Tryckreglerande proportionalventil VPPL

Comments

Transcription

Tryckreglerande proportionalventil VPPL
Tryckreglerande proportionalventil VPPL
2
Funktion
Information
Flänsversionen och flänsversionen med extern pilotluftförsörjning av den
tryckreglerande proportionalventilen VPPL kan endast användas tillsammans
med den tryckreglerande ventilen PREL. Läs även bruksanvisningen till den
tryckreglerande ventilen PREL om detta.
Festo AG & Co. KG
Postfach
D-73726 Esslingen
+49 711 347-0
www.festo.com
(sv) Bruksanvisning
8022032
1206NH
Utgångstrycket hos den tryckreglerande ventilen PREL ligger an vid den
tryckreglerande proportionalventilen VPPL:s arbetsanslutning. Utgångstrycket
mäts med en integrerad tryckgivare och jämförs sedan med ett börvärde. Vid
avvikelser aktiverar VPPL regulatorn i den tryckreglerande ventilen PREL tills
utgångstrycket når börvärdet.
Den tryckreglerande proportionalventilen VPPL finns i tre versioner:
– Flänsversion (VPPL-3Q)
– Flänsversion med extern pilotluftförsörjning (VPPL-3Q-Z)
– Muffversion (VPPL-3L)
3
Användning
Den tryckreglerande proportionalventilen VPPL är endast avsedd för reglering av
tryck i proportion till ett angivet börvärde. Endast tryckluft får användas som
driftmedium enligt följande specifikation: Tekniska data.
Original: de
Information
Tryckreglerande proportionalventil VPPL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Svenska
1
Enheten är avsedd för industriell användning. I bostadsområden kan åtgärder för
radioavstörning vara nödvändiga.
Uppbyggnad
1.1 Översikt
VPPL-3Q / VPPL-3Q-Z
1
2
3
VPPL-3L
2
4 5
3
4 5
• Använd endast produkten i originalskick utan egna modifieringar. Endast de
monterings- och idrifttagningsarbeten som anges i denna bruksanvisning är
tillåtna.
• Observera tillåtna gränsvärden och specifikationer ( Tekniska data).
• Använd endast produkten om den är i tekniskt felfritt skick.
• Som driftmedium får endast förfiltrerad tryckluft enligt specifikationen
användas ( Tekniska data).
• Drift med vätskor eller gaser är inte tillåten.
• Den tryckreglerande proportionalventilen får endast användas i den markerade
flödesriktningen.
• Följ alla gällande nationella och internationella föreskrifter.
4
7
1
2
3
4
5
6
7
1)
2)
3)
Typkod
Beskrivning
Typ
VPPL
Tryckreglerande proportionalventil
Nominell storlek
3
2,5 mm
Ventil
Q
Fläns
L
Muff
Ventilfunktion
3
3/3-vägs ventil, öppen i normalläge1)
Pneumatisk anslutning
–
Fläns
Z
Gänganslutning ¼" och fläns med extern
pilotluftförsörjning
G14
Gänganslutning ¼"
0L
0 bar undre tryckvärde
2L
2 bar undre tryckvärde
20H
20 bar övre tryckvärde
40H
40 bar övre tryckvärde
V1
Spänningsvariant, 0 … 10 V DC
A4
Strömvariant, 4 … 20 mA
V
0 … 10 V
A
4 … 20 mA
Noggrannhet
S1
1%
Ventilvariant
1 … 20
Numeriskt värde
7 6
6
Fläns (täckt)1)
Servicegränssnitt (kontakt M12)2)
Indikerings- och manöverelement
Anslutning utgång ärvärde
(kontaktdon M12)
Produktvarianter
Produktegenskaper
Anslutning ingång
börvärde/spänningsförsörjning
(kontaktdon M12)
Gänga M5 för jordningsskruv
(funktionsjord - FE)
Muff (gänganslutning G¼)3)
Endast vid VPPL-3Q / VPPL-3Q-Z
Gränssnitt för diagnos, får endast användas av Festos servicepersonal.
Endast vid VPPL-3Q-Z / VPPL-3L
Reglerområde
Förinställt börvärde
Fig. 1
Ärvärde (utgång)
1.2 Indikerings- och manöverelement
1
2
3
4
5
6
Statuslysdiod (röd/grön) –
statusindikering
Lysdiod Stiff (blå) –
snabb reglering
Lysdiod Normal (blå) –
normal reglering
Lysdiod Smooth (blå) –
exakt reglering
DOWN-knapp
EDIT-knapp
1
1)
2
3
4
5
6
Fig. 2
Ventil öppen från 2 till 3, stängd från 1 till 2
Fig. 3
Information
Varianterna av VPPL är anpassade till VPPL:s användningsområden Fig. 4.
Observera dessa användningsområden för att säkerställa ventilens funktion.
Ventilvariant VPPL Användning
Anmärkning
1
för användning med PREL-186-...-1 Standardparametersats
2
för användning med PREL-90-...-2
3
för användning med PREL-90-...-3
4
för användning med PREL-90-...-4
5
för användning med PREL-90-...-5
6
för muffversion
Standardparametersats,
reglerområde upp till 20 bar
7
för muffversion
8
för användning med PREL-90-...-8
Standardparametersats,
reglerområde upp till 40 bar
Standardparametersats
9 … 20
–
Ej tilldelade
Stift
Kabelfärg1) Konfiguration
1
–
används inte
2
Vit (WH)
Analog Out+(ärvärde)
3
–
används inte
4
Svart (BK)
Analog Out– (ärvärde)
5
Grå (GY)
FE
1)
Hankontakt M12
Vid användning av färdigmonterad kabel från Festo
Fig. 6
Fig. 4
5
2. Skruva fast signalkabeln på anslutningen 4.
– Åtdragningsmoment max. 0,5 Nm.
– Stiftkonfiguration kontaktdon M12:
Montering
Information
• Monteringen får endast utföras av kvalificerad personal och i enlighet med
bruksanvisningen.
Information
• Om en skärmad kabel används ska skärmen jordas vid kabeländen längst bort
från VPPL.
3. Skruva fast anslutningskabeln på anslutningen 5.
– Åtdragningsmoment max. 0,5 Nm.
– Stiftkonfiguration kontaktdon M12:
Stift
Kabelfärg1) Konfiguration
1
Brun (BN)
24 V DC
2
Vit (WH)
Analog In+ (börvärde)
3
Blå (BU)
0V
4
Svart (BK)
Analog In– (börvärde)
5
Grå (GY)
FE
1)
Hankontakt M12
Vid användning av färdigmonterad kabel från Festo
Fig. 7
7
Idrifttagning
Information
Flänsversionen och flänsversionen med extern pilotluftförsörjning av den
tryckreglerande proportionalventilen VPPL kan endast tas i drift tillsammans
med den tryckreglerande ventilen PREL. Läs bruksanvisningen till den
tryckreglerande ventilen PREL om detta.
• Idrifttagningen får endast utföras av kvalificerad och behörig personal.
Fig. 5
1. Kontrollera att följande förutsättningar råder före monteringen:
– Ledningssystemet är trycklöst och leder inget medium.
– Matarledningarna är rena och fria från partiklar som kan orsaka slitage.
– Spärrventiler för avluftning av systemet har monterats
i tryckluftsmatarledningen.
2. Flänsa VPPL på den tryckreglerande ventilen PREL ( Fig. 5).
– Lämna tillräckligt avstånd för montering av kabelanslutningen och
slanganslutningarna.
– Åtdragningsmoment för de 4 fästskruvarna: 3,8 Nm.
6
Elektrisk anslutning
Varning
• Den elektriska anslutningen får endast utföras av kvalificerad personal.
• Använd endast strömkällor som garanterar en säker isolering av
matningsspänningen enligt IEC/DIN EN 60204-1.
• Observera de allmänna kraven på PELV-strömkretsar enligt
IEC/DIN EN60204-1.
1. Kontrollera anslutningskablarna före elektrisk anslutning:
– Signalledningarna får inte vara längre än 30 m.
– Förmonterade kablar från Festo ska användas.
– Kablarna ska dras utan att klämmas, böjas eller töjas.
1. Kontrollera att följande förutsättningar råder före idrifttagning:
för VPPL-3L (muff )
– VPPL är komplett ansluten och driftklar.
– Eventuella nödvändiga säkerhetsanordningar har installerats och är aktiva.
för VPPL-3Q (fläns)
– VPPL har flänsats på ventilen PREL.
– Ventilen PREL är komplett ansluten och driftklar.
– Eventuella nödvändiga säkerhetsanordningar har installerats och är aktiva.
2. Slå till matningsspänningen.
3. Slå till spänningen för börvärdessignalen.
4. Ta VPPL och PREL i drift tillsammans ( Bruksanvisning till PREL).
5. Välj parametersatsen för regulatorn.
– Håll EDIT-knappen intryckt i 3 sekunder.
Lysdioden för den aktuella regulatorinställningen blinkar blått
(fabriksinställning: normal).
– Välj önskad parametersats med DOWN-knappen Fig. 2.
Lysdioden för önskad parametersats blinkar blått.
– Tryck på EDIT-knappen igen.
Ditt val sparas, lysdioden lyser blått.
8
Drift
• Beakta driftvillkoren.
• Överskrid aldrig de tillåtna gränsvärdena.
• Håll högfrekventa elektromagnetiska strålningskällor (t.ex. radioutrustning,
mobiltelefoner och andra störsändare) på avstånd från apparaten. På så sätt
undviker du att börvärdessignalen utsätts för störningar.
• Observera driftsindikatorerna.
LED Status
Indikering
Beskrivning
Grön
Fast ljus
Reglerelektronik ok
Röd
Blinkande ljus
Fel: under-/överspänning!
I detta tillstånd fungerar inte ventilen. Åtgärda felet genom
att skapa en korrekt spänningsförsörjning.
Fast ljus
Fel, ventilfel.
Släckt
Fel, ventilen är inte driftklar
Information
Anslutningen 2 (försluten med lock) är endast avsedd för diagnos. Om denna
typ av anslutning ändå används för ventildrift startar ventilen inte. Kortslutningar
som leder till skador är uteslutna.
• Anslut aldrig spänningsförsörjningen.
• Täck alltid anslutningen med locket.
Släckt
Fig. 8
12
Information
• Säkerhetskonfigurering: vid kabelbrott sänks utgångstrycket till 0 bar.
• VPPL tolkar börvärdessignaler på mindre än 1 % Full scale som 0 V. I detta fall
ställs arbetstrycket in på omgivningstrycket.
9
Underhåll och skötsel
Vidta följande åtgärder före alla typer av underhåll:
1. Gör ventilen och intilliggande pneumatiska apparater trycklösa.
2. Slå från den analoga börvärdessignalen.
3. Låt apparaten svalna.
4. Slå från matningsspänningen.
Rengöring:
• Rengör den tryckreglerande ventilen regelbundet utvändigt med en mjuk trasa.
Godkända rengöringsmedel är vatten eller tvållösning (max. 50 °C).
Demontering
Varning
Information
Flänsversionen och flänsversionen med extern pilotluftförsörjning av den
tryckreglerande proportionalventilen VPPL kan endast tas ur drift tillsammans
med den tryckreglerande ventilen PREL. Läs bruksanvisningen till den
tryckreglerande ventilen PREL om detta.
1. Gör det pneumatiska systemet trycklöst.
2. Slå från den analoga börvärdessignalen.
3. Låt apparaten svalna.
4. Slå från matningsspänningen.
5. Lossa de elektriska anslutningarna till VPPL.
6. Ta VPPL och PREL ur drift tillsammans ( Bruksanvisning till PREL).
7. Lossa VPPL:s mekaniska infästning.
Ventilen avluftar till
0 bar.
Statuslysdioden lyser
rött
Slutsteget stängs av,
felbiten ställs in och
ventilen luftas av till
0 bar.
Statuslysdioden blinkar
rött
Slutsteget stängs av,
felbiten ställs in och
ventilen luftas av till
0 bar.
Fig. 9
NEBU-M12G5-K-2.5-LE5
5m
NEBU-M12G5-K-5-LE5
10 m
NEBU-M12G5-K-10-LE5
VPPL-...-0L40H
NEBU-M12W5-K-2.5-LE5
NEBU-M12W5-K-5-LE5
Fler anslutningskablar kan konfigureras med hjälp av vår katalog.
www.festo.com/catalogue/nebu
13 Tekniska data
Typ
VPPL-...-0L20H
Tryckreglerande proportionalventil
Monteringsläge
Valfritt, företrädesvis med indikeringselement uppåt
(magneten får inte vara uppochnedvänd)
Monteringssätt
Fläns och gänga
Driftmedium
Max. tillåtet ingångstryck
[bar]
Filtrerad, ej dimsmord tryckluft,
Filterporstorlek min. 40 μm
40
50
Reglerområde
[bar]
0,2 … 20
0,4 … 40
Reglernoggrannhet 2 %
[bar]
0,4
0,8
Max. totalt läckage i nytt skick
[l/h]
< 20
Nominell storlek
– Påluftning
– Avluftning
[mm]
[mm]
2,5
2,5
Mediumtemperatur
[°C]
+5 … +50
Omgivningstemperatur
[°C]
+5 … +50
Möjlig orsak
Åtgärd
Statuslysdioden
Fig. 2
lyser inte
Matningsspänning
saknas
• Kontrollera
matningsspänningen.
–
Enheten är defekt
• Byt ut enheten
–
Brott på
matningskabeln
Fel tryckgivarsignal
• Byt kabeln
Hårdvarufel elektronik
• Byt ut enheten
Kabelbrott på VPPL
med börvärdessignal
ström
• Byt kabeln
Underspänning
spänningsförsörjning
(< 17 V)
• Öka
spänningsförsörjningen
till > 20 V.
Matningstryck saknas
1. Börvärdet måste ställas in på noll en gång
2. Skapa matningstryck
Statuslysdioden
Fig. 2
lyser med fast
rött ljus
Statuslysdioden
Fig. 2
blinkar rött
• Byt ut enheten
IP65 enligt EN 60529
Matningsspänning DC2)
[V]
21,6 … 27,6
Max. effektförbrukning
[W]
24
Signal börvärde DC
(analog ingång)
spänning
[V]
0 … 10
ström
[mA]
4 … 20
Ingångsmotstånd
börvärde
-V1
[kΩ]
≥100
-A4
[Ω]
≤100
Signal ärvärde DC
(analog utgång)
spänning
[V]
0 … 10
ström
[mA]
4 … 20
Lastmotstånd
(analog utgång)
-V1
[kΩ]
≥1
-A4
[Ω]
≤600
Elektrisk anslutning
– Matningsspänning/analog ingång3)
M12, 5-polig, kontaktdon
– Analog utgång
M12, 5-polig, kontaktdon
– Gränssnitt diagnos4)
M12, 5-polig, honkontakt
Material
– Hus
Aluminium-smideslegering
– Inre delar
rostfritt stål, mässing, aluminium
– Kåpa
PAXMD6-GF50gr-P; PA6-GB20, GF10/gr-P
– Tätningar
NBR
– Smörjning
Vikt
Indikering
VPPL-...-0L40H
Utförande
Kapslingsklass1)
Tryckluft kan orsaka personskador.
Produkter som använder tryckluft kan orsaka personskador och materiella
skador.
• Demontering får endast utföras av kvalificerad fackpersonal.
• Gör ventil, underhållsenheter och rörledningar trycklösa.
VPPL reagerar inte.
2,5 m
Fig. 10
Tryckluft kan orsaka personskador.
Produkter som använder tryckluft kan orsaka personskador och materiella
skador.
• Underhåll får endast utföras av kvalificerad personal.
• Före alla underhållsarbeten ska ventilen, underhållsenheter och rörledningar
göras trycklösa.
11 Felavhjälpning
Fel
VPPL-...-0L20H
Anslutningskabel M12x1,
5-polig, rak kontakt
Anslutningskabel M12x1, 5-polig, 2,5 m
vinkelkontakt
5m
Varning
10
Tillbehör
Beteckning
CE-märkning5)
Ej LABS-fri
[kg]
1,1
enligt EU:s direktiv om elektromagnetisk
kompatibilitet 2004/108/EG
enligt EU:s lågspänningsdirektiv 2006/95/EG
1)
2)
3)
4)
5)
I monterat tillstånd med åtdragna fästskruvar
Likström, restvågighet max. 10 %
Max. längd signalkabel 30 m
Får endast användas av Festos servicepersonal.
Försäkran om överensstämmelse www.festo.com
Fig. 11

Similar documents