Vill du ha ett informationsblad att skriva ut eller spara i

Comments

Transcription

Vill du ha ett informationsblad att skriva ut eller spara i
Norsjövallen HVB
LiBo Care AB
Libo Care och Norsjövallen HVB erbjuder
boende och behandling för personer över 20 år
med beroendeproblematik i Norsjövallen,
Norsjö kommun.
Vi finns mitt i Västerbotten i naturnära
Norsjövallen, Norsjö kommun.
Genom en trygg miljö tas hänsyn till det utsatta
Norsjövallens
Behandlingshem
Boende och behandling för
män och kvinnor m e d
beroendeproblematik
läge som drabbar många personer med beroendeproblematik. Vi erbjuder substitutionsbehandling
i samarbete med klientens hemklinik.
Målet för den enskilde är på sikt
rehabilitering till ett självständigt liv, upphört
missbruk samt en förbättrad hälsa och social
situation.
Rehabiliteringen är baserad på ett
helhetsperspektiv med psykosocial
behandling, social träning, meningsfull
sysselsättning samt läkarledd behandling.
Evidensbaserad
behandling för bättre
resultat!
Paula Norberg
Verksamhetschef
[email protected]
Telefon: 070-3818046
Fax: 0918-540 054
Gamla Malåvägen 9
Målet för den enskilde är på sikt
935 92 Norsjö
www.libocare.se
https://twitter.com/LiBoCare
Behandlingen
Behandlingen
Om
Om
företaget
företaget
Psykosocial
Psykosocial
Behandling
Behandling
Läkarledd
Läkarledd
behandling
behandling
Om Om
oss oss
Vår rehabilitering
präglas
av ettav
humanistiskt
för- förhållningsförVår rehabilitering
präglas
ett humanistiskt
hållningssätt
hållningssätt
omhändertagande
och omhändertagande
av
boende,
de boende,
oavsett
oavsett
sätt
ochoch
omhändertagande
av av
de de
boende,
oavsett
bakgrund.
bakgrund.
bakgrund.
Behandlingsprogrammet
Behandlingsprogrammet
är vetenskapligt
är vetenskapligt
utpröutpröBehandlingsprogrammet
är vetenskapligt
utprövat
och
vat och
vatbaserat
och på
baserat
på
kognitiv
på kognitiv
terapi
terapi
och(Community
motiverande
och motiverande
samtalsamtal
baserat
kognitiv
terapi,
CRA
Reinforcement
MI) samt
(MI) god
samtkontakt
god
kontakt
med samhället.
med samhället.
Approach)
samt
motiverande
samtal (MI).
Aversionsbehandling
Aversionsbehandling
Vi kanVierbjuda
kan erbjuda
våra klienter
våra klienter
aversionsbehandling
aversionsbehandling
mot alkomot alkoholberoende.
holberoende.
Vi startade
Vi startade
LiBo Care
LiBo Care
för attför
vi att
i vårt
vi iarbete
vårt arbete
kändekände
ett ett
behovbehov
att få att
omsätta
få omsätta
nya landvinningar
nya landvinningar
inom inom
forskning
forskning
om om
beroendetillstånd
beroendetillstånd
i praktiskt
i praktiskt
arbetearbete
på behandlingshem.
på behandlingshem.
Den bästa
Den bästa
vårdenvården
tillsammans
tillsammans
med ett
med
varmt
ett varmt
bemötande
bemötande
gör mycket
gör mycket
gott för
gott
individen
för individen
och närstående.
och närstående.
Med bred
Med bred
kompetens
kompetens
och humanistiskt
och humanistiskt
förhållningssätt
förhållningssätt
och omhänoch omhändertagande
dertagande
som ledord
som ledord
hjälperhjälper
vi våraviklienter
våra klienter
till etttill
nytt
ett nytt
och bättre
och bättre
liv. liv.
Vistelsens
Vistelsens
fyra fyra
faserfaser
Psykiatrisk
utredning
Psykiatrisk
utredning
Psykiatrisk
samsjuklighet
är vanligt
vid missbruk.
Vi erbjuPsykiatrisk
samsjuklighet
är vanligt
vid missbruk.
Vi erbjuder diagnostisering
och behandling
av psykiatriska
tillstånd
der diagnostisering
och behandling
av psykiatriska
tillstånd
inklusive
neuropsykiatrisk
problematik.
inklusive
neuropsykiatrisk
problematik.
ntroduktion
Introduktion
Klientens
Klientens
sociala,
sociala,
psykologiska
psykologiska
och medicinska
och medicinska
behovbehov
ut- uteds och
redsenoch
genomförandeplan
en genomförandeplan
upprättas.
upprättas.
Symtomlindrande
behandling
Symtomlindrande
behandling
Abstinens,
ångest,ångest,
sömnstörningar
eller oro
onö- onöAbstinens,
sömnstörningar
ellerorsakar
oro orsakar
digt lidande
och kan
behandlingsavbrott.
Våra läkadigt lidande
ochleda
kantill
leda
till behandlingsavbrott.
Våra läkare finns
tillgängliga
för konsultation
vid behov.
re finns
tillgängliga
för konsultation
vid behov.
Stabilisering
Stabilisering
Behandlingsinterventioner
genomförs
utifrånutifrån
genomföranBehandlingsinterventioner
genomförs
genomförandeplan,
schemalagda
aktiviteter
individuellt
och i grupp.
deplan,
schemalagda
aktiviteter
individuellt
och i grupp.
Terapi,
MI-samtal
och manualbaserad
återfallsprevention
Terapi,
MI-samtal
och manualbaserad
återfallsprevention
ngår. ingår.
Arbetsträning
erbjuds.
Vi involverar
om möjligt
an- anArbetsträning
erbjuds.
Vi involverar
om möjligt
höriga.höriga.
PaulaPaula
Norberg
, verksamhetschef,
är sjuksköterska
i
Norberg
, verksamhetschef,
är sjuksköterska
i
grunden,
har under
lång tid
arbetat
inom inom
akutsjukvård
och och
grunden,
har under
lång
tid arbetat
akutsjukvård
även specialutbildat
sig mot
PaulasPaulas
även specialutbildat
sigberoendevård.
mot beroendevård.
erfarenheter
kompletterar
ägarnas
på ettpå
mycket
bra sätt
erfarenheter
kompletterar
ägarnas
ett mycket
bra sätt
och tillsammans
har vihar
utvecklat
en heltäckande
behandling
och tillsammans
vi utvecklat
en heltäckande
behandling
som tar
hänsyn
till såväl
som medicinska
behov.behov.
som
tar hänsyn
till sociala
såväl sociala
som medicinska
Substitutionsbehandling
Substitutionsbehandling
Vid opiatberoende
Socialstyrelsen
svårt opiatberoende
rekommenderar
Vid svårt
rekommenderar
Socialstyrelsen
läkemedelsassisterad
behandling.
Insatsen
kanlivrädvara livrädlivrädläkemedelsassisterad
behandling.
Insatsen
kan vara
läkemedelsassisterad
behandling.
Insatsen
kan
vara
Under
vistelse
sköter
våra
behandlingen i
dande
och
ställer
speciella
krav
påläkare
hemkommunen.
dandedande.
och ställer
speciella
krav
på
hemkommunen.
samråd med LARO-mottagningen på hemorten.
Markus
Boman,
ägare/Styrelseordförande,
Markus
Boman,
ägare/Styrelseordförande,
psykiatriker.
Har genomfört
allmäntjänstgöring
på Lyckpsykiatriker.
Har genomfört
allmäntjänstgöring
på Lycksele lasarett.
Har erfarenhet
från ett
flertal
vårdcentraler
sele lasarett.
Har erfarenhet
från
ett flertal
vårdcentraler
runt om
runti Norrland.
om i Norrland.
Utslussning
Utslussning
Utslussningen
anpassas
i samverkan
med socialtjänst
med med
Utslussningen
anpassas
i samverkan
med socialtjänst
hänsynhänsyn
till klientens
nätverk.
Utslussningsboende
finns att
till klientens
nätverk.
Utslussningsboende
finns att
illgå. tillgå.
Tobias
Linder,
ägare/Styrelseledamot,
är specialistläTobias
Linder,
ägare/Styrelseledamot,
är specialistläkare ikare
psykiatri
och medicinskt
ledningsansvarig
för våra
i psykiatri
och medicinskt
ledningsansvarig
för våra
behandlingshem.
Har bland
annat annat
arbetat
vid vid
behandlingshem.
Har bland
arbetat
beroendeenheten
vid Norrlands
universitetssjukhus
och och
beroendeenheten
vid Norrlands
universitetssjukhus
Sunderby
sjukhus.
Har beroendepsykiatri
och och
Sunderby
sjukhus.
Har beroendepsykiatri
transkulturell
psykiatri
som specialintressen.
transkulturell
psykiatri
som specialintressen.
Har niHar
behov
ni behov
av placering
av placering
eller eller
vill havill
mer
ha mer
information
information
om oss
omoch
ossvår
ochbehandling,
vår behandling,
gå in gå in
på www.libocare.se
på www.libocare.se
eller eller
kontakta
kontakta
PaulaPaula
på på
070-381
070-381
80 46.80 46.
Närheten
Närheten
till naturen
till naturen
är en är
viktig
en viktig
ingrediens!
ingrediens!