OJGRO In 98.2012 (18.4.2016)

Comments

Transcription

OJGRO In 98.2012 (18.4.2016)
2147 In 98/2012
pristopi: VL 70597/2013
In 43/2014
In 116/2015
I 5/2016
ODREDBA O PRODAJI
Okrajno sodišče v Grosupljem je po okrajni sodnici Mojci Lo Duca v izvršilni zadevi upnika: 1. SKB
BANKA d.d., Ajdovščina 4, Ljubljana - dostava, 2. BANKA KOPER, Pristaniška ulica 14, Koper, 3.
VOLKSBANK KARNTEN SUD e. Gen, Hauptplatz 6, ki ga zastopa odv. družba Pirnat Kovačič Škofič o.p.,
d.o.o., 4. PORSCHE KREDIT IN LEASING SLO d.o.o., ki ga zastopa odv. družba Tratnik Sočan in Bogataj
o.p., d.o.o., 5. Viktor Ocvirk Stanislav, Tbilisijska 94, Ljubljana, Matilda Jožefa Anžič, Gašperšičeva ulica 1,
Ljubljana, Marijana Vida Gruden, Drabošnjaova ulica 5, Ljubljana, Jože Ocvirk, Povšetova 38, Ljubljana in
Marjeta Pintar, 47/A Breadalbane ST, Toronto, Kanda, ki jih vse zastopa Odvetniška družba Pečanac in
Rakun iz Ljubljane, proti dolžniku: 1. DUŠAN DEVIĆ, ki ga v zadevi In 98/2012, I 5/2016 ter VL
70597/2013 zastopa odv. Alojzija Slava Alič, v zadevi In 43/2014 pa zakoniti zastopnik Alojzij Bandelj, 2.
EVROGRADJA d.o.o. (dolžnik v VL 70597/2013), 3. EMONGRAD d.o.o. (dolžnik v zadevi In 43/2014), 4.
Vidojka Višnjič (dolžnica v zadevi In 43/2014), ki jo zastopa odvetnica Alojzija Slava Alič, zaradi izterjave
5.415,59 EUR, 29.949,26 EUR , 73.288,40 EUR, 22.113,35 EUR ter 38.000,00 EUR po 181., 184. in 188.
čl. Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ)
ODREJA:
Na predlog upnika bo dne
18 . 4. 2016 ob 10:00 v sobi št. 8
tukajšnjega sodišča
prodaja
na tretji javni dražbi
Predmet prodaje sta nepremičnini parc. št. 1786-483/3-0 ter 1786-483/7-0, obe last dolžnika do 1/1.
1. Tržna vrednost nepremičnin parc. št. 1786-483/3-0 ter 1786-483/7-0, last dolžnika do 1/1, po sklepu o
tržni vrednosti nepremičnine z dne 6. 10. 2015 znaša 164.000,00 EUR.
2. Prodajna cena nepremičnin parc. št. 1786-483/3-0 ter 1786-483/7-0, last dolžnika do 1/1, na tretji javni
dražbi predstavlja 50 % ugotovljene tržne vrednosti, to je 82.000,00 EUR.
3. Na predlog, ki mora biti vložen najpozneje 8 dni pred prodajnim narokom, sodišče na prodajnem naroku
z odredbo ponovno ugotovi vrednost nepremičnine, če stranka s predložitvijo mnenja sodnega cenilca o tržni
vrednosti nepremičnine verjetno izkaže, da se je vrednost nepremičnine od prejšnje ugotovitve vrednosti, do
dneva prodaje, precej spremenila (4. odst. 178. čl. ZIZ).
4. Javne dražbe se smejo udeležiti pravne ali fizične osebe, ki najpozneje 3 delovne dni pred dražbo položijo
varščino:
- koda namena plačila: ADVA
- namen plačila: In 98/2012
- BIC banke prejemnika: BSLJSI2X
- sklic na št.: SI00 200170009812
- na račun št. SI56 0110 0696 0421 855,
- ime in naslov prejemnika: Okrajno sodišče v Grosupljem, Adamičeva cesta 6, 1290 Grosuplje
in sodišču o tem pred začetkom dražbe predložijo dokaz. Varščina znaša desetino vrednosti nepremičnine, to
je 16.400,00 EUR. Varščine so oproščeni upnik, na čigar predlog je sodišče dovolilo izvršbo in zastavni
upnik oz. upnik zemljiškega dolga, če njihove terjatve dosegajo varščino in če se da glede na njihov vrstni
red in ugotovljeno vrednost nepremičnine, varščino poravnati iz kupnine (3. odst. 185. čl. ZIZ). Po
prodajnem naroku mora fizična oseba predložiti veljaven osebni dokument, pravna oseba pa mora predložiti
izpisek iz sodnega registra, ki ni starejši od 15 dni. Ponudniki, katerih ponudba ni bila sprejeta, dobijo
varščino nakazano nazaj na svoj transakcijski račun v 15-ih dneh po koncu javne dražbe.
5. Kupec mora v položiti kupnino v roku 30 dni od dneva dražbe na račun Okrožnega sodišča v Ljubljani
št.: SI56 0110 0696 0421 855 sklic na št.: SI00 200170009812 koda namena plačila: ADVA. Če kupec v
danem roku ne položi kupnine, se mu položena varščina ne vrne, ampak se razdeli v skladu s 197. in 198.
členom tega zakona. Sodišče na predlog upnika in glede na okoliščine prodaje pozove na plačilo kupnine
drugega oz. naslednje najboljše kupce, ki v to privolijo in dajo izjavo iz 4. odst. 189. čl. ZIZ ter jim določi
rok za položitev kupnine, ali pa prodajo s sklepom razveljavi in določi novo prodajo.
6. Kdor ima zakonito ali vknjiženo pogodbeno predkupno oz. odkupno pravico na nepremičnini, ki je
predmet izvršbe, ima prednost pred najugodnejšim ponudnikom, če takoj po končani dražbi izjavi, da kupuje
nepremičnino pod enakimi pogoji.
7. Površinska izmera nepremičnin iz cenilnega zapisnika ni obvezujoča. Stvarne služnosti na nepremičnini z
njeno prodajo ne ugasnejo, prav tako pa s prodajo nepremičnine tudi ne ugasnejo osebne služnosti, stvarna
bremena in stavbne pravice, ki so bile vpisane pred pravicami zastavnih upnikov oz. upnika, na čigar predlog
je sodišče dovolilo izvršbo, ter upniki zemljiškega dolga. Nepremičnine niso obremenjene s služnostjo,
stavbno pravico ali stvarnim bremenom.
8. Po izdaji sklepa o domiku in po položitvi kupnine izda sodišče sklep, da bodo nepremičnine izročene
kupcu, po pravnomočnosti tega sklepa pa v zemljiško knjigo v njegovo korist vpisana lastninska pravica.
Nepremičnine izroči sodišče kupcu po pravnomočnosti sklepa o izročitvi. Razveljavitev ali sprememba
sklepa o izvršbi po pravnomočnosti sklepa o izročitvi nepremičnine kupcu nima vpliva na njegovo pridobitev
lastninske pravice.
9. Dražbene pogoje in listine, ki zadevajo nepremičnine, ki so predmet dražbe, smejo tisti, ki nameravajo
nastopiti kot kupci, pregledati pri sodišču med uradnimi urami.
10. Upnik lahko odredbo o prodaji objavi objavi v sredstvih javnega obveščanja, stroški objave le-te
bremenijo upnika.
11. Dolžnik je dolžan dopustiti ogled nepremičnine zainteresiranim kupcem, ki jim sodišče na njihovo
zahtevo in stroške s sklepom dovoli, da si jo ogledajo.
PRAVNI POUK:
Zoper odredbo ni pritožbe.
Grosuplje, dne 15.03.2016
sodnik: Mojca Lo Duca