Frøydis Hertzberg. Litt.liste.

Comments

Transcription

Frøydis Hertzberg. Litt.liste.
Muntlighet i norskfaget – hvor er vi nå?
Frøydis Hertzberg, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS), UiO
[email protected]
Referanser, begrenset nedover til år 2000
Aarsæther, F. (2004): To språk i en tekst. Kodeveksling i samtaler mellom pakistansk-norske
tiåringer. Dr.avh., UiO.
Aasen, P., Møller, J., Rye, E., Ottesen, E., Prøitz, T. og Hertzberg, F. (2012): Kunnskapsløftet
som styringsreform – et løft eller et løfte? Sluttrapport.
http://www.nifu.no/publications/932246/
Andersson-Bakken, E. (2014): Læreres bruk av spørsmål og responser i
helklasseundervisning på ungdomstrinnet. Dr.avh., UiO.
Aukrust, V. G. (2001): Klasseromssamtaler, deltakerstrukturer og læring. I Dysthe, O. (red.):
Dialog, samspel og læring. Oslo: Abstrakt forlag, s. 173-194.
Aukrust, V.G. (2003a): Samtaledeltakelse i norske klasserom – en studie av deltakerstrukturer
og samtalebevegelser. I Klette, K. (red.): Klasserommets praksisformer etter Reform
97. Oslo: UiO/NFR, s. 77-110.
Aukrust, V.G. (2003b): Å få ordet – å ta ordet: jenters og gutters samtaledeltakelse i
klasserommet. I Klette, K. (red.): Klasserommets praksisformer etter Reform 97. Oslo:
UiO/NFR, s. 111-134.
Bakke, J. O. og Skovholt, K. (2015): «Å forestille seg betyr å bruke fantasien til å tenke på
noe som ikke fins» – Introduksjon av skriveoppgaver på 7. trinn. I Otnes, H. (red.): Å
invitere elever til skriving. Ulike perspektiver på skriveoppgaver. Bergen:
Fagbokforlaget, s. 139-158.
Bakken, J. (2015): Retorikk i skolen. Oslo: Universitetsforlaget.
Christensen, H. og Stokke, R. S. (red.) (2015): Samtalens didaktiske muligheter. Oslo:
Gyldendal Akademisk. (Med bidrag av Beate Børresen, Eva Maagerø, Alf Gunnar
Eritsland, Inger Vederhus, Kirsten Palm & Ruth Seierstad Stokke, Inger Ulleberg &
Ida Heiberg Solem, Mona Evelyn Flognfeldt, Monica Johannesen & Leikny Øgrim,
Geir Haugsbakk, Hanne Fossum, Hanne Christensen. )
Dewilde, J. (2013): Ambulating teachers. A case study of bilingual teachers and teacher
collaboration. Dr.avh., UiO.
Diskuterte bevæpning av politiet. NRK Hedmark-Oppland 23.04.15.
http://www.nrk.no/ho/diskutererte-bevaepning-av-politiet 23.
Eng, M. R. (2015): «Kan du svare på det?» Lærers tilrettelegging for elevdeltagelse i
litterære samtaler. Masteroppgave i norskdidaktikk, ILS/UiO.
Eritsland, A. G. (2015): Skrivesamtalen. I Christensen, H. og Stokke, R. S. (red.): Samtalens
didaktiske muligheter. Oslo: Gyldendal Akademisk, s. 51-65.
Fjørtoft, H. (2015) Norskdidaktikk, Kap. 5, Muntlig kompetanse. Bergen: Fagbokforlaget.
Flyum, K. H.: Instant taleturnering – en didaktisk oppskrift. Notat som kan fås ved
henvendelse til Frøydis Hertzberg.
Gamlem, S. (2014): Tilbakemelding som støtte for læring på ungdomssteget. Dr.avh., UiS.
Hertzberg. F. (1999): Vurdering av muntlig – det går an. I Roe, A. og Hertzberg, F. (red.):
Muntlig norsk, Oslo: Tano Aschehoug, s. 189-198.
Hertzberg, F. (2003): Arbeid med muntlige ferdigheter. I Klette, K. (red.): Klasserommets
praksisformer etter Reform 97. Oslo: UiO/NFR, s.137-172.
Hertzberg, F. (2012): Grunnleggende ferdigheter – hva vet vi om skolenes praksis? Melby, G.
og Matre, S. (red.) Å skrive seg inn i læreryrket. Trondheim: Akademika forlag, s. 3348.
Kverndokken, K. (2016): 101 måter å fremme muntlige ferdigheter på. Bergen:
Fagbokforlaget. (Bidrag av Liv Marit Aksnes, Jonas Bakken, Hildegunn Otnes, Beate
Børresen, Sigrun Svenkerud & Lars Opdal, Henning Fjørtoft samt Kåre Kverndokken
selv.)
Lognvik, E. (2014): Publikum på alle kantar. Ei stemmehandbok. Bergen: Fagbokforlaget.
Lyng, S. T. (2004): Være eller lære? Om elevroller, identitet og læring i ungdomsskolen. Oslo:
Universitetsforlaget.
Løvland, A. (2007): På mange måtar. Samansette tekstar i skolen. Bergen: Fagbokforlaget.
Matre, S. & Fottland, H. (2004): Eitt klasserom – to blikk. I Pettersson, T. og Postho, lm, M.B
(red.): Klasseledelse, 2. utgave. Oslo: Universitetsforlaget.
Matre, S. & Fottland, H. (2011): Text, talk and thinking together: using action research to
improve third grade children's talking, reading and identity construction. Nordic
Studies in Education 31(4), s. 258-274
Matre, S. (2000): Samtalar mellom barn. Om utforsking, formidling og leik i dialogar. Oslo:
Det Norske Samlaget.
Matre, S. (2009): Klassesamtale. I Smidt, J. (red.) Norskdidaktikk – ei grunnbok. Oslo:
Universitetsforlaget, s. 211-220.
Myklebust, R. (u.a.): Muntlighet i det flerspråklige klasserommet (foreløpig tittel). Dr.avh.
under arbeid, HiVolda /UiO.
Nationella prov, rettledninger: http://www.natprov.nordiska.uu.se/omproven/.
Otnes, H. (2007): Følge med og følge opp. Verbalspråklig lyttemarkering i synkrone
nettsamtaler. Dr.avh., NTNU.
Palm, K. og Stokke, R. S. (2015): Utforskende samtaler i flerspråklige klasserom. I
Christensen, H. og Stokke, R. S. (red.): Samtalens didaktiske muligheter. Oslo:
Gyldendal Akademisk, s. 83-103.
Penne, S. (2006): Profesjonsfaget norsk i en endringstid. Dr.avh., UiO.
Penne, S. og Hertzberg, F. (2015): Muntlige tekster i klasserommet, 2. utgave. Oslo:
Universitetsforlaget.
Roe, A. og Hertzberg, F. (red.): Muntlig norsk, Oslo: Tano Aschehoug.
Rødnes, K. A. (2011): Elevers meningsskaping av norskfaglige tekster i videregående skole.
Dr.avh., UiO.
Sjo, T. K. (2015): Din tur! Metodebok for aktiv norskopplæring. Bergen: Fagbokforlaget.
Solstad, T. (2015): Snakk om bildebøker! En studie av barnehagebarns resepsjon. Dr.avh.,
UiA.
Svenkerud, S., (2013): Opplæring i muntlige ferdigheter på 9. trinn. Dr.avh.,UiO.
Svennevig, J., Tønnesson, J. L., Svenkerud, S. og Klette, K. (2012): Retoriske ressurser i
elevers muntlige framføringer. I Rhetorica Scandinavica 60, s. 68-89.

Similar documents