Haklapp
Ikea Kladd randig
2-pack
Antal: ........................................................................
Ritstativ
Ikea Måla
62x43x118
Asylbo - Produktbeskrivning för tryck-rev2.1.pdf
Antal: ........................................................................
Kritor
Ikea Måla
Antal: ........................................................................
42
© SmartBo AB
2.18
2.18
Whiteboardpennor
Ikea Måla
Antal: ........................................................................
Gymnastikmatta
Ikea Plufsig
78x185x3,2
Antal: ........................................................................
Kryptunnel
Ikea Busa
46x145
Antal: ........................................................................
Asylbo - Produktbeskrivning för tryck-rev2.1.pdf
Tält
Ikea Busa
72x72x72
Kan kopplas samman med kryptunnel
Antal: ........................................................................
Mjukleksak
Ikea Sparka
Antal: ........................................................................
© SmartBo AB
43
2.18
Tallrik
Ikea Oftast
Antal: ........................................................................
Skål
Ikea Oftast
Antal: ........................................................................
Bestick
Ikea Förnuft
Bestick i 24 delar (6 av varje)/fpk
Antal: ........................................................................
Barnbestick
Ikea Dragon
Antal: ........................................................................
Dryckesglas
Ikea Pokal
Höjd: 10 cm
6 glas/fpk, 27 cl
Antal: ........................................................................
Mugg
Ikea Färgrik
Asylbo - Produktbeskrivning för tryck-rev2.1.pdf
Antal: ........................................................................
Värmeskåp för mat
12 bleck
Antal: ........................................................................
44
© SmartBo AB
Utomhusmiljö
2.19
Sittbänk
Cado (eller likvärdigt)
Gjord av robinia med ben i rostfritt stål
180x45x42
Antal: ..........................................................
Sittbänkset
Cado (eller likvärdigt)
Underhållsfri plast
180x160
Sitthöjd: 48
Bordshöjd: 76
Antal: ..........................................................
Gungställning
Ega
2-12 år
4600x2650x2900 mm
Platsgjutning
Antal: ..........................................................
Klätterställning
Volträcke Volta
2-12 år
2900x600x1750 mm
Platsgjutning
Antal: ..........................................................
Sandlåda
Irben
2-12 år
Byggs i önskad storlek (säljs per löpmeter)
Storlek: .......................................................
Lekbord
Banana
2-12 år
1340x1380x650 mm
44 kg
Antal: ..........................................................
© SmartBo AB
45
Asylbo - Produktbeskrivning för tryck-rev2.1.pdf
Antal: ..........................................................
2.19
Lekställning
Unimini Gillian
2-5 år
1100x1100x1550 mm
Nedgrävning
Antal: .........................................................................
Fjädergunglek
Ely
2-5 år
598x380x800 mm
Nedgrävning
Antal: .........................................................................
Belysning
Aneta Landsort
Galvaniserad
60W E27
Antal: .........................................................................
Fasadbelysning
Aneta Landsort
Galvaniserad
60W E27
Asylbo - Produktbeskrivning för tryck-rev2.1.pdf
Antal: .........................................................................
Fasadbelysning
Aneta Landsort
Svart
60W E27
Antal: .........................................................................
46
© SmartBo AB
2.19
Marksten för cykel-/gångtrafik
Benders Metro
210x140x40
Helsten
Antal: ....................................................................
Marksten för personbilstrafik
Benders Metro
210x140x50
Helsten
Antal: ....................................................................
Staket & utegolv
Skärm Öland
Kompositträ
Går snabbt att installera
Okänsliga för fukt och röta (går t.o.m. att montera mot mark)
Minimalt underhåll (slipp skrapa och måla)
Mycket lång livslängd
Lätt att hålla rent (tvätta med högtryck)
25 års garanti mot röta
Återvinningsbar
Tillgängliga typer:
Skärm Ekerum, hög. Stående eller liggande.
Skärm Öland inkl. stolpar i aluminium.
............................................................
Kulör:
............................................................
Antal lpm: ............................................................
Trallgolv i komposit
Finns i färgerna grå, grafit, brun
Kulör:
............................................................
Antal kvm: ............................................................
Tryckimpregnerat staket
Antal lpm: ............................................................
Asylbo - Produktbeskrivning för tryck-rev2.1.pdf
Skärm Ekerum
Typ:
Vitmålat trästaket
Antal lpm: ............................................................
© SmartBo AB
47
2.19
Inhängnad som skyddar mot bullerskydd, insyn, intrång:
Inhägnad av området kan uppföras för ett antal olika syften. Från Stängselbutiken.
Ljud- och insynsplank
Höjd: ...................................................................
Antal lpm: ..........................................................
Stängel/stålstaket
Pallisadstaket
Höjd: ...................................................................
Antal lpm: ..........................................................
Stängsel
För inhängnad av t.ex. parkering
Höjd: ...................................................................
Antal lpm: ..........................................................
Grind till bilinfart
Manuell öppning
Elektronisk öppning
Höjd: ...................................................................
Antal lpm: ..........................................................
Grind till gångväg
TräStålStängsel
Asylbo - Produktbeskrivning för tryck-rev2.1.pdf
Höjd: ...................................................................
Antal lpm: ..........................................................
Grindmotor
Komplett motorpaket
Antal: ..................................................................
48
© SmartBo AB
2.19
Övrigt för utomhusmiljön:
KonstgräsTyp:
7 mm, dekoration
Antal kvm: .............................................
Övrigt: ....................................................................................................................
Typ:
25 mm, aktivitet
Antal kvm: .............................................
Övrigt: ....................................................................................................................
Häck
Typ: ...............................................
Antal lpm: .............................................
Övrigt: ....................................................................................................................
Växter
Typ:
...............................................Antal: .....................................................
Övrigt:
....................................................................................................................
Träd
Typ: ...............................................Antal: ....................................................
Övrigt:
....................................................................................................................
Grus
Typ: ...............................................
Antal kvm: .............................................
Övrigt
....................................................................................................................
Asfalt
Typ: ...............................................
Antal kvm: ............................................
Asylbo - Produktbeskrivning för tryck-rev2.1.pdf
Övrigt
....................................................................................................................
Samtliga projekteras och offereras i samråd med beställaren.
© SmartBo AB
49
Besök oss på Asylbo.se
SmartMove har tagit fram en hemsida där vi lägger upp
dagsaktuell information kring allt som rör flyktingströmmarna
till Sverige, bostadsbristen för asylsökande, men naturligtvis
också de lösningar som SmartMove erbjuder.
På hemsidan kan ni även följa pågående projekt, hitta ledig
mark för asylboenden m.m.
SmartMove arbetar med stöd från Boverket.
Information/frågor - Allmänna
Information/frågor - Mark
Dan Eriksson
VD
Patrik Andersson
Representant
Janne Cederlöf
Representant
+46 760 28 28 88
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Huvudkontor
Vidövägen 52
663 34 Skoghall
Hemsida
www.asylbo.se
Samtliga bilder i katalogen är endast att betrakta som vägledande och kan skilja sig i verkligheten från foton/illustrationer i
katalogen. Bilder kan innehålla tillval eller skilja sig något i utseende och används främst för inspiration.
Alla bilder är copyrightskyddade och får inte användas i andra sammanhang utan tillåtelse från SmartBo AB
Vi reserverar oss för eventuella tryckfel eller ändringar i produkter.
Ett koncept från

Similar documents