Rapportering for forsikringsforetak fra og med 1

Comments

Transcription

Rapportering for forsikringsforetak fra og med 1
Rundskriv
Rapportering for
forsikringsforetak fra og med 1.
kvartal 2016
RUNDSKRIV:
4/2016
DATO:
22.03.2016
MOTTAKERE:
Skadeforsikringsforetak
Livsforsikringsforetak
FINANSTILSYNET
Postboks 1187 Sentrum
0107 Oslo
Rapportering for forsikringsforetak fra og med 1. kvartal 2016
Innledning
Rundskrivet er utarbeidet av Finanstilsynet i samarbeid med Statistisk sentralbyrå (SSB).
Rundskrivet omhandler oppdaterte kodelister, linkedokumenter og veiledninger, samt frister
for rapportering og praktiske opplysninger i forbindelse med kvartalsrapporteringen i
Forsikringsforetakenes offentlige regnskaps- og tilsynsrapportering (FORT).
Endringer i FORT-rapporteringen mv. for livog skadeforsikringsforetak
Det ble 18. desember 2015 vedtatt nye årsregnskapsforskrifter for henholdsvis livsforsikring
og skadeforsikring gjeldende fra 1. januar 2016. Nytt rapporteringsmateriell for FORTrapporteringen er tilpasset de nye forskriftene og gjelder f.o.m. 1. kvartal 2016. Alt
rapporteringsmateriell er publisert på SSBs nettsider
http://www.ssb.no/innrapportering/naeringsliv/fort.
Det nye rapporteringsmateriellet omfatter kodeliste, veiledning og linkedokumenter for
livsforsikringsforetak og skadeforsikringsforetak.
Linkedokumentene viser sammenhengen mellom FORT-rapporteringen og
oppstillingsplanene i de nye forskriftene og er publisert med spor endringer slik at foretakene
enkelt kan se hva som er endret fra forrige versjon. Rødt indikerer nye poster og blått
indikerer koder som er tatt ut fra og med rapporteringen per 1. kvartal 2016. Endringene er
markert på siste side i kodelisten for hver enkelt rapport (rapport 10/50, 20/21 og 38).
I rapportene 38, 46 og 47, som rapporteres på årlig basis, er postene fordelt etter bransje. Nye
bransjekoder er under arbeid og nye bransjekoder og kodelister vil bli publisert i god tid før
årsrapporteringen for 2016.
Erik Lind Iversen
fungerende direktør for bank- og forsikringstilsyn
Thea Birkeland Kloster
seksjonssjef
2 | Finanstilsynet
Rapportering for forsikringsforetak fra og med 1. kvartal 2016
Kontaktpersoner:
Spørsmål til rapporteringen kan rettes til:
Finanstilsynet
E-post: [email protected]
Seksjon for analyse og rapportering
Cornelia Stibolt / Pernille Løset Skrutvold
Tlf.: 22 93 98 00
Postboks 1187 Sentrum, 0107 Oslo
Statistisk sentralbyrå
E-post: [email protected]
Seksjon for finansielle foretak
Kjell Hammer / Dag Gausdal
Tlf.: 21 09 45 00
Postboks 8131 Dep, 0033 Oslo
Finanstilsynet | 3
FINANSTILSYNET
Postboks 1187 Sentrum
0107 Oslo
[email protected]
WWW.FINANSTILSYNET.NO