ODREDBA O PRODAJI NEPREMIČNIN NA PRVI JAVNI DRAŽBI

Comments

Transcription

ODREDBA O PRODAJI NEPREMIČNIN NA PRVI JAVNI DRAŽBI
Izvršilni oddelek
In 99/2008
ODREDBA
O PRODAJI NEPREMIČNIN NA PRVI JAVNI DRAŽBI
Okrajno sodišče v Novi Gorici je po okrajni sodnici Jadranki Arčon Jurman v zadevi
izvršbe po uradni dolžnosti na predlog OKROŽNEGA SODIŠČA V NOVI GORICI,
Kidričeva 14, Nova Gorica, zoper dediča po pok. dolžniku ŽIVKU MAREGA, Merljaki 28,
Renče: 1. MAJDA MAREGA, Merljaki 28, Renče in 2. JIMI MAREGA, Merljaki 28,
Renče ter zoper EDVARDA BAŠA, Martinuči 24, Renče, zaradi izterjave 1.679,81 EUR (In
99/2008),
v pristopni izvršilni zadevi, upnika: GATIS-CO D.O.O., Žnidarčičeva ulica 15, Šempeter, ki
ga zastopa Metod Ceket, odvetnik v Ajdovščini zoper dediča po pok. dolžniku ŽIVKU
MAREGA, Merljaki 28, Renče: 1. MAJDA MAREGA, Merljaki 28, Renče in 2. JIMI
MAREGA, Merljaki 28, Renče, zaradi izterjave 1.513,11 EUR s pripadki (VL 36971/2008),
v pristopni izvršilni zadevi upnice: NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR D.D., Ulica
Vita Kraigherja 4, Maribor, zoper dediča po pok. dolžniku ŽIVKU MAREGA, Merljaki 28,
Renče: 1. MAJDA MAREGA, Merljaki 28, Renče in 2. JIMI MAREGA, Merljaki 28,
Renče, zaradi izterjave 84.324,55 EUR s pripadki (In 80/2009),
v pristopni izvršilni zadevi upnice: NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR D.D., Ulica
Vita Kraigherja 4, Maribor, zoper dediča po pok. dolžniku ŽIVKU MAREGA, Merljaki 28,
Renče: 1. MAJDA MAREGA, Merljaki 28, Renče in 2. JIMI MAREGA, Merljaki 28,
Renče, zaradi izterjave 104.807,34 EUR s pripadki (In 85/2009),
v pristopni izvršilni zadevi upnika: KOMUNALA KOMUNALNO PODJETJE NOVA
GORICA D.D., Cesta 25. junija 1, Nova Gorica, ki ga zastopa Dragica Vuga, odvetnica v
Novi Gorici, zoper dediča po pok. dolžniku ŽIVKU MAREGA, Merljaki 28, Renče: 1.
MAJDA MAREGA, Merljaki 28, Renče in 2. JIMI MAREGA, Merljaki 28, Renče, zaradi
izterjave 396,65 EUR s pripadki (VL 42529/2010),
v pristopni zadevi izvršbe po uradni dolžnosti na predlog OKROŽNEGA SODIŠČA V
NOVI GORICI, Kidričeva 14, Nova Gorica, zoper dolžnika: MAJDA MAREGA,
Merljaki 28, Renče, zaradi izterjave 1.012,14 EUR (In 155/2013),
v pristopni izvršilni zadevi upnika: KOMUNALA KOMUNALNO PODJETJE NOVA
GORICA D.D., Cesta 25. junija 1, Nova Gorica, ki ga zastopa Dragica Vuga, odvetnica v
Novi Gorici, zoper dolžnika: 1. MAJDA MAREGA, Merljaki 28, Renče in 2. JIMI
MAREGA, Merljaki 28, Renče, zaradi izterjave 187,44 EUR s pripadki (VL 99039/2013),
v pristopni izvršilni zadevi upnika: ZAVAROVALNICA TRIGLAV D.D., Miklošičeva
cesta 19, Ljubljana, zoper dediča po pok. dolžniku ŽIVKU MAREGA, Merljaki 28, Renče: 1.
MAJDA MAREGA, Merljaki 28, Renče in 2. JIMI MAREGA, Merljaki 28, Renče, zaradi
izterjave 226,15 EUR s pripadki (VL 181445/2009),
pristopni zadevi izvršbe po uradni dolžnosti na predlog OKROŽNEGA SODIŠČA V
NOVI GORICI, Kidričeva 14, Nova Gorica, zoper dolžnika: JIMI MAREGA, Merljaki
28, Renče, zaradi izterjave 135,00 EUR (In 12/2013),
v pristopni izvršilni zadevi upnika: ZAVAROVALNICA TRIGLAV D.D., Miklošičeva
cesta 19, Ljubljana, zoper dolžnika: JIMI MAREGA, Merljaki 28, Renče, zaradi izterjave
628,65 EUR s pripadki (In 169/2013),
v pristopni izvršilni zadevi upnika: ZAVAROVALNICA TRIGLAV D.D., Miklošičeva
cesta 19, Ljubljana, zoper dolžnika: 1. MAJDA MAREGA, Merljaki 28, Renče in 2. JIMI
MAREGA, Merljaki 28, Renče, zaradi izterjave 510,84 EUR s pripadki (VL 159923/2009),
v pristopni izvršilni zadevi upnika: KOMUNALA KOMUNALNO PODJETJE NOVA
GORICA D.D., Cesta 25. junija 1, Nova Gorica, ki ga zastopa Dragica Vuga, odvetnica v
Novi Gorici, zoper dolžnika: 1. MAJDA MAREGA, Merljaki 28, Renče, zaradi izterjave
177,09 EUR s pripadki (VL 8527/2014),
14. marca 2016
ODREDILO:
Na javni dražbi se bo prodajalo nepremičnine z ID znakom 2322-2591/0-0, 23222597/0-0 in 2322-1764/7-0, last dolžnice Majde Marega in dolžnika Jimija Marega
vsakega do solastninskega deleža 1/2 ter nepremičnino z ID znakom 2322-1819/2-0,
last dolžnika Edvarda Baše.
Natančnejši podatki o teh nepremičninah so razvidni iz cenitev, ki so na razpolago v
pisarni izvršilnega oddelka tukajšnjega sodišča.
Javna dražba bo dne 18.4.2016 ob 8.30 uri, v sobi št. 104/I Okrajnega sodišča v Novi
Gorici na Prvomajski ulici 50 v Novi Gorici.
•
Pri nepremičnini z ID znakom 2322-2591/0-0 (parc.št. 2591/0 k.o. 2322
Renče) je v zemljiški knjigi pod ID pravice št. 11076227, na podlagi pogodbe o
ustanovitvi služnosti št. 85 z dne 8.6.2006, I OV 180/06, vknjižena služnostna
pravica graditve javnega komunikacijskega omrežja v obsegu, določenem v 3.
členu te pogodbe, dostop do zgrajenega komunikacijskega omrežja in pripadajoče
infrastrukture za potrebe njihovega obratovanja in vzdrževanja ter odstranjevanje
naravnih ovir pri graditvi, obratovanju in vzdrževanju javnega komunikacijskega
omrežja, v korist služnostnega upravičenca: Telekom Slovenije d.d., Cigaletova
15, Ljubljana,
•
pri nepremičnini z ID znakom 2322-1764/7-0 (parc.št. 1764/7 k.o. 2322
Renče) je v zemljiški knjigi pod ID pravice 12363457, po načrtu z dne 10. 02.
1931 vknjižena služnostna pravica hoje, vožnje z vozovi in živinogonje v breme
stavbne parcele 1764/7 po črti Y-Z in v korist vsakokratnega lastnika
nepremičnine: stavbne parcele 1764/8 k.o. 2322 Renče,
ki bosta ostali vknjiženi tudi po morebitni prodaji teh nepremičnin na javni dražbi.
Vrednost zgoraj navedenih nepremičnin je bila ugotovljena s pravnomočnim sklepom
tukajšnjega sodišča z dne 7.12.2015 in znaša za:
- nepremičnine, last dolžnice Majde Marega in dolžnika Jimija Marega vsakega do
solastninskega deleža 1/2, z
•ID znakom 2322-2591/0-0 -
80.557,00 €
•ID znakom 2322-2597/0-0 -
7.474,00 €
•ID znakom 2322- 1764/7-0 -
4.262,00 €
- nepremičnino, last dolžnika Edvarda Baše z
•ID znakom 2322-1819/2-0 -
76,00 €, kar skupaj znaša 92.369,00 €.
Sodišče na predlog stranke, ki mora biti vložen najpozneje 8 dni pred prodajnim
narokom, na prodajnem naroku z odredbo ponovno ugotovi vrednost nepremičnine, če
stranka s predložitvijo mnenja sodnega cenilca o tržni vrednosti nepremičnine verjetno
izkaže, da se je vrednost nepremičnine od prejšnje ugotovitve vrednosti do dneva prodaje
precej spremenila (4.odst. 178. čl. ZIZ).
Prodajna cena znaša za:
- nepremičnine, last dolžnice Majde Marega in dolžnika Jimija Marega vsakega do
solastninskega deleža 1/2 z
•
ID znakom 2322-2591/0-0 - 56.389,90 €
•
ID znakom 2322-2597/0-0 -
5.231,80 €
•
ID znakom 2322- 1764/7-0 -
2.983,40 €
- nepremičnino, last dolžnika Edvarda Baše z
•
ID znakom 2322-1819/2-0 -
53,20 €, kar vse skupaj znaša 64.658,30 €.
Nepremičnin se na prvem prodajnem naroku ne sme prodati za manj kot 70%
ugotovljene vrednosti.
Stranke in zastavni upniki se lahko z izjavo, ki jo dajo na sodni zapisnik, sporazumejo, da
smejo biti nepremičnine na dražbi prodane po ceni nižji od 70% ugotovljene vrednosti.
Javne dražbe se smejo udeležiti le tisti, ki najpozneje na dan 13.4.2016 položijo varščino
na transakcijski račun Okrožnega sodišča v Novi Gorici št. 01100-6950422125, sklic na
št. 0602-0008-992008, o čemer morajo na dražbi predložiti potrjen prenosni nalog.
Varščina znaša desetino ugotovljene vrednosti nepremičnine, to je za:
- nepremičnine, last dolžnice Majde Marega in dolžnika Jimija Marega vsakega do
solastninskega deleža 1/2, z
•ID znakom 2322-2591/0-0 -
8.055,70 €
•ID znakom 2322-2597/0-0 -
747,40 €
•ID znakom 2322- 1764/7-0 -
426,20 €
- nepremičnino, last dolžnika Edvarda Baše z
•ID znakom 2322-1819/2-0 -
7,60 €, kar skupaj znaša 9.236,90 €.
Ponudniki, katerih ponudbe ne bodo sprejete, bodo dobili varščino nakazano na njihov
transakcijski račun v 15 dneh po koncu javne dražbe.
Kupec na javni dražbi ne more biti tisti, ki po zakonu ne more pridobiti nepremičnine, ki
je predmet prodaje. Kupci so lahko le domače pravne osebe, ki se izkažejo z izpisom iz
sodnega registra, oziroma državljani Republike Slovenije, ki se izkažejo s potrdilom o
državljanstvu. Tujci lahko pridobijo lastninsko pravico na nepremičnini pod pogoji, ki jih
določa zakon ali mednarodna pogodba, ki jo ratificira državni zbor.
Kupec mora položiti kupnino v roku 30 dni od dneva javne dražbe. Če kupec v tem roku
ne položi kupnine, se mu položena varščina ne vrne, sodišče pa na predlog upnika in glede
na okoliščine prodaje pozove na plačilo kupnine drugega oziroma naslednje najboljše
kupce, ki v to privolijo, ter jim določi rok za položitev kupnine, ali pa prodajo razveljavi
in določi novo prodajo.
Sodišče dovoli ogled nepremičnin na zahtevo in stroške tistega, ki se zanima za njihov
nakup. Zahtevo za ogled nepremičnin mora zainteresirani kupec vložiti najkasneje do
4.4.2016, pri tem pa mora tudi navesti ali zahteva sodelovanje izvršitelja.
PRAVNI POUK:
Zoper to odredbo ni pritožbe.
Nova Gorica, 14. marec 2016
Okrajna sodnica:
Jadranka Arčon Jurman

Similar documents